Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1113 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Maart. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416tp7b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent liet nummer loofdopstaller-Eigenair : JTJLITJa HOBTE, BRUSSEL fflJETIlNDl f AAM. Maandag- 16 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maandS m. Belgit, vrachtvrtj tr. 14,00 7,504,00 Nederland, > » 20,00 10,505,50 Andere landen > 32,00 16,008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar ( 14 frank), hekben recht op eene gratis boekenpremu en een geïllustreerd teehelijhsch bijvoegsel van S blad*. Tlaamsche Gazet van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTUUR EN RBDAOTIBi TTELEFOOal HO Nr. 75 Maandag- 16 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN > 1,00 4» lladxijde, per kleine regel „ . . fr. 0,5t S« Bladzijde 2«Bladsijde .# fr.* tn » 3,00 Rechterlijke eerherstelliagen. » *,(>• Een Nationale Maatschappij van Spoorwegen De Zendelingen in Kongo BRIEF BIT «ENT LüCHTVLIEGERS IN TURKIJE WAT ZE KOSTEN AAN HET MOEDERLAND Er is in de laatste tijden veel over de zendeilngen in Kongo gesproken, in de Kamer en in de ix'.rs, zoodat deze heer-en do openbare aandacht hebben gaande gemaakt. In welke be- I au onzen berichtgever: ûijfers !! ontvingen van de Liberale Vereenigingnog maar steeds de cijfers niet betrekkehjk trekkinstaatindeko:oniehet staatsbestuurhet £etal stemmen m den poli der noerademissies?;.. Het ontwerp van be- de verschillende kandidaten uitgebrac' Wat de klerikalen beoogen Het protest tegen h-et voornemen om onze Staatsspoorwegen aan een zoogezegde nationale maatschappij over te dragen, of W om z* te ontnationalizeeren, wordt met den dag grooter. aanleiding van de artikels di:e daarover reeds lietenverschijnen, 1 wij verscheidene brieven van lezers, in hetrekking staande tot de spoo i ! st.'in verheffen tegen dit verderft chi' wijst een dier bnetschrijv dai de grootste voos van dr nai iii.j van spoorAwgvn ju: ^t kathovolks'voordigors zijn, die gaarne hun als Kamerlid zou van bonin de nieuwe maatschappij. Doch dat 'is n.iei alh S ! 1 n hel plan, om de staatsuitbspoorwegen te vervangen door een natlmaatschappij, zooveel aanhangers vindonzetegenstrevers -nu is m de eerste plaats omdat deze er groote voordellen voor hunne partii] van verwachten. 'immers, is hot iii.t een hek-end fed d den klerika.len een doorn in 't oog is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes