Vooruit: socialistisch dagblad

183 0
04 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8pv5b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jBaffijegBesas immiiiw wnt*assBgHamaaHg'&sifl asaiaramBaaiMBsaMMCTBMis»^^ BEKENDMAKING (zoor de bezette streken van België) betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons. Art. 1. — De vervaldagen van de op 10 December 1917 en op 10 Maart 1918 uitkeerbaar wordende kasbons, ten gezamenlijke bedrage van 240 millioen frank, der door de negen Belgische provincies op 10 Decernber 1915 aangegane krijgsbelastingsleening, zijn, onder verlenging met twee jaar van den geldigheidsduur der kasbons en zonder dat de voorwaarden der leening eenige wijziging ondergaan, op 10 December 1919 en op 10 Maart 1920 vastgesteld. Art. 2. — Voor de toepassing vaD het onder artikel 1 bepaalde hebben de negen Belgische provincies zorg te dragen, die, krachtens da verordening van 3 Decemher "''",betreffende de uitvoering van het bevel van 21 Mei iWiT, wyaiL'ü rjf-a krijgsbelasting werd opgelegd (Wet- en Verordeningsbiad voor de bezette streken van Beigié, blz 4821), vertegenwoordigd worden door de Gouverneurs en door do Voorzitters van het Burgerlijke Bestuur. Brussel, den 8 December 1917. üer Generalgou-verneur in Belgten, Freiherr vos FALKENHAUSEN Genfraloberst. H. Qu., den 8 December 1917. Der Generalquartvérmetster , HAHNDORFF. Generalleutnant. centiemen ver nummer 34ejaar 3 4 Ja§?Ma3*à 1£1S rmrm'^'' 3 H^v^ £'■!";-' w Orgaan der Belgische Werklieden partij. — Verschijnende alle dagen. Drukstêr tlitgeefster Sam. Maitsch. HEI LICHT. Besi. P. De Visch, Ledeberg-Gsnf — Red. Adm Roogpoort. 29. Qent drijvigheid. Verkennersaanvallen voerden op verscheidene plaatsen van het front 'tot de gevangenneming van een aantal Fransehen. Oostelijk oorlogsterreiu : Niets uieuvi Macedonisela front j Geene bijzondere gebeurtenissen. Itaüaanscli ont; De vuurbednjvigüeiu »>as op de hoogvlakte van Asiago en in het Tonibagebied tussehenpoozeud gestegen. De eerste geueraaikwarüermeester, LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER. - Avondbericht van 2 Jan ari. — Officieel : Niets 'nieuws van de verschillende oorlogsterreinen. ÊJit Fraosciia bron PARIJS, 31 December. — Officieel: Geschutaktie benoordwesten Reims. Ontmoetingen van patroeljes- benoorden den Chemin des Dames, en naar Bezon vaux op. Kalme nacht overal elders. Uit itogélsche bror LONDEN, 30 Dec. — Officieel: Als gevolg op de bedrijvigheid van zijn geschut benoordoosten leperen voerde de vijand gisteren avond een plaatselijken aanval uit tegen de Eugelsche stellingen in de buurt van den spoorweg leperen— Staden. De aanval werd door hst Engeische vuur geheel afgeslagen. Oe oorlog ïüssta Italie w OosieiirijkKoiigarlis Erft ©östesrütesehe ©ros WEENEN, 1 Jan. — Op do hoogvlakte van Asiago on in 't gebied van den Monte Tomba baerschte den dag door heftige vuurwerking. WEENEN, 2 Januari. — Officieel: In de hoogvlakte van Asiago, in het gebied van Monte Tomba en langs de Neder Piava, ontwikkelden zich nu en dan tijdelijke artilleriegevechten. Op 26 December werd onze bezetting uit de dainstelling nabij Zenso zonder eenig nadeel teruggeroepen naar den oosteüjken oev&r der Piave. De vijand die zulks eerst op 31 December bemerkte, bad de aldus verlaten werken onafgebroken beschoten mot zijn© kanonnen en mijnwerpers. Gr. doorstaande verordening wordt met becrtkking tot de verordening van 3-12 17 — Ver bl v. h. Et. geb blz. 985 o' 440 — voor het Belgisch gedeelte van 't gebied van bet dde leger bekendgemaakt. Der OberbefehlsJiabcr, SIXT von ARMIN. General, der Infanterie. BEKENDMAKING Op grond der verordening van 8 December 1917, betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons ( Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4de leger, blz. 997), worden de houders van -ie op 10 December 1917 2g op 10 Maart ;)!8 vervallende kasbons van de krijgsbelastingsleening, op 10 December 1915 aangegaan door de negen Belgische provincies, hierbij uitgenoodigd, bedoelde kasbons ter afstempeiing alsook tor verkrijging van nieuwe intrestkoepons in te leveren bij een der banken van net konsortium. Brussel, den 11 December 1917. Die Gouver?ieure und Praesidenten der Zivilverwaltung der neun belgtschen Provinzen. In Vollmacht: Der Praesident der Zimlverivaltung fuer die Provinz Brabant, KRANZBUHLER. BEKENDMAKING betreffend betaling der reispassen Van af 1 Januari 1918 wordt de volgende betaling voor reispassen gevergd: 1.) binnen eiken Kommandanturomtrek tot 14 dagen, M 2,— ; 2.) binnen het Eteppengebied van 't 4de leger (met uitzondering van het grensgebied ï tot 7 dagen, M 2,— ; 3.) binnen het Etappen- en Grensgebied van 't 4de leger voor werklieden, geneesheeren, vroedvrouwen, veeartsen, leerlingen en studenten (de twee laatsten alleen voor het bezoek van onderwijsgestichten) tot 1 maand, M 1,— ; 4.) buiten het Etappengebied van 't 4de leger en naar het Grensgebied tot 3 dagen, M 5,— ; 5.) buiten het Etappengebied van 't 4de leger voor werklieden, enz. gelijk onder 3.) tot 1 maand, M 1,— ; 6.) naar Holland 1 dag, M 3,— ; ieder verdere dag tot 5 dagen M 2,—; daarboven ieder dag M 5,—. E. H. O., den 21 December 1017. De Etappeninspektevr. von SCHIKFUS, General der Infanterie. HissisÉ-Fo§!sgl8-Biïisisgis pis Uit Oostenriikscbe bron. WEENEN. 1 Jan. — Wapenstilstand. WEENEN, 2 Januari. — Ofüeieel :. Wapenstilstand. M lorlog ip des Balkan Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 31 December,. — Macedonisch front: Aan de Cervena Steva en bij Bratindal maakte onze artillerie meerdere vuurovervallen op vijandelijke werken noordwestelijk van Bitolia. Onze aanvalsafdeelingen drongen in de vijandelijke loopgraven en keerden met buit terug. Zuidwestelijk van Doiran versterkte de artilleriewerking op korten duur. Zuidelijk van Dolnia Porci werd eene Engeische infanterieaf-deeling die aan onze posten poogde te komen, verdreven en trok zich in wanorde terug, waarbij verschillend oorlogstuig in onze hand bleef. — Dobroedscha-front : Wapenstilstand. OP ZEE Oe verscherpte duikboeïoorlag Uit Duitsctit bron. BERLIJN, 1 Jan. (Officieel). — Een onzer Ubooten, kommandant korvetten-kapitein Kophamel, dat zijn vaart tot de kaap der Verdosche eilanden uitbreidde en daar nog in de haven Porto Granda twee groote Braziliaanschè (vroegere Duitsche) stoomers torpedeerde, is onlangs gelukkig teruggekeerd. Personeel en materieel hebben de lange vaart best onderstaan en hierdoor een nieuw bewijs geleverd, evenzeer voor de goede drilling der bemanning als voor de goede werking onzer U-booten, die benevens de betrouwbaarheid onzer konstrukteurs ook do heldhaftige werkwijze onzer werfarbeiders te danken is; zoo dragen ook deze hun vol aandeel bij aan de uitslagen des Ubootoorlogs en daarmee aan den eindelijken Duitschen zege. De totale buit van deze Uboot bestaat in de torpedeering van eenen waarschijnlijken Amerikaanschen destroyer, van 9 stoomers en vier zeilschepen, met totaal ongeveer 45.000 brutoton. Onder de ladingen der meest van Amerika naar Italie of Frankrijk bestemde sebepen bevonden zich minstens 10.000 ton oorlogsmateriaal, verder koffie, leder, tarwe, koper, staal aardnoten en caoutchouc in groote massa, 22 ton koper heeft de U-boot bovendien als waardevolle bijdrage voor do Duitsche oorlogsfabricatie meegebracht. De keizer verleende den kommandantj die reeds een reeks ïoemrijke oorlogsfeiten achter den rug heeft, het orde Pour le Mérite. Da chef van den Admiralenstaf der Marine. Kroonraad fn Eedijn BERLIJN, 2 Januari. (Officieel): Gen»« raa-klveldmarschaJk von Hündenburg en generaal Ludendorff zijn heden voormiddag voor eene onderhandeling in Berlijn aangekomen. BERLIJN, 2 Januari. — Heden namid>dag om vijf ure heeit eene zitting van den kroonraad plaats in dewelke ook net opperste legerbestuur zal '"Vertegenwoordigd zijn. BERLIJN, 2 Januari. —• De heden na-middag- plaats hebbende kroonraad, on.dor. voorzitterschap van den keizer, zal zich hoofdzakelijk bezig houden met de', uitslagen van de vredesonderhandelingen die gevoerd worden in Brest-Litowsk. Ontvangsten bij d«n Keizer BERLIJN, 2 Januari. (Officieel): He-den- namiddag ontving zijne majesteit de' keizer den rijkskanselier dr. graal' von Hertling, den genaraalveldmaarschalk von Hindenburg, den generaalkwartieav meester Ludendorff, den staatssecretaris Roldern en den staatssecrataoïs dr. von Kuhlmann voor eene gezamenlijke voordracht Zitting van den Bondsraad BERLIJN, 2 Januari. — De «NcrddeiitBche AUgemeine Zeitung» schrijft: Onder' voorzitterschap van den beiierschen op» perminister dr. von Daudi had er heden namiddag, in het huis van den rijkskan-* selier, eene zitting plaals van de bonds-: raadscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden, om te spreken'over den po-. litieken toestand over het algemeen. inter geaîlieorde ekononitsche konferentie te Parijs BASEL, 31 Dec: «Corriere della Serarf meldt uit Rome: Heden reist staatsmini* ter Nitti naar Parijs af, om eene inter-ge" allieerde okonomisehe konferentie bij t« wonen, die op 6 Januari beginnen en ongeveer tien dagen duren zou. ¥/ïIson en de vi'edesvoorwaarden der Middenmachten ROTTERDAM, 2 Januari: De « Daily Telegraph» meldt uit New-York: De laatste telegrammen uit Washington zeggen, dat, in geval de middenmachten aan de Vereenigde Staten en de geallieerden een formeel vredesaanbod op den algemeenen grondslag «geene annexaties, geene schade-' vergoedingen» zullen doen het antwoord dat zij geven, aan de Duitscher3 het zedelijke voordeel óntreoven moet dat zij konden hebben wanneer een zulk aanbod onopgemerkt gelaten wordt. Alhoewel de regeering weinig vertrouwen heeft in de jar- të WstHiaaiiiiiresï m li Uit Buitseise brop. GROOT HOOFDKWARTIER, 1 Jan. -Westelijk oorlogsterrein: Legergroep Kroonprins Ruppjreeht van Beieren : Aan 't Houthulsterbosch en bij Paschendaele was het artillerievuur voorbijgaand erger. Een sterke Engeische verfcenningsaanval zuidoostelijk van Monchy mislukte. Zuidoostelijk van Marcoing werd in kleine gevechten de terreinwinst van 30 Decembej vergroot. Het gevange nen aantal is met eenige officieren em 70 man vergroot. Legergroep Duitschen kroonprins en van generaalveldmaarschalk hertog Albrecht van Wurttemberg: Noordelijk van Prosnes en beiderzijds van Omes even. is noordelijk en coste.'Jk van St-Mihiel waa de artiliarieweirking tijdelijk levendige Macedonisch front: Geene bijzondere gebeurtenissen. Ztaliaansch front: In het Toniba-gebied duurden den dag door heftige vuurgevechten voort. GROOT HOOFDKWARTIER, 1 Jan. — (Avondbearicht) : Van de oorlogsterreinen niets nieuws. Westelijk oorlogsterrein : G?00? HOOFDKWARTIEN, 2 Januari. (Utlicieel): Legergroep v. kroonprins Rupprecht : Van Dixmuiden tot Deule was de arfallenebedrijvigheid van 's middags af in enkele sektors gestegen. Ten noorden en ten zuiden van Lens flakkerde zij in verbinding met geyolgrijke verkenningen voorbijgaand op. Ook tusschen Arras en St Quei-tin nam het vuur tusschenpoozend aan' hevigheid toe. Het getal der in de laatste dagen ten zuiden van Marcoing gevangene Engelschen heeft zich op 500 verhoogcL Legergroep van den Duitschen kroonprins : Ten noorden van Prosnes en weerskanten van Ornes verhoogde gevechtsbe- Lokülanzeigejr» had de aanvoerder dar ^het «Journal des Débats», «Information», LONDEN, 2 Januari. — De admiraliteit deelt mee: De mijnzoekerkanonnecr-boot « Arbutis » werd getorpedeerd en is ten gevolge van ii3t slecht weer gezonken. De kommandant, een andere officier en zeven man worden vermist. De tolstooiner « Grive » werd eveneens getorpedeerd en is gezonken. AMSTERDAM, 2 Januari. — Volgens eeü Ho'landsch blad, vernam de » Times » uit Washington; Konteradmiraal Bowles deelde in de Senaatskommissie voor seheepvaartsaangelegenheden mede, dat het plan om 1000 houten schepen te bouwen onuitvoerbaar is, daar toen over geen geschikt hout genoeg beschikt. s vreâtsQBgerhaitéelingea tussÉsn ■ Ruslsnö ee de Oeuf* Se BüMschè iRaHneoommissie in Peters- IjUiCg BAZEL, S Januari. — Zooals de correapOuuw. .cxii Ü..-J .leaips» uu reLc;ibuu:g bevestigt, zijn de eerstejonder leiding van /konteradmiraad von Keyserlingh reizende, loden van de duitsche zending m Petersburg, in het Smalny-Instituut, door Totzki ontvangen. In de eerste zitting van de russisch diutsche marin «commissie weid er gesproken over den algemeenen toestand op de WitteZee en langs do Murmankusten. Het overige deel van de duitsche zending, die geleid wordt door graaf van Mirbach en prins von Hohenlohe, zal do eerste dagen aankomen ©n vooral onderhandelen over den ruil van krijgsgevangenen en het heraanknoopen der handelsbetrekkingen. BESDIJN, 2 Januari. — Omtrent onze zeeofiicieren in Petersburg deelt de «Berliner Lokalanzaiger» het volgende mee: Ohderadmiraal Hopmann heeft de belegering van Port-Arthur meegemaakt. Hij gelukte er in de vesting op eene dschunke te ontvluchten. Een japaneesche kruiser nam hem op en bracht hem naar Tsingtau. In de militaire maatschappij gaf hij later eene voordracht over zijne lotgevallen. Voor het uitbreken van den oorlog bestuurde hij de middenafdeeling van het rijksmarineministerie. Té voren was hij kornmandeur van lijnschip «Rheinïand». Konteradmiraal vrijheer von D-Jvgk zu Lichtenfeiz bestuurde de afdeeling voor krijgskundige vraagstukken in den scheepsbouw en het soldatenonderricht. Vroeger was hij werkzaam geweest in de marineacademie en is dan als stafoverst© op een kruiser in Oost-Azie geweest. Konteradmiraal vrijheer von KeyserIingh is marincaangehechte in Petersburg geweest en heeit het lijnschip «Lothringen» gecommandeerd, dat destijds behoorde tot het tweede eskader van den onderadmiraal Scheer. De öostetïnjksche deScgatJe LONDEN, 2 januari. — Men meldt uit Petersburg: De tweede oostenrijkschduit-sche delegatie, die hier aangekomen is, bestaat uit vertegenwoordigers der ministeries van buitenlandsche zaken, van handel, van financiën en uit afgevaardigden van het Rood Kruis, plus handelsvakmannen. De afgevaardigden wonen in het «Grand Hoteb en in het «Hotel d'Angleterre». Veel fransche gasten in het eerste hotel moesten hunne kamers dadelijk verlaten om plaats te maken voor de aangekomenen. Verscheidene engeische gasten verlieten het ander hotel, protësteerend tegen het fedfc, dat er vijandelijke afgezanten in opgenomen werden. BREST-LITOWSkTV Januari. — ïn Brest-Litowsk is eene ukrainische delegatie aangekomen om deel te nemen aan de verdere vredesonderhandelingen. Besprekingen met de Rijksdagpartijen in Ouitschland BERLIJN, 2 Jan. — Onder het voorzitterschap van staatssekrataria von Kuhlmann had op Nieuwjaarsdag eene bespreking met de vertegenwoordigers van alle frakties van den Rijksdag plaats. In den loop der bespreking eischten de twee vertegenwoordigers der sociaal-demokn-atie, Scheidemann en Ebert de mogelijks direkte bijeenroeping van den Rijksdag. Beraadslagingen over de zeekwostfes BERLIJN, 2 Jan. — Volgens Russische berichten zijn de kontaradmiraal Zelemji en drie officieren bij de wapenstilstandskommissie voor de Oostzea en kapiteinkomm^»dant Klykoff en twee zeeofficiaren -bij de wapenstilstandskommissie voor de Zwarte zee benoemd. Deze kommissies hebben als Duitsche tegenhangsters kommissies onder leiding van konteradmiraal baron v. Dalwigh voor de Oostzee en onderadmiraal Hopman voor de Zwarte zee. Nevens deze kommissies is eene bijzondere kommissie aan wier hoofd de konteradmira^l baron v. Keyserüngh staat, naar Petersburg gezonden om de regeling der in de wapenstilstandskwestie open gebleven vraagstukken van d'e Yszee, van de Moermankust en van eenige verdere bijzonderheden te doen. Deze kommissie heeft hare werking in Petersburg reeds begonnen. BERLIJN, 2 Jan. — Volgens «Berliner Duitsche marinekommissie een onderhoud met Trotzki. Vrijdag namiddag heeft de eerste bespreking tussclien de vertegenwoordigtt|-s van ly'nit&ichland.' en den Russischen niarinestaf over de bijzonderheden van den wapaasülstand op zee plaats gehad. De EngeHsoi»© Arbeiderspartij en de BoSschewski BERLIJN, 2 Jan. — Volgens den «Vorwàrts». uit Stockholm bericht wordt, liet de1Engeische arbeiderspartij ann den Boischei'iksohen buitenlandschen vertegenwoordiger te Stockholm, Wcsowski, een voor de Russische regeering bestemd protesttelegram t"gen het sluiten van eonca afzonderlijken vrede bestellen. De bemiddelaar van dit protest vroeg direkt of de Russische regeering bereid zou zijn het sluiten van den vrede zoolang te verschuiven tot eene international» socialistische konferentie plaats gehad hebbe. Worowski heeft geantwoord dat de Russische regeering tot aan de beslissing dar internationale socialistische konferentie zou wachten, in goval de Entente regeer ringen direkt reispassen geven en 'tezelfdertijd de zekerheid dat zij aan de socialistische konferentie geene stoornis in ricn weg zou leggen bij haar vredeswerk, maar tot eenen algemeenen vrede volgens de Russische voorstellen bereid zijn. Geen antwoord van Amerika AMSTERDAM, 2 Januari. — Volgens een Hollandsch blad meldt de a Times » uit Washington: Lansing deelde op eene jourualistenbijoenkomst mee, dat hij tegen de verklaring van Czernin in Brest-Litowsk niets te zeggen heeft. Officieel zal waarschijnlijk van haar geene nota gehouden worden. De Fransche socialisten en de Vredes» onderhandeiingen PARIJS, 2 Januari. — De Kamer besprak Maandag het voorstel van het voorloopig budget twaalfde, dat door den Senaat afgewezen was. Renaudel las namens de socialistische groep eene verklaring, die zegt: o De groep zal de kredieten voor do landsverdediging- aannemen, doch maakt voorbehoud ten opzickto van het diplomatisch optreden, dàt niet overeenkomt met de noodzakelijkheden van den huidigen moeilijken tijd. De minister van buitenlandsche zaken heeft reeds doelen van zekere punten betreffend dit optreden uiteengezet, maar het zwijgen van al de geallieerde regeeringen over de algemcene hoofdzakelijke princiepen schijnt ons toch een toestand van moreele minderheid te scheppen, die onze zaak schaadt ». Betreffend de weigering van Clemenceau van aan de socialistische afvaardiging reispassen voor Petersburg te geven, zegt de verklaring dat de socialisten de Russische revolutionairen wilden oproepen om geenen vrede te sluiten en slechts voor eenen algemeenen vrede op de bazis van het recht der volken met de noodige waarborgen en zekerheden te werken. De groep verklaart dat zij er gewicht aan hecht van de verantwoordelijkheid ontslagen te zijn, tot het tijdstip waarop zij weldra van de regeering de direkte bepaling harer diplomatische oorlogsvoering zal verlangen. Pichon verklaarde dat hij bij zijne laatste uitingen die de goedkeuring der groote meerderheid der Kamer gevonden had, niets too,te voegen had; hij wil niet op den dieperen grond der door de socialistische groep opgeworpen kwestie ingaan. De regeering handelt in vol akkoord met de geallieerden ; bij de heropening der Kamer zal de regeering ter beschikking der Kamer staan voor het beantwoorden der interpellaties. PARIJS, 2 Januari. -~ De ministerpresïdent heeft in bijzijn en in opdracht van minister Pichon eene afvaardiging der vereenigde socialisten der Kamer, oestaande del, Cachin en Jean Longuet ontvangen, uit Albert Thomas, Hubert Roger, Renaudie reispassen voor Petersburg vroegen, waar zij het sluiten van eenen afzonderlijken vrede wilden pogen te verhinderen of toch maken dat hij zoo onschadelijk mogelijk zou uitvallen. Clemenceau antwoordde hun, dat bij al de erkenning hunner vaderlandsliefde hij onder de huidige omstandigheden te Petersburg geen uitslag van den stap verwachtte, veeleer zou het toestaan van reispassen tot dit doel verkeerd uitgelegd worden en ongewenschte uitwerksels op de openbare meening in 't land en aan het front hebben. Veel zou men zeggen dat Frankrijk aan de voorloopige besprekingen over de vredespreliminairan deelneemt; dit is eekter bij gebrek aan ernstig te nemen voorste'len van de vijandelijke machten geheel en gansch niet het plan. Clemenceau deed verder uitschijnen, dat hij de beslissing die gewenscht wordt niet nemen kan, zoolang hij geene verstandhouding daarover met de geallieerden genomen heeft, en dat hij geen reden ziet om aan te nemen dat hunne inzichten sinds de konferentie van Stockholm veranderd zijn. BERN, 2 Jan. — De Parrjsche bladen pnbliceeren verde de door Berlijn en Weenen in 't buitenland verspreide meldingen over de onderhar. ' lingen van Brest-Litowsk en stellen eene bespreking voor der geallieerden over de oorlogsdoelen, zoo bijzonderlijk «Vérité*, socialistische en radikale bladen. «Journai des Débats» zegt dat het programma van de Entente da-t in het antwoord aan Wilson gegeven is, in zekere punten moet herzien worden. De Ententemachten moeten aan de wereld een gemeenschappelijk programma voorleggen. Zelfs de middenmaehteu iiadden een programma uitgewerkt, dat blijkelijk eenige princiepen voldoet, waarvoor de Entente strijdt; dit plechtig betoog der middenmachten mag men met als rLet voofhanden aanzien en de bespreking ervan niet uit den weg gaan — hst ware misdaad ak men de besprekingen schijnt te ontvluchten. «L'Heure-) verlangt dafj de Entente een demokratisch programma zonder dubbelzinnigheid zou bekend maken. De reationaire pers daarentegen houdt het met, de rede van Clemenceau over de Fransche militaire politiek en verklaart dat men eindelijk den indruk heeft dcor een man geregeerd te worden die de problcmas. in vollen omvang in 't oog houdt. Oi feasfasd In Mmû Essie deSegatts aan de socialisten der Wesftnachten? STOCKHOLM. 31 Dec. — Naar de Petersburgsche Telegraphenagentnr mededee-it,_ verwacht het Sundeny-Institut oogenblikkelijk de afzending eener delegatie naar WestEuropa, om de socialistische kringen over de stemming onder het proletariaat te onderrichten en om nadore stemmingsberichten in te winnen. De deputatie zal uitsluitelijk uit links-soeialisten bestaan. irWesffngoIïfefi os Beuoiüg AMSTERDAM, SI Dec. : Reuter meldt: De Londensche korrespondent van do «Manchester Guardian» verklaart: De britsche regeering aanziet de door Duitland en Oosteni'ijk-Hongarijo gestelde vredesvoorwaarden als eene ernstige schrede van den kant der middenmachten en heeft de vaste verzekering, een ernstig weloverlegd antwoord te geven, zoo spoedig de voorwaarden officieel overhandigd zijn. Lloyd George heeft reeds zelf zijne reis naar Frankrijk vastgesteld om met Cle! menceau daarover te onderhandelen. Eii] oordeel m Branling Aan het « Prager Tagblàtt » wordt mit, Stockholm gemeld: Het orgaan van Bran-i ting «Socialdemokraten», maakt een opzienbarend artikel bekend, volgens hetwelke de Entente op de herziening der oorlogsdoelen ingaan en het voorstel van graaf Czernin zouden aannemen. De briefwisselaar van het Praagsch blad voegt er aantoe, dat het te Stockholm algemeen en overeenstemmend geoordeeld wordt, dat het artikel door Engeland geïnspireerd is. \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes