Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

645 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 April. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk07x55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Zondag 18 en Maaittiag 29 April fS84 3 centlemen ~ 20 centiemen per week 7d* Jaairgassg « 8Sr 223 BCg—111 —i ii 11 1111 abonnementen Lar : 10 fr. — Zes maanden : 5 tr• f* * Drie maanden : 2 it. 50 gO c«a$i®n,en P«* «an besteld. Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. abonnementen worden aangenomen in jazebureelmi, Baron Joostensstraat, S Autwerpen, en in aile postkantoren. TËLEFOON 4391 UITGAAF © O Volkstribuun AANKONDIGINGEN 4a# bladzijde, per kleinen regel . 0.33 Reklaam (ondar «tadniauws) deu regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • . 2.00 Begrafenlsbericbt 5.00 Voor aankondigingen zich is wenden tôt onze bureelen Baron Joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOOV 4a»l l»1* Uitgaaf 2d« Uitgaaf Dagblad voor Onafhankelijke Vakbonden Etedactie en A. d m Ira Es tirât! <e : Baron Joostensstraat^ fè, X X EJR ï* T^I HÉ m m mfau Voor weinige jaren heeft zicli op den Qceaan een scheepsramp afgespeeld, die (jgvea deed gaan door de menschheid. Het onmetelijk reuzen-schip, de " Titanic voor-oeeldèlooze proeve van zeevaartbouwkunde — e«n sckip, dat in-zich-zelf 'n gansche we-rcld droeg, geschapen en verfraaid door tnenschelijk vernuft — dat sohip van on-Djetelijke afmeting werd opgezuvolgen door het zee-diep. Er heerschle nog gelach aan boord en feestelijke vreugde . de opvaren-den verlustigdon zich nog in de praal en ' [uister, waarme.de dit kasteel der zee was iuffericht — toen reeds de flinke natuur den stoot gegeven had, die deze pràchtige men-echelijke schepping weg zou vagen uit het beataan. Waar straks nog vroolijk lachen oï luchtig gekout opklonk — daar was nu het weenen en de Smart van zoo plotseling en fataal een ondergang. En in dit opperste oogenbKk van menschelijke gemoeds-pijniging irerd veél adeldom van ziel getoond en veel luenschelijke. dierlijkheid, als altoos in zulke hachelijkheid — en vele waardevolle men-Echen werden op dat noodlots-oogenblik op-geëiseht' door hem, die jvan natuurwege hun eigenaar was . de Dood. • * • Een van dezen was William Stead, de jiekende tengelsche schrijver en publicist. Wil liaro Stead is thans als een der grootste apoêtelen1 van den vrede te 's-Gravenhage gchuidigd Er is, verleden Woensdag, in het Vredes-paleis een borslbeeld van hem ont-! huld en uit lal van landen waren vereer-iers van den edelen mensch gekomen, om le getuigen van de bewondering in hun hart roor zijn aan hooge idealen gewijd bestaan. Deze William ' Stead was een man vol oubaaUuchtigheid en zelfverloochening. Sinds de dagen zijner jeugd was hij getroïfen dooi I het vlijmend wee der» lijdende pienschheid. Door den vloek van armoede en ontaarding. j Samcn met en naast die andere edele figuui ran Engeland, thans ook ten grave, William Booll), kantte hij zich uit aile kracht tegen i Jeu tiandel in blanke slavinnen, die iD de ivildernissen van " Darkest Engeland " inedc )p de naaktste en goorste wijze gedreven i werd. fïj wilde/ als zoovele anderen, dàar. I waar de duislernis tcn va-l lokte, het zegen-J irengenii licjit dragen. i î'j] or wifs èen andere barîiaafëftftie insiel-' liDg, waartegen hij zich verzettc, altijd maar ioor, stceûs weder zich beroepend op het geweten der diplomaten, maar te vergeefs — UE OORLOO, met zijn aarikleve van wilde v/reedheid, van demoralisatie en ho'peloozeu jammer. Stead was een groot vredes-apostel en als zoodanîg werd hij Woensdag jî. dan ook jewierrookt en vergoddelijkt door zijn ver-eerders. De ouden, zeide er een, zouder hem tôt een half-god hebben verheven. Hij was niet te bekoren door den lokkenden: warmon cTana van het goud. Zijn pen was niet verkocht aan de machthebbers dei aarde ; zijn meening was niet veil voor wal ziiverlingen, maar zonder aanzien des per soons schreef hij en sprak hij uit, wat heir goed en waar' docht. Ilij is dan ook arir gestorven, maar in het geloof van de zen-fling, die hij' te vervullen had, als een roonnik, die in armoede zijn weg vervolgt. moeitevol opgaand naar het hooge, nog verr< liggende doel, en die onderweg beziwijkt... Hoort, wat de pelgrira wedervoer, zooals Jean Finot, directeur van,- " La Revue uil Parijs, het verhaalde. Cecil Rhodes was een geestdriftig bewon ieraar van Stead- Ilij ging tôt hem en zii werden onafscheidelijkë vrienden. En bij ; u'uerste wilsbeschikking, vermaaktc Rhode.' zijn voile vermogen, "ten bedrage van 20( millioen, aan William Stead, onder beding ' • dat deze naar de verwezenlijking van be-paalde denkbeelden zou streven. En als voor-schot stelde hij reeds tijdens zijn leven een □lillioen pond sterling tôt Stead'si beschik-king.Stead was buitengemeen blij daarover. Niel dat hij het geld zich zelf ten goede wilde floen komen. Maar hij svilde twee groote. volinaâkt onafhankelijke dagbladen stichtcn, j 31e de idee van den wereid-vrede zouder nitbazuinen : 6én voor Engeland — en eer I foor het vasteland van Europa. Maar, op eens — daar barst die tra j gische Boeren-oorlog uit, in 1800. En Ceci Khodes, die blijkt de aanstichter te zijn var dezen scliandelijken krijg. EN STEAD WEI GERDE HET GELD. Hij schreef, dat Rho des, om eajn zedelijke opvoeding te voltooiei efin jaar " hard labour " (tuchthuisstraf] v&a noode zou hebben. Dit te zeggen schree ^jjn eerlijk gewetcn hem voor. Maar toer Cecil Rhodes stierf, zonder Stead een pen J1111? na te laten, toen brak een stroom var Rwade woorden los over de nagedachtenis j"an den aanstoker der Zuid-Afrikaanschc oeroeringen. En toen was het .Stead, die J'en moed had, de handschoen voor den over «eaen geldmagnaat op te nemen en te wij-zen op de goede karaktcrirekken,, die Rho- » ûaast vele slechte, eigen waren. • * # Deze IevensfeU.cn van William Stead wer-; weder opgeroepen, bij de plechtigheid ® net vredes-paleis op Woensdag. Uaar staat nu het borstlTeeld van den grooteu Engelachen dagbladsclirijver, di?. z^jr j'G 0verlu'é-'i'ig ton eiude toc lieeft ge-'iaast pijn^ijk aandoonde brave il/? Selfampt tegen den oorlog — ®en» Bîidden eener wereld ^an bodor-Hri i Pers*voor^)î,engselen en bezoedclde pers-Ipp f' ^idden van hen stond bij al . n met. onbevlekt blazoen, onulat hij der weinigen was, die zich niet be-'ûriik î ^£een hij als zijn meening uit-ifi striid >vas met de belangcn vac deze of gene kapitalisten-kliek. Dit is het mooie aan dezen burgerlijken vredes-afgezant. Maar misschien zal hij alreeds het begin van de bittere ervaring hebben gesmaakt, hoe wanhopig hij en de zijnen streden tegen den onwil der regeerders. 01 zou hij -teeds de vredelievende taal voor goede munt hebben genomen, het vredelievend mojn voor den spiegel der waarheid ! Hij wou de ge-wetens der volkeren wakker schudden. Is het hem gelukt ? Ach, het was niet noodig bijk'ans., Het volk, her eigenhjke volk, is éénswillend vôôr den vrede. Maar daar is een deel der natie, altoos, dat in beslissende oogenblikken den doorslag geelt, als het gaat om oorlog en vrede. f,n het geweten van dat deel der natie IS niet wakker te schudden, niet door een léger nobele idealisten en enthousiasten à la Slead. Omdat bij dezen het geweten eerst na het eigenbelang komt — als bij iedereen. En het eigenbelang, het winstbejag van dat deel kiest den oorlog, waar hun geweten voor vrede zou pleiten Die betrekkelijk weinigen zijn er op belust, hun groote, nog onmetelijke macht, te be-liouden, te versterken, uit le - breiden. "Van die weinigen was Cecil Rhodes de verte-genwoordiger toen hij den Transvaal-oorlog provoceerde, om het Z uid-Afxikaansch nnjn-wezen in zijn macht le krijgen. itLij heeft het niet gezien,. de nobele Stead, hij heeft het niet gezien, wat vooi beweegredenen daar een roi speelden. Dan zou hij de onmacht . van zich-zelf en zijn mede-standers hebben gezien, om langs vredelievenden weg — den vrede te verkrijgen. Vrede door recht ! — In een wereld waar het recht alleen theore-tisch, niet in-der-daad bestaat, waar men " recht " kan koopen, als men maar geld genoeg tôt zijn beschikking heeft, waar het als hoogste recht geldt, een " misiladiger om-den-broode in den kerker te sluilen, waar de dieven-in-het-groot door de mazen der wet glippen, ol ze verscheuren ; in een wereld, waar haast geen individu vrijelijk kan leven door den oWechtmatigen, mensch-onteerenden maatschappelijken dwang. In zôô'n wereld dacht Stead vrede te krijgen, door het rechts-bewustzijn der pachthebbers op te wekken, dus : door iets te maken uit niets. Het kapitalismc kent wel machtsbewustzijn ; zijn rechtsbewustzijrî kan niet duurzaam bestaan, daar het in strijd met zijn macht"' is en deze ten onder zou brengen. Mochl ook een njan aïs Stead verstaan hebben, dat de wereld niet door zijn preeken, ziet door zijn spe'culoeren op rechts-gevoelens van machthebbers is te veranderen. Slechts door ten opstand wekken van de slachloffers der geld-politiek, waar de oor-logen uit voortspruiten. Claudius C. IfasB. Stadl eia De rouwketooging De jaai-yksche rouwbetooging der so-eialistLsche partij naar liot graf dei werklicden welke in 1808 te Bor-gerhout tijdens de &tcmreçlitbewegmg werden doodgeschoten, was gisteren zter tahijk bijgew.oond. De lange stoct der ingetogen menigte vvaarin een vijttal miuziekmaalsehappijen aainvezig waren, die treurinarehen speel-; den, maakte grooton indruk. Tadrijke omvloejrsde roode vlaggen en eenige kroonen werden in de stoet ge-dragen.Aan hçit lioofd bomerkte men de ge-kozenen on de bestuursleden der Werk-liedènpartij te Anlwerpen. 1 Op het Kielkerkhof sprak de volks-vertegenwoordiger Terwagne de gebrui-kelijke redevoering uit. In de Nijverheidsschaoi Gisteren niorgen heeft in de conîeren-tiezaal der Nijverheidschool op de Paar denmarkt een leesi plaats gehad ter ge-legenheidi van de tiende verjaring der stiehting van lie. maandblad '"De Nijver-heidschool", hot tijdschrift dat door de oudleei'lingen der school wordt uitgege-ven.De oproep der inriohters1 was door de genoodigden goed beantwoord gewordeo , Wij bemcrkten onder de talrijke aanve ■ zigen, de heeren Van der CruJVsc, e«re- ■ hoofdopziener van 't lager ondorwi.is en 1 provinoieraadslid , Goedbloedt, àtgevaar- digde van de Provineie in den Beheer-raad ; F. Steger, gemeenteraadsïKt : Adriaenssens, sekretaris van den Kring der Zeemaehinisten ; afgevaardigden uil Brusisel en andere steden ; Karel Meer-nergen, provineieraadslid ; de BieeKts teeraren der nijverheidschool en andeae ' personen die belang in het nijverheids-ondorwijs stellen. Aan het bureel waren : heeren Dr. Boonroy1, bestuurder der Nijverheids-school ; Julius Somers, voorzitter van den kring der Oud-Leerlingen ; L- Wij-nnn, schrijver ; C, Wuyts, ondervoor-zitter ; F. Schroeyers, penningmeester ; 0. Van Herp, bestuurder van het tijd-schrift.De heer Somers wensehte de aanwe-aigen weikom en deed de gepastheid uit-sohijnen de huidige verjaring to vieren. De NijtverheidsKo.hool is inderdaad de trouwe weerkaatsing van het. leven d«r schoo) en van haren aanhoudend toene-m en den bloei zetf. Dan kwam de bestuurder M Boonroy aan hfll wnniïl die in een zakeliike voor- draeht de geschiedenis van het beroeps-ondèrwijs in België sinds zijne stiehting m verhaalde. Hij vergeteek vervolgene de toestand van ons beroopsonderwijs met dien von Duitschiand, Engeland, Frankrjjk, 2.wit-serland, ena. Ons teehnisîh onderwijs is niet het l e -t ingçriohte, toeh bekleedt het een eervoire plaats. Er moet met aile kracht gewerl.t worden om, z.ooals in Duitsc-hiland het b er o ep s o n der w i js voor zekere categorii n leerlingon verpiichtand te maken tôt den ouderdom van 18 jaar. Dan volg<le nog een toespraak van M- O. Van Herp, leeraar bij de school die de geschiedenis verhaalde van het tienjarig bestaan van het'schooltijd'sehrift. Daarna werd èen bezoek gebraeht aan het muzeum, de klassen en wei'kplaat-sen der school. Bezoek waarbij de toe-genegen bestuurder aan de beaoekeis op tal van belangwekkende bijzonder'neden opmerkzaam maakte. Het zlj hier ook herinnerd dat het muzeum aile Zondagen voor het publiek toegankelij,k is van 10 tôt 2 uur. A utolmsssn Eene aanvraag tôt waarnemihig van eeneu openbariai en pegieilmaitjjlgen ver-voerdienst door middél van Autobussen tusschen het Slachthuis en de Katten-di.jlc- on Lefèvredokken, zal ter inzage von het publiek berusten op het tweede stadhuisbureel. gedujrende 15 dagen, te rekenen mes heden. Wégwij.wer : Looibroec.kgtraat, Asia-dok, Kenipisehe dok, (Zuid- en Oost-kaai), Houtdok (Westkaai), Kattendijk-dok (Oost- en Noordkaai), Letèbvredok (Zuidkaai). Het tarief van het vervoer is vastae-steld op : U) cen.tiem voor twee seet.ies; 1"> eentiem voor twee tôt vijj secties ; 20 eentiem voor vijf tôt acht sectiesi; 2j eentiem voor meer dan ae'ne secties. Aile 1200 nieter is een stHata-nd voor-7,iien en een stilstand op aanvraag tus-rc^«P. twee stilfitandçn. De meatsohapaeiijke verzzkering Dinsdag ljegint de Kamer do bespre.-king van het zoo belangrijk wétsvoor-stel op de maatschappelijke verzekerin-gen. Tothiertoe zijn er reeds >10 Kamer-Icden îngesehreven om het woord te nemen in de besèpreking,welke dun 8 Mei aansteaaide moet geëindigd zijn. Op het Beltjisch spoorwegnet De ontvangsten voor de drie eerste maanden van het jaar op den spoorweg zijn niet schitterend, als men ze vei>e lijkt .net die voor hetzeifde tijd&tip van 1913. Voor de reizigers 22 millioen lB3v 0 ; frank 't zij eene vermindering van 8T7 duizend frank. Voor de koopwaren 57 millioen duizend frank of eene vermindering van 510,000 frank. Verkiezingon voor de wetgevende Kamers Bij koninklijk besluit, worden de kies-kolleges der arrondissementan, bshooien-de tôt de provineien Oost-Vlaanderen, Henegnuw, Luik en Limburg (tweeiie reeks) bijeengeroepen tegen Zondag 2i Mei aan»laande, tusschen S uur s mor-gens en 1 uur 's namiddags, ten eimie ieder het getal opgegeven volksvertegen-woordigors, te verkiezen. De kandidaten moeten vôôr Zondag 10 Mei voorgesteld zijn- De voordracht moet door ten minste hônderd kiezers ondier-teekend zijn. De voon/iHer van het hoofdbureel der verkieeinig zal door een, uiterlijk op Ma'andag i Mei al'gekondigd berieht, de plaats, dagen en uren doen kennen waar-op hij de kandidaatsteilingen en aandui-dingen van getuigen zal ontvangen ztch daarlrij gedrag nde naar artikel 163 van het Kieswetboek. Verdeeling van het aantal op 21 Mei a.s. te verkiezen volksvertegeinwoordi-gers i Gost-VlaondereD : Gent-Eekloo, 12 ; Sint-Nikolaas, J , Dendermonde, d^Aalst, 5 ; Oudenaarde, 3. Henegouw . Bergen, 7 ; Cinik, 4 ; Doornijk-Aath, 6 ; Charleroi, 11 ;Thum, 3. Luik : Luik, 13 ; Hoei-Borgworm, 4; Verviersi, 5. Limburg : Haèselt, 3 ; Tongeren-Mae-seyek, 4. Te zamen : 88 volksvertegen-woordigers te verkiezen. Eene loodwit-kommissie Bjj koninklijk besiuit wordt een tijde-lij'ko komimissie ingeeteM, wetlke belast is met het onderzoek. In technisch op-zicht. vah de vraagstukken opgeworpen wegens heti gebruik van loodwit en andere loodverbindingen. Voormelde kommissie wordt door der Mini s ter vàn Nijverh&id en Arbeid be noemd. Op voordracht van de kommissie, kar de Mi ni; ter bii dexe. voor het ondei xoeA van bepaalde vraagstukken, tijdelijk één of meer personen aansiellen, welke bij-wonderlijk betlreven zijn in de aan hare beraadslagingen onderworpen stof. De alaoo aa,ngesteide personen hebben raadgevende stem. Inierparlementaire unie Het Algemeen Comiteit der Interpar-lementâïre Unie vergaderde Zaterdag-morgeind, te Brussek onder voorzitter-ischap van lord Waerdale. De afgevaardigden van Duitschiand, Rusland, Oostenrjjik, Holland, Italie,Portugal, eniz., waren aajiwezig. De heer voorzitter, lord Waerdaele, bracht liulde aan de nagedachtenis van den heer Gobât, voorzitter der Confe-rencie van Genève, die machtigi veel deed voor de zaak van den Vrede. De a,ansitaande conferencie zal, 'zoo werd er beslist, den 19 Augustus aan-Sta-ande. te Stockholm plaats hebben. Onder meer zal men er versla-g uit-brengen over de strafvorderingen voor de mededeeling in dagbladen van fijdin-gen, van aard om den /rede versto-ren.Onrechimatige toe'êigeninçj van fahriekmerken in Zuid-Amerika Men kan niet genoeg de aandachl ves-tigen der ditvoerders op de talrijke ge-va-llen van onrechtmatige toeiSigening van fabriekmierken, welke zieh in de landen van Zuid-Amerika voordoen. De eigendom van het merk is in het meerendeel dezer landen toegestaan aan den eersten déposant. Wel is waar, de* gene die het eerst van een merk gebruik heeft gemaakt, kan z;ch veW en tegen de inschrijving door een andere gevraagd, bij voorbeeld in Argientijn.-i he Kepubliek, maar het tijdsaip dat voor deze verzetting wordt toegestaan 19 ge-woonlijk slechts 30 dagein. Voor vreemdelingen is het dus onmo-gelijk tijdig ingelicht te ztijn, ten einde fnTet eenige kans op een behoorlijfc re-sultaat hunne beschiltkingen te kunnen jnejaieoi. I71 Chili hebben vierschillende merken-roovrM plaats gehad en bestonden slechts hierin dat een persoon die Chili be-woonde, het etiket deponeerde van een gekend produkt terwijl hij alsdan den waren fabrikant deed vervolgen, ofwel hij deed ateh voor als tusschen perso o n in den handel. Een welsontwerp wordt ^estudeerd waarbij de verpliehting zal- worden op-gelegd, elle merk dat in den handel wordt gebraeht te deponeeren en de bewij-zen te leveren dat degene, die het merle deponeerd, don wettigen eigenaar is of zijn vertegenwoordiger. Wij zien in de "Répertoire Universel des marriues" van J. Gevers & Co., ■dat het Fransche beheer zelf het sla: ht-offer is geworden van de huidige wet en het dépôt van haar merk niet heett kunnen bekomen. In Uruguay is den toesta-nd bijna hetzeifde. In Paraguay hadden specutanten beroemde merke-n gedeponeerd zooals : Browning, Xoerz, Zelss, Roskopf,Invar, om den invoer van deze merken te bèl-ten, te 11 zij men met hen overeenkwain. Een arglistig misbruiik dat lieh dik-wijls voordoet is het volgemde : de agen-ten van Europeesche huizen deponeuren ten hunner vuordeele merken van het hoofdhuis; doen er zieh later ges-;hillen voor, weten zij van de omstandighedeu een zoodanîg gebruik te ma.ken, dat z>,j don wettigen eigenaar van het ?nerk als het ware uitplunderen. Vorschilldidc Belgische huizen hebben daardoor ernstigen tegenspoed gehad. Ook dient te worden aangedrongen het daponeeren van merken nièt. aan over-zeesche acrenten. toe te vertrouwen,doch dit reehtstreoks van hier uit te doen uitvoeren door het hoofdhuis. Dit zal de agenlen van Europeesche huizen belet-ton zieh het oorspronkelijk Belgische merk toe te eigenen. Kippenplaag Uît de streek van LondenB'-el et» HeVst.-op-den Berg komt het, berieht toe, dat de kippenplaag, waarvan verleden jaar reeds zoo zeer geklaagd werd, ver-woed heerscht onder 't gevederd volk De kieke-ns vallen dood als vliegen m den Herfst Op een broedsel van 100 kan men er ternauwernood 20 in leven houdien. Het kwa&d zit in 't ei en alleen groote middelen, afbraak en ontsmetting van ïdppenhokken en fokgerief, diep omploe-gen en ontsjnetten van den grond kunnen heil aanbrengen. Voor de veiligheid op zee | Zooals men weet, is op de laatst te | Londen gèhoudem eonforentie besloton ; dat de onkosten voor het waarnemen var i ijsbergen en het vernielen van wrakken î (irijvende in den Atlantischen Oceaan i door de versehillende mogendheden ».ul ! len wordein gedragen en wel in de na i voigeu-de verhouding: Belgiië4% ; DuKs li land l'5% ; Ver. Staten 15% , Oosten- 1 rijk-Hongarië 2% , Canada 2%:, Dene- c marken 2% , Frankrijik lt>% , Engeland c •ÎW% , Italie -1'% , Noorwegen 3% , iNcdor- land 4% , Rusland 2% , Zwedien 2% -. t Een familiehotel £ De Feminist Association te New-York £ heeft beriloten een woningblok te stich- j ten, uitsiluitend ten behoeve van ge/.in- ^ nen, waai-van de vrouwen buivenshuis { arbeid vei'riohten. Men wil die geliuw- | den virouwen ontheffen van de zorg t voor hare huisihoudiiigen, en haar in j staait stellen-, zich uitsluitend aan haar | beroep te wijden. De zorg voor de j. kinderen zal worden opgedragec aan een c staf van kmdej'juifrouwen en onderwij- zeressen, en in het huis zelf, dat vier- j honderd kamers zal bevatten, die m wo- j ningen van een tôt vier vertrekken zul- 5 len zijn verdeeld, zal een school wor-I den ingericht. Er zal een gemeensichap- ■ pelijk corps van dienstboden Zip,die het huishoudelijk werk verriehten en een gemeenschappelijke keuken, een gemeep- t scliappelijke waschinrich-ting en verstei- rj kamer. . 1 Beleefd c Op een koffiepa-rtiiXie in eene dorpsge- s meente vertelde a'ouw van Disteken ha- 0 re groote blijdachap, dat haar &oon aan 1 de muz.iekschool bekroond was. z — Ik begrijp uwe vre-ugde, zci vrouw \ Pimpel, het ging, mij ook zoo, toen ons s ka-lf op de Landbouwtentoonstelling een 1: eersten prijs behàalde. Uit de ArSeïdérswereld " De S|iooi'Vi>,egari2eid«:E,s in KaSië De afgirw^nrd|igilt-n van het s.vndiikûot van x spooin.vpgarbeiders zijjn naar Ancona ^2-ïugge- z keeird-. Volgens het ''Gioi-nale d'Italïa" ^1 s hdt oot'iîtraal comiteit van avond een, bot lis c s/ina neui.en. Hetzolide blad zegtv dit men te |, .Aincoma gedooft, dat de sitaUin# toch nog: zal j. uitbrèken.. Te Rome vexze; erl men dat, al neein'it he<t siyiidilcaat eou besluit uit dien zin, , nochtans eon b^erkle dienst zal kuûnen wor-d'Ail giehand'lîaafd. S'Sakiirsç} in die iaBïakfs?fos,ïe!!iïen | personeel dei Staat&Êabriekm, dat vor- beterting van loomen en arbei<ikv|oorwaardvn ^ eifiicht, lieeft in de fabo'ieken te Roniet, Bo- t logne, Naipels en Modena eene staUing aige- (■ liondigd!. . ^ liot pc-irnoncel der afa.<\tstal3di,ï'sifaJbriol<^n to c] Venettf.o, Flo^'On ; e, Sestrippnente en Lucca _ Iif-e't ook gei-Makt. i file bouwvakarSteiders ïïh Frattks,ijk 'De oirgja.nâsatie der bouwvakarbeid!etrS1 gaat in dtan laatsten tijd in Fnankrijk achïer.ait.. \'an is het ledental thans itot dU,0U0 -edua:*!. Dit wordf toegi^chreven aan. de h \erkeca-de takiiek die ge\ olgd \vordt eii die daa.rin b^taat, maar î-aak te sHoken of er n kane bcsitaat er eenig voordeel b'i.i, te halen l< ot nf.et. Keivoluliouoaire bluf te vea^ooipen in v plaats van pral^che uiUiagen na te stre- v ven. O'p h.ffc deizea* diagen te Parijs gehot'^en n ''Congrès du bâtiment''.is behalve d«3i/e kwes- v tic,, ook teot sipirake gickomen het van buiten tl (lrc.igiem.d:e gevaar. Want, hoezeer men ook de ^ inteaiiàtttoiiialo grondb^winselein kon toegedJH-ii-n n zi.iii, aaangienaaiin is het niet te modem aan. s •/.ien., d'at. dui/enden vreemd'el'ingcn den Fra-n schiem a/rbeiders — .en voornl me^seLaars en s groind'wva-^ers — het brood uit den moud v lcomon liaient 'J Ka een langflmrig en vaak heftig deboi met d'e îian.\ve/,ige buitenlanders legde de se cro(«Ti-c-re»nej'aal van de G» G. T., Jou'iaix ii een \ etrklaa-inig al, dat het ol!e-r.minst <lo c bedbeïin'g laig", uitslu/itogisnvaaiîrei^lcn lie trof- fciïi tegirii de vreômde arbeia'ersj Wii, z\ï.n \ intcft-nat ^naal en als zoodanig herkeinmem, wij v het resluî. van aile -wer^ers op arb'-ftâ». Maar 1 naast mobte.ii bebbnn de vpeemde'Sn^ n ook l pliohiteai. En daaroru moet de buitenland^iehe e ai'beider, elle in Frakri.jk wori't, «jiohi voogrn n mv>r em. onderwerpen aan d"e in' dat. land bestaiande veii'eanâîflingsbepailnn^i. Die Confé- c ilriratrom eischt t'evens van dç vreentlieliJnger). \ dal 'j ziieh aansluiien bij de organiaaie® van > Iie4 t^nd, waar zii work ^nden. I T)ie e eisch is ni-1 mwr dan bill^fk Dot pcn«1soaiem in een vreetmd latiid haiiï' lyrood > pain '/.ooken, daar On is nit^ aan te merken 1 nvw.r d'it zij di- iieden der natie die hun t gf-i.î9tvri.îliéid verleent, ga<anonderkruIipen, is ^ledits gemeen te noernen. > Mexico ÉCuerta volhardt bij zijn eisch dat de | Amérikaansehe sehepen sehot. voor schot , het: Mexicaansche saluut eullen béant -woorden. 1 Wilson heeft geantwoord dat de Ver i Staten' bij huu oorspronkeliike voorwaar- ' den blijven. ; Naar de "Kolnische Zeitung"uit Washington verneemt, is men daar verbluft. over de plolselinge wending in de. hou-ding van Huerta, die men verklaart uit den wensch om tijd te winnen en den uitslag van den strijd om Torreon at te wachten. Wanneer die uitloopt op een i beslissende nederlaag ,der regeerings-troepen, zou Huerta voornemens '/.'iui de Ver. Staten te blijven tarten, ten einde. een oorlog uit te lokken De oorlogsschepen die z-irh reeds in ■ de Mcxicaanseha wateren bevmden. lieb ien bevel gekregen zich gereed te ho» ien voor onmiddellijk handele-nd optre-len.Indien Huerta morgenavond oui zea lur nog niet heett toegegeven, zal Wil-on Maandag het Congres raadplugen. De l'ransche pers toont zich zjer ont-temd over de politiek der Ver. Staien. 'rankrijk heeft groote financieele belan-OI1 in Mexico, die aliengs meer en leer in gevaai' komen- De "Gaulois" ecijfert die belangen op meer dan twee îiltiard frs., waarvan bfîO millioen zijn elegd in Mexicaansche s'taatsfondsen, 080 millioen in spoorweg-, mijn- en ankaandeelen en de rest in ûijverheid's-ndernemingen.Het "Journal des Débats" de vraag esprekende of het geen tijd wordt dat îiu'opa ingrijpt om de annexatie van lexieo door de Ver Staten te voorko-ie'n, schrijft ■ De zending der vloot ,'ordt door de regeering te Washington crklaar-d uit een beleediging der Ame-ikaansche vlag, maar het staat vast, at cte Amerikaansche matrozen, die te 'ampieo gevangen e-ijn genomen, dade-ijk weer vrijgelaten zijn, dat de Mexi-aansche bevelhebber van Tampico chout bij nacht Mayo zijn verontechul-igingen heeft aangeboden en dat de unerikaansche vlag in geen enkel op-icttit bejeedigd is. Daarentegen is nog olstrekt niet bewezen, dat Amerikaan-che matroaen niet door hun houding un gevangennem.ing hebben uitgelokt. "Wat de regeering dei- Ver. Staten u onderneemt, is volkomen in overeen-temming met de overleveringen van hel Vitte Huis. Sedert het midden der vori-e eeuw hebben de Ver- Staten den Me-icaànschen nabuur nooit veroorloofd, ich te ontwikkelen als onafhankelijke taal- Nadat zij Mexico groote pi'ovin-ien hebben afgenomen, doen zij nu al-;s om het in eeonomisch opzicht a-fhan-elij,k te maken." De Duitsche pers is al weinig vi'ien-elijiker.Volgens de New-York Herald vraagi e Amerikaansche diplomatie zich af, of 'rankrijk en Duitschiand overleg plegien m geza-menlijk tegen de Ver Staten op ; treden, en of Engeland, evenals in en oorlog tegen Spanje, in dat geval eide mogendheden zal dvvingen de han-en thuis te houden. Een krach van verscheideiib mil-lioensn te Brussel Ziehier nadere bijzonderheden over dezh olossale geldverduislering. "Wij zegden dat het parket zich aanstonds, a het ontvangen der klacht van de drie lanlen, die de oneerlijkheid van liunncn âsselagent waren gaan aanklagen, aan 't erk had gcsreld. De onderzoeksrechter Van Damme 'vvferd îet de zaak belast De opsporingsbrigade ' rerd gewaarschuwd en de officiel Ertcl met e agenlen Dehenneau en Vincent lcregen pdracht over te gaan tôt de inhechetenis-enting van den agent Collet en vrin zijn clioonbroeder De Coen. Een half uur later werden de twee wïs-elagenten aangehouden en naar het kahinel an onderzoeksrechter Van Damme ge« racht. De wisselâgent Collet, in aanwezigheid van raaf de C..., bekende voor 6200,030 [rank tels uit de brandkast te hebben geplaatst, m er geld op te verkrijgen. Wanneer Collet tegenover graaf de D... rerd gesteld, bekende hij te zijnen nadeele 001* meer dan drie millioen frank titel» te ebbon verduisterd, titels die sinds een der-gtal jaren aan Collet .werden toevertrouwcl 11 waarvan hij geregeld elk jaar de kroozen an graaf de L... betaalde. Ondervraagd of hij nog andere pekelzon-en op zijn geweten had, bekendo Collet erder ten nadeele van graaf de Cl..., een erwanl nog van graaf deL(..., voor G00',000 rank titels te hebben ontvreemd. Over den oorsprong dezer verduisteringen, egdé Collet, dat 25 jaar geleden, een_ zij-ier beambten hem bestolen had voor 2^0,000 ot 800,0'X) frank. Tcn einde zrjne verplichtingen te kunnen oldoen en zijn huis niet te zien ten on-!er gaan, liad Collet uit de ljrandkast van ;raaf de L.. de noodige titels genomen oin ijne verliessen te dekken. Naderhand had hij een nieuwen tegenslag. Scn klant, die een groot verlies had gele-len 1er beurs, betaalde niet en ging op de ■lucht. Mislukte beursspekuleeringen maak-en den put steeds dieper en in 1900 ver-oor Collet, tengevolge van een beurstrust, séné som van 400,>XK) frank. Ilij putte maar çestadlg uit de brandkast zijner klanlen, om le scli a de te dekken. 'Wat De Coen betreft, schoonbroeder van follet, deze verklaart enkel een beambte van 'ollet te zijn en niets af te weten \ran dezo îaak. Beide mannen werden niettcmin opgeslo-;en. Vrijdagavond zeer laat werden de ze-^els gelei^d ten huize ^an Ctollet en Do Coen en Zaterdagmorgen werd deze opéra-tie hernomen in al de banken waar C ollet on De Coen brandkasten in huur hadden yoor rekening van hunne klanten of voor eigei* rekening. Ook bij wisselagenten en m banken werd beslac od de beurswaarden en titels, die de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1907 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes