t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

780 0
06 juni 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Juni. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010998/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

naab nieuwe wegen w yoorU2tstrerend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind ALLES VOOR EN DOOR EET VOLK u ° VOOR TAAL EN VRIJEEIB Weekblad voor Brugge en de JProvincie V(Fest-Vlcifonderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. Boehmerhen maarvan een exemplaar ioegezonden tvordt geven recht op aanhondiging, twee exemplaren op beoordeeling. Bureeleq van 't Blad I 33, Wollenstraat, Brugge. _| Telefoon 589 |» ■ Men wordt versocht aile artikelen en mededeelingen, evenals de briefwisseling, rechtstreeks naar den Bestuurder te zenden. 7 Aankondigingen : Den regel 0.20 ■"■""l Rechterlijke aankondigingen ..... » 1-.00 Voor reklamen en langdurige inlasschingen, zich te wenden tôt het bestuur. ■ Alwia verlan gt 't « VRIJE VLAANDEEEN » regelmatig tôt einde December 1914 te ontvangen abonneert zich voor fr. 2,00. Zle lnsclirijvingsbewljs op de 4do bladzljde. ' ■ KIESZAKEN. Zondag, 24 Mei, was er kiezing in de provincies Oost-Ylaanderen, Henegouw, Luik en Limburg, voor de vernieuwing van de helft der leden van de Kamer der Yolksvertegenwoordigers. Waren aan herkiezing onderworpen : 19 liberalen, 25 socialisten, 1 daensisten 43 katholieken. Gezien de groote macht, waarover de klerikale overheerscliappij beschikt in al de openbare diensten, zou men kunnen vreezen hebben dat de ka-tholieke partij hare meerderlieid in de Kamers zou vcrgroot hebben. Wel is waar, men heeft niet, zooals in 1912, ge- bruik gemaakt van al die onteerende en eerlooze middelen om het kiezerskorps te benauwen, om drukking en omkoo-perij te plegen. Hier en daar, schijnt ket, is er nog be-drog en omkooping gebeurd, maar men zou gelooven dat, evenals in de Staats-kassen, de fondsen laag stonden, want in plaats van 20, 30 tôt 40 fr. per stem te geven, ging men niet meer hooger dan 5 fr. Men moet ook gelooven dat de karamellen van minister Helleputte niet zoet genoeg gesmaakt hebben of geenen goeden nasmaak hebben achtergelaten, want dit middeltj.e dat in Limburg in 1912 zooveel bijval had gehad, heeft ook niet meer geholpen. Wat er ook van zij, de uitslag is ver-heugend en aanmoedigend voor de op-positiepartijen. Hieronderstaande tabel, opgemaakt volgensofficiëelecijfers, geeft den uitslag en de vergelijking, per arrondissement, der kiezingen in 1912 en 1914. 6ETAL STEMMEN BEKOMEN ARRONDISSEMENTEN . . ... ... uiinder door meer door door de klerikalen door de oppositiepartycn de klerikalen de op])ositie in 1912 in 1914 in 1912 in 1914 dan in 1912 dan in 1912 Oudenaarden 23876 21880 12575 16229 1996 3654 Dendermonde 32318 30958 12704 15512 1350 2808 Aalst 41402 36139 25546 35307 5263 9761 Gent-Eekloo 87786 82640 64798 73077 5146 8279 Sint Niklaas 42754 39626 11986 16082 3128 4096 Charleroi 50695 50299 126921 132382 396 5461 Doornik-Ath 46930 45197 56999 62883 1733 5884 Bergen 31502 33140 77659 79812 +1638 2153 Soignies 27630 28507 42676 44739 + 877 2063 Thuin 23098 22259 38329 40314 839 1985 Luik 56489 55361 131782 139516 1128 7734 Yerviers 30645 28585 34622 37741 2060 3119 Hoei-Borgworm 29844 28203 39724 43488 1646 3764 Hasselt-St Truiden 29794 27429 8239 11631 2365 3392 Tongeren-Maeseyck 43758 40582 10070 15066 3176 4996 Totalen 598521 570805 694630 763779 27716 69149 i • Uit bovenstaande cijfers blijkt : 1° dat de klerikalen in al de arrondissementen, behalve in twee, merkelijk zijn achteruit-gegaan, terwijl de tegenpartijen overal hun getal stemmen met verscheidene dui-zenden hebben zien toenemen ; 2° dat de katholieken, niettegenstaande de ver-meerdering van het kiezerskorps, in die vier provincies, 27716 stemmen hebben verloren, terwijl de oppositie er 69149 bijwon; 3° dat de klerikalen in die vier provincies 192974 stemmen minder be-haalden dan de oppositie ; 4° dat de katholieken eenen zetel bekwamen per 13922 stemmen, terwijl de tegenpartijen 16251 stemmen per zetel behoeven, hetgeen nogmaals de ongerijmdheid van ons kies-stelsel bewijst. Te Hasselt-St Truiden en te Tongeren-Maeseyck, waar in 1912 de twee liberale vertegenwoordigers, de hh. Peten en Neven, dank' aan kiesbe-drog en omkooping, in de mand waren gebleven, zijn deze twee liberale vrien-den; met eene groote meerderheid van stemmen, weer gekozen. De klerikale meerderheid in de Kamers valt dus van 16 op 12 leden. Zoo nog een paar stootjes en het is uit met K.K. en Compagnie. ■ i ■ ■ Zoo wij nu den tegenwoordigen toe stand voor geheel het land nemen, vol-gens de uitslagen der kiezingen van 1912 en 1914, dan stellen wij vast dat de klerikalen bekwamen in 1914 570805 stemmen in de 5 andere provin- ciën in 1912 739557. » te zamen 1.310362 stemmen De oppositie bekwam in 1914 763779 stemmen in de 5 andere provin- ciën in 1912 588123 » te zamen 1,351902 stemmen De oppositie beschikt dus voor geheel het land over eene meerderheid van 41540 stemmen en niettegenstaande deze meerderheid beschikt het gouvernement in het parlement over eene meerderheid van 12 stemmen. Het is dus klaar en duidelijk dat de minderheid het land bestiert, dank aan het meervoudig stem-recht en ons zonderling kiesstelsel. Wat er ook van zij, de uitslag is verheugend en aanmoedigend en moet ons een spoor-slag zijn voor de kiezingen van 1906. GOU WFEEST van den BELGISCHEN TURNB0ND. Het tweede gouwfeest der West-Vlaan-derengouw van den Belgischen Turnbond, onder de hooge beseherming van Z. M. de Ko-ning, waarvan de inrichting aan de Brugsche Volksturnclub, afdeeling der liberale Wer-kersniaatschappij « Van Gheluwe's Genoot-schap » was toevertrouwd, heeft verleden Zondag in onze stad plaats gegrepen en bij de Brugsche bevolking eenen ongemeenen bijval verworven. T waalf maatschappijen met een gezamenlijk getal van ruim 5oo deelnemers hadden zich voor dit feest laten inschrijven en werden 's morgends door hunne Brugsche makkers aan de spoorhalle afgehaald, die, na aan elk zijner gasten zijn tehuis te hebben aange-wezen, zich ten dienste hielden der vreemde turners om een bezoek te brengen aan de merkwaardigheden onzer stad. Onnoodig te zeggen dat de turnmakkers die op geen stapke zien in korten tijd veel gezien hebben en allen verrukt waren over het mooie dat ze te aan-schouwen hadden gekregen. 's Namiddags werd eene feestzitting ge-houden in het lokaal « Zwart Huis », zetel van de inrichtende maatschappij, alwaar de overhandiging geschiedde van eene prachtige vlag, geschonken aan de .West-Vlaanderen-gouw door M. Georges Marquet, Eere-Voor-zitter van het « Van Gheluwe's Genootschap ». Deze zitting werd geopend te a i/a ure namiddag. M. Aug. Raes, Voorzitter van de « Brugsche Volksturnclub » en de ziel van het llae West-Vlaanderen Gouwfeest, opende de zitting en verwelkomde de vreemde turners in eene korte maar kernachtige aanspraak, waarin hij het nut en de voordeelen van het turnen deed uitschijnen en de lioop uitdrukte het turnen, dat methodisch opgevat eene weten-schap is die voor het heil van 't menschdom onontbeerlijk is, welhaast algemeen toege-past le zien. Deze rede werd met daverend applaus begroet. Daarna kwam de heer Dr Emiel Dumon, Voorzitter van het « Van Gheluwe's Genootschap » aan de beurt, die, namens M. Georges Marquet, weerhouden in het Zuiden van Frankrijk, aan den heer Voorzitter der West-Vlaanderen Gouw de vlag overhandig-de die algemeene bewondering verwekte. Bij het overhandigen der vlag, richtte den Heer Dumon eenige hartelijke woorden tôt de samengestroomde menigte turners en turneressen en vrienden dezer die de groote feestzaal van het « Zwart Huis » bomvol hadden bezet, en, na M. Marquet te hebben verontschuldigd die in een schrijven zijnen spijt had uitgedrukt van door persoonlijke bezigheden belet te zijn het feest bij te wonen, gaf eenige rake beschouwiugen ten beste aangaande de roi die het turnen te vervullen heeft, niet alleen onder lichamelijk oogpunt. maar ook onder het zedelijk oogpunt dei volksbeschaving. Spreker sloot zich aan bij den wensch van M. Baes in het slot zijnei rede vervat, en toonde op zijne beurt en naar zijne opvatting, als man der wetenschap, aan, dat het turnen, verstandelijk opgevat en degelijk toegepast, bij den mensch de meesl edele gevoelens doet ontstaan. Daarom is hij gelukkig en fier dat hem de eervolle taals werd opgedragen deze vlag aan de West-Vlaanderengouw te mogen overhandigen en ook overtuigd dat ze ongetwijfeld zal bijdra-gen om de turners moed in te spreken en aan te sporen altijd meer en meer uitbreiding aan j hunnen werkkring te geven. Den Heer Ducaté, Voorzitter der West Vlaanderengouw, zienlijk bewogen bij he in ontvangstnemen der vlag, drukte namens aile de turners der West-Vlaanderengouw d< gevoelens van verkleefdheid uit voor de vlaj; die hem kwam overhandigd te worden, er sprak eene welgepaste rede uit die volgendei wijze kan samengevat worden : « Hooggeaciite Heer, » Bij het uitdrukken der gevoelens var » verkleefdheid van aile de Turners der West » Vlaanderengouw voor deze vlag, begroet il » in U de sympathieke Eere-Voorzitter vai » het « Van Gheluwe's Genootschap », Mijn » heer Georges MARQUET, tôt wie di » betuiging onzer aller eerbied en dankbaar » heid is gericht ; het weze mij veroorlooft » Hem door Uw toedoen onze gevoelens vai » erkentelijkheid te laten geworden. » Deze schoone daad, van, ter gelegenheii » van het Tweede Gouwfeest, ons deze prach » tige vlag te schenken, is iets dat nimmer ui » het geheugen der West-Vlaanderengouv » zal kunnen gewischt worden. Deze via; » zal door ons met eene onbegrensde zor: » bewaard worden ; rond dit zinnebeeld ge » schaard, zullen wij aan het turnen een » beweging verstrekken, eene machtige uil » breiding betrachten, met al onze krachtei » te besteden aan het groepeeren der turner » en onder hen de gevoelens van broederlijk » samenwerking te doen heerschen ; wi » zullen kranige jonge lieden vormen, voor » bereid en gedrild om voor ontmoedigin » niet vatbaat- te zijn en in staat de toekoms » met voile vertrouwen te gemoet te zien. » In aile hoeken onzer gouw en van he » land, zal deze vlag deafdeelingen voorgaan » aan het werk ijveraars en aanklevers de » verbreiding der gedachten die ons bezielen » De beredeneerde bewerking der physiek » oefeningen ten voordeele van de ontwikki » ling van eenieder, dus ten voordeele de » verhooging der krachten der gansche nati( » Gelief, hooggeachte heer Dumon, b » Mijnheer Georges Marquet, den tolk I » wezen der turners onzer gouw, en hem 1 » zeggen hoezeer wij hem dankbaar zijn e » wij deze vlag begroeten onder de kreet : » Leve Mijnheer Georges Marquet ! » Leve het Turnen ». Luidruchtig werd de spreker toegejuicht. Vervolgens werd de vlag aan de Turner van het « Van Neste's Genootschap » va Oostende toevertrouwd, waarbij de hee Ducaté de volgende woorden tôt de Oostenc sche Turners richtte : « Bij het overhandigen der vlag aan d » makkers uit Oostende, ben ik overtuigd d; » bij hen een gevoel van spijt zal opwelle » van ze maar enkele stonden te kunne » bewaren en spoedig te moeten ervan afstan » doen aan de Brugsche makkers, inrichtei » van dit schoon feest, aan wie de zorg erove » is toevertrouwd. » Deze plechtigheid voltrokken, werd c stoet gevormd die te 3 i/a ure, voorafgegaa door de Harmonieafdeeling van het «Va Gheluwe's Genootschap », van het « Zwa: Huis » wegtrok om langs de hoofdstraten c Groote Markt te bereiken, waar te 4 ure h tweede Gouwfeest gehouden werd. Op gansch den doortocht verwekten c llinke scharen turners bewondering en we den door de samengestroomde menigte syr pathiek begroet. Het was een plechtige en aandoenlijl stond toen, op de Groote Markt, de via omringd van hare eerewacht, gevormd u Brugsche en Oostendsche turners, binnen < omheining verscheen en de 5oo in recii lijnen geschaarde turners, als door een vei bewogen, op het commando van M. Octaaf Mortier, turnmeester der Brugsche Volksturnclub, aile te gelijk de rechter hand in de hoogte hieven en onder de klanken van het Belgisch Vaderlandsch lied getrouwheid i zwoeren aan de nationale driekleur. Alvorens het feest begon ging de vlag uit de handen der Oostendsche turners in de handen der Brugsche makkers over. Bij deze overhandiging drukte M. Ducaté zich nagenoeg als volgt uit : : « Waarde Makkers, i » Deze vlag, zinnebeeld onzer aller betrach-» tingen, uit de handen der Oostendschemak-î » kers nemende, die ze ongelukkiglijk maar » enkele stonden konden behouden, overhan-1 » dig ik ze met betrouwen aan de zorgen der i » Brugsche makkers in wie thans de hoop » aller turners berust. 1 » Dat dit feest door hunne zorgen ingericht » een succès weze en moge bijdragen om meer t » en meer de toekomst te verzekeren der ge-i » zonde en kloeke oefeningen die van de y » Belgische natie een moedig, werkzaam, y » sterk en wakker volk moeten maken. » De plechtigheid die ons vereenigt en zal e » herhaald worden op al onze gouwfeesten, » zal de solemneele betuiging zijn onzer ge-i » voelens jegens het vaderland en onzer ge-s » hechtheid aan onze instellingen. e » Het zijn de Belgische kleuren, het zijn de j » zinnebeelden van onzen Belgischen Turn-» bond en der West-Vlaanderengouw die in y » den wind wapperen en de turnerscharen t » naar nieuwe zegepralen zullen leiden, en » van stad tôt stad door de daad het voor-t » beeld zullen gaan geven om al onze mede- , » burgers tôt ons te brengen. » p Dr Van Oye, voorzitter der turnafdeeling van het Van Neste's Genootschap, in zijn antwoord drukte namens de Oostendsche Turners den spijt uit niet langer te hebben kunnen in het bezit blijven van de vlag waarop thans fier aile West-Vlaanderengouw-^ turners blikken en zijne overtuiging dat ze in goede handen overging, waarop M. A. Raes, namens de Brugsche Volksturnclub de ver-zekering gaf dat de brugsche makkers zich van de eer die hun te beurt viel, zullen weten waardig te maken en de hoop door de West-Vlaanderen turners in hen gesteld, zullen verwezenlijken. Daarna werden onder het commando van n M. Octaaf Mortier, Bestuurder der Brugsche r Volksturnclub, door aile de deelnemers, de ^ gezamenlijke oefeningen van het 36e Belgisch Turnbondfeest op onberispelijke wijze uit-e gevoerd en mieken op de duizenden toe-it schouwers, die zich in tiendubbele rijen n rond de omheining bevonden en elkander n verdrongen, een ongemeenen indruk. d Niet minder dan in zeventig afdeelingen ■s werd opgetreden met bijzondere uitvoeringen r die tengevolge van hun groot getal tegelijker tijd werden voorgebracht en een verukkelijk e schouwspel opleverden. n Het Van Neste's Genootschap wist zich n bijzonder te onderscheiden door het optreden ,t zijner meisjesafdeeling, wier gezamenlijke e oefeningen, kundig|begeleid door de Harmo-nieafdeeling van het « Van Gheluwe's Genootschap », onder de leiding van M. Abel [e Redlich, zeer werden opgemerkt en een r_ welverdienden bijval verwierven. j Tal van gezamenlijke tuigoefeningen werden ook uitgevoerd benevens prachtige e pyrauiieden waarvoor een wedstrijd was uitgeschreven, die den volgenden uitslag jt heeft opgeleverd : le i. « Van Neste's Genootschap », Oostende. te a. « La Courlraisienne », Ivortrijk. ;r 3. « Rust Roest », Blankenberghe. ^ ^ < s ?_ p SJ M ' r Derde Jaargang. — Nummer 23. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. f f t J ^ Zaterdag 6 Juni 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes