t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1626 0
30 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 November. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0000000r49/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

't Sandbouwleven Orgaaa der laiulbouwaldeeling van 't Provinciaal Yoediogskoaiileii van Oosî-Ylaaoderen. VER8GHIJNENBE IEDEREN DONDERDAG, Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, eture men 2Î-23 Galgenbergsiraat, Gent. Ovemame en vertaling dér artikelèn slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncèn, enz., moeten ten laatstè den Maandctg avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerkèn, waarvan men twëc exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncèn : de regel, 25 c.; de dubbele regël, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. ÏNHOUD. Officieele be\endmak.ingen Lagere scholen : vorming van leerkrachten 585 Krijgsbelasting : oplegging 586 Provincieraden : buitengewonen zittijd 586 Hoogste prijzen : bepaling 586 Witloofwortel : verkoop en handel verboden 587 Vuurwerkvoorwerpen : vervaardigen enz., verboden 587 Gebruiksvoorwerpen uit Duitschland 587 Melk in het gebied van Gent : hoogstprijs 587 Vlas : bedrog in de levering 587 Koper, tin, brons en geelkoper : inbeslagneming 587 Krijgsgevangenen en burgers : briefwisseling 588 Beriehten en mededeelingen 588 Landbouwkrediet 5oo Voordrachten Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 589 De werkmansakker (11° vervolg) • • • 590 Hooi bij* de zwijnenvoedering 591 Allerlei nieuws : 't Werk van den Akker 592 Kompost omwerken 592 Bewaring van ajuin 592 Openbersten der koolkoppen 597 Gedroogde eikels •••••• 593 Organische stoffen bii 't stikstofverlies der pis 59^ Hooge opbrengst in den groententuin 593 'De kalk op zandgronden. ï 593 Mond- en klauwzeer in België — • • * • • 595 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Verordening betreffend vorming van leerkrachten voor de lagere scholen en be-waarseholen (kindertuinen), zoomede de onderwijzersdiploma's. Om te voorzien in het vormen van onderwijzers, die be-*kwaam zijn om ôvereefikomstig de voorschriften van arti-kel 20 der wet van 15 Juni 1914 in de lagere scholen en in de bewaarscholen te ondervvijzeit, verorden ik hetgeen volgt, onder wijziging van de koninklijke besluiten : 1) van 4 September 1896 betreffend dè Staats lagere normaalscholen, 2) van 4 September 1896 betreffend de aanneming door de'n Staat van de lagere normaalscholen der provinciën en der gemeenten en van de vrije lagere normaalscholen, 3) van 21 September 1884 betreffend het examen voor ■onderwijzers, voorzien in de wet op het lager onderwijs. Art. 1. — In de Staatsnormaalscholen en in de door den Staat aangenomen normaalscholen, moet het onderwijs in allé vakken, uitgezonderd het onderricht in de tweedé en derde taal, gegeven wordén in de taal, welke op het programma van de* school of van hare afzonderlijke af-deelingen als voertaal is vastgesteld. Het bepalen der voèrtaal geschiedt voor de Staatsnormaalscholen door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, voor de vrijë inrichtinge'n door hun bestuurder. Dezes bésluit moet samen met de aanvraag om aanneming de'r inrichting door den Staat ingediend worden. Wijzigin-gen moeten door het Ministerie worden goedgekeurd. Art. 2. —- Geen onderwijzër mag in een klas onderwijs geven, zoo hij de voor die! klas voorgeschreven voertaal niet volkomen machtig is. Art. 3. — De leerboeken en leermiddelen voor de afzonderlijke vakken, moeten opgesteld zijn in de taal, die voor dit vak als voertaal is voorzien. Voor diploma's en getuigschriften moet dé voertaal gê-bruikt worden van de klas waartoe de leerling behoort. Dit geldt ook voor de bevelen van het schoolbeheer en voor het schriftelijk verkeer met de ouders der scholieren. Art. 4. —- Zoo de van Staatswege aangenomen normaalscholen de vorénstaandè bepalingen, of de op grond er van uitgevaardigde bevelen van de opzieners, aangesteld voor de normaalscholen, of van het ministerie voor Wetenschappen en Kunsten niet naleven, loopen zij gevaar, niet langer door den Staat erkend te worden en de staatstoe-lage te verliezen. Art. 5. —• De middenjury, voorzien onder artikel 24 der wet van 15 Juni 1914 op het lager onderwijs, zal voor elke der drie landstalen (Vlaamsch, Fransch, Duitsch) afzonJerlijk samcngesteld worden. De examens worden, met uitzondering van dat voor de tweede en de derde taal, uitsluitend afgenomen in de taal, voor wèlke de jury aangesteld is. In dezelfde taal zal ook het diploma over het examen opgesteld worden. Art. 6. — Het onderwijzersdiploma, af te leveren door de Staatsnormaalscholen én door de van Staatswege aangenomen normaalscholen eVenals het diploma over het voor de jury afgelegd examen (artikelen 24 en 15 der wet van 15 Juni 1914 op het lagér onderwijs) moeten uitdruk-kelijk vermeldèn, of de kandidaat bekwaam is, het lager onderwijs te geven in een Vlaamsche of Waalsche of Duitsche' klas. In de formulieren, die bij de besluiten van 4 September 1896 en 21 September 1884 voor bedoelde diploma's zijn vastgesteld, luidt de slotzin voortaan als volgt :* « Ter oorkonde waarvan, de jury dit diploma van la-geren ondèrwijzer voor de klassen met Vlaamsche ) Fransche ^ voertaal Duitsche afge'leverd heeft. » 4 2,e JAAR 30 NOVEMBER 1916 Nr 48

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes