Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

681 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Mei. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94747q7x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent liet nummer loofdopiUller-Eigenur : JULIUS HOSTE, BRUBBKL VIJFTIENDE JAAR Zaterdag- 30 Mei 1914 30, St-Pieterstraal 30, Brasse! ABONNEMENTEN : l jaar 6 maand* m, België, waehtvrxj ir, 14,00 7,504,00 Nederland, » » 20.04 10,508,50 Anderelanden > 22,00 16,008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De intekrijvert voor een jaar (14 traak), keèbcn recht op eene gratis boelenpretnu en een ftïlluttreerd welulifktch btjvocgsel van S èlad*. Vlaamsche Gazet van BRUSSEL- BESTUUR EN RED AOTIB i verschijnt 7 MAAL PER WEEK TCLEFOOH ISO Nr 150 Zaterdag: 3 0 Mei 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel AANKONDIGINGEN . . . fr. ,»• . . • > i.oo 4» Iladiijdc, per kleine refel !• Bladzijde ....... * Bladzijde .tfr. ten • 5,00 Beehterlijze eerherztellinfen. » B.Ofl Het Zoilt der Aarde EennieuweNederiandsche Torpedoboot Een Vreeselijke Zeeramp ANTWERPSCHE KROM Onze Taal bij de Spoorwegen Éilïiiaii^ i DE G. 13, DER NE3ERLAKDSCH-INDISCHE VLOOT Deze torpedoboot, op de werf De Schelde te Vlisslngen gebouwd, evenals de G. 14, dient eveneens voor de versterking der Nederlandsen-Indische vloot; beide booten maakten zonder ongevallen de reis van Nederland naar Indië, ivat, in aanmerking genomen den geringen kolenvoorraad die zulke kleine schepen kunnen innemen, geen gemakkelijk stuk is. Het moeilijkste, eind van de reis was van Aden naar Ceylon en dan naar Padang. stond om Clément-Bayardl zoolang gevangen, reid zijn op te rukken tegen de oproerige aanHet woord van John Morley:« The smaller teto*n ; ?everklaring dfer Keulsche poli- hanger, van Essad-Pasja. Mocht echter de '"Ü*?^™^™^ states are the salt of the earth » (de Meine **, acWt het «Berliner Tageblatt», ontlast ^t toegevingen doen aan de opstandelingen - MetCarmnza^rdenQP het k^- «w r\a„ \nrAa\ ^^ff n\mmt>r- '"&& Slfeohts in zooveiTA . als daaruit bliiikt dat dan zraidm d^ v^ro-arl^rd^n A^PT^ n.ï^f cfl^r, De kleine naties van Noord-West-Europa Ik kan mij best voorstellen dat de uitslag der wetgevende verkiezingen, die — het werd in Nederland' met genoegen gezien — van een nieuwe opleving der liberale gedachte, vooraL in Vlaanderen, getuigt, nu, bij ui, in België, het voorwerp uitmaakt van de meeste gesprekken. En ik begrijp ook» dlat het bezoek van het Deensche vorstenpaar zooniet geheel dan toöh) reeds gedeeltelijk vergeten zal zijn nu het Belgische publiek smullen kan aan den .lekkeren politieleen' schotel, die slechts eens om de twee jaar op de nationale tafel verschijnt. Hier, in het Noorden echter, waar we geen verkiezingen en dus ook geen politieken schotel naar binnen te werken 'hebben, is men nog steeds niet uitgepraat oven Koning Kristiaan, zijn koninklijke gÉnaJinne, Denemarken en de Denen. De HoilflandJer is nu eenmaal langer van stof dan die Vlaming; hij. pluist graag alles tot op het laatste draadje uit en wenscht dus dat 'het dagblad ook zoo doe. En d)e kirant doet het, want ze ia Hollandsch en dat zegt genoeg. NEDERLAND —: : x : :— De Katwijksche zetel Eerst kwamen de a wroardjes vooraf »; artikels over de koninklijke gasten, Nederland en Denemarken in de historie,, moderne kunst in Denemarken, den landbouw in Denemarken, de Deensche vrouw, enz. ; daarna het kolommenlange relaas der feesten en ?eindelijk, de onvermijdelij'ke « nabetrachtingen ». Lust om u mijn wetensdhap over Deensche muziek of letterkunde medle te deden heb ik j^ koajiti^partijeri^jn het na lang onderniet — althans met voor ihet oogemhllk, of op ^fe^ eensgoorden om de kandidatuur een beschrijving der leesten zal ik u evenmin voardenTweedleKamer-zetel te Katwijk toe vergasten en mij dus — er blijft niets anders te~ n^ dok,ristelij^historischen, wier meer over — tot de nabetrachtingen bepa- kajldidaar^ hdbvisser zal: z)ijn. len. Koningin Wilhelmina lieeft, te Amsterdam, dei hoop uitgedlrukit « dat dit verblijf, hoe kort het ook zij,, er toe moge bijdragen, de reedis zoo goede .betrekkingen tusschen Ne- Rijwieldievegge aangehouden te Haarlem Te Haarlem is,- naar aanleiding van een diefstal van drie damesrijwielen, een 26-jarig meisje uit Den Haag aangehouden, die bij oerland eni Denemarken nog te verstericen ; » hare aanhoiKlin„ bekende dat zij ii een wensen, die, nagenoeg; un dezelfde be- woordingen, ook door Koning George, president Poincaré en Koning Albert geuit werd. Het blijkt evenwei dat die woorden van Nederland/s Vorstin een breefdere betteekenis hebben dan deze, welke men gewoon is te zoeken' in een min of meer officieel-diplomatische beleefdheidsformule. Het Nederiand- sten tijd niet minder dan 18 rijwielen had ver-. Slechte behandeling van Franschen te Harderwijk De Franschman Romain, die voor eenigen tijd met zijne familie een automobieltocht deed door Nederland, heeft er zioh over be- sahe valk wnsaht tendering met de andere klaa«' kmS g kleine stalen van Nooid-Yfcf Europa : Den marken. België, Zweden « Nootman, waar- f™* zelfs dat daar een voksop.oopje aeh- mee tot zooveel: overeenkomst irv taal', aeden, ter vheraw£J™ fa™l,ePlafts fI°"d ; c- u ,•. I Naar aanleiding daarvan heeft het gerecht gewoonten en geografische ligsnng vertoont , , t,° ,° . u + • TL.™~f^ -o i~;- ~>-~ opdracht gekregen daarover een onderzoek in en waarvan het, jammer genoeg, België mis- ^\ .. ° to schoen- uitgezonderd, zoo bitter weinig weet. « Denemarken en Nederland » schreef het Amsterldamscihe Algemeen Handellsb 1 a, dl, « zijn beide steunpunten van dien' Nederduitschen stam langs de zeeën van NoordWest-Europa, die, op smal en beperkt gebied, een eigen levenskrachtig karakter tot ontplooiing heeft gebracht. Vrijheidsigeetst en zin voor eigen recht, persoonlijike will, — soms tot het overmatige toe — zijn daarvan, gepaard aan een onmiskenbare vruchtbaarheid voor rijkd ilevensbeschaving, de daepgegroefde trekken. En dit gaat niet hen alleen aan. Zij hebben te rechter- ein linkeiiziijdle nog hunne buren in België en in de twee volkeren van het Skandinaafsche Schiereiland». Dat dit ge;voeil vam saamihoorigiheid nief voor de gelegenheid opgerakeld werd blijkt te stellen. Tntusschen wordt van verschuilende zijden de meening geopperd dat de h. Romain en zijn familie ■ hun tocht door Nederland op buitengewoon in 't oog vallende wijze hebben willenmaken. Dat zij daardoor de nieuwsgierigheid prikkelen en den laohtlust opwekken, moet niemand verwonderen. Iemand die zich op 't platteland of in eene stad potsierlijk aanstelt, zal overal — en niet alleen in Nederland —, bespot worden en volksopstootjes uitlokken. >-*>M ENGELAND Een algemeene uitsluiting Londen, 29 Mei. — Met 21.017 stemmen tewel uit het, reeds sedert jaren, bestaande„en5>824, dus met eene meerderheid van 15,193 ptfan, zoo gauw motgelijik — als 't kan Jiefststemmen, he

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes