Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1105 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Maart. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610xc10/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

sor België 5 centiemen, voor Hederland 5 cent het nmmei TIJFTIENDI JAA* Woensdag 11 Maart 1914 30, St-PietGrsfraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m. Jlclffii, vrachtvrij fr. 14,<>0 7,30 4,00 NecUrland, > i 20,00 10,30 8,80 Andtre landen > 32,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoron JQe inschrijven voor een jour ( 14 frtnk), keèàen recht <yp eene gratis boeXenpremu en een §ettluttreerd tve\eHfktch biivoeosel van 8 blcd%. Vlaamsche Gazet Nr. 70 Woensdag- 11 Tîlaart 1914 30» St-Pieterstraat, 30, Brasse! AANKONDIGINGEN 4» Bladiijde, per kleine rejel fr. 0,3* !• Bladiijde ......... « 1,00 v Bladiijde -e . . . - .fr. « «n > 3,00 Rechterlijxe eerher»tellinï«n . . > *,0* van BRUSSEL Sodfdopjtiller-Eigensar : BBSTTJUR BIT RED AOTIB » JtTLiua HO0TE, BRU3BEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK ttelefoob iie Eogelaod en Zuid-Afrika De monstermeeting in Hyde Parle. — ' Redevoeringen en besluiten. — Wat j er 140 jaar geleden in soortgelijke ( omstandigheden in Amerika voorviel. — De houding der regef-ring. — De t nakende verkiezinyen. — Hoe de kan-sen staan. — Een waanzinnige faktiek. Van ortzen medewerker. uit Londen : De gToote meeting tex eere dier negen uit c Zu/idf-Afri:k!a giabannem syndikalisten in HydiQ t Pank b'efle'gjdi, 'hiadi natuurlijik een g/ioote me- t nigte aangialokt. HoieveeA menschen waren er opgiekoimen ? Do scihiattingemi veirsclhdllen : ze> 3oene b lad/en 'zeggen 50.000, anderen 70.000, «eiukèïen 120.000, één zelïls 500.000. Zooals men ziiet, is er 'keus. e Ik heb. den stoet zien defileiereni Hiji w;as, zegt mep, zeven miijien, dat is 11 1 /2 kiiome-ters lang. Ik twijfeil er aan. Maar laat ihet zoo ! Wat intusscihien zeiker is, want' ik 'hieb het r giezi-em, is' dlat de betoogers vieir op een rij ^ staipten, diat die gelederen ihoegenaamdi niet e • diahtgesiîaten waren en d'at ellki gieilid ten min-ste een mater grandi innam. E«n gema'kkedijke berekening zal toonen, d'at er diuis in den stoet v niât meer dlan omtrent 45.000 personien kon- b d)en zijin. D'e nieuAvsgierrîgen, namelijik. dlegief-nen in hiet Park, waren stellîâg mindeir ta1- ^ rijik: 25.000 scbijnt mij een zeer aannemelijk p cdjfer. Dat brengt ons op hiet toitaaJ van 70.000 p door vele bladfen aanigeduidl ei *** _ g, Van de redîevoari,ngien kan ik aUœrii dît aegj-gen, d!at aille spreîkers, terwijil zôj Botha. en • Smmts eVen grof uàtsdhoiltdlen als ihim voorgan-gers 'van 1899 Kriigier en Leydls ^piacihiten uiit ^ te maïklen, 'het eerns. waren om de Boei-en te sc'hiandivlekken en dien ra'ssenstriijidi aan te pire- m dfiken. Het Leitmotiv wias: d'e Boeren v« zijn er oip uit om alfengs de Eng)élschen uit Ziiidl-Afrika te verdringen; dluis, weg met de Bioie'ren ! ailes wel ingezien, eenvoudig !hiun ^ eigem kndl waar zâj steeds in meederihjeid! zîjai, V( doo-r hiet aanwenden van vireiedizame middblen È zoeken te vrijwaren, dbet niets ter zake. Men or dfient zml'ks te betetten, d'esnoodsi door g)e- ^ wielidi. In dlat opzdcibt zijn d!e Engelsahe sociia- 1 ldisten en syndikailiisten met de 'hevigiste jingo's — t'akkooirdl. Dat zijn me db dlemokra.ten ! *** De door die meeting gestemd'e besluiten zijn overigens kensohetsend'. Door *tfiet œrste wordt de Biritsc-lie1 regee-ring oipgfeëiScht door h-et ikOniniklijk veto de ]ie wet te verbreken, waarbâj iKet Zuid'afrikaa|soh ge Panlemiant met biitna c^nn^rigjg stemmen aan Éotha en aan zijn ikoi'lëga's voTle k'wijtscEel- ^ . dltnig 'hieeft gescthlonken'. In aMe vrijzârtniga ,1'an-dlen, en bepaaJdieldjik in EagelandJ, is 'hiet ko-, ninklîijk veto iets, diat geliijik die doodfetraf in België, in het Wetboelkl blijft belstaan, maar noioit meer kan wiordien toegiepost. Een vorst, d'iie dbor zijn veto, dien wil dler natie zouj traoh-ten-te d'warsboomen, iheeft men in Engetland woir de laatste maal in 1688 gezien, en het hi feoatte hiem die kroon. Ik noern hiet sticihtendi, ^ dlat zult een middie'ieeuwsah •\vapen uit ihtet iu muséum der oudhedlen vvxxrdt igebaaJdl, en door wi wiem, als 't 11 belieft ? Door .labouiristen>, socia-listen1, syndfiikali'sten en andere « isteni » die, 1 terwijl zij deo d.emokraat uithangen, evenall's ■de verstokte reaktionairen, geen aindiere drijf- ~ veen kenmen dan het zelfzuichtigste. klasbe-J.a.ng.H'eit twieedle besliuiit is nog mooieiif. H'et vergt, d'at de negen bannelingen :k'ost wat 3cost naair. Zmd'-Afrika zuil'en' worden terug- ] giebracht ein maatregelen génome n om te voor- tej: komen , dût zij aJidlaair door wien oolk zouiden ^ wcurden verontruist. ^ *** du Hondlerd veertig jaair geledlen greep en iets van. denzelfdlen aard plaats. Het Parlement- ^ vlan M'as'sadhuisets 'had1 twesltuàteo genomen, va welike d'e Engelsche regeering niet aarzelde te verbreken, alsmedie degenen in denzeJfden ziin door andere Amerikaansche koloniën ge- / stemdL En toen hierop het vol'k van Boston P] aan het rauiten ging en de ladling van een zeiker t'heeschiip overboord wiierp (een ib'lijk-baail onwettelijik'e dlaad', vooirzeker t) ant- ^ woordld'e het verboligen Engeilschi mindsteriief I dloor 'het opiheffen der Gromd\vet van Massa- | chusets en het uitzendee va.n een legermachjt, | die Boston bezette. Wat er voilgdei is bekend'. Een zeik^re I George Washington, dlie déstijdls in Engelandl | even mild met slijlk wierd beklad als sedieiritdien I Kriiger of Botha, moeide" z-ich met ce zaak h in gemeen overàeg met andere gasten van dat soort, zooals Franklin, Gates, Patrick Henry, H Jeffenson, P'hilip Scbuylier ,d'e zes geibrcedars M Lee, enz. En ten slotte ging Amernka vxx>r U Engelaiïd onberroepalijk verloren. 0, *** De tegeiuvoordige Engciisoliie (regeering heeft [ : geluk-kig wat Zuid-.A^rika" betreft geen dien I ; minsten lust zich op denzelfden weg te bege- ( •; van en iheeft zicih integendeel gehaast uitdruk- [| ik'elijik te verklaren, dat zij zich met de inweinr- f| diige zalken oeir Unie niet •wâiL'dle? inlaten. Jam- ' mar maar, dat diie regeering letterilajk opi baar | laatste pooten staat. De ontbinding van het Parlement za.ll un ter- I Jdjik in het begin van 1915 pilaats giijjpen, mo- geldjk vroager, en omtrent d'etn uiitslag dler ver- j kiezingen heersdht allhier geen twijfel : io het fc nieuwe Huis der Gameeintei zuililen) die Kon- g servatieven over een valdbenidJe meetd'erheid p ibes'chikken. En v'anwege dfe Tories mag men | al'l/as verwacihten. Dfe «isten» van ailfle slag, | die op voorhand aan die ihieiarein wapen-en ver- | sahiaffen zijn'niet aJleen zoncbrlinge demokra- É ten, zij zijn tevens bijizondler bil'indis) potlitie- É Ikers. *** ^ De werkerspartij. weet, dat zij ail'leen van een liberale regeering volkëgezinde fluen'or-mingen kan baromen ; het huidig mindsterie V heeft overigste in die riclhting binnen dien 0ev koirlten tijdi van zeven jaar, diooir twe© parle-mentsontbindingeni onderibrOken, wiaairlijlk jj01 wonderen verrichit. En wat dben de werbers ? dU7 Telkens er een zeteVoipenva.lt, haasten zij zich Hw een kandidaat te stellen, zelfs wanneen hun man geen oc minste kanr> heeft gakozen te nai worden. Het gevolg laat zich raden: aan den llei consarvati^ven kandidaat neemt dla werker ^een enkiele stem' af, maar uitsluitendl aan den iberaal, en diaair er gefti balotteerinig bestaat, rordt die eeriste al te vaak overwinnaa.r uitge-oepen, al- Ihieeft huij maar, ails dezeir dlagen te iethnail Green (een arbeiderswijik, Londen) n te Leith (een dito', Edinburg) 37 t. h. der -itge'braclute stemmen beihaald. Maer dan wintig zetels hebben de koinseirvatieven op ii>e wijze verovexdu Het sohlijijt nu, dlat de vermifuge) taktiek bij de aanstaande algameene venkieziingien oor de werkerspartij irt 't groot en stelselma- . g -gaat gevoeird worden. Zoo ja, d'an is de .iomf der reaktûe verzeikerdl. A. Prayon van Zuylen. NEDERLAND Een Regeeringsopdracîit voor Van Kol Kaar a Het Volk » rernecmt heeft de Itegee-n,g het sociaal-demokratische Eerste Kamer-d den h. Van Kol de opdrac-ht verleend, om oor haar een reis naar Japan te maken, ten. inde daar de groot-nijverlieid te bestudeea*ein. De Vrouwendag in Nederland Zondag- was door de Amsterdamsche federatie an de sooiaal-demolcràltische arbeiderspartij in st Paleis voor Volksvlijt een groote meeting ?Iegd, ter gelegenheid van den vrouwendag, ie voor het eerst werd gehouden ingevolge het îsluit van het internationaal Ivongres te Ko-anhagen in 1910. De groote koncertzaal was ropvol. Het T\veede-Kameri:d Albarda, deelde mee dat de Yrouwendag deae ma al op 70 aatsen alleen in Nedei'land en verder door >heel Europa en 00k in Amerika werd gehou-în. A1 de spreelesters en sprekers vroegen me-îzeggcnschap der vroiiw in die openba/re zaken. De Afsemeene Staaîspartij De pogingen toi: inriohting van de a kleux- , oze middenstof » op politjek gebied, hebben ians geleid tôt de oprichting va.n de « Alge- ; eene Staatspartij », \v;-lke Zaterdag een eerste . irgadering te Amsterdam hield. ! V/eer een kazernebrand te Ede Een nieuwe poging tôt b'rands tic h tin g is Zon-igarond gedaaii in de kazerne te Ede. Men lagde er evenwel in het vuur te blusschen ' or het gjroote schade had kunnen aanrichten. ■ >11 dadelijk ingesteld onderzoek leâdde tôt de itdekking dat o gaskranen waren opengezet. ! m spoor van den dader heeft men eohter niet ; innen vinden. >— j FRANKRIJK Stadhui6 en Be.'fort in brand St. Omaars, 10 Maart. — Hefc stad'huis erf t belfort van Aire a/d. Leie werden Maandag deeltelijk door brand ve nieJd. De toren d-e do Jjciiau i cl droeo; was 45 meteii' ôg-. Do Sran'rl was m'a heng' dat de KloJîkcn n den heiaard zijn gesmolten. DUITSCHLAND . Temmer door tijgers gebeten Berlijn, 10 Maart. — Tijdens eeiie voorstel- ] ig in een oirk te Gelsenkirahen, werd een aimer door tijgers' aangevallen en aan ar-în, borsit en beenen wreed gebeten. De cfage-kkige viel in bezwijming en ware door de i Ide dieren versionden geworden, hadde zijn i iecht hem niet uit het hok kunnen trekken. ■< jn toestand is evenwel hopeloos. 1 OOSÏENRIJK i o ' Van hoogverraad beschuldigd .emherg, 10 Maart. — Het procès, aangegaan I •en den da.gbladsehr.ij ver Peudasint, de esters Sandowicz en Mudyme, en den stu- j nt Koldra, begon Maandag voor het assisen- i f van Leniberg en zal versoheidene weken l ren. De beschuldigden staan terecht om van -t 9 rot Maart 1912. te Lember^ en in andere < atften van Ga.lieië, eene beweging te hebben ! verkt om deze provincie of een gedeelte er j 1 af te sebeiden van OO'Stenrijis. ^ ÎN GROOT ENGEL8GH BURGER { î LORD MINTO crleden week overleed te Londen lord Minton jezen opperlandvoogd van Kanada en onder- e ing van Enoelsch-Indië, de twee hoogste a bten in den lconinhlijken Engclschcn dienst. r d Minto was een man, die om zijn veelzij-heid in Engeland groote populariteit genoot. w.as nid alleen een verdienstelijk krijgs- 1 n en landbeslnurdcr, maar 00k een geducht ^ leel en een hartstochtelijl: sportsman, wat u uurlijk van aard was om hem in het sport- o jend Engeland zeer gezien te maken, ti ENGELAND DE HOME^RULEKWESTIE Belangrijke verklaringen van minister Asquith in het Lagerhuis. — De nieuwe voorstellen der Regeering Londen, 10 Maart. — Hoofdminister Asquith heeft gisternamiddiag in het Lagerhuis de wij-zigingen medegedeeld, die de regeering ibereid is in iiet Ho me-Ru le-ontwerp aan te hrengen om de bezwaren der protestantsdlie bevoïking ■vam Ulster tegemoet te komen. Aile -plaatsen waren hezet en in he/b huds heerschte gi'oote spanning. Minister Asquith begon met do verklaring, dat de voo rstan<lers van het ontwerp niet ge-schokt zijn in hun oyertuiging, dat de beginse-len ervan gezond zijn. Zij. gelooven nOet, diat door ongemjzigdé aanneming eenige klasse of persoon onirechtvaardiig of hard zal worden ge-troffen, maar eenerzijds dreigt ,gevaair voot burgertwisteai in Ulster, ails het ontwerp ongë-wijzngd wet wordt, anderzijds zou het er ôn ge-heel Ierland liaciheilijk uiitzien, als het ontwerp werd verminkt of voor onbepaalden tijd uitge-steld.Voor het tôt stand komen eener schikking is het noodig, dat de unionisten de ins tell ing van hefc Iersche parlement en van de nitvoerende maclit te Dubliijln aanvaard'en en dat de aan-hangers der regeering geaioègen nemen met de voorgestelde tegemoetkoming ten aanzien van IJlster. De regeifring stelt voor, de graafsohappen van Ulster zelf te laten besilissen, of zij iin eeir-sten termijn zuMen worden u.itgesloten van het Iersche zollfbesfcimr. In aile graafsahappen {van Ulster zu'llen zij, die voor hefc parlement kies-recht heb'ben, daarover hun stem mogen uit-brengen. Elk dler graafscbappen, waar de meer-dterheid voor uit«luiting stemt, zal voor zes jaar buiten het Iersche zelfbestuur biijven, vaai den dag af dat het Iersche parlement voor die eerste maal te Dubilijn bijeenkomt. Deze graaf-sehappen zullen na verleop der zes jaar onder het gezag van het Iersche parlement komen, tenzij het Engelsche parlement het anders be-slist, docli tijdens de periode van uitsluiting zail liet Iersche parlement geen recht hebben, gje-î.a.g in de uitgesJoten graafschappen te doen ^elden. Het plaatselijk bcstuur zal daar worden >pgediragen aan een raad van bestuur. De hoofd'minDster noemde dit voorstel) den prijs, dien de 'regeering voor het behoud )van len wed'e in het lîand bereid is te beta/Len. Zij icfab het een behoorl'ijke en billijke schikking m vertrouwt, dat zoowel de unionisten aïs de [ersohe nationales ten in voorioopige nitsluiting sen middenweg zullen zien tusschen het schip-pei*en met dé beginselen van het ontwerp en die ixjepassing van geweld. Het antwoord der oppositie Bonar Law, de leidter der oppositie, zeiide, iat als de regeering vasthield' aan de voorwaar-ïfe, dlat de uitgesiloten graatscha.ppen na zes aar onder het gezag van het Iersch parlement noeten komen, zelfs als zij daar van minder dan )0>fc ged:end mochfcen zijn, hij het voorstcL der 'egeering 'onaannemeWjik achtte. Indien dît het aatste woo-rd dter regeering is, vond spreker len toestand1 zeer ernstig. Carson uerklaarde dat Ulster de kwestie voor iltijd ^e,r .vilde nen. itij ge- reigd1 de voorgestelde schikking in ove'rweging )ë nemen, op vootwâàrde dat de termijn van ;es jaar dâaruit zou geschrapt worden. De bespreking werd om 7 uur verdaagd. Uit îet débat bleek duidelijk dat de unionisten al-eon aansturen op eene ibotsing met die regeo 'ing. Iîet Lagerhuis nam diaarna in tweede lezîng net 297 tegen. 15 stemmen d'en bïlil aan tôt ver-)od van den invoer n'ian vogelpluimen. De algemeene indruk Londen, 10 Maart. — De aiîgemeene indruk n de wandblgangen yan het Lagerhuis is dat, ngevolge de bespreking van gisteren, er een çrcote stap is gedaan naar de oplossing van de Jlstersche kwestie, dat eene over een komst op veg is en dat er .geen gevaar voor burgeroorlog neer bestaat. DE AANHOUDING VAN MISS PANKHURS.T iengevechtin regel.— Vuiirschoten en bommen Ixinden, 10 Maart. — Uit Glasgow zendt men îadere bijzonderheden over de aanhouding van ilrs Pankhurst. Sinds lang had de aanvoerster der stemrecht-eeksen beloofd aanwezig te zijn ter meeting, 11 St. Andréas Hall te Londen. Zij kon werke-ijk in de zaal dringen zonder door de politie e. worden gezien, maar zoodra deze daarvan p de hoogte was, besloot zij de zaal te over-ompelen. Eene denr gaf toe. Vrouw Pancik- j urst, dit ziende, wou langs een acliterdeurtje 1 .'egvluchten, maar de politie had het geval ooralen, en de stem recht feeks viel in de ar- [ îen van eenige detëktieven, die zich van haar | leester maakten, haar in een auto stopten en j eenreden. Een gevecht in regel volgde. De vrouwen wa-1 enden zich met stokken en sloegen er op los ; ' ;ij wierpen met istoeLen, Moempotten, enz. ; ! evolverschoten werden gelosfc en verscheidene ommen ontploften. Zoo duurde dit ongeveer 0. minuten, waa.rna men bernerk'tc dat vele rouwen en agenten waren' gewond. Wat later raohtten de stemreohitfeeksen. het politiebu-eel in te nemen, wat tôt een nieuw ge#cht en anhoudtingen aanleiding gaf. SPANJE DE ALGEMEENE VERKEEZINGEN De verdeeling der partijen Op sommige plaatsen is de strijd tussohen 3 partijen zeer lievig g&wee&t, daar belialve 3 konservatieven, 00k de liberalen in twee impen zijn verdeekl : de eigenilijke Liberaled et Romanones al.s leider, en de afgefieiheuir-"n,' met Garcia Prieto aan 't h'oofd. De kon-m-vatievein zijin verdeeld In Mauristen en atisten, of regeeringsgezinden. De zegie.pra.al ?r regeeringspartij wordt eohter aïs zeker be-rhouwd.De aandacht is vooral gespannen op den uit-ag te Madrid', waar drie monarc'bistiscbe en lee republikeinôche lijôten tegen elkander îsteld zijn. De Spaansche verkiezingswoelingen Madrid, 9 Maart. — 't Is er, als naar gewoon-, nog a.1 woelig toegègaan Zondag, met de îrkdezmgen in Spanje. Te Terrox zouden twee mdarmen gedood zijn geworden ; te Castelau 1 te Valemcia schoten kiezers er 't leven bij . In andere stede'n. bleven een 30-tal gewon-?n op hôt. terrein. Er werden 34 moedwiliigeii migehouden. I>e uitslag der verlviezing luldt. : de miniôte-ëe'.e kandidaten werden in meest al de dis-ikten gekozen. Te Madrid zouden 5 repnblikeinen en 3 ko-ing,sgezinden gekozen zijn. De eerste uitslagen Madrid, 30 Maart. — De uitslagen der aîge-îeenie verkiezingen ziin nog onvolledig. De srste officieële uitslagen geven als gekozen an : 199 konservatieven (Datisten en Mau-isten), 95 liberalen, 21 radikale en socialisti-5he republikeinen, 8 onafhankelij ken 19 re-?ionalisteh', 7 hea-vormdsigsgezinflle republi-etinen, 4 katholâeken, 5 don Jalmisten. De itsLagen van 38 kiesomschriôvingen ziin nog nbekend, terwijl nieuwe verkiezingen moe- . m plaats hebben in 9 kiesomschrijvingen. EENE BRANDRAMP TE ELSENE ! ' j' HET LOUTMAGAZIJN CHAMBON DOOR DE VLAMMEN VERNIELD •> Il Maandag, bij valavond, is een nevige nra;n« non- en ae van uampeixnouisiraïaij. u uitgebrokeii aan de \\'ash.ington6traat, 76, in In het bcg'In, was er gebrek aan water en de £ bet lioutmagazijn van den h. Chjaimbon, wiens ylammen bedreigden ernstig de buizen 71, 73, woonhuis gelegen is aan. de Liv'ornostraat. 75, 77, 79, 81 en 83 aan de Yan Campenhout- Aan tien straatkant stond een aJsluitings- straat. De politie deed al deze huizen ontrui- , muur van drie meter.s hoogle. Een andere in- men. Het buvengedeelte van deze huizen werd gang leidt tôt een kleine bi'nnemplaats en tôt docir de vlammen besohadigd, terwijl het lit- ° een màgazijn met twee verdie.pi.ngen ter leaig-te wendige groate waterschade leed. vam 35 meters en ter breedte van 8 meters. Het h.outmaga/:.ijn werd gTOOtendeels ver- v Het is in dit magazijn, opgevuM met een nield. Na een uur krachtdadig werken, kon de 2 aanzienlijke hoeveelheid planton, balken en brand beperkt word'en. b aile soorten van stuliken bout, dat het vuur De oorzaak der ramp is onbekend. De sohade, s uitbrak. toegebracht aan het lioutmagazijn alleen, be- (| De vlammen bedl'eigden .ernstig al de nabu- loopt 10,000 fr. rige w>ninge<n De pompiems van Elsene, onder De politie heeft een onderzoek ingesteld. „ leiding van den bevelhebbar, den h. Ver- De r»olitiekommissaris De Bue riohtte den = meersch en die van Brussel, snelden sposdâg ordedienst in, want de toelooe va.n nieuws- e ter plaats gierigen was groot. De h. Lemonn-ier, schepen 11 Zij tastten het .vuur aan langs de Washing- van Brussel. bevond zich ter plaats. ITALIE De algemeene werkstaking te Rome Rome, 10 Maaiil. — Er is lieden slechts een blad verschenen, Popolo Romano, dat de her-neming van dien arbeid voor mengen aankon-dûgt.Evenwel scbijnt ailes -aan te duiiden dat de • staking zal- vooirtduren. In die stad 'biij'ven aile m a gaz ij nen : gesiiiot en. D e tra.mwegen rollen n iet en de rijtuigen zijn.uit de straten vea*dwenen. He»t gemeenctelijk hospitaal is geslo-ten ge-worde i en de regeering heeft een verpleeghuis rng.c.ii^TVWct^'de ciringende ge val len.. Deze bewcgmg &clhijnt ger'cht tegen Gioletti, om zij ne herbenceming als minâister onmoge-lijk te maken. Ailes blijft kalm. en buiten Rome merkt men . niet eens dat er staking ie. / ZWEDEN De koning naar Lapland Stockholm, 10 Maart. — De koning is ver-trokken naar Iveroun a'. (La pland), waar zich se-dert verscheidene dagen de prinses en den kroonprins bevinden. i De koning zal zich te ICerouna- eene week op-houden.TO^WEGËN- Poolreiziger en toondichter Kr.istiània, 10 Maart. — De poolreiziger Le-den, v\elke tegelijkertijd een "uitstekend toon-dicliter is, begaf zich in de noordelijko gewes- | ten van Ivanada, om er de muziek der Eskimo-zen te bestudeeren. Tevens meldt men dat de verkennerstocht, waarmedè hij was vertrokken, aan de Hudsohkaai schipbreuk leed en de be- i mannjng ervan is omgekomen. Leden heeffc de twee handen en voeten bevrozen. Hij is bed-legerig en men denkt hem handen en voeten te zullen moeten afzetten. ' De Albaneesche Kwestie DE OPSTAND IN EPIRUS Een konvooi aangevallen Jaiidina., 10 Maart, — Gewapende Epiirolen | iheblbeii Zondaig bij het doiip Je&toniejati een i miliiita.iir muniiftiie-korwooi aangevallen etn ge^ ] traettiit zicih daarvan meester te maikein. De 1 soldaten van het geleide sommeerden de aan- < vadliers om fceruig te treMven, maar dJeizen wei- ! gerden, zoodû.t de troeipen van de wapens ge- 1 bruii,k m'oes'ten maken. Ben Eipitrooit is ge- { deed, velen gewend. Vroanwen, die aan den ( aanval deelnamen., ztijn door de- troep'en met ] kelfsiiagen u/iteenge'jaagdl. c De ministerraad van Albanië Duraazo, 10 Maart. — De vorst van Albanië 1 heeft Turkan-pasja, die op diit oogenlblik bûii- j tenslands vertoekl, h'et voorailiter&clhJajp vian ? den minrâterraad opgedragen. Turkan-pasja î heeft aanvaard en zal ..op 12 Maart te Du- 1 razzo aankomen. 1 AMEliïKA c —p— ! DE MEXIKAANSCHE KRISIS j j. De vermoorde Amerikaan Vergara < Laredo, 10 Maart. — Lieden, die niefc bekend ! -zijrt geworden, hebben het lijk van den Àirieri- j kaan Vergara, die in Mexiko vermoord was, 1 yver de Mexikaa.nsch-Amerikaansche grens ge- 1 aracht. Zij verdwenen toen w§er zonder een r ipoor achter te laten. Aan het lijk was te zien, dat Vergai;a door r îijn moordonaars moet zijn gemarteld. . r De veldtocht tegen de opstandelingen ^ Mexiko, 10 Maart. — Huerta heeft aile be-relhebhers yan in 't veld' zijnde regeerin.gstii'oe- z pen lasfc gngeven va.ndaag den veldtocht togeui v le opstandelingen in het noorden van Mexiko 'e beginnen. Hij heeft hun voorts ibevolen d'e 1 buitenlande'.'s afdoende te beschermen en hen ^ewaarschuwd tegen de gevolgen, als: 2/ijl dist c B'fiivel verzuimen na te komen. <- De gebeurtenissen in Brazilië \ Rio de Janeiro, 10 Maart. — Kolonel Ietem-brino,* gezagvoerder over de regeeringstroepen te Fortaleza, hoofdstad van den Staat Ceara, i heeft den minister van oorlog bericht dat do 1 algemeene werkstaking is uitgebroken. De ha.n- i ciel, het tramverkeer en de h aven liggen stil. < Gewapende mannen doorloopen de stad, voor- 1 bijgangers lastig vallend en in de huizen drin- ^ gend. Het Staatsbestuur is onmachtig om de orde i te handhaven. Bericht wordt dat de rebetllen 1 gekamneerd liggen op 25 kilometer der hoofd- 1 stad. De staat van belôg i* uitgeroepfln, r; AFRIKA De kwestie der Zuidafrikaansche ballingen ^ KaapsJfcad, 10 Maart. —■ In den Vodksraad1 heeft minister Smuts tijdens de derde lezâtng a van de indemniteitswet er gisteren den nadruik v op gelegd, dat de verbanning der weriklieden- j leiders niet blijvend behoeft te zijn, dfaar die immigi'atiewet toelaat bannelingen als Pouts- ma c. s. tijdieliijlk weer den toega-ng tôt hefc landl ^ te vergunnen, indien o.yertuigend blijkt diat zij niet wegens een mdsdrijf veiwolgd kunnen wor- 1 d'en, doch niettegenstaande da-t in staat wor- - den geacht een" maatschappelijike omwenteling v tôt stand te brengen. c ' - . I ■' MWERlfdE MMM j Van onzen beriehtgever : c Misplaatste verontwaardiging. Een onzer groote klerikale bladen maakt,' met E groote verontwaardiging, zijne lezers bekend, t dat zijn bestuurder van de kiezerslijst der ba- j zen gesohrapt îs geworden, niettegenstaande zijn personeel, zegt het, met een 20-tal perso- nen vermeerderd is geworden. c WelnUj wij zijn verwondèrd, dat liij op deze o kiezersllijsten ingeschreven was. Immers, om ° daarop 'voor te komen moet men nijverheids- s baas zijn, eene nijverheid uitoefenen. '1 Is een dagbladbestuurder een nijverheidsbaas ? e Ja, wanneer het blad hem toehoort en ook de drukkerij, zoodat hij met gasten werkt. r Maar als hij een betaalde bestuurder is, een \.> hoofd'bediende van het blad, dan oefent h ij ^ geen nijverheid uit en lieeft als dusdanig geen j, kiesrecht als haas. En wij gelooven dat dit met bedoelden bestuurder iiet géval is ; dat het blad riitgegeven wordt op een anderen naam en de drukker, de 1] echte nijverheidsbaas, ook een ander persoon is. ^ Dat zullen wel de oor zaken zijn, waarom de afs^hrappmg van zijn naam gebeurde en er is 1 derlialve geene hoé<rpnaamde reden om veront- waardigd te wezen. ]j Verdieniîe belooningen aan politieagenten. s< Maandag heeft de h. Burgemeaster in zijn kabinofc ten Stad'huize geroepen de politieagenten \'a.n den Berghe en Valckc, die zicli zoo _ niocdiig godroegen bij het aanlioudeu van ge- vi •va.hrlij.ke dokschuiincrs. Narrrens het Kollege k; ovcrhan.digde hij elk liunn'er eene belooning van b-J00 fraiik en wenschte hun in de warmste be- t\ woordingen geluk met hun moedig gedrag. o" Hij heeft'er aan gehouden tevens 50 iiank h, te schenken aan de agenten Gevers en Va'lsen en - 25'' fr. aan de agenten Loùnis, Kiekens en h Raymaeckeis, die zich even een s bij aanhoudin- n gen oridersche'den hadden. y; Ten slotte hèeft. hij burgerlijke eereteekens uitgereikt, te weten aan: den adjunkt-toe- ]j zichter Iv< niers, het burgerkruis; de adjunktèn Draye,- ( lvmans en Loleu ; de agent-toezichters b; Mangon, Steoulorum en Vercalsteren, de meda- rr lie Ie kla.s, en aan de agenten Goossens, Ma- d: bien, Paiiwels, Rustin. Van der Auwera, Van p Huile, Rutener.s, De Cock, Hendriçkx, Lamys, Meerts, \'a.n der Poorten, Van Hulst, Leurs « ?n Van Daele, 'alsmede aan Soyez, portier van « len anii'jo, de ruedalie 2e klas. ' di Tôt alleu riclitte hij de .hartelijkste geluk- di R'ensc'hen ; het was' eene gezelligheid die den t\ besten indruk maakte. tl Symfonische Volkskoncerten. 111 Het doorsleclit vveder, regen en win<l, is wej- licht Maandagavond oorzaak wweest, dvat ve- zt en het derde koncert der Orkestvei eeniging B aiefc zijn gaan bijwonen. te Mevr. Martha De Vos-Aerts verleende er ha- :e medewerking aan. m twee werken voor pia- H ro en orkest. Zij is een uitstekende pianiste, ^ 7ooy wie geene moeilijkheden, hoe groot ook, (h îchijnen te bestaan. d' Onze stadgenoot .de h. Hyp. Eiveraerts deed iijn talent gelden in drie Russische inelodiën voor cello met orkesfc. k Beide artisten, evenals het orkest van den d b. Willems,. genoten welverd.ienden bij val. g De bijzondere aandacht der aanwezigen was q ïchter gericht op de symfonie a De Leie », van y. ^nzen landgenoot Rob. Herberigs, van Gent, r. prijs van Rome en dien wij nog gekend hebben ^ als baryton aan de Vlaarjische Opéra, in de roJ v van « Faust », va.n Zoellner. fM Hij bestuurde zelf zijn werk, waarvan de S vier gedeelten getuigen van kloeke, degelijtke o hoedanigheden van toonzetkunde en inspiratie, z nu cens tintelend van opgewektheid en vreug- de. dan weer_ stemm:g of droefgeestio;, al valt j] hij weleens in herhalingen. De h. Herberigs werd warm toegejuicht en verdiende zuLks. , Het vierde koncert is vastgesteld op 13 April, , met medewerking van mevr. B. Seroen en den h. Karel Mesdagh. toondichter. Uitvoering der n kjnderkantate « Kindervreugd » van Paul GiJ- v son, en « Glotia i Fiori », van Aug. De Boeck. d ■ ' •• DAGKLAPPER Aan het hof. — De Koning heeft heden Dins-îignamiddag, in afseheiidtoverihioor, ontvangen îitenant-kolenel G. T. M. Bridges, krijgs-btaehé van Groet-Binittanje te Brusesl. Men weet dat ten onzent de kpiijigsattaché. m hoogeren rang dlan de andere toegevoieigde l de gezanjtschiap&raden beM>eeden en daarom 4 hunne aantoomst en hun verireik net als de îzanten door. den. Koning in verhoor worden itivangien. — De geizondJheiidistoesJtand des Koning® is, eedis bevredtig^end in e.:k opziohi. Het barstel 2-r armbreuik heeft ziijn normaal verloep. De borstbeelden van ons Vorstenpaar. — De-;r dagen zullen in de zittingzaa.l va.n den Se-aat de iborstbeelden van den Koning en van 3 Koningin worden geplaatst. Deze beelden, îbedtefiîd deor Rousseau, zijn spre-kend gelij-înd.In den Brabantschen Gouwraad. — De pro-incieraad van Brabant is in buitengewonen ittijd bijeengeroeperi op Dinsdag 17 Maart amstaande. De Poil der Liberalen te Gent. — De poil in «ft Lilberale Grondwetteli'j'ke Vereen.ig'ing te ent, heeft den volge.nden uit&'.ag opgeleverd : Er waren 1717 stemmen en 200 nietige brief-;s.Worden gekozen in de volgemde orde : D« h. Em. Braun, A. Mechelynck, A. Buysse, i'ttredende Kamerleden ; P. Liippens, R. De aegher, L. Hallet, H. Bodda/ftrt. Op den Leuvenschen buiten. — Iiet moet zijrï at onze wenken om Viaamsche voordrachten f meetings voor de Viaamsche Hoogeschool in î richtên in het arrondissement Leuven, reerklank gevonden hebben, want bijna aile ondagen gaan Vlaamschgezin.de studenten de uitengemeenten af, waar zij benevens Vlaam-:he voordrachten ook Viaamsche Liederavon-en inrichten. Deze laatste Zondagen hebben zij aan 't werk eweest, te Berthem, Leefdaal, Hoegaerden, nz. ; Zondag was het te Willebringen, in 't anton Thienen. Deze voordrachten worden goed bijgewoond n het Vlaamsch leven begint meer en meer 7akker te schieten. x Het Belgisch Heldenfonds. — De kommissie an heit Heldenfonds, door Carnegie inge-teld, vergaderde Maandag onder voorziitt&r-ehaip van minister Berryer. Besl-ist we.rd geldeiLijke hulp te verleenen an de nabestaanden der negen slachtoffers an de mi.jnramp te Thieu en een onderzoek a te stellen over de daden van moed en poffering ter gelegenheid dezer ramp ge-leegd.Geldelljke tegemoetkomingen werden ver-îend : . 1°. Aan,, de . ou*l«ers vfl<n Verscihoorp.n an Béersse, die het leven vérloor bij de red-ing van haiar'broeder (300 fr.). 2° Aan de weduwe van Pieter Smets, van Lntwerpen, die naar het hoofd sprong van ollende paarden, en hi'&rbij verwondiingen be-wam, waaraan hij 's amderdaags bezweek ?00 fr.). 3Û Aan de weidiuwe en de 6 kinderen van kor-oraal Segers der brand weer van Temscihe. ie bij. een brarnd eén verkoudheid opliep rnaraan hij bezweek (300 fr.). 4° Aan de familie van den 11-jarigen knaap •oloris, die te Couture St-Germain zijn 8-jarig roerken van een gewissen dood redde op het is. (300 fr.). De mutualiteiten in Brabant. — Het provin-iebestuur va.n Brabant heeft de veivdeeling edaan van het krediet van 25,000 frank, be-Lemd voor de erkende mutualiteiten die hunne ;den verzekeren tegen de risiko's van ziekte a ongevalilen. Uit de opgegeven ci j fers blijkt dat in het ar-Diidissement Brussel d'e muituailiteiten 47,103 >den tellen, die in een jaar 685,420 frank bij-ragen hebben gestoa"t. Zij ontvingen toe-Lgen der provincie ten beloope van 18,498 *ank. Het arrondissement Nijvel met 8699 mutua-st.en en 95,863 fr. bijdragen, ontving 2,597 fr. jelage. De omsohriijving Leuven met 9,043 leden en 11,367 fr. bijdragen, trok 2,950 fr. Voor gansch Brabant zijn er 64,845 mutua-sten, d'ie eene som van 892,650 fr. bi'jdiragen >ortten en" 24,000 fr. toedage der provincie op-;reiken.• Het ingangsexamen voor de Militaire School. In het règlement van het ingangisexamen >or de Militaire sohool, lezen wij dus dat de indidatcii die hun examen in het Fransch ïbben af.s-elogd en niet het. Ncderlandsch als »;eede taal kozen, toch een aanvullende proef «-er die taal moeten onderstaan, dit tijdens ît overgangstijdperk 1915-1916. « Dçze aanvul.Lende proef zal loopen over H programma, van de 0' der klassieke hiuna-ora der athenea van het Waalsch gedeelte in het la.nd. « Deze oefeningen zullen slechts gebruike-ke termen begrijpen. » De uitslagen dezer proef zullen niet ge-•uikt worden om de rangschikkingm op te aken, maar zij zullen dienen om de ka.nd'i-iten uit te sluiten die niet twee vijfden der m.ten behaaid hebben. » Wij denkeri dat de WaJen die weten dat firuxelles » in t Vlaamsch «Brussel)) is, dat nui ». door «ja.. vertaald wordt en «non» >or « neen » een voldoenden woordensçliat in ; Xcdcrlandische taal zullen bezitten, oan de /ee vijfden va.n de punten te behalen ! Ai-ans. \ye zijn er van overtuigd. dit, zal wel de eeming wezen van de keurrechters... Inwïjdtng der Brusselsche haven. — Nnar ge-gd wordt, zou de inhuldiging der haven van tussel worden. verdaagd tôt in de maand Ok-ber.Zuiks zou beslist zijn op aanvraag van het andeiskomiteit der hoofdstad. De inwijd-ing >u beslist plaats hebben den 10 Oktober, daar îze datum overeenstemt. met de openstelling -r vaart op :) Oktober 1561. De kleine luidjes in de Kamer. — Men heeft unnen zien o.p de agenda der werkzaamlie-^n v,an de Kamer, dat er geen plaatsie is in-sruimd aan het voorstel' vam den h. Franck n kunsoorten, waarbij de rechtsstand van andelsbeambten en klerken wordt gevestigd inds jaren, nochtans, hebben de indieners an het voorstel, de vereenigingen van beamb-Mi, alsmed'e d'e Kamers van Koophandel aon-3drongen, opdat de wetgevende macht liare iverschilligheld tegenover deze staatsburgers m afschudden. Het zou waarlijk niet veel tijd vergen om het igediend voorstel ter stemming te leggen. Het voorstel Franck is de eerste poging om )tsverbetering te verzekeren langs wettelij-en weg aan de kleine. luidjes van handel en ijverheid; het ware jammer, moest door on-erschilligheid deï regeering, het voorBte] aan en haak blijven hangen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes