Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

278 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Juni. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 07 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8qb2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 277 — Vererdnutiasblatt fiir das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE VERORDENINGSBLAD T Uitgegeven door de Etappen- VOOr het Etappengebied van het 4e Leger Publié ptfr l'Etappen-Inspee Inspectie. _ lion. Het blad verschljnt volgens BULLETIN OFFICIEL DES ARRETES Ce bulletin paraît suivant behoefte en is ter inzage bij « * —, i I y|me A * besoin, et peut être consulté ieder gemeentebestuur. Ook is pOUÏ" 10 r&yOIÎ Q0S LtRp6S Q0 iâ. 4 AXIÏ100 chez le préposé de chaque com- het verkrijgbaar bij de Fitap- ' 1 mune. Il s'obtient également pen-Inspectie, Zivilverwaltung, Herausgegeben von der Etappen-Inspektion. ^ i»inspection de l'Etape, Zi- aan 20 Pfennig per enkel num- Das Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-* vilverwaltung, moyennant 20 mer. sicht ofïen, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig fllr Pfennig par numéro. uie i'iiuzejnuiiiuier Kuuuicn zu naoen. GENT. N° 37. 5. JUNI 1916. IN H ALT der N° 37. — 172. Verordnung betreffend Aenderung des Décrétés vom 10. Vendémiaire des Jahres IV (2. Ofatoher 1795) iiber die Haftung der Gemeinden fiir Diebstàhle, Plilnderungen und Gewatttàtigkeiten, S. 277. - 173. Verordnung betreffend die diesjàhrige Ernie, S. 279. — 174. Verordnung iiber die Ausiibung der Jagd im Etappengebiet der 4. Armee, S. 281. — Anzeigen, S. 285~286. INHOUD van No 37. — 172. Vetordening betreffende wijziging van het dekreet van den lOden Vendémiaire van 'i jaar IV (2 October 1795) over de verantwoordelijkheid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden, blz. 277. — 1 73. Verordening betreffende den oogst van dit jaar, blz. 279, — 174. Verordening betreffende de uitoefening der jacht in 't Etappengebied van 't 4* leger, blz. 281. — Aankondigingen, blz. 285-286. CONTENU du No 37. — / 72. Arrêté modifiant le Décret du 10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795) sur la responsabilité des Communes en cas de vols, de pillages et de délits commis à Jorce ouverte ou par violence, p. 277. — 173. Arrêté concernant la moisson de cette annéey p. 279» — 174. Arrêté concernant l'exercice de la chasse dans le rayon des étapes de la 4me armée, p. 281.— Annonces, p. 285-286. I i 172. VERORDNUNG betreffend Aenderung des Dekretes vom 10. Vendémiaire des Jahres IV (2. Oktober 1795) iiber die Haftung der Gemeinden fiir Diebstàhle, Pliinderungen undGewalt-tatigkeiten. Zur Ermittelung des im August 1914 infolge von Ausschreitungen in mehreren Gemeinden Ostflanderns entstandenen Schadens und zur Ent-scheidung ûber die Schadenersatz-pflicht werden die Artikel 2-8 Titel V des Dekretes vom 10. Vendémiaire des Jahres IV durch nachstehende Bestimmungen ersetzt. Artikel 1. Die Ermittelung des Schadens sowie die Entscheidung iiber die Ver-pflichtung zum Schadenersatz erfolgt in den Fallen der Titel IV Artikel 1 und Titel V Artikel I des Dekretes auf Antrag des Geschâdigten durch das auf Grund der Verordnung des Generalgouverneurs in Belgien vom Dracketei v/ra Ad. Hoste, G. m. b. H. Gent. 172. VERORDENING betreffende wijziging van het De-kreet van 10 Vendémiaire van 't jaar IV (2 October 1795) over de verantwoordelijkheid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden. Ten einde de in Augustus 1914 tengevolge van baldadigheden in verscheidene gemeenten van Oost-Vlaanderen aangerichte schade en de verplichting tôt schadeloosstelling vast te stellen, worden de artikelen 2 tôt 8 titel V, van 't Dekreet van 10 Vendémiaire van 't jaar IV door volgende bestemmingen vervangen. Artikel 1. Het vaststellen der schade alsmede de beslissing over de verplichting tôt schadevergoeding geschiedt in de gevallen der titel IV, artikel 1, en titel V, artikel 1, van het Dekreet, op aanvraag van den schadelijdende, door het scheidsgerecht voor de pro-vincie Antwerpen, samengesteld op 172. ARRÊTÉ modifiant le Décret du 10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795) sur la responsabilité des Communes en cas de vols, de pillages et de délits commis à force ouverte ou par violence. Dans le but de permettre la constatation du dommage causé par des excès qui ont été commis au mois d'août 1914 dans plusieurs communes de la Flandre Orientale, ainsi que la fixation des dommages-intérêts qui seraient dus de ce chef, les articles 2 à 8 du Décret du 10 Vendémiaire an IV sont remplacés par les dispositions suivantes. Article l8r. Dans les cas indiqués au titre IV article -1er et V article l°r du dit Décret, la constatation du dommage ainsi que la fixation des dommages-intérêts qui seraient dus, se feront à la requête de la personne lésée, par les soins du tribunal arbitral pour la province d'Anvers, formé en vertu de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes