Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1901 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Maart. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07m3r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

M Voor België 5 centiemen, voor Kederland 5 cent liet rrnmmer «gui nwii'iiiirrifr'^i^a— TIJF.TIIND1 JXAM Zaterdag 14 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 m. Belçie, vrachtvHj tr. 1-4,00 7,30 4,00 Netlerland, s > 20,0/1 I0,i>0 8,80 Andere landcn » 52,00 16,00 8,00 Hen kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvert voor een jaar ( 1A franlt), keiien reckt op eene gratis boekenpremte en et» fefllvttreerd utXellfktch tijvoegeel van » bled*. Vlaamsche Gazet Nr. 73 Zaterdag" 14 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel AÀNKONDIGINGEN Bladiijde, per kleine reg«I . „ . fr. 0,5V I I" Bl»djijde . > 1,00 V Bladiijde . (r. 1 on > S,00 Keehterlijke eerheritellinftn . » *,0# Hoofdopsttller-Eigsnïir : I JULIDS HOSTE, BRUBBEI, van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEE BBSTTTXJR BIT BEDA-OTIEi TELEFOOH III Langs Politieke Wegen Verschil van opvatting Wij hebben gescihreven, dat de officieele katbolieke paxtij het vertrouwen niet verdient van het VJaamsohe volk, en dat houden \v ij Woeste is de baas, zelfs wat de Vlaamsche taalrechten betreft, in nagemoeg aile Vlaamsohe arrondissementen. In gansch de Ivamer .•zijn,.?/ geen tien reflhtzinmge kathalieke Viaams ahgez^nden, en in die VJaamsche ar-ion< H.-isémenten durven de katholieken nage-'^"ffoeg'ftiets beproeven om de volgelingen van Woeste en andere taalverraders af te dankera. Die Vlaamsche katholieke gekozenen doen op Vlaamsoh gébied, in de Ramer, niets an-Sens dan knoeien en verraden; mein kan hen best vergelijken bij. meikevers, die slechts vooruitgaan, wann-eer men hun op de pooten tnapt. De karbolieke «Gazet van Antwerpen» is niet tevredien, omdat wij schrijven wat veel kathodieken den&n on ronduit beikennen, maar zij drijft de misnoegdheid werkelijk al te ver, wanneer zij dte strek'king van ons arti-kei verd'raait. a Wij hebben geschreven, dat het Vlaamsohe n volk langs andere wegen dan die van de officieele katholieke partij zijn voile recht ver- „ overen zal. De « Gazet van Antwerpea » wi! daar -uit besluiten, dat wij oip Vlaamsch gebied ailes in orde aohten in de liberaie partij. In oms aitikel sohreven wij het tegendeel. Ew'enmin als de politiek van een Woeste kan de politiek van liberale Vlaamschhateis ons c bevred'igen. J Op taalgebied volgt de officieele katholie- j ke partij de banier van den h. Woeste. Welnu, wij, Vlaamsohe liberalen, wij trach- T ten onzen eigen weg te volgen zonder naar de liberale V.laamsohhaters te luisteren, die ons als een Woeste op taalgebied de wet zouden « witlen stellen. t i Wat wij in die richting kunnen bekomen j, zal afhangen van de madht en van de weridng C der Vlaamsche liberalen. 11 Zooals de « Gaziet van Antwerpen » het sohirijft, hebben de officieele liberalen van 2 het arrondissement Brussel de Vlaamsche li- t beralen gedwrende den kiesstrijd van 1912 d wandelen gezondien. De tijd zal leeren, of g znlks een tu-eede maaJ gebeuren kan. £ , 0% i-'risënô zou de « Gazet van Antwerpen » wel moeten wet'en, dat de Vlaarrischë IvSfhOITe^ ken van bat arrondissement Brussel er al niet l< veel beter voor stonden. De officieele katho- 2 lieke partij had aan den h. Borgjnbm, den * eenigen rechtzinnigen Vlaamschgeznnden kan- j, didaat der katholieke lijst, eeii plaats gege-ven, waarover de « officieele » katholioken zegden : « Dr Bcirgtnon zal toch niet gekozein & woTden ». Het Vlaamsch katholiek kieaers,- I korps w as macbtig genoeg om dien hoon te wreken, en zoo komt het, dat er ondet al de katholieke voilksvertegenwoordigers. van Brussel een enikele redhtzinnige Vlaamscihgezinde gekozen werd, ondanks al 'net gekonkel en de gemeenste .tegenwerkir.g van de officieele , katholieke partij. Daamit kan de « Gaznjt van Antwerpen » be- r sluiten, dat zij maar best over den teestand ^ van het arrondissement Brussel zou gezwegen 11 hebben; norgea-i hebben die katholieke Via- ^ mingen meer reden njm met hun officieele tf partij: c.verhoop te liggen. « Wat, (l'e 5 Gazet van Antwerpen » oab moge il beworcn, is dat in nagenoeg aile Vlaamsche '• arpjndissenmenten het geval. Het katholiek blad bekent, overigéns, dat bet « in zake de Vlaamschgezindiheid nog ver- a re van spierwit is in het katiholieke kamp ». Dat juist wilden wij laten uitsohijnen. On- 0 der de katholieke gekozenen vindt men heel k wat kluohtspelers, die schijn-Vlaamsohgezind zijn, maar die zelfs den grond van die Vlaam- 1; sdhe kultuurbewegmg niet begrijpen. Dat hebben die heeren klaair en (luidelijk bewezen n bij de stemming over de taalamendementen e, op de sohoolwet. Zij w«i,gerden overleg te pie- 11 gen met de vrijzinnige Vlaamschgezinden, B dwongen hun dungezaaide goedgezinde kolle- d ga's tôt geheime "bijeenikomsten, en stelden zioh t' akkoord met de regeering... om de Vla-mingen te l^edotten ! Ja, de katholieke regeering zou nu eens de taalkwestie gansah allfeen oplossen, maa.r ze heeft eenvoudig vrijen loop gegeven aan hare vijandiigliëid teg^nener de Vlaamsohe kultuur- ^ beweging. Denkt de « Gazet van Antwerpen » dan niet, dait het Vlaamsche volk het eirnriè- ^ lijk beu wordt dcor schijin-Vlaamscihgezinde ! wetten aan het lijntje te worden gehouden,.. dat zelfs rechtzinnige katholieken beginnen te L„ vvalgen voor de taalpolitiek der regeering ? Ji Wij, althans, zijn er van overtuigd dat het voor het Vlaamsche volk een opreohte verne- e( dering waire, zoo het acihter die heeren bleef Ci loopen; hoe weinigen zijn er nochtans in de °J kathoilieke partij, dile aan die gekozenen de j, waai'heid durven zeggen ! g( Als die heeren de redders van Vlaanderen zijn, dan is het met Vlaanderen treurig ge- v; steld. ln Gaan wij nu als verdedigers der Vlaamsche voliksiredhiten de dungez^laide liberalen be- ^ schouwen, die heel dikwijls hun haat voor de volkstaal boven hun politiek piroigramma sitel-len?Volstrekt niet. Wij beweren, dat er in de Vlaamsche gewesten e«n liberale partij aan di het giroeien Ls, welke getuigt van welgameen-de demokratie en rechtzinnige Vlaamschge-zindheid.Een dertigjarig. katihbliek bewind heeft aan Viaamseh-België geen heagere ontwikke- ni ling kunnen verzekeren. Welnu, er is cok e^n llk* vTijzinnig Vlaanderen, dat leven wil, en dat j* zijn eigen weg volgen mœt. De « Gazet van Antwerpen n vindt onze j,E meening belachelijk. ge Dat wisitcn wij op voorhand : al wat van'de de katholieken niet uitgaat is verkeerd of bela- 00 chelijk, maar het Vlaamsche volk begint er NVI anders over te dehken. ^ J. Hoste ko EEN NIEUW TIJDPERK YOOR ALBANIE het albaneesche vorstenpaar stapt te durazzo aan wal Zooals wij rjcinold liebben,As prins Willem von Wied, vorst van Albanie, verledcn Zaler-a g met zijn f/emalin en Qevolg te Durazzo aangekomen, waar Mj geestdvifUa door zijii !'• ieuwe onderdanen werd ontvangen 1,1 NEDERLAND Jongere Vredesvrienden To 's Gravenhage is Woensd&gàvoml ecne fi «©ling gesticht van den Nederlandschen Boi an Jongere Vredesvrienden. Een 100-tal jo elieden van boiderlei kunne lieten zîch dad ,jk inschrijven. De Bond heeft thaiis reeds vi< fdeelingen : Amsterdam, Rotterdam, Don echt en Den Haag. De Vos en de Panter Do onlangs van stapel geloopen Xoderlan-she torpédojagers « Vos » en « Panter » zr )onderdagnamiddag ni-t Nieuwediep naar Oos ndië vertrokkon. De beide booten soullen aa: »ggen te Seviilla, Catania, Alexandrie, Adei 'olom-bo en Sabang, ■waar zij tegen 9 Moi rek en aan te komen. Hoog water in Nederland De Waal en de Rijn zijn sterk "vvassende. B «jltbommeû staan de uiterwaarden onder v. 3i'. Te Tiel is de veenveg ovérstroomd, "waa oor de overtooht over de Waal voor voertu en onmogelijk is ge worden. Uit Arabe m wor< emeîd dat de Hijn daar sedert 4 jaar noo X) hoog gestaan heeft. v'j/tfg diyieod gi;!den b&fooning Blijkens een advertentie in « De Courant »ven partikulieren een belooninçr van 50,0C ulden uit aan clengene die juàste aamnizin an goven van den dader van den afirrijselijke joord op het 6-jarige jongetje Hendrik c' Jerk te Amsterdam. Geheimzinnige moord te Wedde Te Blijham, gem. Wedde, werd Donderda i een openbaar lokaal de boerenkneoht Ja ►e Boer, met afgesneden pois dood ge vende] : — ENGELAND De Home-rule-kwestie Londen, 13 Maart. — De vraag of d>e rege n,g nog rneer to'egevingen zal doen i.n zal iome-Rule, wordt in de pei*s druk bespr en. D«e litoeirale « Dailly (".lironicle » en « Dail ews » verze/lvere-n beid^e. dat de re.g>eerin i-geno'ver Ulstôr nk>t m*eer zaïl toegeven. T. Daily News » sch-rijft : De libéral en, die ni-izi-e-n, dat verder toegeve^n dé ondergang va e regeering zou vvezen, ziin nu nog mat m handvol. De parlementaire verslaggever van ;de « Da r (Throniele » vèrneemt, dat de mannem d an de bijeerikomst bij Lloyd Georgve h'eb^be eelge.nomen en liei kabinet eenstemmig va [>rdeel zijn, dart de regeering niet verdf m gaa.n. De Westiminster Gazieibtie flrukt op hac nanteplakkate.n zelfs af : De liberalen staa il. De «Times» verwacht, da.t beihalve d« te lijn voor de. uitsluiting nog andere punt.e >n onoverkomelijk bezwaar zullen biijlve'a amelijilv de be-pér^ing van het intgeelotc î'bded en het afzondeo'lijk laten s'iommen va e stad Deiri*y- FRANKRIJKe geheimzinnigÊ^moordzaak cadio et spoor der verdrenken machienschrijfstc Moirïia.ix, 13 Maart. — Het gerecbt volgt, i 3itre<k'king met don gèheimzinnigen moord o ?n'heèr Cadiou. thans het spoor van de j-'o-ng achiens6hrijfp'l'i.M- der prefeiktU'ttr van Quin ;r, welke verClroriken werd aangetrqffen i n dok te Morlaix, in de eei*ste dàgen va nûàri. Zij had den naelit van 30 op 31 Doc-ember i n ho te l van Morlaix doorgebracht, waa idi'ou dien naoht eveneens ve.rbleef en wa y 31 's morgens vertrokken, zeggend d>a' z: Oh naar Rennes begaf. De verdronkene, e i h. Cadiou verdwenen dus uit «lie stad ti 'lijkert.ijd. Het wordt eveneens door een wapenmake n Guii.ngamp bevestigd, d'àt de revolver va gen leur Pierre in Januari 1912 aan een har ilsreizi'ger werd verkocht. Anderzijds is lie l u'itgewezen, dat de f ab ri-ekbestu ur de r Cz ou met een browning werd neergeschoter Sneeuwstornien en stortregens Ghiarlevi I le, 13 Mann. — De sbeeuws-tofr lurt'voort over de omstreken van Gliarûêivilk ms pl'ast daarna de regen neer. De Maa }eg en zette de onîgevende landerijen ondei De sterkte van het Fransche leger Parijs, 12 Maart. — Met afdeeilingsvèrsla; er de begrooling van oorlog steli va st., ,da sterkte van het Fransche leger 748,COO mai d-raagt. \'ijf l'cgerkorpsen zijn bescliWcbaa: or de dekking der grenzen. [>e wet op d-en driejarigen di^nstplich^, zeg it verslag, is een maatregel van verweer te n de gevarein die'dreigen. Bespoediging var yîeirnie'uwinig van oorlogsmaterieel. is dar k ,noodig. Frankri'jk moe»t over een afge îrkt legerplan beschiklwn en dat zondei rzede-n voltooien, ten einde den vrede te nnen h an dh aven en meester over zijn toe mst te blijven j DUITSCHLAND l De Rijn buiten zijne oevers ti f. Keùlen, 13 Maart. — De Rijn stijgt aanhou- di id dend en de la>gere straten van Keulen staan si :1_ reeds onder water. Te Duisbnrg werd aan werk- a- ^ werven groote schade aangerioht. De sch-eep- k< ir vaart op den Rijn Ls daar ondeirbroken. r 1- Agenten in strijd met straatroovers - Berlijn, 13 Maart. — Twee agenten der ki'imi- . neele politie van Berlijn werden dO'or straat- (IJ roovers aangerand Op liet punt te bezwijken, ,lv n moesten de vei'tegenwoordigers der opensbare t. overheid van hun wapens gebruik maken. ,t<: 1_ Fwee der bandieten werdon. aan hoofd en ']] , borst getroffen en moesten in l/jpeloozejl t'de- (,i stand naar het gasthnis werd&ll V'éivoerd. SERVIE II . — °— Een geschenk van eud-keningin Nathalie :* 1 Belgrado, 12 Maa-rt. — Natoli»1, éè hit>ëdël' y il 1 van den vermoord'3ii ktmmg Al'éxander van , ■. Servie, heeft ai.n de univèrpiteit te pélgrado 9000 H, V land, ter waarde van 8 millioen ra frank vermaakt. Aan .het Nationaal Mus?um îfëèîr zfj de iCOstRafe"" verztimellhg" "kuiistvoor- '* » werpen van haar zoon geschonken en haar " 0 eigen lx>ekerij aan de Sërvisç«he Akademie vati g Wetenschappen. n y ALBANIE o b( g i. n De opstandelingen hernemen Koritza K1 i. Rome, 13 Maart. — Een telegram uit Brindisi aan die « Tribuna »-behelst, dat de Epiroten na ^ een hevig gevecht met Albaneesche gendarmen. /;f Koritza hebben .hernomen. d< AMERIKA j ~ Dood van Westinghouse New-York, 12 Maart — George Westing- D . ho use, de uijtvin^^ van de naar hem ge- ~ no'emde re.m, die' algemeen dp de spOôrW-e- _ y gen gebauiikt wordt, ië overleden. Tegen de onge'etterde landverhuizers ve Washington, 13 Maart. - De Semaatakomis- (j, -1 sie voor de iinmigrat.ie heeft het wetsontwerp gl n goedigelienrd houdende d-e beipaling dat land- m 1 verhuizers, om tôt de Ve>reonigde Stâtett te N worden t.oegelaten, ntoêteh bewijzen cîat zij lu kunnen lez eh èn 'schrijven. er n Een Chileensch vlieger verdwenen ^ n ^ Do Cliiieensciie vdieger, lui tenant Alexander V( Bello, welke wis opgestegen, om he(t. brevet vàU vlieger der militaire- vIîpïspIiooI vUii Chili te (r(. behalen, is .verdwenon-,. Mfîh veronderstelt dat. 7i. r h ij in zec gevall^ft feh verdronken. (i. n ^ m > m ç AFR1KA 11 o lu Het vrouwsnkiesreaht in Zuid-Afrika n Jvaapstad, 13 Maart, Do w^tg'evehdë vëi - " 11 gadering, op haar stemill'iM VttU 18 Februari ,1( weerkeerond, liè^.ft il\ tWèede lezing, met 62 l?1 stem men tegftft 3(). liet wetsoniwerp dat aan de yj ». v fou Won iifet stemreehi voor de wetgeving toe- ' keht, goedgekeurd. Tempeest aan de Marokkaanaohe kust j Melilla, 13 Ma ut — Een Jmikten'p^noèjpige- gv weldig tempeest. heeft verleden nnrhf'lang^ de h< U ?.îarokkaansche kust gewoed. Ta.U'ljkë vls- d< r schersbooten zijn gezonken. Hun behianning' {( kon slechts, ten prijze van groote moeiïijk _ heden, worden gered. Men vreest da.t schepen P zijn vergaan in voile zee. Tegen de kaaimuren « e zijn verscheidene booten stukgeslagen gewor- d« i- den. OI n Tevens ineldt meh dat honderden personen ,sn ii zijn gedood of ^ekwetst ge worden. gr r Afreis naar Ko- qo s s j 0 l EENE AFSCHEiDSVERGADERING M TE ANTWEFit'EN Pe <y: Van onzen berichtaever • de ' Naar oud gebruik had in de « Club Afri- m i cain » to Antwerpen ar.dermaal eene. afscheids- ze - vergadering plaais voor hen welke Donderd'ag or i met de Anversville naar Kongo vertrokken. « < Generaal Pittoors hield op de vergadering die eene voordracht over het handwerk in Katan en ga. De onder^rond in deze streek is rijk aan de delfstoffen. Er zijn bijgevolg voie handwer- kers noodig,. De Kongoleezen zijn uiteraard se lui en vadsi?r en voor den blanke is het ze m' i delijk onmogelijk dit grof werk te doen. Men do ; moei bijgeyolg vreemde krachten zoeken. gj s l)i Ihdische w'rklieden zouden ons in.moei- — . lijkheden kunnen brerigen met. Engeland; er blijft dus enkel de Chinées. m< Onder voorbehoud van talrijke le vervullen se' r voorwaarden, biedt de Chin-eosche handenar- w( beid grooti' voordeelen, niaar de inwijking zou ke maar lijdelijk mogen gebeuren. 't Is te hopen iri< dat de inboorlingen, door de J>eschaving,spoe- J.i dig op de hoogte zullen geraken om aan de vc uoodwendisiieden der kolonie te voldoen. de De h. Bertrand dankte den voorzitter na- Vi mens de aanwezigen, waarna een glas sehuim- te wij n op de Kongoreizi.ger? werd geledigd. ho Aan boord van de « AnversVille », die Don- st< derdagnamtddiag vertrok, bevonden zieh 103 xol passagiers en te La Pa.llice zullen er nog 12 t<< Lnschepen. 1 y( Ondanks bel sieeht weer was er nog al ku (veel volk aan de Kaai waartussehen talrijke on geestelijken. v "te ImiRPStfïÊ kRONiâ Vant onzen berichtaever : irdrijkskundige Maatschappij^ Heden iSltërdtlg. fcal dfe liëfeir J^Jius» •Mélii. vmk^ôHegénwdordiger eh gënifeente-aas|Ki, voor de leden onzer Koninklijke irdsi ijkskundige Maatscbappij, in de Varié-e«»ne voordracht houden over zijne reis m t Verre Oosten. r>'ze voordracht zal opgeluisterd worden or Jir.htbe£ldeN, d e hij uit Jn;jan, Koiea tn lin ai heeft medegebrafMit. ilastingen op diamant in Qosteririjki Met het odg Op de nieuwe stappen, te doen or ilon BeOgiscliep g zànt te V*> eenen, he^ft niinister van buitenlan<lscbe zàken en koop-; d^lskamer verzociit hem de ini ehtingéii te r-r affen over de on rdrëvën iftkséh. wdal'3 n d" Belgi^cîie kooplieden in diamanteri oii-î-worp-en z/ijn in Oostenrijk-Hongarije. If c-t bu réel der Kamer van Koophandel %al /, inVchtingon inziimelen. :t varschuiven der kaaimuren. f" pntwooi'd on ëefl ipêgiranij hem door die lilWi1 Vrân Kôophaiidèl gèstuurd, lie et t dé mi iter van openbaire werken géantwoar<l( dat . tslèal verwaarloosd "\\ordc-n, opdat de wer-n ♦«)! verstet k'oig van de miiren der Schelde-aie i ten spoedigste zouden wordien uitge-oix' H leenverkoop van Alkool. H et r-'ishig der ëfdeelnig vail wijnen en .geest-ikeulra.ivkeli, waarvan de h. voorzitter Oorty <1.- yJtting van het hoofdkonwteàt lezing heett iinfKlcn, in verband: met het staatsmono{x)-înu'voor !.et verl aardigen van alkohol, zal rzonden worden aan den mLmister van geldwe-n, iviin de Regeering, alsook aan die Kamer» i de pers. out- en ertshandel. 1 lot oplossen vatt liet vraagstuk der samen-( kking van den houthandel eii dên etts'han i wordt door den schepen van koophandel be-udeerd ,en ailes laat verhopen3 dat spoedig in do belanghebbenden voldoening zal geschon-m worden. ij.cndere draadlcoze telegraafposten. i)e Ji. Segers, mînister van liet postwezeii éll s tëk'grafen, heeft aan de miiddenafdeeling der amer van Volks\'ertegeiiwooruigers de f.erze-•rijucr gegeven, dat h ij in het verleenen van ela'ting aan b.ijzondere personen, die in hun l's een draadlposse telegrrçaf gebruik en als stu-ciMildeiî, zëo breèd mogelij.k zal te werk gaah i dat de pJeegvormen daarvoor zeer eenvoudig illeh zijn. Dîi t is wel gesproken, doch aan de personen, e c'ezë toelating viagen, wordt een lar.go vra-nliist onderworpen. W;j hëbben een dei'gclijkë vrageilhjst gezr.eu i liucten verklaren. dat zij strëng eh ihfçëwi'k-•ld is, dat het moeite kost om er nauwkeunig > te antwcorden. 'c Is bijna of zij opgestekll , o u de belanghebbcaiden den moed te ontne-^•n _ - • .. Mëdëgëcîeëlcf werd, cl à < >het iri'iliistç'We in zeewrzen be-sloten heeft een nachtelijikën iakdienst in te richten, om die diefstal'len op ■ ScheMekaaiën en op de 'ravier te belctten. Deze waakdien^t zal aiTiangen van den water-kout en ,}r(vschieden door middel van stoom-lotjes, cTfè in ûTle richten gen op do rede. auileni uisën. iLerstdaags 4al de aanbesteding gebeuren or bot leveren dezer bootjes. t Is reeds meer dan tijd, dat dit plan verwe-nlijltt worde, dflaï sedei't laiis in. dien zin ►or iiët stàclsbestuiii eii <le Kaiinët v<ltl Koop indel werd aangedrongen. ^liTiîfïrr Van onzen berichlgever • 3 herbanoamiHg Wan den h. Arthur Hefldrikx tôt besiuurdër van den Nëderlandsch^n Schouwburg. Maaudiigavond nog haddien jyc liet- genoegen ;i h. Heaidi ikx te spreken. 'li'ij zex ons dat hij, lukkig om zijn lierbenoeming, nu meer en :>( r {ton ijycT.en voqv vorbeterijig van ons ;>derlaii(isoii Tooheel. Hij zâ'l cladël'y.k ctadl bet rsamcnstellen van een goe d gezelsch.àp gitaii o. m. voor liet volgend tooneelseiozoen een eks .knnstvoorstëllingon voorbereiden, welke van lier afgeloopon seizoen in geha'lte ent nm' iiog zulîoli ovêrtTeffëii'; liet s Cvooral dy.ii'k aan die groop der l'i'ber'alo mt enteraad.-l den, dat (le îi. Hondrikx herbe-Demd'r werd. Onze afgevaardigden levardeai isdoende u.itstekend werk. ■ofessor Bclland te Gent. Professor Rolland komt te Gent een kursus mdën van drie lessen over ICsthëtioa. De les-n woi'dëh iliafiii<'l;t dooi; deh Vka'mëc.Ueil kriiig ^oor TaiVl en Vôlfe » ûii eén zâal der la.gere iof(h<iio<il aan de Onderstraat. De eerste grijpi aats op Zondag 15 Maart om 4 u, 's ,n«nii<l->gs ; de ivolgende op Maandag 1G en. D:nsdag Maart, tellcéns om 8 u. 's avonds. Het zal A: overbodig zijjn op de hooge bekvngrijkheid /er voordrachten te wij zen. De kultunrdor-ige Vhliiningen -kenukïn'.BoIlland eJi zul!lell de legenheid niort wiillen niissën .lieni terne te ►otvn. Vrije tncKang voor aille belangstellen-.it,Êent in Nesten ». We woondën gister.en de plaatseilij'ke revue Gent in Nesten » bij, welke nog voor eiiilceile gen in den oirkus der « Drie Sieutel'S » woixlt ■iovoerd. A! ii* zij n»:et ineor dan een samen-leltilig vail ëeji brok LuiliSsOÎlë fevite met- wat ii'in'nîeidsbedjës en gelegenhoidsdialogefî Ue)>t Ireffendi, hiat deze revue toch een avond.je iit laclien. Èr komt inënige ,g,eestige zet, soniî} }\ een beetje van een niet a.i le fijne-stJor-t, r.ir die om een ongemaitiierde boerbignéid «an n deèl van het publiek steeds moet bevallën. en kam bij een revue moeiliijk nioraal; vei'koo-n. De revue van onzen stadgenoot Jan Ray de.n Bru-ssedaar Servais is er eene, welke zon-r veel omsla.y, zondel* het gewoon dekornm, îar door een klein en goe<l saaingesteld ,gc-Isohapje, 't beste gèéft "wat men er in deze îstandigheden kan van verwachten. Het lievo •ommèretje », mej. Orlette, mevr. Renodëym, h.h: Is. Van Diat'le,. Boebae.nt, Baert, Lheon, z. wedijveiejd om er gang en lefven in te liou-n van haJlf negen tôt half twaalf, elken a vend. \*ooral do tooneelen van « Eedje als dres-tr », « de verpaapschte soldateai », de « Fa-lie Kiskensneuze » en de « Gri^'l Boom », en veel pdezior aan het steeds talrijk puMiek. j onze jongste schilders. \V<- hebben een bezoek gebraoht aan de geza-uilijke tentoonstelllug <ler joi^ste Gentsche îilders, \v< 'ke Zaterdag officiel geopend •rdt en tôt 24 Maart voor het publiek toegan-lijk blijven zal. Deze tentoonstelling, inge-ht in liet werkhuis van dëp jongen schilder n Huybers, Henileykaai 5 (tegenover die Eod-rbondkaai) vereenigt een zeventigtal scliil rstukken en teekeningen van de senilders K. m Belle, "Rob. Van M elle, J. Van de Veegae-Jan Huybers, W. Van Riet en ook beeld-uwwerk van F. Hec'lcers-. In een gezellig en ; minier zaaltje is ailes mooi en eigenaardig ge-likt. Laten* zullen wt den aard en het .<z,ohal-van 'het temtoongesteld'e werk bespreken. icr heden kunnen we er ons bij be païen : h<Jfc nstmimnend publiek aaji te raden den arbeitl zer jongste sebildersgeneratie in oozenschouw gaan nemen De Opstand der Katholieke Studenten 'l'h! T .-fhttVEÎl\r Achttien hondefd studentesi dreigren te zuSJer» staken.--Woelige straatbetoogiMge n. — De bseitenis van aen oiiderrektor openbaar verbrand. — f>e bevolking' aan <4^ AI/>K D't-iMfûMi'on. Woelingen en ruitenbrekerij Leiiven heeft in den ^oop der laatste der. j-aren veel studentenwoelingen gekend, do uooit was de katholieke jeugd zoo kranig opstand gekomen tegen de hoogeschooloverh€ zelf.,. De poiitie en de burgerij hebben v< van de atudeiiiten destijds te Lijden gehad, nu is hët de beurt van de opperhoofden d uiKversiteit om kenhis le maken met den wo geest der katholieke jonkheid. Wij hebben medegedeeld hoe geweldig het Woensdagavond toeging. en hoe de ruiten den «vice»,. zooals men algemeen den ond rektor noeml. en bij den bestu'iirder van e bes])ieding\&fii'ma werden stuk geslagen. Donderdagnainiddag waren de geesten ev zeer opgewouden. De toestand kon, inderdat niet langer duren en eene afvaardigin.g we bij den rektci, Mgr. I.adenze gezondeil, om onderhandelen. t.. 't Ltudentenhuis De afvaardiging begaf zich bij den rek met apdraeht de volgende eischen te doen a< nemen . Afstelling van den «Vice» ; afsohaffi van den spioneerdienst : Opiiemàng van een gevaardigde der studenten in den rektora. raad wannee.r maatregelen tegen een »tudi moeten genomen worden, kwijtscJieiding \ straf aan de 30 studenten tijdens de betoog gen aangehouden en met doorzending bedred In afwachting dat de afvaardiging vers over hare zending zou uitbrengen, vergad den de studenten in de «Générale». Een 1800-tàl waren aanwezig. Het ging zeer Woelig toe. Wanneer te 5 1/2 uni* de af vaardigden in het Studentenhuis verschen hëérschte er groote druikte. Het antwoord op de gestelde eisc-hen vold( de studenten niet. De rektor, stond wel kwijtsohelding toe en de andere punten 0 docii van het ont.slag des onderrektors of . afschafflng Van den verspiedingsdienst wi hij niet hooren. Gezegd werd dat de rektor de afstelling \ den «Vice», niet kon toestaan, daar dëZe noemd wordt door den raad der Belgische 1 sclioppëil. De studenlen verklààfden zich niet tevrec en met algemeene 6temmen iilill werd algemeene studiestaking uitgeroepeii. Wei werd in den loop der vergadering kal te aangepredikt en mededeeling gedaan v een schrijven des burgemeesters, die verkla dé aile ptocesserL-verbaal te niet te doen, zoo studëntén Wilden kalm blijVen. Doéih de «ro meerderhe.'d befiioOt de betoogingen voôft zet ten-, tôtdat vokloenln^ ztjii bekomen word | De avond van Donderdag 's avonds een groote betooging ingericht, wa ad.h zoowat 1800 studenten deelnamen. De p' t j e en de njksWacllt stonden op post, om wekkladen te vermijdëri. Tijdens een ond hioud met den politieiwmmisfett'is itadden studenten be'.oofd geene ruiten nit'Cf stuik slaan noch eigendommen te schenden. n'ooi van den stoet werd een spandoek gedragen i de Woorden : * Ontslag ! Herziening ! Ni Mechelen! .. F'.uitend en roepend kwam stoet aan de St-Michielsst.raat, waar de «vi woont, doch daar stuitte hij op eene sterk e litiemacht. De stoet trok dan verder gelegenhenlslied zingend op den «Vice» en kwam rond 9 1.2 i oi) de Vo'.ksplaats aan. ' Den brandstapel op i Daar werd dadelijk een brandstapel op steld ; eene pop mit stroo vervaardigd en i een zwarten rok behangen werd op den sta gelegd. Het ailes met petrol overgoten en bfand gestoken. TerWijl de vlammen de bee^tems van ( onderrektor vërnielden, zongen de studen een Tuiidruohtig «requiem». Dan trok de stoet naar de Groote MafKt, jui te er de politie toe en de betoogers giiig^rt t verVersehen in de drankdiuizen. Blijken van instemming Aan het koffiehuig Helbo, alias fort Chabi Bi usselsche straat., kon men verscheidene u grammën lèzen onder andere van de studeer de ieugïl van Oxford, Parijs, Berlijn, Ams1 dam enz., waarmede zij de Lewvensche vri den .cre'.uk wenschen ;n hun strijd Voor mir ontvoogding. , Een modderbad Doriderdag naclit, riep een jongeling, wi< vader bediende Js aan de Hoogeschool, in i Thiensohe straat : «Leve de vice-rektor!» Een jgjpaar zatte studenten vielen hem aan en w:er-Qh ; pen hem in de modder. in ' Naar Mechelen î i(î Er werd besloten Vrijdagriaraiddag naar lechelen eene betooging te gaan houden om p" van kardinaal Mercier de afstelling van <len f, «vice» te bekomen. Naar wij vernernen zijn de studenten dan ook pr Vrijdagnamiddag. ten getale van 8(K), naar de ■jjj aartsbisschoppelijke stad getrokken. îi- Redematige klachten en Onder het prokonsuiaot van Mgr Van C<au-wenberg zou men waar lijk zeggen, dat een Spaansrhe monnik tôt kommissaris van politie ijj iii de hoogeschool is aangesteld. ip De studenten, die niet in de « pedagogiën » ' woiien en bij burgers ingekwartierd zijn, moe-ten vooraleer hun «kwartier» .te huren, aan d'en « vice » nauwkeurig opgeven den naam,. or ; het beroep en het acLres van den Leuvenschen in" | burger bij wien ze gaan inwonen. ng j p)€ «vice» stelt dan een onderzoek in over a^" i die personen, vraagt of ze hunne god'Sdien-en ' stige plichten vervnllen, of ze vocir de kerk ;nt zijn gehuwd, of er meisjes in huis zijn, enz. an i Bevallen de antwoorden niet, dan wordt de toe-^ lating dàâr te gaan wonen, niet verleend. Zelfs f I wanneer men reeds in huis is, mag de « vice » :ag!den studënt verpliehten te verhuiz.en, zoo or er" iets komt te ^chelem En daar de groote meer-, iderheid der Leuvensche burgerij liberaalge-er ; zind is, ziet. men van hier wat er moet gekon-ge ! keiri worden ! Behandeld als kinderen ! :ed | Anderzijds worden de studenten door de hoopefcliôolOverheid behandekl als waren het i' nog kinderen. ae Tr io nui* moeten ze ihuis zijn : zonder toe-[de stemnllfig mogen zij kringen noch bonden op-richten créene feesten peven, geene betooging ,an inriehtèm geen dansfeest bijwonen, noch naar • ït". den schouwburg gaan. HS" Wat de istudenten vooTal tegen de borst stuit. pn ^ is de verspiedingsdienst door den nieuwen Soi «vie-1» ingevoerd. •e Dagelijks wcttlcn OaJ van hen bij Mgr Van. Onwenberg geruepen, waar hun verA\ et en "n iwoi'd: « men » heeft u in zulk huis gezien • f, « men » ZU-ft » praten tnet een jong meisje • % « men » heeft u op het bal bemerkt : «men» : heeft u op zulk uur zien thuis komen. ie I I>e studenten mogen in geen drankliiuzeit an gaan waar liber a Le burgers vwgaderen of waar : meisjes a.ls hea*bergmeid dienen. Doch men seeft de lijs: dezer huizen niet op. Onnoo.dig 7ppr//p,n dat over het verbcKl niet veel reke-tnnar A-rrdt irehouden doeti hier imst komt de )li- spiofi van den «vice» op den voorgrond. De Leuvensche burgerij de' ne nurgerij van Lenven deelt ten voile de te i meening den- studenten over de' bedenkelijkc •op praktiiken door den «vice» in 't werk gôsteld. Tët nok vindt. de huidige beweging er algemeene lar .-xoedkeuring. de ne inaatregelen door de overheid^ genomen cè» 1 tegen de burgers die niet als katholiek aange-P°* i bô^kt zijn. zijn een echte inbreuk op de vnj-I heid van den handel en de vrijheid van d>enk-w'jze Het wordt tijd er een einde aan te sfce.-mr leh. De studenten te Mechelen £e: Per lelefoon oni 15 uur . 1101 Om'half drie stroomde het rtudenten m de P.el Moclielsche strate n, maar het stroomde ook 111 water uit den hoogen hemel op de koppen dei Leuvensche woelgees'ten. Een ontzaglijke stena 'en stelt zich in beweging. Men scha.t dat er m i n-:en st-ens 1,000 studenten zijn aangekomen. /.m-v cend en tierend doortrckkeit zl'.i versohiHen< e L'*]' rtriten. Ôp den Bruul fluiten zff de géesteli.iU-•€" beid van het penS-'onaat uit. Voor het bisdom houden zij st.il, d. >v 7- 7& blij ved f eu- plaats, doch ze schreeuwen, JiuMen , en fluit.en. dat hooren en zien vergaat. 'P1, Eind-eliik verscflijnt Mgr Mercier aan cm :le" venster Een"oogenblfk heersc,ht er stilte. Al>-m' dan houdt Mcrr Mercier een korto toespraah er" toi de Leuvensche studenten. waarin hij zegt îfl" dat hii recht zal laten gesçhied€n en de stnden-ne ten aanraadit. kalm naar Lenven terug te kee- • ren Doch de .jeugd verstaat het zoo met en jopnieuw st i j si een oorverdoovend awoei*t op, 'ns^evolsd van gelegenheldsliedjes vol schimp-de scheuten aan het adres van den onderrektor. ———*1 J !.. ... ■SffWgggg STAATSBLAD 12 Maart 1914 l_eger — Bij koninklijk besluit wordt de majoor van den staf Deguffroy J., tôt staf-overste benoenul; Foaitaine A., en Letor A., tôt staf-onderoverste. Bij koninklijk besluit wordt de klerk der ' geftie Meuris E., benoemd tôt hoofdklerk & klasse. Militait1 kruis. — Bij koninklijk besluit wordt liet militair kruis i» Masse verleend a;un de officierai wier nainen volgen, te weten : Walens E.. Cambier S., Liagre L., Thonard A.. neisser L.. Denis H., Lefèvre L.. Tack C., Van CÙteem L., Pontus R , Piette J.. Va» Bever A.. Lecooq C'.. Meuienian J.. Jamutte V.. Canon l'en Bodai t H. „ , Het militair kruis 2° klasse : Duehesne L-. De C.allatay A, Vidale J., Tiilot A-, Le Roy A.. Hermarui IOuwerx Ci.. Godeaux A. Calés A.. de Schrijnmakers G., Maerten T.. Etienne F... Mockel À.. Collignon L., Crabbé 3., Ronday H., Bevin» A Lefert C.. Dewaet L.. Joostens A.. Jacob°A. no Cnijper A„ Fnyanx V Uytter-hoevpn A, Vail Crombrugghe R, Pierret !.. Vereecken J., Mage !.. Bernard L.. Vandevon-del F., Deweerdt J., Giron P., Bonnet G.. Der-riidier A Demolder P., Dognée C., Bertrand A.. Gérard A.. De Huy O., Machgeels F., Ron^e p Vandromme A., De Pooter II., Bollin P. Proovost A. Collart F., Honoré E.. Hinthel J . Bertouille L.. Biot M., Delsaux E., Soudant G.. Meynaerts F.. Du Bus L.. Moulard E., Van Belle D. Universiteit Gent. - 1° Lauwick M., docent in de rechtsgeleerde fakulteit, en professor op de daaraan toegevoegde bijzondere handels-school, is ontlast van den leergang m de kon, sulaire wetten en reglementen aan gemeldie school ; , „ 2° Variez L., docent in de rechtsgeleerde fa-k-ulteit, is belast in de daaraan toege\oegde hij zonder e hand«elsschool, benevens zijne ver-dere ambtsverriclitingen, met den leergang in de konsulaire wetten en reglementeoi. Nijverheids- en beroepsonderwijs. — Bij mi niciterieel besluit wewl de benoeming goedge-keurd van Pouillon A., door de besten-dicre afvaardiging van den provincieraad van Brabant aangesteld tôt lld van den beheerraad g .1er nijverheidsschool te Laken. Jackson M., is voor drie jaar herbenoemd toi lid van den beheerraad der leerwerkplaat* voor wevers te lluddervoorde Arbeidsambt. - Bij koniriklijk besluit wein Van d:er Wegen C., advokaat, plaatsvervangendf vrederechter, benoemd tôt , onder voorzitter van den werkrechtersraad t<' Sint-Joost-ten- Oode. , , , Staatsspcorwegen. — Zijn bevorderd . lot den graad van statie-overste |® klasse : Girard . > C. ; statie-overste 3° klasse: Vanhaegenborgh G. Blanckaert •!., Delarnelle .I. en Tonrne-menne E. ; statie-oversite 4e klasse : Welvaen V. en Vertenœuille O. 13 Maart 1914. Diplomatiek lichaam. Bij koninklijk be-' slnit is graaf de Bomrée de \ ichenet benoemd j tôt. gezantschapssekretaris V klasse. Orde van Lcopold II - Evenepoel C , alge-' meen bestuurder ten eeretitel bij het Ministerie [van Binnenlandsche Zaken, wordt benoemd tôt ! grootofficier. , A Vcorzieningsfonds der Gemeenfiesekretaris-j sen. — Bij ministerieel besluit is Willame G., algemeen bestuurder ten persoo.nlijken titel bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, be-| noemd tôt sekretaris van den beheerraad van | het rentraal voorzieningsfonds der ge'meente-sekretarissen, ter vervanging v - n den h. Evenepoel E., wiens ontsla.g aanvaard is. Beheer van het Lager Onderwijs. — Bij koninklijk besluit is het burgerlijk eereteeken toegekend, te weten : Het burserlijk kruis 1 klasse, aan : Theu-nen .1., Ilo-boken; Bail lien A.. Sichen-Sussen-Bolr<' ; Toch O.. Gent : Van Dyck L., Ost I., Aaist. Da bur.gerlijke medalie V klasse, aan ■ Mevr Van Hoven-Van Grunderbeeck M., Mechelen, Deckers H.. Fahl-Mheer ; Van Nieuwenhoven-Van der \ eken, Meysse : Vanroelen A., Thie-nen : de h.h. Vinck. Gusthoven : Mignon K., Corbeeck-Dyle : Stulens .T., Meldert (Limburg) ; Van Noppen .1., id. : Va.n Bossu m 1-",.. Wilrijck : \ an Hout Overijssche : Bladt J.. Meysse ; Lontens K.. Nevel. Destanberg D . Gent : Pi-rotte IL, Thisnes : Eggerickx .i.. Sint-Lam-brechts-Woluwe : Saucin C., Laken : Van Ghil-lewe D., Aertrvcke. Proefnummers der VLAAMSCHE GAZE7 worden np aenvraaa UosIbIoob

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes