Tusschen Brussel en Leuven

333 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juni. Tusschen Brussel en Leuven. Geraadpleegd op 17 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5d737/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oolaire 1.500. Aan de kriiesoverheid voorg«]egd. N. 10 Juni 1918. TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN. Onze vaderen xoaren vrij ende vrij oolc bïijven wij ! U, zonen van oit s Brabaut, U biiide eeii eclite vrfendenband ! Oj)stel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Col de Caire, Cap Serrât. (A Ipes-Marit.) FrarikrijTc. Den E. H. JEdmard Van der Mei-ren, onderpastoor te Woluwe, aalmoe-zenier sindn het begin van den oor-log bij 't voetvolk, nu geridderd voor zijn moedige zelfopoffering, bieden we, in eigen naum al s vriend, en in den naam van de jongens van tus-schen Brussel en Leuven onze liai-telijkste gelukwenscben aan. (zn Woluuie ) — Aan Dolter Clement Goossen ( St Verone-Leefdaal ), sinds liet be gin van denoorlog bij zijn bataillon nu vereerd met het oorlogskruds, onz oprechtste gelukwenscben ! — Ook aan Igvativs Stroobant (Woluwe ), aan Frans Grauiuels (Ber them ), Jozef Van Laer (Berthem ) Frans Van Horenbeek ( Campenbout ) Pierre Vingerhoet (Woluwe), Jule Degole en Th. Smets (Kortenberg de oprecbte gelukwenscben der jon gens van tnsschen Brussel en Leuven — o — — De kopij van dit nummer is e nauw aangeweest ! Reeds eenigen tij< lag ze bij den drukker, in Maart 1.1 toen het « onweer » onzen dapperei Gliyssaeit, uitV.,op de vhichtdreef Goddank, bij en zijn fa;uilie kwa men gaaf uit den slag... en onzi papieren ook ! Pas van de ontroering bekomen is dezelfde kopij 3n haar eigenaar op 't onverwacbts, naar 't zuiden ge zonden, naar de Azuurkust ! Daa: had, voorwaar, noch kopij, uocli be zitter ooit aan gedaclit !... Aan den boord der blauwe waterei van de Middellandsche Zee vergetei we de dappere jongens van midden Brabant niet en van de rotsige hellin; der steile Alpen kornt « Tusschen Brus sel en Leuven » U onze hartelijki groeten aanbrengen, met onze best heilwensclien opdat wij weldra, gaa en gezond naar ziel en lichaam, d onzen en onslandrnogen wedervinden — Vergeet niet uw Z. adres aa den vertegenwoordiger van uw dorp t laten geworden. NOTA : Op 't einde van een jaa ziet elle beheer zijn geldelijken toe stand na. Dit doen we ook op lie einde van onzen eersten jaargang De balans onzer berekeningen gevei we op de 4 bladzijde. Let op a. u. b. Enkelen willen toch maar niet ver-staan dat ons een heele lioop werk meer op de schouders wordt gelegd met het toezenden van allerlei klein nieuwjesin den loop van kaarten ol brieven. Zendt dat ailes, a. u.b., naar uwen vertegenwoordiger en dez< '■ weze toch zoo vriendelijk ailes samet op te zenden, op afzonderlijke bla , den, gelijk het grootst aantal ht heel netjesen fljn doen. — Luitenant l'iei'l'C-Marie Louis - Fernand BRAUIV s geboren op het kasteel Ter Meeren te Sterrebeek, 5 October 1897. Stu » dent in fie 2 Latijnsche a./h. St .ir .1.1 i. C1 1 . i. î /~v î vrijwilliger in Oogst 1914. Onder luitenant- vliègenier. Vereeremerk . met liet Oorlogakruis, Ridder in d< . Kroonorde, Ridder in de Leopolds - orde, 7 maal in de legerorden ge noomd. Gevallen met zijn vliegtuij î op 5 December 1917, in de zee, Te: î Panne. — Zoo betaalt i^deve fainilie ei ç iedere stand zijn aandeel in den hoo - gentol, voor de vrijheid van ons land î In aile oprechtheid brengen wij 5 officieren en soldaten van tusschei i Brussel en Leuven, onze hulde aai 3 den dapperen streekgenoot. Met be ! wogen gemoed denk ik, de oud-pro [, fessor, aan den fleurigen jongen die: e ik, enkele dagen nog voor het uit breken van den oorlog, voor mij o de bank zag zitten, en van hart bieden wij nogmaals aan de famili t Braun en aan zijn broeder luitenan Braun de uitdrukking onzer oprechti ( kristene deelneming aan. Over Schoonheidszin in Midden-Brabant. (Vervolg op ons artïkel in n. 9) Den schoonheidszin ontwikke-: len, dat is zoo eenvoudig niet als 1 het bij 't eerste aanzien wel zon kunnen blijken. Het waardeeren " van kunst en sclioonheid, en meer nog het scheppen er van, is de [ bekroning van ganscb een bescha-. ving, van het samenkomen van , een aantal van factors van ziel-» kundigen en stoffelijken aard. Hoe hoog of hoe laag het peil van eigen gezonde beseliaving, van eigen ontwikkeling s tond en nog staat bij heel het YJaamsche volk en ook bij ons Brabantsclie v<^k, laten we voor 't oogenblik bniten kijf. Te breed is het vraagstuk en de bespreking te diepgaande om ze in ons blad nu aan te gaan. In andere tijden ïeggen we mis-schien wel eens de won de in al haar 1 elijkheid bloot ; spijts het schrooinvolle van zekere zielen, die liever de won den laten ette-ren, dan ze eens deugdelijk tôt op het roode vleesch uit te. was-schen... en ze te belpen genozen. Brabantsch volkweeseen sclioon p volk en daarom weos of berword , u zelf ! In het vormen van den selioon i beidszin en van den kimsfsiwiak - heeft de school een groule taak te • vervullen. « Zoo knaap, zoo man » i luidt de kenspreuk van den Stu- 1 dentenbond van Kortenberg. En 1 dat is waar ! De begrippen van deugdelijkheid, van fraaiheid moe- ten in de school, door den onder-i ' wijzeren de onderwijzeres,gewekt, 3 gericht en ook gesnoeid wo den. a Hiertoe is eigen schoonheidszin » bij den meester zelve gevergd, b kunstsinaak die in de normaal- ; school een breedere ontplooing hoeft te ontvangen. — Zoo komt deze stelling op haar beurt woi- +elen in de algeheele loutering en verheffing van onzen stain. Het is voor vandaag voldoende j hierop te wijzen: dat, in de school-lokalen, het versieren en het orde-nen der voorwerpen een voorbeeld moeten zijn voor de kinderen. We kennen wel leden van het onder-wijzeud personeel, die bij hunjong schoolvolkje een waren lust naar bloemen ontwikkelden, lust die als gevolg had weldra in vele huizen bloemen en sierplanten voor de vensters te doen pronken. Wel! Heel wel! Maar dat moet veralgemeend en ook op huizen-bouw en huizenversiering, op kameropsmuk en op schildering en op het meubleeren toegepast worden ) ook op kleedij en voor-naambeid vau manieren en op lot terku ! dig lezen. Van ambtswcge moet op de baan van kunstontwikkeling voorop ge-gaan worden in het optrekken van de openbare gebouwen en in het versieren er van ; ook in het aan-leggen der nieuwe dorpswijken. Niet alleen nutsinziehten, maar ook fçhoonhridsbegrippen ! Wat fraailieiil, als 't u beliei't ; kunst (3ie de oogen voldoet en het harte verkwd^t. VVant kunst brengt bel. clere blijheitl. De kunst is een lacb in het leven ! Waarom miel verboden de huizen met !mn rug uaar de straat toc te diaaien en aan den voor-bijgunger eukol het uitzichc van een mesthoop en den reuk van een aalput aan te bieden "l Waarom niet hier en daar een bloemenperk aangelegd ? of een ri j boomen geplant,schoonelinden-of kastanjeboomen, lijkin zoo me-nig net kempisch dorp ? — Meer groen en meer bloemen ! Waarom geen wilden wijngaard laten slingeren, met hier en daar een g'yc'ne er tusschen, langs-heen de muren van kerkhof, van gemeentehuis, van school en van kerk ? Ja, ook van de kerk, zoo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tusschen Brussel en Leuven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes