Stem uit Gheel

1384 0
01 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Oktober. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fg4d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2L0NÛAG I OCTOBEft 191S Hr 5 STEM UIT GHEEL HE Stichtcr en Besteiairder J. VBUfflTEIUtîWS M. GIK.IS. VEBSCHIJNENDE ALLE M A AND EN ORUKKERIJ DE KINDEftS B€JtlHOMME, Nieupoortstraai, IQ, Veuriïe. Aan de Geelsche soldaten. Voor de vijfde maal reeds komt de « Slem uit Gheel >* u cpzoeken ze sprcektn over uw plicbten, ze. beurt a dp, ze Hioedigt u aan. Onze innigste wensch is dat ze nog meei' verspreid. nog meœr gelezen worde; ze verschijnt nu op 450 nummers per maand en nog irnmer komen er meuwe adressen toe, we zallen er welhaasl vijf bonderd moeten laten drukken. Gaarne zou ik in onze gazet met u, Geelsche strijd. makkers, een kouije slaan over den oorlog de laaiste gebeurtenissen zijn ira m ers zoo verheugcrid, zoo beteeke-nisvol. Maar ik ben benauwd : moedar Censuur zou me met deti tiens kunnen pakken, en een witte plek achter-la'en in ons biadje, en 't is reeds zoo klein. Daarbij al de dagb'aden bespreken breedvoerig de dagelijksche gebeurtenissen. Ik gai dan trachten over iets anders te klappen. De meesten onder u zijn vrijwillrgers : gewaart nog thiiis toen de Duitsehers Gheel binnentrokken; maar orr-der het vreemde juk wilde ge niet leven ge dacht aan uwe makkers die m 't leger strecien tcgen den overwel diger, en zonder aarzelen hebt ge ouders, vrienden, ailes wat î duurbaar vvas, verlaten om het Vaderlaud te die-nen. Talrijk waren de te overwirinen hinderpalen, vele gevaren trotseerend hebt ge het leger vervoegd, uwe Jnstructie in een kamp vo maakt, envol rnoed zijt gt naar "t front naar de loopgraven vertrokken. Dat ailes is ifceds zco lang geleden : en nog altijd duurt de oorlog vveken, maandtn vlieden heen ! En noehlhans, ontmoediging kent ge niet : immer doe ge als goede soldaten uw plicht, ge ■ zijt overschrokken noch de vreeselijke besehietingen met bommen en obus sen noch de wacht op de gevaarlijke voorportten schrikkei uaf. Wanneer ik zoo aan u denk, Geelsche Jongens sedert rnaanden gescheiden van ailes wat ge 't liefste heb op aardé, zonder nieuws van uwe familie, dragend zor. der morren den last van het soms>zoo knellend soldaten leven, en nietemin vol hoop op de aanstaande zegepraal ziet. dan bevronder, dan vereer ik u : ge zijt helden, er ik zeg bij mij zelven: « een land dat zulke soldaten heeft kan niet vergaan. » En nochthans. een bang gevoel voegt zich Jbij mijm bewondering. Evenals gij denk ik dikwijls^aan den blij den dag dat wij als overwinnaars ons geliefd, cns bevrijc geboorteJorp zullen binnentrekken die heugtojke ston< zal ons al het oorlogswee doen vergeten. het zai de ge okkigste van ons leven zijn. Er is ei'laas, eenescfcaduv zijde aan dit îafereel : zullen we in onze familie terug-keeren zooals we ze verlaten hebben ? Zult gemet bJij-beid kunnen terugblîkken op y w soldaten le ven, zult ge met ©pgeheven hoofd zonder blozen uwe raoedar in de oogsn durven blikken. Soldaten ! Dat hangt van u af. HoeveJen zijn er niet die .ils soi-daat onberispelijk hun pHcht kwijten, naar die wis 't er op aankoiBi hun christefïjke verp'iehtmgen te vaihrengen. jammerlij k aebteruitbiij ven. Wiiskracht voor den zielsirijd is bij *elen eloorge-gaan door bet eentoonig en verstoffelijkt soldaten leven. Aileen door krachtig in te grijpen in bet leven der d iltêei door het ondemeaign van geestelijke velds agea « d« Wereid der harîstochten zult ge eenvoudige etiristelijke Kempenzonen blij ven En dan op den biijden dag der zegevierende terug-kopist zult ge als reine jongelingeEi, als fiere soldatfa. in den schooi ower familie wederkeerenv I. V. j^engelDoeris uoof "De Stem uit Gheeh, Ghetl, xes rnaanden onder,Ouitseh bewiiîJ (vervolg). Buiten was ânes uitgestorven, maar wiezou zich kunnen voorstelien de tooneeien lunnen algespce'd tus-schen man en vrouw moeder en zoon. zusters e;< bro derstVVie zou kunnen zeggen de traHen van "•va i'iour' gnevende smart en onreggeùjke weemoed die. s;r achter die stomme, zwarte nmren, zaebtjes en sii' w den gestort ; traneit, die Duttsvrhîand's ketzer w^dra me schrikkelijk duur moest betalen door 't bloed zijner heer iijke legioenen. Waarom. waarom dat aîîes. en zoo platseling mi ;dea in den nacht ! Ze weenden.. Ze badden immers aie mand k \aad gedaan ; ze haddeo noçh Oustscliiaràd1s kei-zer onreebt gedaan, noch Frankrijfe's prescderU Zz weea^ den, ze wèenden ailen, uiîgenotBea de vader, en d'e jea-gellng die *t Lot beviel, z!j. zij waren stem en sprsteioos en wudeo de weemoed der vrouw, en de droéffeeidder tnoeder niet versclierp^n. Oe nacht vorderde zeer, slapeJ^as en moe, tôt de voor-bereiding van 't vertrek. Ut 't Wcrd morgen. De mane, moe vpn hoorer, on sen, vvas ai weenende siapen gegaan in '( Westen er. wierp tôt laaisten groet aan hen die optrekken roœsteo, een goudefi kos, dan verdween zij als een verre schaduv aan den sebemerenden horizon. Reeds kwam er rreer leven in de WRiberestial r mannen die nog in der haast een ha<«ddrukgingengfAe« aan vrienden t,n kermissen ; jcnge ingen, die hunr.' te tnakkers girgen opzoekcn cm neg te zomeiî xoor de /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes