Stem uit Gheel

1634 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Mei. Stem uit Gheel. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3xk30/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WQENS2AG 8 mtl I£Ï7 Hr !2 STEM UIT GHEEL gtëehtçr en He*tuurder •?» V£«HrBML«iJfS CJ 9 aalrn. ét M. GSLIJS G 273'. 3* gr. VERS CHUIVENDE ALLE M AA WD EN DRUKiCERiJ DE KINDERS BONHOMME, Nieupoortstraat, 10, Veurne. 'gJan onze Gheelsche Makkers. Bij 't ing&an der lenle van dit jaar stellen w« ons vraag ;i!len dezijn \ve nu 't e nde na'nij, zal dil jaar de groote be* jî ssiug br ngen in den reuzenstrijd, .en gaan we eindelijk uiogen ;Fnaar huis keeren ? En we hopen, wij luisteren gaarue naar goedô.voorspelling'n, en.toch zijn we daar-na weer,; ongt»rû»t. Groote' knjgskundige hebben de victorie belooft voor dezen zrmer— 200 Sir Douglas Haig. (de Engelseh# opperbevelhebier ;{da<.rentegen^lioûr<n we weer andereu. — zoo Lloyd'Georges de Engelsehe|eerste jninister j—îsprekengvan een langdarige ocrbg ;Jen wat dat beduidtu wil, weten wij. Waarheid »s bel. dst ze *r allen giet vee' van weterç, en die voorspelRôgen dedea, zagen ze meaigaaal ver-jieerd uitvuileB, Een ding vseten we zeker. dat we elken aroud een da^nader staa» ;ij den vrede, 00k nog^dai er v?n de beide kanten een colossale kracbtinipanuirig ge-scbiedt ora bel einde te bespoeaiges, au zoo îets laat een uakende ontknooping voorzien : een vat dat le vol is, springt, 't Beste daarom is met heop te ieven. j;> met veel boop, en geduldigvte waohtsâ. We boeven niei te doen aan zoi optimsune, Optimiste» zijn dezulkeu die den toesiand altijd rooskleurig mzieu, tf.gen ailes in, 'Us kotniek hoe sommige soldais» zeggen binpea twee, drie maanden zitten wij in Brusael Zij: bebbeo aog maar weinig geleerd i'n den yor'og. Doch, ailes ingezien, zijn zij nog betar dan da pessiinisten ; dat zijue da eeuwige klagers, die aile» m xwari bekijken, die seggea dat er geen uge mei-r inogelijk is dat de gazi \ ou» bedodden, dat Je Otjitscber er beter \OQrstnai dan wij, eu zoovee! dingen rneer. Laat ons uiet overdrijvea van beide kaateB, L>e pesairawterj zijn e^b'sr een p!a;ig vo<jr hu» kamaradeu. gea soldaut xiju leveo is al iiard genor-g dan dat de geest van xwartgalligîieid er tien 1 en bat betrou -wen cit de blijde baop iuo';t aan ontnsruen, vve'.ko din» ge» zoo oaontbeeriijk ziju in tijd van beproeving. Zij zijft een p^st m 't léger, -rger vijandan dan 'i vij, aodelijk gesebat, wanl dit doodt het licbaam, maar zij lediaieu, verdroges de ziel buttaer makkeiB, en mak-.n er vodden es lataards van, Da Keizer, die veel goede soiUa'.cn béait, beeft er geen beierfl adan hen, zij zfjti in zi^nen djetisten bij moel han geeu so'de beialen, soldaat daarentegen, die zoowel a's andere cet tiat bij armaalig leven leidi, »;aar »ie!lem.iu * goed gr>iViti!.st blijft en isel welgezindheid zijn dagelijk-S sebe \ervelende bezigbeden waarneemt, die oefent den he:l?.aamste» in vloed op zijne makkers uit Zijn woord weik opbeurend en sterkend, zijne tegeBwoordigheid alleei. verjaagt vervsltn^ en nxoedeloosheid^ rondqm hem ot.i bet blij geziebt dat hij everal weet le zetlen. leder traehte ïoo'm goede kamaracd le zijn, Zijn ?» de ge-Jukkigste niet uit des hoapf Zekerlijk, aliijd o^geruimdjblijven is ineer eea Étwesiie van karjikter; amr ieder doe u'jn best Komen er oogen-bliksct» vavj rQoedelooîlicid (" ie komt er geen tegen ?), deuk! dan dat bet we! eeos bMer'sai gsan. Een goed midJet oin den tiH te kgrten en Dw.mûraal boog te bouden. is wel een bc?k ter hur.d te nemen. E? zijn er in elk bataillon, in t'ke groep; gij w#6t wel bij wien gc moet gaan. Traaht b'sj voyi keur u boeken qan te 1 seUffcB welke u iéts leeren: fie i>U niet eeuwig nioelen I zakjes vuilea en op don Uuitseher !o#r«a, de ooVlog ge-S raakt een maal gedaan, en de groote boop |sch 1 et er | toeb over. Gij troebt allen iets 1er hand voor den oorlog. I Dat gaat met boeken la lezan over vakkundw. Er bes'.aat S eene bib-iotheek in djen aard, men kaa ïich aboaneer&îi S tegen i 50 fr. voor beel dc-n duur van den oorlog Do 9 cataloog der bo»'Le)l over vakkuncSe die gestuurd wordi S op aanvraag, zal u aile noodige iiiliebtingenjversebafleii. | : «hrijveB aan « Secretariaat S. X. V H. D» baere, Veurn: De soldaten, die tegen de kosten van eei^ abonnement ï opz en. mogen ziob desnoods t t ans wenden MissahieH zijn er nog ong^l&ttprden tusseben de Gbee, | «Gbe soldaten ? Zij mogen tî'et ualaten de seboien te bezoeken die ha-, Ï den zoo wat overal op bet front gostieht worden. Hebben ?ij geen gelegenheid daarloe. met een boefcje en een bebulpzamen tnakker kar> bot 00k gaîn Uoekjea oui te lee;en leïeo en .«ehj-ijveD zijn bij ons voorbandau »•a- Verhaalije. s | . "t Gebeurde in 't begiq vas den oorlog te Gheel. li; | miKikte deel uit vsn de garde-eivi{|'ie, dia bet dorp Ï tegen Jabe ongelukken en overompelingen verdedige'a | moest. Den dag dai de Mofïen voor den earsten keer in 't d0r|( | kwamen, ging ik een « dootie kiaten » naar Hadsabât, 1 ïoen ik o*er S' Dyphna-plein siapte, met dg y«t Q>? A 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Stem uit Gheel behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes