Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

474 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Maart. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 17 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9j863/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

/ Donderdag 5 Maart 1914 S centiemen ™ 20 ceniiemen pec week 7d* Jaargang ■ H' 185 ABONNEMENTEN P«r Jaar ' I® ~~ Zes œaandon : 5 tr. Drie maanden 2 il. 50 20 oenticmen per iceck aan huis besteML Voor 't buitenland, met byvoeging der verzendingskostea. Xbonnementen worden aangenomen In onze bureelen, Baron Joostensstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantoren. TEXiEFOOIV 4391 UITGAAF £ © Volkstribuun Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden Etedactie en Admûilstralie % Bas*o« Jooslengstraat, ?£, fk IV'F'WEït F* IV AANKONDIGINGEN 44* bladxijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaara (onder «ttrfnituws; den regel 1.00 Stadnieuws, den regel . . • ♦ 2.00 Begrafenisbericbt . . , . • 5.00 Voor aankondîgingen zich te wenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen 4 SOI i,t# Uitgaaf 2«• Uitg'aaf il ie lilnlMÉ Valisoweiiny De strijd over de christeiijke vak- beweging lin, dio kritogen der Duitachle Kafch'oljAeketn âuuit cite hevige strijd over het vakvereeoi-gingeivraagstuk nog steeds voort. | Zecere graaf Oppersdorf- pubiiceert in h!efc tijdsahrift " Waarheid en klaarheddi '' nr 8 ; oeii brief van " eien der imvloedrijkste katho-lioken in den krông dier Jesuâeten en g© ; richt aan een bekend geestej.lij|ke, waariin het stand'punt wordt verdedigd, dai: " niet voor ; ALLE aanwijzôngen van den he'uligen viader de " irmea-iijk© ge&oorzaaïiKbeid geëischfl kan i worden Dat is een ware rebellie tegen den paus 1 Het verschil tusschen " uitctrllfij^e en "innerlijke" gehoorza^mliuddi werpt een eiigen-aardiig ldoht op de moraal die aan die zijdè heerscht. Het is een eohto opvattingj, de je-[ juicton waardJig 1 Ver der blijjkt uvt ne%een dit blad thans over de zaak schrijft, dat men I aan het " Ceraruin " sitaande aan do ziid0 der christehjke va.kvereeni^ingen, verwijt, dat ieze parti] sXeeds kunstmatig de opheffing van de Jesuietmwel heelt TEGENGri^HO'Uv DE\ .. Zôô verwijt men elkancfeir in deto k'ring der katliQijeken h'uiohelarij liât en bedlrog"! Dt armoesSe der wevers in SâBezië Silezië, doo de natuur zoo- rijk gezeg<rnd met schoone Iandstreken en met sfchatten in den bodem, is nog altijd het k'Lassieke land I van de hongerloonen. i Dat wordt opnieuw door het volgende voor-I b°elcl bowezen, Een ai-beidersiblad1 klaagde er over, dat een n'e-'er naav W iistegâersdorf was gelo.kt <ioor het V0f*riiitzi0bt, dat liern was vooiigespi'e^eld, dat hij een loon zom genieten van 18 marie per week. OnnFJtldellijk daarop public^e de de betrold^en fabricant een protest daariegen, vvaarin wordit gezegd, dat aaio de werklieden dio van builen komen. nooit een w^ekloon van 18 j mark >vordlt betaald, 'diooli faten steeds wordt mol'e^ gedoeld. dai zvj in het vooruitzioht hecben ' een loon van 13 tôt 15 mark per weaic. Devtien tôt vijftien mark per week ! Van d'il di'oevîge loon Rnnneai dan de arhe.ders hun bestaan voortslepen ! Seroepsonderkruipers en de recht» spraak -Hoe dikwijls wordt er in d!e krin^en d'ern [ ^étii'gaiiiseorde arbeiders niet realiiin'vii^e er-t garnis verwekt, doordat ond«/^iruiper,s, ook f al begaan zij tegenover werksnakers de erg-ste haï dia&teiijikheden, zoo lioht .voi'tlen "N'nj-| gespraken ter\s'ijJ stakers ook bij, Vet ge-rmgste vergrijp jegens ondarkraipei's', otritzet-teud zwaar worden gestraft. Dit is een der meest ergterlSjke en stui-tende o.pvattingen bij de Jutfitte, waarmee zij zich den naam : klasisieniiis'.jitio waaidig lie-Jt gemaakt. Thans is er althans één invloiedri.ik • b"ur-j gerlijk blad, de " Frankfurtetr Zeitung " dat [ tegen deze stuitende rechtespra^k int verzet [ kouit. "In meerdere gtevall»ee stehirijjD!; het blad, 1 is het in de îaatste jaren voorgetkonn^ii, dat | i" g- ' arbeidls wïriigen " sfeakende arbeideirs poavoudafe hebb^n neergiesiohoten. In Duitscffo-| iand worden deze revoilveirbeldm gewooinlijk | vri^esgroken, ornd'at ,d)e giezwOiornen dlie deze ; gevallen te berecliten haddien, tc.^ens "nood-weer ' aannamen. Wie dez© dingen uiitelui-tend beschouiwt uii:t het ooigipunt van de op-hits^nde wetrkgoveTa orgjanen, reagi dooi zul <e uitspiiali'en iii hooge m<ai>e bevi-dJigd1 zJij,n, en I voor den onbevoorooi-deelden toesdliouwer zal het niet alljjd geimakkeLijjlv z»ijin, om uit JU-RIDISCH ooigpunt oi'itiek op zuïke vonnis-| son te oelenen. Dlat d'e stakers niet zelden , nardîiandig optreden teigen hein die zij als verraders van hunnein siirijd besohouwen is bekend) ' Maar tooli kotmfc ons gevoeû' als burgoirs | fegttn zulke vrijspreken.de /vc/nni'ssen meer etn | nieer in opsta'nd'. De opvatting, dat de sta. ker, die z»ich tegen den onderkruiper rioht, v'O'gelvrij is vërklaard, mag in geen geval : în.^ang vinden. Het i© opmarkeriik, dat in geen enlrc.l geva\, waarbij e>en oindietrkruiiiper een staker heeît n^r^csichoteni, eers!tgeno^md!e o-p de fabriek Averkzaam was v,-aar die sta-kmg was uitgeb'Voken, maar hiei s'eeds ble-. ken be/roeps-ondfârkr-Uiiîjeirs te ziin. Dat dit I gild'e gewoonlijk uit mind'mvaairÂiige elemeO- „samengesteld, is ailg-emeen bekend. S rhains is in Bofesimen, voor het geirecht e Leitmeritz, zulk een b^roeipQ-ondierkruipe»r, I ^ ^ shaker heief doodigesohoten:, althans lo. aoht .maanden gevangenis&fraïf v^roordeeld. I • +n f althans op wij^iging, in die op- vattilngen Een groot deel v'an bst pu.bliek et nog steeds' bij voorkoar in d'en onder-Krua^r de vervolgde on^cl^ld, in sta- Jer het liefst den -niilsdad^. lie/ procte© te Latmenfz kan meni^eein beUceeirm. Zelfs de omeier .an justitie heeft moeten erkennm, aan (le sfalcers zieh voorbeeldiig godroegen, k v ^"Soklaagde, die zich steeds in dé • oeeohetrmmg der police nilocht verheiugen, i^eedf to-'t gewoonte had, om eîken sla.ker dio in 2ijne aabdjheid Icvvam, te tarten en te sar-j e©, daarbij steeds miet een revolver ajs I een stuk speelgoed rondlfep. Het publiek zal goed doen, zioh NIETT ifti®poG<lîg tegen de strijdieindJe arbeiders- te îa 11I?îlem®n' maar wel te bedenken., wie r sti'ijdendefn slympathie verdi ©nt. " ; #»iîVS .™aar dat eten invloedlrijjç bur- ûitSen tJlans e€416 in 2Ûn heeit De Engefsche vloot en de strijd om loonsverhooging oorlogsschjetpen dienst doen als Vitox W?rdç,rs " bij loonconflicten ? Dezfc de v<)Ti@0 week iin he* Engelsohe ôrfeidJ „ m besprokem doox dlen aanu?S g€vaa'r(iiêde Henderson, ook naar in dfl p S ,va;n bet^eei> in dem laateteo tij,di koloniiëû yoorvalt). De mmiscer van marine Churchill, ant woordlde. aan Bi^nderson ; " Het is een feit dat d'e ooiriogsschepen ''Psiy'cke" en "Pij^Ta mus" gedurende een loonoonllict in de ha ven van Ohristchurch, (Niernw Zeeland) tegien woo'rdig ziji geweest. Uc iifâb ge^n jlaisrLi int'oninatiën ovei, hetgeen daar preaies is vQoi gevailen, maa'i wat er is gebeurd, geschiedd-in edk geval op aitdruldo^liik /erlangian vax de regjeering dea* kolonian. De adimiirali'tei lieeft haar sitandjpant in heit volgende tele grain aan den bevelvoerendén olfieiiar van d' vio ot in d'e Nieu w - Z eelandsehîe waiexeu ken. baar genmalct. Hiet " Common jaw (gewooiniteredh^) ver» plioht u, wanneer Êij u bevindi op een plaatî waar metterdaad tulimalt beetrs'tfM, om aan d( burgea-lijke autoriteaten uwe hulp aan te bie den. Het is eohter het streven van. de A/Jj-ni raU-tieit om alte inmengin^- in ltoioinconfil'iktai; et arbeiders-acftiies, in het blizonder in- de koloiniën cneL de zelfeitandigb ^eg^^ing te VER \HJDEN. Uw streven moet dus zijn, te VER MIJDEN dat u ko.mt' in eeine pos'itio waarir il waarschijnlijk hulp zoudt MO E'L'EN ver. leenem, ook al moohit u persoonl^k overboigic zijn-, dat uwe tegen \ oordi^ineid1 er too zou k unn en. medewerken om bloedvergieten te voorkonnen. "De Admilaliiteût kan moeilijk aannemen dat zulk een er.nstige vo&stanc thans aanwezig is. .ïoewel in dit antwoord wordt erkend, dai de -vioot feit&lijk BOTTi-N alJe l'oonconflikten e,n d'e gevolgen daarva;- behoorde gehomdein te worden, houdt ook deze minister nog we-der een slag o*m den arm om ZOO NOO-DJG de ondiea^kruipers toch nog met de wa-penen. der marine te k'iynnon besttnermen. Van dat dierbai-3 hulpmidoel kunnen do boiurgieois-regeerders nog maa" steeds gieen afstand doen De interna^ionaSe organisatie des* typografen Bij het initier nationale Secr*j:ariaat van de Typografeni-vakboind'ei- zijfn thans 18 lande-lijke organîsaties met 137,451 leden aange-sloten. Gedlurende 1912 is het ledetnial der organisaties -met bijna 400Q toegenomen ; hiei veiupogen. van 14 organjisa'iesi, diie daatpan-trent gegevens hiebben ver^zanieidj, bedroe;-? oip 1 Jajnuari 1913 ^ sonniine van ruiian 19,300,0>3'0 mark. De rijkste organi&atie van i^pografon is die in Denemairken, die fr. 288.71 per hoold bezit ; dan v-Q'lgfi; de Zwitsersche o>r-gan.Vsatie, met 274"!rank pe:, hoofd , Duitseh-lanidJ's Typogiratenbond imet 181 frank per liooid, België m<et 126 fraillc per hoofd en het laats't komt FranUrijk met ù. 22.i5 per hoo'ld. H. 3. ¥an Stad en Land Versterking der kaaimuren Men is nu volop met de vei'sterkings-werken aa® de sohuivende kaaimaron der Schelde begonnen. Een eerste blok cernent is gereed om, in de Schelde te worden nedergelaten. De ingénieurs van Bruggen en Wegen zijn niet tôt akkoord met die van den | technisehen dienst der stad- Zij meenen dat het best zoi' zijn te beginnen op het Noordeinde van nummer 11, en dan voor te gaan met het midden van den glijden-den muur. De teohnische dienst der stad vraagt eerst en vooral te beginneD met de wer-lcen aan dat deel van de kaai, waar de kraan van 50 ton staat, ten einde deze zoo snel mogelijk opnieuw in gebruik te stellen. Pro vincieraad De leden van den Provincieraad ko-men in openbare zitting bijeen op 10 Maart, om 2 uur, om in de kandidatu-ren ta voorziien voor de piaats van on-dervoorzdtter bij de rechtbank van eer-sten aanleg te Antwerpen en het nazicht der geloofsbrieven. Diasterweg's juhelvieriny De oproep tôt de Antwerpsche maat-sohappijen, voor het visren van het 2> jarig bestaan van Diesterweg's Hulpkas en het 10-jarig van zijne schoolvilla te Heide, is prachtig beantwoord geworden. Onder de afgevaardigden van de reeds 601 toegatreden kringen, is een komiteit gevormd, dat de feestelijjcheden op Zon-dag 5 Juli heeft vastgesteld Deze fees-ten zullen bestaan in . 's morgens op-toeht der maatsohappijen door de stad i ontvangst ten Stadhuize, optoeht naar eene der groote zalen van de stad ' en feesfczitting met koncert, vrjj© loegang voor al de deelnemers. Aile andere maatschappijen worden verzocht den 5 Juli vrij te laten, opdat Diesterweg's Jubelviering ten voile gfe-lukke. Toetredingen van aile volksimaat-schappijen worden nog ingewaeht. A utc-Iijkwagons Het bestuur van het "Weldadigheids-bureel" overweegt het plan, — voorna-melijk met het oog op het in gebruik stellen van het nieuwe Kerkhof, Schoon-selhof — autos voor lijkwagens in gebruik te stellen. Varschillende steden im 'PuHtechJand zijn ons op dat gebied reeds vooruit,en voerëri hun dooden in auto-prachtwagens na&r de kerkhoven. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen, dat het nieuwe kerkhof "Schoonselhof", op een.hee-len afstand liggep zal van de stad,zoo- - dat een sneller vervoer van de dooden ■ noodzakelijk zal worden, wil een ii.ik- stoet niet een vollen voormiddag eraan besteden, om b.v. van de Grooie Markt , tôt aan het Schoonselhof te geraken. De auto-lijkwagens die hes bestuur > van het Weldaaigbeidsbureel zich denkt i aan te schaffen zullen eehte rouwkarren > zijn, die ieder zullen voldoen door hiun " pracht. Concurrence Er heerscht nog al ontroering onder de Belgische nijveraars die zich inge-! spannen nebben om de electriciteftsnij-: verhe'd in België te ontwikkelen. Deze ontroering zou verwekt zijn door het feit dat het bestuur van telegraaf en ; telefoon eene bestelling van twee mil- - lioen aan eene Duitsche fima hieefl ge- - daan. Het betreft de kabels en kabienen voor de ondergrondsohe teleioonleiding die Antwerpen met Brussel moet verbmden. Het bestuur der spoorwegen heeft on-langs oij de firma Siemens in Duitsch-land, verscjieiden electrische seintoeetel-len besteld, voor de voorname stafciën als Luik, Namen, enz. Dat1 is inderdaad spijtig, maar er moet voor die handelwijze der regeering toch een reden zijn Hetzij lagere prijzen, of iets dergelijks, anders zou haar gedrag-wijize niet te verrechtveerdigen wezen. De burgemeesten naar Pari/s De "Exeels'ior"' deelt mede dat de ge-meenteraad van; Parijs in de maand Sîei de burgeipeesterf van Madrid, Toledo, Brussel, Antwerpen, Luik, Amsterdam, Kopenhagen, Petersburg, Usook de voor-zitter van de London County Council, de lord majyor van Westminster en waar-schijnlijk ook de lord-ma^or van de City zal ontvangen. Pasrden voor het leger De aankoop van paavden voor het leger, wordt ieverig doorgectreven. Vei'lexlen week werden. er in 1er land, 500 paarden gekocht voor de artillerie en in hst begin der toekomende week zullen door de eommissie nog 7C0 paar-1 den aangekocht worden- Ûndertusschen werden ook belangrijke aankoopen gedaan op de mavkten van het binnenland, jamelijk te Neufchateau, waar 79 paarden werden aangenomen. Spijszalen voor het personeel van spoorwegen en posierijen Aangemoedigd door den bijval, beko-men door de spijszalen in de verschil-lende epoorwlegcentra, namelijlk te Antwerpen, Arlon en Meireibeke, alsook in hot hôtel van posterijen en telegra-fen, waar dte Staats'bedienden en werklieden aan goedkoopen prijs een deug- i delijk maal bekomen, heeft het departe- ; ment van spoorwegen eene nieuwe kan-1 tien geopend voor de talrijke bureelbe-dienden van het ministerie. Havengelden te Glasgow Te Glasgow is een nieuw verhoogd tarief van havengelden in voege ge-bracht. Deze is waarschijnlijk noodEake-lijk gemaakt door den hoogeren kost-prijfc van aile materialen. Men verwacht dat door de verhooging der liggelden op goederen 3'7,OOC p. st. en de arbeid met nefkranen 2â,OOJ!p.st. meer zal opbrengen, terwij,l 60,|000 p.Sit. vereiseht is. Grondwettelijk ecuwfeest Noorweg'en bereidt zich voor om de honderste verjaring zijner Grondwet te vieren.Door den vi-ede van Kiel, 14 Ja-nuari 1814, kwam Noorwegen aan Zwe-den. Maar, alhoewel het land in een ai-lertreurigsten toestand verkeerde,wist de bevolking toch te bewerken di^t er geen afstand aan Zweden, maar . eena Unie met Zweden tôt stand kwam. En toen werd te Eidsvold de grondwet gestemd, zeer demokratisch voor dien tijd. 't Is die stemming, die men gedenken wil. Men orjtworpt een*. nationale tentoon-stelling te Kristiana, die op 15 Mei zou geopend worden, en welke onder andere eene zeevaartafdeeling zou bevatten, ge-vestigd op de fjord, 't Is de eerste maal dat in Noorwegen eene tentoonstelling zal piaats hebben waaraan de voornaam-ste steden des lands deelnemen. En men maakt eene afdeeling van oude kunst gereed, die wonderbaar zal zijn. Jonge gehuwden en wetluwen Volgens een door het Britsçhe Indi-sche gouvernement bekend gemaakt be-richt, zijn aldaar 302,425 meisjes onder den ouderdom van vijf jaar ingeschu'e-ven als gehuwde vrouwen en 17,703 als weduwen. De duurzaamheid der spoorstaven Het gewicht van spoorwegrails is> in de Iaatste tientallen jaren van 15 tôt 57 kilog. gestegein. En daarmee zijn de , rails ook duurzamer geworden.Hoe lang ' houdt nu dit mater-iaal het uit? Volgens een op^ave van een| Belgische ingénieurs- 500 tôt 600 gr. op iedere ICO.OuO trei-vereeniging verliest ieder meter raiis nen, die er overheen gaan. Volgens een andere statisti:ek verminderï de noogte der rails met 1 m.m., wanneer er iOj duiizend treinen overheen gerold zijp. Eerst bij een slijtage van 16 m.m. zyn de rails onbruikbaar, dus nadat 1-5 mil-lioen treinen gepasseerd zijn. De dierenhesohermster Iioetsier — Jùffrouw, wil ik uw va-lies maar boven op het rijtuig leggen ? Juffrouw, lid der Vereeniging tôt be-scherming der Dieren. — Och, neen, 't arme dier heeft toch al zooveel te fcrekken ; ik zal het maar zoolang, op mijn schoo* houden. In de Kamer ZITTING VAIN i liJAiAjRT De zilliij£i begint ten 2 uur, M. SCHOI# LAERT zit voor De Kamer begint de tweea'ô lezing der wet op den werkdu'urllijd van de miachiinisben in de kooliniijnon. SHe arbâit£sdag der koolmBjnmachiiniisten i\a opnierKing.en van MM. ivliAiiiJUiLL'E en MAiNSAKiT wiordt het ontwerp aangemokii-en met eenpari^jheid d"oor de 12ô aanwezige ledenDe we' op îSeiTù vcouivs»- en ksnder-arne«dAian de orde ko Ait nu de tweedia lezing van heti wetsontwerp tôt. wij!ziging der wet van 13 December 1889 op den arbeidl van vrouwen, jongeiingen en Kinder en. liet twieeae deel van het eerste artikel regel t den arbeid' der vrouiwen, jongielingein en Kinder en in de werkhuizen, fabrioiven, wepk-plaatsen, s|pijs(hliizen, dr a 11,. ^ s!J,i j, teuijien en op de kantoren van nijverheiile- en hlandelson-dierneîinu.ngén.M. FhiKON verdedigt een amendement, me-dei-onderteeKend door M, Mîasaooi en Grick, en luidend alo volgt : In de spijsdiuizen en drankslijterijen mag men echter, binnen de grenzen bopaald door de politierrglementen -voor 't openuouden van die inrichtingeai, den arbeid van jneerderja-rige hronwen latent doen eindigen dm te .9 uur 's avonds, mftâ de tijdi'uimte tussnhen het eindigen en het hernemen van den ai-beid ten minste elf uren bedraagt. Voie vrouwen, zegt spreker, vinden hun bro'OClwinning in spijshuizen en drankslijterijen, hoofd^akelij-k al» kaseiersters; wij mo-gen haar die broodwinning met ontnemen. (Zeer wel! op taln.j^e bankenj. M. ' VANDERVEL/DE meent dat dit amendement te ver gi^at. Om aile mis'bruiken te vernujden, stelt spreker e ven,wel vo or de af. wijkingen, vooraien door M. Feron, bij ko-ninkilijk besluit te doen toekennen, nd de ge-zondheids- en de arbeidsraden g,ehoord te hebben. M. LEMONNIER verdleltgt op ziîne heurt het amendement Feron, doch wil desnoods'de wijziging Vander^elde biijtreden- M. WOESTE beknibbelt het dat men op het Iaatste oogenblik, en z-ulks op voorscel van dien vei'slagge\7ei*, ook de s'pijsbui/>en en dran'kslijjterijen heeft begrepen. M- HUBERT, minister van Nijverheid en Arbeid. — De Kamer ië h6t eens gowoest om de spijshuizen en drankslijterijen in de wet te begrijpen. Naehtarbeid is schadelijk voor de ge/.ondiheid vian de v'rouw. Ten slotto Verklaart dé minister zich aan te siluiten bij het voorstel van M, Vander-velde, dat d'e beste op'lossing biedt. M. HO'Y'OIS bestrijidt verder het Voorstel Vandervelde ; het ware beter geweest de sipijshui'zen en di-anksli^terijen niet in de wet te begrijpen. M. DE KERCKHOVE D'FXÂERDE zetde Kamer aan het amendement Vanderkeido te ste.mmen. (Rumo ep ). Er wordt overgegaan tôt de stomming. Hec eerste deel van het amendement fin-derv eMe> wordt aangenomen met 101 tegen.43 3temaoen en 4 onthoudingen. (In hoofdzaak reoh'tar^ijde on sbeialisten tCgen libéral on". Het tweede deehvordt zonder s<ten"''.in<» aangenomen. Hst amendement Féron-Masson valt du®. Nadat nog eene wijziging door d»3 ;egee-t4ng voorgiesteld, zonder besprek^g is go<-a-giekeurd, wordt daarop he}- wetsontwerp in 'Tin gieheel met 135 stemtmen en 6 onfcWou-:lingé(i aangenomen. De Kaimer gaa.t dan over tôt de stalniihg bij naamtafroeping, over de dagorde, voorge-îteld' door de heeren Anscele en rnedeledPn, n.aar .aanleiding van de interpellatie D.aen? an Fonleyne' tôt dçn minister van Syoor ^e-gen "over het overdreven getal arbeidsnren, apgelegid aan sommisen zijner bureelen. als-nifOde aan lag.ere bedienden en aan wejklie-iliën, zoodat dezen, ten gevolgc van afmat-ihg, aan erge ongevallen 'zi'ti bloo'tgecteld." Deze dagorde vraagt de instelling van de iveek van 60 uren. Zij wordit verworpen met >St) tegen G9 ttem-nen ©n 2 onthoudfn^en. ri9 dagorde de Bethune (vertroiiwen dit-^prekend in de regeering) wordt daarop oij iitten on staan aangienomen. De foegroo*ï<n*î van iandbouw ¥ V AN- BRUSSEL dringt aan op de op-:iohtin;g van een gebouw voor het s'iachten tran vee aan de Hollandsch Belgische grens labij Stekene. Sprelcer vraagt vei-der d'e inrichting oener ■andbouwschool tô Stekene en die opening der ^renzen vooir de vaar^en met twee tanden, :egelijl< met de /<olle koeien ein de vtuarzen nefc vier tand'en uit Nedérldnd1, welke, zegt lij, nooit, gezonder geweest zijln dan thans. M. MOYEiRSOE(N pleit voor vtjrbetetring /an den Dender. Sod^ert veertic iaren. zezt hij, dringen de kamerleden uit Aalst daar-voor aan en nooit is er iets gedaan. M. MAENŒIOUT hande'lt over de veetuber-kulosiis en andiere landlbo uiwbeluaigem. Hij oppert beiienkingen tegen het getbruik van Argientiitisch vleesch bij het leg.er. Dtt vïeesch wordt thans ook verKo'eht,doch men zou moeten /oorschrijven dat het all-een onder dien naam van bevrorén vleefiich' mag verkocht ordten.. Mi. GEINDEBIEN klaagt er ovea dat zekere maatregelen,. door het département van Iandbouw genomen, de verspreiding d'er veeziek-ten bevorderd in- steoe van belemmerd hebben.M. 00'M£y vraagt dat met het oog op het stijgend verbruik van Argentijnschi vleesch, 'nttiatr-egjelen zouden wordân geiiomien' om den handel in inlandsch vee te beschermen-Vo.orts pleit hij voor het voor&ehrijven van doel-inatige maatregelen ter verbetering van d'e veestallen. M. ft'IiUCLLENDORF handelt over het re-gieim dei Vesder en geeft midT'"lon aan om dit te verbeteren en de porliûdieke oiver-stroomingen te voor roimen. M. RfFVffiH'A.UWEiR bespreekt den toestand der bedienden van brugger en wegen. en in-zonderheiid dien /an de b.rugiwachters, die, zegt hSjj sedert lang op een rech'ttnatjige lots-vea-betering. \vachten. M. DÉ BET.IUNE vraagt op zijne beurt maati'egslen ter voorkoraing van de over-s'trooining der meerschen langsheen den Den-Qier.De bes'preking! zal morgen wordien vloort-gezet.De zitting wordt oan 6 uur gesloten. SdrrsspesliïSi f en iislsl De hgesrechfibstcoginy Zondag., ) Maart, is te Amsile/rdam- wiedier voor het Algeinaen Kiesrecht betoogd!. In het Paleis voor Volksvlijt .had! tegen 1 uur des middJags een meeting piaats, waar Oudegieest en Tro'eJstra als1 sprekers • optradlen. Vcel AmsSiea'damimiers kotaden gieein pïaats ktlijgen i'n de ziaal, want aîleen 2400 afgevaardigden uit andere plaa-tyen vvaran ter meeting g©ko-mm, te zajnen 120,000 arheidieirs vertegen-wooi«diigend. De bedoieling was dian ook niet, zooate de voorzit.ten-, Vliegefn, in zijn oipe-ningsrede _deed_ uitkoimen, onn een dennon.stra-tie van tiendlivizondetn bij eltkaar te la*ijgen. Veeleer, was- het eein Oinder-olfiiicâeiren-vergadie-ring, bijeengekomen om den toestand onder de oogien te zien en dfe lij*ien voor de naas'.e toekomst te trekken. Oudefgeest, d'e eerste sipreker, zeide, dat, dooir'^ den grootein groej der N'ed'erlandsehè arbeidersbeweging in de laa't£»te jaren, dte wanihoop en mioedeloosheid1 verd'wenen wa-ren.Toch maken de handfâillingen der huifllig© vrijlzinmge regeeu-ytng het nopdig, oip onze hoedfe te zijn, gieiaiige de wijzo, waarop minister !Veab met het Staatsipensioem. omsiprin-gen wil, zfij.n uitsluiûng deir bedieelden, de inmeng|ing den gemoeniten. Mein wil d^n sp0t drijven met het lijden der oudein van dagen. Dit ite niet het pensioen, dlat wij willen ; dat zal eerst met Algemeen Kiesirecht komen. De plannen des heerejn Treub maken prétest noodig. Aïs ihij de wetten van zijn voor-gangier Talma wil herztier., laat hij het dan niet op kosten d^r arbeiders dben. Met de invoering van den 10-uremdag maakt mi-nisteii-' Treub ook niet veeii voortgang. Nog 58 % van onze arbeider» werken langer dan 10 uui'. De sieeds toenemende werklieden bij het havetnbedrijf knnnen wij ooik niei langei dulden ; zij verlagen den mensch tôt beest, aîoopen zijn Jjialiaam en vern-ietigen zii.n ziel-De arbeideirs hebben aile reden om de han-deiingen van dleze regeering met wantrOiuwen aan te zien. Het Algeyneen. Kiieorecht, voor rnannen en vi*ouwen, zal noodig omi in. grij^ende \"erandeaving in den ellendigea toestand te brengen. Met klejm wekte Oudegeest ten slotte tôt deedname aan. de^en strijd op. Troelati-a, de t'weede sprdcea, v<jrkiaarde dat de geveelitsposiitie dfôr arbedders'bewegingi in zoo verre veranderd was tegen' viroeger, dat thans de regeering vôôr het algt^meen kiesrecht was en het als eerste p.unt op haar proigtrâm had gepl'aatsfc. De voorzitter van dien minister raid, Mr. Cort van der Landen, heeft zelf verlklaard, dat de învoeriKigi van het Algemeen Kiesirecht een politieke nood-zakelijkheid was en dnarmede het FIAT gezet ondei de rekening, die wij 26 jaar lang de boiurgeoisie hebben aangeboden. Dat het A. K. thans een poLitieke noodzaked'îjikhedd is, hebben wij te danl^en aan onzen striid voor on'cvoogd'ing, die wij vôôr 2 i jaaa*, tenv'i.iJl ailes ter neor lag, lii^ben aangevangen. Dat iis iâesieohtzaalç thans zoo ver gevorderd ie, is ons werk. Zeif6 de vrije lilberalen werd'en; ge-dwongen d'en nek te buigen. AJs er dan ook iemand is — àldafi Troel-stra — die bij zijn voornemen om het Algemeen Kiesredlit in te voeretn, eiiaat op de rots vau den voïksvvil,. gtedragen wordt door duizênden en duizenden, dan is het de voorzitter van den min.isierraad, de heer Oort van dier Lii'nd'eh. Vervoilgens zeide Ti'oelstra^ dat in de Tweede Kamer, hoe don ook, een tmeerdfôr-heid vooi het Algemeen KX'esrecht is, die niet wijken kan of mag>. Maai de Eerste Kamer (de Senaat) heeft een rechtsche meer-derheid van 31 Rechtsehie te(gan 19 Lânk&che leden. Doch de politieik, vèrvolg/le Troelstra, is niet een sipel van rektenknnd'iige figmricn. Het volk, de arbeiders, heeft in diuidelijke taal als zij,n wensch u.itges'proken, dat het Algemeen Kiesrecht wod*de iiigevoerd. En dat zou de Eerste Kamer willen tegenhouden met haar mee)rderhiedd van 31 ? Dt, Eerste Kamer komt niet voort uit den wil '/an het vojk, zij woaxîft niet door d^ liiez ers, maar ^lfwvr provincraJe Staten gekozJsn ; haar nAeerdeaV heid is kunstmatig. De Nederlandsohe Stoats/ina^ichting rust nu op deze gedaeht.e, dat de wiil van de meer-derheid der lû'etziers, zooals (h'ij zich uitl-spreako bij1 die directe ver^Uezingein, de grondi-slag is van het wei'k van Paiieinenic en r©-geeraiig.Als de mejea'derheiid1 van SI iciezers zich verzet tegen heitgeer de imeerdierheid der kie-zers eisoht, al's zij daarmee onze constitutie sehendt, zal ziij de révolutionnaire klracdulmn OJitkejCeine'ii-, d5e leveto ipi hiet Nsedpi^ndisclhe volk. (Daverende loejuichingeni.) Uitvoerig besprak Troelstra nog de kan-sen op weetrEitaind tegen net A. K-, die d'à Eerste Kamer oplevert. Tevens wekte hij tôt den stri.id voor het iVlgeuneen Vronwenikiesi-ccht op, waarbij ecih> ter, voor vervalschj.u% der démocratie moet worden gewaakt. Als de eerste Kamer den volkswil zal tegenstlreven, dan ziullen die. tiendaizeadl n zelf moeben demonstreeren in de ijiaalsen tiunner inwoning, door het werk neer tt leggen. (Da-ve'-end applaus.) Met esn vurigen strijd'-oproep eindigda Troelstra zijn rode. SchcoB voor sHechthoorentien Er heeft zich onlangrf een koimi.elt gevormd in onze stad:, dat zich ten doey steh, de sjeh-ting eenei" school voor sie^ahithoorende kin-deir'en te bevorderen. Het ifec voor de nand, dat slechthoorende ktnderen -- evenals zij die aan een ander zintuigelijk euvel Hiid'en — bezwaarlijk het_ ge^voon la^er onder w ij/a kun-nen volgen. iBovendien zullen zij, een einde-looze aaoïleiid'ing gevei. tôt -s-lremining en o;p-onthoud van het onderwije. Oirn twee redenen dus is instelling van een afzondfârtiiike school voior s'IechtSiioorende kiindtei-en nood^akeil^c. In een d'ezem Din&dag te Amsterdam ge-houden vergadering van het oprichtings-buni-teit schet£»te prof. Burgeir zeer juist, de el-lend?, waaroinder sHecliiShoioireftidie kituieren, gebukt gaan, en waaronn hun. afzonderlijk ondei-wij.s moet worden vorstrekt. Dt vers-an^-deli^ke en zedtelijke ontwiv<keling der slecJhc-hoor^ade kinde-rejn wordt bed©n;eltjli gest 'On-d door hun geba-ek. Ook hun zâdeie^en woir^lt hevig bedreigd. Z'ij worden sdacthtoffer van, allerlci misverstanden, verso,- niberen d^uardoor en worden wantron.iwiend;. De bit ter heid hiun. ner jeiDgdiaren blijft hiun vaak het geheele leven bij. En /an een klasiBe-ondterw'i^/.cr mag men niet verwachiten, dat lijj, te;clij •:ertn>J^ zijn aandac-ht aan de anderte leerlingen èn aan den sleebt-hooreuden îoerling kan wij,. den. Daaroni zijn afaond^i'iiifice scholen swod-zakelîjk. Prof- fBurger haai^e het proefscftirifl van zijn leeuding, Dr. Van de Wai aan, dig vastsitelde bij een ondien-zoek omtrent de ge-hoorseherpte dea- Amsterdamectie school kjn-deren, dat b'ijna 11 % een niet geheel nor-maal gehoor haddon. De Vereeniging tôt 'bevordering dei be-langen van sledh'ïhoorendJan is zeer bWjde, dat tha'ns ten langen Iaatste een school vo<or> jbiiigddge oorlijiders zal woirden gieelioht. Al lang heeft deze /ereeniiging dit natgestreeïd. De school zal ondea partieulieri beheer ko.-men te staan en natuurlijk een aanzienlijke gsldelijlre ondersteuning van geuneente-wege ontvangen. Waaroim treod't de gemieente Amsterdam zelï niet op als stiahtstei etner sohool voor sledhtlioorendte kinderen ; waaroim„ laajt zij deze eer aan 't " pai-tloulier init/iatief", dat per slot van rekening voor de " nervus re-rum " bij d'e gëmemtie zial moetien aanklop-pen ? Dat zal missohien onze anti-revblutâon-naire wethoudier; van onderwlije, Mr. de Vries, ku.tinen zeggen. Ge verbannen ieiders De arbeiidersîleiders, die door de regeering van Zuiid-Aîrika — Engelschicm en iBoe'ren onder één hoedje — naar Engeland ged'iipor--toerd zijn1, hebben van de Londen&ehe ar-beidlers een o.ntzaglijike ontvangst genotien, zooals de (îagbladtin melden. Nimmer haa^t slingerd'e zic'h een zôô reuSachtige stoet. door de sitraten van Londenl En het entlio-usiasme «as geweldig, waarméde de silaoïitoffer?- van kapitalistlçchô witllekeuir, werden ingehaald!. Onder deze bannelingen is één Iloll'ander, II. J. Pouis.iia, siecretaris van de Zuid-Alri-kaanscJie spoorwegliederatie. Poiutsma is in do oude sociaAisitfrsche beweging -/an Neder-land geenszins een onbekendb figuur. Hij was dirukker en uiitgiever. van vêrsehi'lfonde nropagandabladen>. Bïj het uitbreiken van den boeren-oorlogi trok hij naar Transtvaal oim, mèt des Boeren, tegen de Engelsche over-maent te kampên. En hij; maakie zich tiidms dien oorlog z.eer verdi en steh.jk bij de ambulance, waaraan hij den toenmaals verkregen bijnaam " doker " Poutsma dan ook ontleent. De zgn. Boeren-reg/eering;, waarvan de hee-ren S.inuts1 en Botha deel uitmaken, hertinncirit zich Poutsma's verdiensten .evemvel niet meer-; is vergeten, hoe hiij zich i>clang[loos voor de zaak der Boeren in den strijd wierp, op verbeurte van zijn Nedlerlandersclhmp ; —. ziji herinnert zich dien Poutsma niet nrer, doch «ceert zich slecbts tegen den soeiaal-demoeraat Poutsma, die leiding gaf aan dien strijd der arbeiders tegen het kapitaal. En dût wreekt deze Trensvaalsnho regeering thana op hem : d'e klassen-ytrijd1 kent geen/ nationaliteifc meer. Poutsma toeft thans in Londien ; het. Hoi-land'selie Vakverbomd neeft hiemi e van wel nilt-genoodigd naar. Nedierland te komen en daar in hei openbaar d'en welko/rnsgroet der Neder-landlscho arbeider® te ontvangen. A.ls de groo-teelïe campagne tegen de Traiisvaalsoho regeering, die thans in Engeland een aan. vang genomen heeft, zijn bealag gekrog^a> zal hebben, komt Po/utsma dius ongetwiiMdi naar Amsterdam, /anwaa. hij vele jaren te-rug OtVeraiak naar het land, dût hem than.3 uitgebanneu herft QRIN!0.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes