Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

156 0
04 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Februari. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8p5v699v26/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 1563 — Gesetz- und Verordnungsblatt Ditgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitsehland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. lin-kelenummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zcndip.g van liet bijblad lot het Wet- en verordeningsblad kan de voornoeinde drukkcrjj togen de aan 't eiride van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld worden. fur die okkupierten Gebiete Belgiens Wet- en Verordeningsbluil voor de bezelle slreken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupf » Herausgegeben von der Politisehen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruci in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu HrUssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kaiin in lièigien durcli die genannte Druckerei. in Deutschlan und im neutraien Ausland durcli die deulschen Postanstalten ftlr 2,50 M. vicrteljiilirlïeli regelmâs sig bezogen werden. Die emzelne Nummer kostet 2'1 Pfennig. Die fortiati fende Zusendung de Beiblattcs zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ar Etide jeden Vierteijahres einzuzielienden Betriige von 4 Pfennig fur ein Watt der einzelnen Numme beamragt sverden. I * Publié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-'• merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, - au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-. rément Je numéro coûte 20 Pfen-1 nigr. La susdite imprimerie sa , charge également, sur demande, J de l'envoi régulier de l'annexa : au Bulletin des Lois et Arrêtés. ° contre paiement, A la fin du ; cliaque trimestre, de 4 Pfennig r par feuille de chaque numéro. BRÙSSEL. IV 173. 4. FEBRUAR 1916. INHALT : Verordnung, betr. die Sicherstellung der Arersorgung der belgischen Zivilbevôlkerung mit Kartoffeln, S. 1563. — Verordnung, betr. die Hôchstpreise ftlr Kartoffeln, S. 1564. INSOVD : Verordening betreffend liet verzekeren van de bevoorrading der burgerbevolking met aardappelen, bl. 1563. — Verordening betreffend de lioogste prjjzen voor aardappelen, bl.1565. SOMMAIRE : Arrêté concernant certaines mesures destinées à assurer l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile belge, p. 1561. — Arrête concernant les prix-maxima des pommes de terre. p. 1565. 1. VERORDNUNG, betreffend (lie SichersIelhinQ (1er Versorgung der behjischen Zivilbevôlkerung mit Kartoffeln. Artikel 1. Es ist verboten, KartolTeln an andere Tiere als an Schweine zu verfi'ittern. Die tàgliche Kartoffelgabe ist auf hôchstens 3 kg fiir jedes abgesetzte Schwein zu bemessen. Artikel 2. Zur Verfiïtterung an Schweine diirfen nur kleine oder kranke, Itir den menschlichen Genuss nicht geeignete Kartoffeln verwendel werden, Artikel 3, Die Verwendung der KartolTeln als Saatgut darf das Mass von 2000 kg fur den Ileklar nicht i'ibersteigen Artikel 4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit Haït oder Gefiingnis bis zu l Jahrc oder mit Geldsirafe bis zu 10 000 M bestraft. Auf beide Stratarten kann nebeneinander erkannt werden. Artikel 5. Zustiindig sind die deutschen Militârgerichte. Brussel, den 29. Januar 1910. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr vo\ Bissing, CC. VIT. 1197. Generaloberst. VERORDENING, betre/fend het verzekereri van de bevoorrading der burgerbevolking met aardappelen. Art. 1. Het is verboden aardappelen aan andere dieren dan zwijnen op te voederen. De dagelijksche hoeveelheid voederaardappelen voor elk gespeend zwijn mag ten lioogste 3 kgr. bedragen. Art. 2. Voor zwijnenvoeder mogen alleen kleine of zieke, tôt menschenvoeding ongeschikte aardappelen gebruikt worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes