Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1609 0
06 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Januari. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/np1wd3qw84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7oor België § centiemen, voor lederïand § cent liet nummer VIJFTIENDE JAAR Dinsdag* 6 Januari 1914 30, St-Fieferstraat 30, Brussel ABONNEMENTEN: l jaar 6 maand3 m. België, vrachtvrij !r. 14,00 7,804,00 Nederland, i > 20,05 10,505,80 Anderelanden | 32,00 16,008.00 Hen kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijf vers voor een jaar (14 frank), keiben recht op eene gratis boehenpremte en on geïllustreerd tvcUlifksch bijvoegsel van 8 blad§. Hoofdopsteller-Eigenaar: JTJLITTS HOSTE, BRUBBEL van BRU$SEL -f.ij. 1 VERSCHIJNT 7 MAAL lÉÉ'WEEK BESTTTCm EN R3D A.OTIB i TELEFOOB 8»? Nr. 6 Dinsdag: 6 Januari 1914 80, St-Pieterstraat, 30, Brnsse! AANKONDIGINGEN 4« Bladzijde, per kleine regel „ . .fr. 0,50 l«Bladsijde ► o • . . . o . 0» 1,00 2«Madsijd6 .clh'ut en : een '' aanzienlijke hiceveeilfheidi scMetvoorraad uit Europa ontvangen en verwachten uit Japan eveneens Wapen voorra ad. Huerta ontvangt geld Washington, 5 Jan. —I Volgens berichten in de bladen, .zou president Huerta 45 millicen dollar uit Parijs ontvangen hebben eh koestert hdji db hoop binnenkort nog enkeile honderden mil Hoen en te ontvanigleh. De' Amerikaanschè gezant Link keert1naar Mexiko terug). Het heet dat die Vereênigdé Staten eeirlang nog vietrl andere oeinloigssahe•pen• met een belangrijke troepenmacht naar de Mte'xik'aanscihle wateren zenden zullen. pon-. Reutter neemt de veraiifWi^teLlèli.i'ichejd on van al wat zijn onder- gesc.lii!-\ïep.-ded..en: "HnV bevestigd dat hij., te z abein ^kome.n,- de beste inzichten- jegens ode evo'lorog koesterde. Al'lesging- wei in de stad", toen 4nó'o-eviZabërns.ch' dagiMad een - artikel yei^mpb«j^Kél dat de zaken gansch bedierf. " Van-dil; arti.kei wordt lezing gegeven. Na ^ög eerste betoogingen te Zabern, wendde hij -z-MHtoi den tmstnnrder yan het arrondissement'eh vroeg hem i]f>n staat van beleg af te konJagen. Hij wou het gezag bekrachtigen. Hij deed de aangehoudenen in den kelder van het kasteel opsluiten, daar hij over geen ander lokaal besehikte. De kolonel beschermt luitenant Schadt. Toen deze op 28 Nov. in zekere woningen trad en ze dus schond, voerde de luitenant de bevelen van den kolonel uit. Hij zegt overtuigd te zijn wel te hebben gehandeld eh' zijn rechten niet te hebben overschreden. Hij vrijwaarde de bevolking tegen erger voorvallen en redde de eer van 't leger. Ware de burgerlijke overheid van 't begin af opgetreden en hadde zij de schuldigen gestraft, de voorvallen van 27 Nov. zouden zijn vermeden geweest. Hij handelde derwijze in de overtuiging wettelijk te handelen. In gelijkaardig geval zou. hij deze daden hernieuwen. Het verhoor der getuigen Na de ondervraging van luitenant Schatt, wordt, overgegaan tot het verhoord dar getuigen. De eerste is de arrondissementsbestuurder van Zabern, die h. Mahl. Hij vernam de gebeurtenissen door de dagbladen, doch nooit wendde de kolonel zich tot hem, wat hij als een persoonlijke beleediging aanzag. Op 8 Nov. vernam hij. dat de politiebrigadier een brief had ontvangen van kolonel von Reutter. • bescherming voor dé officieren vragend. Deze werd hem toegestaan. De h. Mahl stelde ter beschikking van den- burgemeester de vjjf gendarmen, die te Zabern waren, jp^ Op 9 Nov vernam hij dat von Reutter het inzicht had Zabern in staat van beleg te verklaren. Dit nieuws was weldra in de stad gekend. De h. Mahl antwoordde, dat de staat" van beleg slechts door den -Keizer kon worden bevolen. De kolonel - ntwoordde : «Ik weet wat ük moet doen». De h. Mahl is van meening, dat er geen onlusten zouden zijn geweest, zoo luitenant von Forstner zijn dienst niet had gedaan op Zondag eh volgende dagen en men..in de stad niet had gepatroneerd. Op een beschuldiging getuigen te hebben willen beïnvloeden, antwoordt de h. Mahl ontkennend. De prok-impur vraagt aan. den h. Mahl, waarom hij niet, bij den kolonel is gegaan om zich met dezen te verstaan. De h. Mahl antwoordt, dat het niét noodig' was bij den kolonel te gaan mits hij dezen niets te vragen had. Dinsdag 11 Nov. ging de h'. Mahl naar het station om er den stadhouder von Wede-h, op te wachten. 'Hij' ontmoette 'é/r kolonel von Reutter, die zich zeer grof aanstelde tegenover, hem en hem verweet bij generaal Deinsling, aanvoerder van het 15* korps kwaad van. hem gesproken te hebben. De li. Mahl loochende zulks en deed aan dien kolonel verstaan dat hij niet zijn ondiergeschikte te Zabern maar wel zijn .gelijke was. De stadhouder stelde den h. Mahl in 't gelijk en verbood hem voortaan mog bij den kolonel te gaan. De h. Mahl sp-reekt daarna over de feiten, die op 26 Nov. 's avonds voorviel/en. Op 27 Nov. was hij niet te Zabern. Hij vernam de fedten te. Straatsburg van den-h. Mamd/eüs De h. Mali! eindigt zijn getuigenis zeggend, dat hij al de maatreigelen, noodig tot bescherming der officieren, had genomen. Hadde hij er meer genomen, zoo zou hij zicüi belachielijk aaUgesteOd hebben. Om 1 3/4 uur wordt de zittlilnig Opg'eihl&ven.. FRANKRIJK INZAKKING AAN DEN METROPOLITAN TE PARIJS Vier werklieden bedolven Parijs, 5'Jan. — Een inzakkmig viel voor op eene -weirkwerf van den MétropolHaón, nabij de statie der Invalieden. Een 30-tal arbeiders waren bezig eene 'gaanderij o-p 15 meter diiiep'te met balken te ondea'schragen. Vier arbeiders kond en - niet ontsin-appen', ■ De afstorting.' kwam op eene lengte' van 8 meter voor. D& steenweg, zakte in. Middelerwrjl hadden de redders een werkman onder de aardmassa , kunnen uithalen, doch deze bad reeds opgehouden te leven. • Er bestaat g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes