t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

366 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Maart. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd op 21 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rr1pg1jn2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 JAAR 30 MÀART 1916 M' 13 'tSandbouwleven Orgaaa der Laidbonwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE ÏEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van Ket blad betreft, sture men 21-23 Galgenbargstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen sleçhts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de ■Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele bekendmakingen : Verkiezingswetten voorloopig buiten kracht 161 Voertaal van het onderwijs aan de Hoogeschool te Gent . . 161 Verlenging van het moratorium 161 Provinciale Commissiën voor- pensioenen 161 Oprichten van scheidsgerechten voor huuraangelegenheden 162 Scheidsgerechten en Kantonrechters 162 Aanstelling van Belgische beambten 163 Bescherming van nijverheidseigendom 163 Heffing van belastingen 163 Invoer van keet-, zee- en klipzout verboden 163 Opheffing van toi voor margarine 163 Uitstel of kwijtschelding van belastingen 163 lnvoerverbod van vetzuren 163 Uitbetaling van tolrcchten 163 Invoer van potlooden 163 Invoer van Fransch sigaretpapier verboden 163 Invoer van fotografische- en fonograafplaten verboden .. 163 Bestraffing van overtredingen der invoerverboden 164 Beiichten en mededeelingen 164 Voedingskomiteit: verdeeling van voedermiddelen en eetwaren 1 34 Landbouwafdeeling : Verslag der wekelijksche vergadering . y 165 De landbouw ten huidigen tijde. Bemestingsleer. VIII .... 166 Allerlei nieuws : De vleeschkwestie te Gent 157 Verschhouden van eieren 167 Vlasprijzen voor den toekomenden oogst 167 Schapenfokkerij in Holland 167 Krachtmeststof fen 168 Uurtabel der buurtspoorwegen 169 Mond- en klauwzeer in België 169 Mond- en klauwzeer in Holland 169 Marktberichten 1 o9 Bekendmakingen oan wege de Duitsche Overheid. Verkiezingswetten voorIo£>p-g buiten kracht. Art. 1. — De bepalingen der verkiezingswetten over de jaarlijksche herziening der verkiezingslijsten worden tôt nader order buiten kracht verklaard. Art. 2. — De tôt den 1 Oktober 1915 in hun ambt dienstdoende leden der gemeenteraden en schepenenkolle-ges moeten in hun ambt aanblijven, totdat de aanvullings-verkiezingen uitdrukkelijk wojrden bevolen. Art. 3. — De volmachten der leden der handelsrecht-banken, die in het jaar 1915 zijn afgeloopen, worden tôt nader aankondiging verlengd. A. H. Q., den 14 Maart 1916. Voertaal van het onderwijs aan de Hoogeschool te Gent. Ter wijziging van art. 5 uit het koninklijk besluit van 9 December 1849 wordt bepaald : Aan de Hoogeschool te Gent worden de voorlezingen in de vlaamsche taal gehouden. De « Verwaltungschef » bij den Generalgouverneur in België is gemachtigd voor het onderwijs in zekere vakken bij wijze van uitzondering, " het gebruik eener andere taal toe te laten. Hij is belast met het uitvaardigen der voor de uitvoering noodige bepalingen.Thielt, den 17 Maart 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von WiiRTTEMBERG. Brussel, den 15 Maart 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr VON BlSSING, Generalôberst. Verlenging van het moratorium. Art. 1. — De door verordening van 26 Januari 1916 (nr 21 van het Verordeningsblad voor het etappengebied van het 4e léger) tôt 31 Maart 1916 verlengde termijn voor protestopmaken en andere tôt vrijwaring van verhaal noodige rechtshandelingen wordt tôt 30 Juni 1916 verlengd.Art. 2. — De verordening van den koning der Belgen van 3 Augustus 1914 betreffende het terugtrekken van banktegoed blijft met de beperking, welke zij door de verordening van den koning der Belgen van 6 Augustus 1914, en met de uitbreiding, welke zij door de verordening van 8 November 1915 (nr 11 van het Verordeningsblad voor het etappengebied van het 4° leger) verkregen heeft, tôt 30 Juni 1916 van kracht. A. H. Q., den 19 Maart 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von WuRttemberg. i De navolgende in het gebied oan het Generaal Gouvernement in België geldige verordeningen Worden voor het etappengebied Van het 4e leger in werhjng gesteld. Provinciale Commissiën voor pensioenen. Bij besluit van den heer Generaalgouverneur in België van 10 Juli 1915, worden benoemd tôt leden der provinciale Commissiën van pensioenen, voor een tijdvak van drie jaren beginnende op 1 Juli 1915, de hierna vermelde bestendige afgevaardigden der provinciale raden, magis-traten en ambtenaren : - Provincie West-Vlaanderen. De heeren Verhaeghe, G., lid der bestendige afvaar-diging van den provincieraad;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen behorende tot de categorie Landbouwpers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes