Vooruit: socialistisch dagblad

1320 0
11 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mk6542kj0q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Draktîer-U ttgeehter « Sam: Maatscbappij H ET LICHT f , bcstuurder i P. De VJSCH. Ledeberg-Qerrt . . REDACTIE . . ADMSNISTRAT1E ilOOGFOORT. 29. CENT _ ________ VOORUIT Orgaan der Belgisahe WerkliedenparhJ. — l'erschjjnende aile dagen. t ABCBfNEMENTSPRIJS BELGîE Drie maanden. , » , , If. 3.2S Zes maanden • . . . . fr. 6-5É Eenjaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zicti op aile postbureclct DEN VREEMDE Orie maanden idagelijk» verzonden>. . . . - - fr; 6.73 s 03 îaak (fer Sociaal-dsmokrsiis ê Isa Oiiilog ERRATA. — In het hoofdartikel van ' eergisteren is eene zinstorende zetfout geslopen : in plaats van feînnenlandsche-zaken ministeries moet er staan, buiten-I landsche-zaken ministeries., (Vervolg en dot) Van daar af is het sîechts eene schre-de tôt den volgenden zeer ernstigen eisch : Het recht om corlog te vefkiaren en vredesvcoraaarden te bspalen ligge ust-Bluitend bs] de parlementaire volîsswer-tegesiwoordïging.In aile grondwetten van geheel Euro-pa, van af de zoogenaamde demokra-I tische landen (Frankrijk, Engeland, 1 België, Italié en Scandinavie) tôt de heel en half autokratische landen (Rus-land, Duitschland, Oostenrijk, Turkije, enz.), wordt aan het hoofd van den Staat : Keizer, Koning of Président, aÙeen en uitsluitelijk het recht tocge-kend oorlog te verklaren en vrede te teekenen. — Eveneens tôt het oitzenden • van een ultimatum aan andere regee-ringen en tôt mobilisatie van het leger. : — Andere raadpleging als met hunne ministeries en generale staf hebben zij niet noodig te nemen. En dat zij van dat recht ( ?.) gebruik , maken is in dezen oorlog ten voile be-wezen.Eerst als dat hooge (?) feit volbracht lis, komen zij met eene boodschap voor het parlement en hunne ministers 1 eischen... geld! geld! geld! hetwelk vol-gens den ouden Fritz of een andere vechtjas de ziel van den oorlog is. \ Zeksr, œen zal zeggen : de meerder-\heid der afgevaardigden kan de kredie-• ten weigeren, maar dan neemt de regee-ring doodeenvoudig en ontbindt het parlement.I Dat is gebeurd in 1866 bij de oorlogs-verklaring van Pruissen aan Oostenrijk. Toen was de meerderheid in het Pruis-sische Huis van Afgevaardigden pro- gressistisch-liberaal (Fortschritts-par-tei) en hevig tegen Bismarck gekant. 'Zij weigerde het oorlogs-krediet van 200 millioen thaler te stemmen, maar nau-welijks was die stemming gevallen of Bismarck las eene boodschap des Ko-, nings voor, waarbij het Huis ontbon-den werd en de regeering het krediet ivoorloopig» nam. Dat is volstrekt geen «staatsgreep»; de grondwetten van aile landen, met welk papier — zooals Lassalle terecht zeide, — de volkeren als groote kinde-,ren zich verkneuteren, laat dat toe, — «voorloopig» — ziet ge, dat is eene fat-soenlijke diplomatieke term. Die tweecîe eissh is (ks absoiuut eveneens noodig om de Vrede te bewaren. Zou er één volksvertegenwoordiging in Europa zijn,'die, door bovenbesproken commissie ingelicht, en door hare lands-regeering gevraagd wordend of er oorlog verklaard moet worden, zou toestem-men die ontzettende verantwoordelijk-heid te dragen? En die vraag zal niet eenmaal gedaan behoeven te worden, want indien de eerste eisch waarheid 1 wordt, dan zullen de parlementen voor-zeker wel zorgen dat aile moeilijkhe-'den welke tusschen de landen oprijzen door een intemationaal en interparle- 1 mentair congres zullen vereffend worden. — Zij zouden een beter Scheids- , (en vredesgerecht vormen dan de diplo 'maten van stiel die tweemaal in den ; I Haag de beruchte « vreet-congressen » bezorgden en vormden. j Wij komen nu aan den cferdten eisch die door de sociaal-demokratie reeds 1 jaren gesteld is geworden, maar die in onze internationale kringen vooral nu j een onderwerp van discussie tritmaakt, 1 een eisch die eigenlijk in tweeôn ge- , splitst wordt, namelijk : afschaffing van j de kazernen-iegers en gewapende natie 1 of : geleideîijke entwapening met abso- , luut verbod van nieuive toerustingen ! door weigerlng van budget. j Over beide vraagstukken schreef reeds onze duitsche partijgenoot K. ] Kautsky een bemerkenswaardig artikel < in de «Neue Zeit», welke voor eenige ] dagen in « Vooruit » verschenen is. Eer wij deze laatste eischen bespre- ri ken, moeten wij tôt goed begrip van de ] zaak waarom het gaat, noodzakelijk de \ oorlogstechniek,dezer eeuw in betrach- 1 ,ting nemen. i Moi. de—eensxaulia^. rlf«ï'r1 nhxrf^ri i.,. r\&r : ^ goede oude tijden is het gedaan ; de oorlog is een wetenschappelijke geworden, mekaniek en scheikunde hebben de hoofdrol te vervullen. Patriotische geestdrift, moed en dapperheid waar-door de volkslegers der eerste Fransche republiek en die van Napoléon I ontel-bare veldslagen wonnen, hebben niets geen invloed meer op den uitslag des krijgs. De ingenieuse mekaniek der machine-en snelvuurkanonnen, van het reuzen-geschût dat in een paar schotten een sterk fort vernielt, der onderzeebooten, der vliegmaehienen en luchtschepen, de steeds' nieuwc wonderen voortbrengende schèikunde in de toepassing van bus-kruit en ontploffingsstoffen in kogels, bommen, shrapnels, land- en zeemijnen enz., wijzigen aile vroegere ideën om- i trent een volksocrlog of volkswapening, De medeslepende voorstelling : aile mannen van 18 tôt 50 jaar hun geweer in huis, vanaf 16 jaar oefening in den wapenhandel, korte diensttijd, maar als de viiand komt : allen in het veld en het vaderland verdedigd... eindigt helaas daar niet mee. Men heeft nu kunnen zien welk eene ontzettende massa toerusting een modem leger noodig heeft, behalve nog de nieuwste oorlogmachinerie. Welnu, verdubbelt het aantal troepen (door de gewapende natie) dan verdubbelt 00k uitrusting, schiettuig, artillerie enz., enz. Reeds in vredestijd zou dat zulk een enorm budget noodig hebben dat het bijna de geheele lands-inkomsten zou' verslinden. Men wijst op Zwitserland — maar men bedenke dat het kleine land in zijne bergen tal van oninneembare natuurlijke forten bezit en dat het toch, niettegen-staande die materiaal-besparing een, voor zijne kleinte, zeer hoog budget ▼an oorlog heeft ; hoeveel te meer dus landen welke die natuurlijke bescher-ming Kiissen. Eh nu de rofernaamste bedenkelijk-heid : zou die wapenings-geestdrift de idee van het militarisme, die duivel des oorlogs, nog niet meer aanwakkeren, ten minste bestendigen'? Want de eisch geldt 00k voor de groote staten. Zou dan niet steeds, en nog veel meer dan thans, het overwicht der groote staten den kleinen bedreigen? Mijns in-ziens zou die maatregel, overal inge-voerd, de wereld met een toekomst-oor- . log dreigen die met de vernietiging van de geheele beschaving zou eindigen. Zou het niet beter wezen dat de voî-ken de oude sociaal-demokratische leus: «t Geen man en geen cent » weder opna-men en die ernstig trachtten ten uit-voer te brengen? Met andere woorden, de bedoeling van den anderen eisch : ge-îsïdsîtjks doeh sneiis aigemeene entwapening en absolute weigering van niejjwe toerustingen. Sommigen zullen spottend of ter goe-der trouw vragen : Ja, waarom dan niet dadelijk het heele militaire gedoe afge-sehaft?Lieve vrienden, wij zijn waarachtig niet aan het utopiseeren! Tegelijk met de kinderschoenen heeft _ de sociaal-demokratie 00k de zevenmijlslaarzen van het sprookje uitgetrokken. Wij weten dat wij, hœ werkzaam cisâk, een taai geduld moeten oefenen. Wij kennen te goed onze tegenstan-ders! Wij weten te goed welk eene for-midabele macht van eerzueht, egoïsti-sche klasse-belangen, heerschbegeerte, gesteund op het chauvinisme (vader-landsdweeperij ), bijgeloof en onkunde van helaas eene nog groote menigte ons tegenoverstaat in elk land. Wij weten te goed dat iedere hervor-ming, die naderhand iedereen goed en rechtvaardig vond, jarenlange strijd in de parlementen, ja in de straat, ge-icost heeft. De heerschende klasse en b:unne opperste uitdrukking : de regee-ringen, verdedigen tôt het uiterste ieder lunner voorrechten, geschrevene en on-geschrevene.Ditmaal ech'ter, en dat is onze goede hoop op gelukken, gaat het niet slechts Dm het wel en wee der werkende klasse maar om dat 60k der bourgeoisie. Het is mogelijk dat de konsekwentie 'gevolgen) van het kapitalisme tôt oor-og voert, maar niemand zal zoo dwaas îijn te willen beweren dat oorlog aan let kapitalisme, dus aan kapitaal-vor-ning-houding en -verme.ering goed doet ! rw>i-1/->rr . .ziiru- rua taaiirlhaiui^u gevolg van verarming en bankroeten zal de burgerij in aile landen zoô murf maken dat zij met ons de stappen zal doen die noodig zullçn blijken om onze eerste eischen doôr te zetten. Maar dan moet de internationale so-ciaaj-demokratie deze eischen, zij het dan niet gelijkluidend, dan toch ten minste in gelijken zin, reeds nu laten hooren. De besproken idee, om in een der vol-gende maanden, in Nederland een inter-nationaal sociaal-demokratisch congres te houden, moet waarheid, moet ten spoedigste uitgevoerd ^worden. De VOGRLOGPICE taak der sociaal-demokratie zal zijn, de hoofdzaak : om de idee der bovenbesproken etschsn het rechtvaardige, het noodzakelijke, het aileen-hoipende ervan in de hoofden der geheele volkenwortel te doen vatten, zooals de idee van het: Algemeen Stem-recht woïtel bij aile volken gevat heeft. P. Mz. f , i, i f ! ''t i { 'i i ■ i !" ! f - 'l i ! f i De Oerlog en is ïâkvereeniging In gswone tijden hebben de vakvereeni-gingen bewezen dat zij va.n een onschatbaar nut zijn voor de werkliçden. Het was in aien tijd geen oorlog om elk-ander omver te schieten of elkander te ver-minkon voor gansch het leven. Maar oorlog om. te beletten dat binnen-landsche kapitalisten de werklieden uitper-sten tôt den laatsten druppel bloed, om hunne koffers to vullen. Wij hebben altijd moeten strijdvaardig staan tegenover onze overheerschers. Altijd en altoos hebben wij de werklieden moeten doen opmerken, dat zij niefc onver-schillig mochten toezien op hetgeen hunne vereenigde werkbroeders voor h en verover-den.Altijd hebben wij door voordrachten en schriften lien bewezen, dat h'et eene misdaad was zich langer te onttrekken aan den strijd dien de werkers te voeren hadden, en velen, helaas ! hebben naar onze ïoepstem niet ge-luisterd.En nu dat er plotseling niet een binnen-landschen, maar een buitenlandschen on-derdrukker te voorschijn komt, staan zij machteloos, evenals onze regeering tegenover den vijand. Zij 00k heeft geen gevolg gegeven aan de eischen des tijds : zij wilde niet van de ge-wapende natie, zij wilde niet van elkeen soldaat. En wat zien wij? Terwijl een handsvol jongelingen hun leven geven voor hun va-derland, dat er duizenden en nog duizenden de straat op en neer loopen, terwijl deze enkele jongelingen neergeschoten worden. Gelijk aan bovenstaande de regeering schuld heeft, zoo hebben de onvereenigden in deze harde tijden eens zware schuld. Zij zijn 00k de s huld, wanneer er in dezen gevaarlijken tijd nood heerscht in hun gezin. Wij zeggen niet dat ailes gaat gelijk voorheeu bij de vereenigden, maar wij hebben toch gemaakt dat er wekelijks eenige franken bij de soep en net brood in huis komen. Wij hebben het nu reeds 14 voile weken uitgehouden en hopen van het nog zoo lang to kunnen doen. Was de vakvereeniging or noodig vroe-ger, nu doet zij dubbel goed. Nu heeft zij bewezen van onmisbaar te zijn. En het is te hopen dat de onvcreenigde werklieden uit dezen noodlottigen toestand eene les zullen nemen, om na den oorlog voor goed de onverschilligheid van zich te werpen en zonder dralen zich aansluiten bij de socialistische vakbonden. • - Europeesche Oorlog in f esi-ïlaaiilareîi ©m in 'f Ncordsn fan Frankrijk Hat Fransche tsroei PAlîtoS, 7 November (Reuter). Officieel bericht van 11 uur 's avonds : « De Duitschers hebben heden over het geheele front bedrijvigheid ontwikkeld, doch al hun aanvallen zijn afgeslagen, in het bijzonder 'die op Cambrin, Aix, Noulette en Le Quesnoy in Santerre. In de streek van Thierval, ten noorden van Albert, hebben wij eenige loopgraven genomen en ten noord-oosten van Vailly hebben wij onze oude loopgraven opnieuw bezet. Op de Maasheuvels hebben wij het dorp Saint Rémi met de bajonet genomen. » PARUS, 8 November. /Reuter.) Officieel bericht om 11 ure 's avonds : «In het noorden schijnt de vijand zijn bedrijvigheid te hebben sarnengetrokken in de streek van Yperen, zonder uitslag echter. Wij handhaven ons overal. «Aan de Aisne hebben wij ten noord-oosten van Soissons de hoogvlakte van Yregny bereikt, waar wij nog niet waren geweest. Overigens geen nieuws.» r - a • ! ! | 1 . i ' i ' {. r' ■ - I : . > ■ ■■ ! { ISil SBuiische liresi BERLIJN, 9 November. (Wolff.) : Heden-ochtend wordt uit het groote hoofdkwartier ambtelijk gemeld : «Gistermiddag hebben vers.cheidene sche-pen van den vijand opnieuw hun vuur tegen onzen rechtervleugel gericht. Zij werden door onze artillerie snel yerdre-ven. « «Een in de avonduren uit Nieuwpoort ondernomen, en 's nachts herhaalde, uit-val van den vijand is volkomen mislukt. »Ondanks hardnekkigen tegenstand zijn onze aanvallen bij Yperen langzaam maar gestadig gevorderd. «De tegenaanvallen van den vijand ten Zuidwesten van Yperen zijn afgeslagen. Ettelijke honderden. manschappen zijn gie-v an g en gemaakt.» * if * In Oost-Pruiseîi Uit iliissîsclae ibrosi PETROGRAD, 9 November (Reuter.) Officieel : llet Russische gezantschap heeft de volgende mededeelingen ontvangen om-trent de kiijgsverrichtingen der Russische legers: «I. In Oost-Pruisen hebben de Rifssische troepen de Duitschers uit de streek Wir-ballen, waar zij zich versterkt hadden, ver. drevn en Staluponen bezet. Zij zetten hun vervolging van de Duitsche achterhoeden voort in de streek van Lyck en van het bosch van Rominten, dat eigendom is van Keizer Wilhelm II. «II. De Russische cavalerie heeft eveneens de grens van Posen bij Pleschen over-schreden.«III. Op de naar Krakau leidende wegen, achtervolgt het Russische leger met succès de Oostenrijksche achterhoeden. Het heeft hen aangevallen aan de Nida en aan do Nidzida. «In de jongste gevechten in Galicië, aan de San en ten Zuiden van Przemysl heeft het Russische leger 125 officieren en meer dan 12.000 soldaten gevangen genomen en veel krijgsmateriaal buitgemaakt.», f — » .■'ïi&iÀi.ï. ^ yV w.i— vsl Aan de Russischi-Poolsche- j Galicischs grens Uït BSsissiseh© iis*on LONDEN, 7 November (Reuter). Offi-cieel : i De Oostenrijkers hebben Kieloe v«rlaten rond 10 uur 's morgens. Het was een schil-derachtig schouwspel de kozakken en de Russische infanterie met hun door het nach-telijk gevecht bevuilde uniformen en de, frissche artillerie op het plein van het' stadje te zien aankomen. » Onze infanterie en kanonnen rukten '• vooruit en tegen den avond waren zij op-. î nieuw slaags met den vijand 20 of .30 K. M, i ten zuiden en westen van hier. De Russen) zetten hun opmarsch met de grootate kracht door en leggen in deze buurt gemiddeld'. 20 K. M. daags af. Sommige regimenten op de flank brengen het zelfs tôt bijna 40 K.M, » Volgens inlichtingen van darpelingenj hebben de Duitschers zich van allerlei voor-'. raden verzekerd, maar de slagen van War-schau en Iwangorod wierpen hun heele plan in duigen. De toestand aan dit front is krachtig en de troepen zijn in uitstekenden toestand. Hun moreel is voortrfeffelijk, » ' PETROGRAD, 8 November. ; (Reuter.) :} In de streek van Kalisj hebben onze troepen de aanwezigheid van nieiiwe divisies cavalerie vastgesteld, die voofdien in België waren geweest. « Aan het front Chorzele-Mlawa-Rypia zijn aile Duitsche troepenafdeelingen van ons grondgebied .verdreven. > i. . S f H: Uîi Ouitsche Siron BERLIJN, 9 November. (Wclff.) Amb^e>-lijke mededeeling van hedenmorgen uit het groote hoofdkwartier: « In het Oosten is een aanval van talrijl» Russische strijdkrachten ten noorden van bet Wysjtyter meer (o/d. Duitsch-Rusei-i sche grens, ten Z.-O. van Stallupônen) onder ernstige verliezen yoor den vijand afgeslagen. De Russen lieten meer d«o 4000 gevangenen en, 10 machinegeweren in. onze handen. » Uit iosfenrijksGh-Hongaai^ sche luron WEENEN, 8 November, (Officieel) : «Mali bet oog op de fantastische nieuwstijdingen, welke de Russen in de jongste dagen goed-1 vinden te verspreiden betreffende voorge-svende overwinningen van hunne troepen, den hachelijken toestand van onze legeri, snz., moet worden vastgesteld: » 1°. dat sedert verscheidene dagen geen enkele ontmoeting heeft plaats gehad, noeb in Galicië, noch in Polen; » 2°. dat de jongste gevechten, zooals b.v, te Stary Sambor en te Turka zegevierenî voor de Oostenrijksch-Hongaarsche tron-pen zijn geweest en deze 2500 Russen gevangen genomen hebben ; » 3°. dat de Oostenrijksch-Hongaarsche legers hun beweging voortzetten zonder op eenigerlei wijze door den vijand lastig ge-' vallen te zijn. » Goriot tusschen Rusland an Turkije liât ^tsssiscSi® isron PETROGRAD, 7 November (Reuter). J Uit het hoofdkwartier in Kaukasië : « Onze troepen hebben gistren na een ver-, woedan slag de Turksche stelling Koepri*' koei (Armenië) veroverd, die door zijn lig-j ging zeer sterk en op een verdediging goed voorbereid was. Deze stelling beheerscht den v/eg naar Erzeroem. Onze troepen zetten dit vervolging van den verslagen vijand voort.»' LONDEN, 9 November. (Reuter): « Volgens een telegram uit Tiflis maakt® îen bericht uit het Russische hoofdkwartier in Kaukasië melding van herhaalde, ver-woede .aanvallen -van -d&.Tuj-kan-on- : voor België 3 centiemèn, vooi dan /reemde 5'c8ntiemfln Telefoon r ''/X ^2S45 Wo«*isdaa 11 |loV8nil>ei* liai4 j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes