Vooruit: socialistisch dagblad

559 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 15 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn7017b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-U itgeefôter Sam: Maaischappij H ET UCHÎ bestuurder» - ne VJSCH. Lcdeberg-Qcnt . REDACTIE . . ADMJN5STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan des* Belgisoke Werkliedenpàrtif* —• Yerschjjnende aie dagen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGSE Orle snaaaden. . , , , |r. 3.25 Zea maandea ■ , « , , ir, 6 50 Eenjaar. >.«,», Ir. 12.5Q Men abonneert zicîi op aile postbarecles DEN VREEMDE Drie nsaandcn (cîagelijk» verzonden). fr. 6.73 Bekendmakingen VERGOEDING VOOR DE VOLGENDE GEVONDEN OF GEBORGEN VOORWERPENAls vergoeding voor het vinden of bergen van gebruikte wapens, kleedings- of uitrus-tingstukken, scherpe patronen eu deeien van verschoten ammunitie, geschut- of kar-doezenkorven, alscok ledige eonservebus-sen, buizen en dergelijke verpakkingen of andere metalen voorvverpen wordt het vol-gende toegekend, met inbegrip van de je-waarkosten : 1. voor uitgezocht geel koper (ook in ledige kardoezen der infanterie of in beschadig-de kardoezen van ds artillerie) aluminium, koper, tin, (ook in buizen of ~ia-den) per kilogram Mark —,50 Voor goedbe\yaarde, d. z. onbeschadi' y patronen en kardoezen der a. llerie wordt een driedubbele vergoeding toege-kend, namelijk per kilogram Mark 1,50 g. voor scherpe mfanteriepatronen, brons, lood en zink per kilogram niark —.25 3 voor conservebussen alsook andere blik ken of zinken bussen of vaten per kilogram Mark 0.05 4. voor ijzer met andere aanklevende metalen b. v. scherven van artillerieprojectie-len met graadmeters per kilo. Mark 0,03 5. voor ijzer zonder andere aanklevende ne-talen, per kilogram Mark 0,01 6. voor een machinegeweer Mark 30.— 7. voor elk volledig en nog bruikbaar hand-vuurwapen Mark 2.— 8. voor elke volledige en nog brulkbare sabel-bajonet Mark 0 30 8. voor onvolledige, beschadigde blanke wapens en handvuurwapens (n. 7 en o) alsook voor allerlei kleedingsstukken en uit-rustingsstukken enz. per kilo. Mark 0,15 JO. voor zekere kostbare voorwerpen als groote en kleine verrekijkers, quadranten, kunsttoestellen, vijf ten honderd van de geschatte waarde. Scherpe artillerieammunitie (ongespron-gene granaten) mogen, wegens gevaar voor ongelukken, door onervaren personen niet aangeraakt worden. De aanduiding en stel-lig3 aangifte van plaafcsen waar de voorwerpen gevonden worden, wordt met 0 50 M. per aangeduide plaats vei'goed. Aile gevonden voorwerpen moeten o gauw mogelijk in de Etappen-Kommandan-tuur of bij den burgemeester afgegeven worden. Daar moet ook de plaats waar boven-staande voorwerpen ontdekt werden, aan-gegeven worden. . Aile verbergen, achterhouden, aankoopen of toeëigenen, het verkoopen of meewerken biij den verkoop van wapens, uitrustings-voorwerpen of in het algemeen van '*evon den voorwerpen is verboden en wordt v< gens de wet (als diefstal, verheiing, ver duistering) bestraft. # $ # Etappen-Inspectie 4. Gent, 1 Juni 1915 1. Aan de gemeente Bachte Maria Leerne, op wier gebied den 30 4, des avonds, een prikdraad voo • den steenweg Gent Deynze gespannen geworden is waardoor een automobiel der etappen krachtwagens-kolonne beschadigd werd, bij vervoeging van het armee opperkom mando eene boete opgelegd van 2000 mark. 2. Aan de gemeenten D<j<nze en Pete-ghem in wier fcjereik den 28-4 een gewon den-transporttrein met steenen eeworpen en door tieren en roepen van « Vive 'a France» lastig gemaakt werd, is bij vervoeging van het armee-opperkommando eene boete van ieder 4000 Mark opgelegd. 3. Aan de gemeente Moen, op wier ge bied in de maanden Tanuari en Februa-i 1915 wederhaaldelijk de telegraafleidingen aan den spoorweg rlerseaux-Avelshem ver-woest en circa 1600 meter draad gestolen werden, is bij vervoeging van het armee-opperkommando eene Voete opgelegd geworden van 1000 Mark. 4. Aan de gemeente Kortrijk. op wier gebied in den nacht "an 19-4, ie stoom-kraan op de havenladingsplaats voorbe-dachtelijk beschadigd en voor geruimen tij bedrijfsonklaar gemaakt werd ; Ten tweede : in den >acht van 10-5, aan vijf op de loskade staande, met zaï 1 gela den spoorwegwaggons, de zij-Rluitingen voorbedachteliik losgemaakt werden. op-dat bij de vaart van "'en trein \^t zand er uit zou loopen, is bij vervoeging van het armee-opperkommando ~ene boete opgelegd van 20 000 Mark. 5. Aan de gemeente Melle, op wier gebied in twee gevallen, en wel den G Mei m den 10 Mei 1915. de door het Dnitpche 'e-ger-bestuur gebruikte telefoonleiding-Gent-Aalst door het uitsniiden van panee-len, voorbedachtel:ik -etwoest werd, is bij vervoeging van het opperste legerkom mando ëene boete opgelegd van r^.000 Mark. Dit brengt ter openbare kennis de chef van het ^iviele beheer von Keudéll, Regeeringsraad. Eh ontwikkelde anti-social stische woordenkramer V Wij wisten op voorhand dat Het Volk en zijnen zeer ontwikkelden werkman hunne twee artikels niet zouden eindigen zonder er wat vuiligheid in te mengen. Dat ware een mirakel geweest ; het was niet mogelijk en... wij hebben ons niet bedrogen. Ziehier het proper brokje dat de zeer ontvvikkelde werkman ons opdient : Het socialism heeft in de maat va;n het mogelijke, het stelsel van den algemeenen eigendom hier en daar verwezenlijkt. Het heeft, te Gent, een reusachtig feestlokaal op-gericht dat minstens vier millioen aan de Gentsche socialistisch ver-bonden werklieden gekost heeft. Welnu, welke voordeelen genieten de eenige duizenden mede-eigenaars van dit prachtig feestlokaal? Ze kunnen in de spijszalen, in den Café, in de winkels, tegen schcon geld, gediend worden gsiijk de eerstes de gsreedste die zich aanbiedt. Ze kunnen in de groote feestzalen, tegesi schcon geîd, een concert of een bal, of eene cinemavertooning bijwonen, zooals zij het kunnen doen in al de publieke zalen der stad. En als ze sterven — hetgeen zelfs bij de socialisten gebeurt — kunnen zij NIETS van dat prachtig lokaal, door hen betaald, aan hunne kindcren overlaten. Willen hunne kinderen en nakomelingen van dit feestlokaal genieten, ze zullen moeten betalen, juist gelijk de ouders te betalen gehad hebben. Bewijzen de feiten .niet dat de jocialistische leiders grootelijks ongelijk gehad hebben, wanneer zij de kolossale som van VIER MILLIOEN — die aan de leden der verschillende in-richtingen toebehoorden, — gebe-zigd hebben om ze definitief in steenen en bouwgerief te veranderenS En moe'; men uit dat klein feit niet besluiten dat het afschaffen van het privaateigendom en des-zelfs vervangen door den algemeenen eigendom niet in het belang is der werklieden, maar integendeel bijdraagt om het volk in armoeûû te laten dompelen ? Hadden de Gentsche socialisten, ten getalle misschien van 8ooo, die 4 millioen kunnen deelen, ledereen kreeg ge-middeld 500 frank, een schoone spaarpot! Nu mag ledereen naar het feestlokaal komen kijken, mits te betalen voor zijne 500 frank! Velen vinden dat het voordeel klein is. Vooreerst, ons schoon, prachtig Feestlokaal kost geen vier millioen, maar als grand, bouwwerken en meubeleering tets meer dan 2 millioen. Maar op zoo een verschil komt het er niet op aan bij onzen zeer ontwikkelden domper. Liegen, voort liegen, altijd liegen, als men maar kan ophitsen, dat is de leus bij die lieden. De werkliede 1 genieten niets van dat prachtig Feestlol al, zegt Het Vo5k. De leden die in onze winkels koopen moeten hunne waren betalen met schoon geld. Sacrebleu, me^nt dien ontwikkelden brodspoeler dat Vcorwst zijne waren voor niets heeft ? En als hij ze niet kosteloos heeft, daarbij lasten te dragen heeft en groote voordeelen schenkt aan zijne leden, hoe moet hij het doen als tu bl'eft om zijne leden kosteloos te bedienen en daarbij kostelooze kunstconcerten, bals en cine-mavertoonL.gen te geven? Doet Het Volk dat soins, de maat-schappij die, vergeleken bij Vooruit, nog in een konijnenkot gelogeerd is ? Als onze leden sterven kunnen zij niets van dit prachtig lokaal aan hunne kinderen overlaten, tenzij de kinderen ook lid jvorden sn betalen gelijk hunne ouders, zegt de zeer ontwikkelden zee-veraar.Maar, kluchtigaard, wat laten de ge-loovige ouders aan hunne kinderen over van de rijke kerken, zoo talrijk in Gent, waar gij zelf met mocht neerzitten zonder betalen en bij elke gelegenheid op de beurs der aanhangers wordt geklopt? En wat dragen de werklieden over op hunne kinderen van al de openbare ge-bouwen, die zij betaald hebben m t hunne arbeidsopbrengst, die hen gedeelte-lijk ontstolen wordt onder den vorm van belastingen, die zij betalen bij 't koopen hunner waren, bij 't bewonen van hun huisje, bij het drinken van een glas bier en bij 't smooren van een pijpken tabak? En wat laten de ouders over aan hunne kinderen, van de '.apitalistische naam-looze fabrieken, werkhuizen, mijnen en ondernemingen, waar ze soms 50 jaren gewerkt hebben, waar zij hun leven ver-sleten en waaraan zij 't beste besteden van de krachten die in hen staken? Antwoordt daarop, woordenkramer. En waaroin, als de samenwerking zoo onvoordeelig is, hebt gij er zelve ge-sticht, na ze als martikos van ons te hebben afgekeken? Of is ailes kosteloos bij u? Wij zouden 't niet ,aarne gelooven. $ $ $ Hadden de Gentsche socialisten die 4 millioen die 't feestlokaal gekost heeft, verdeeld onder hunne 8000 leden, 't ware voor elk 500 fr., een schoone spaarpot. Ten eerste, wij herhalen : die 4 millioen zijn maar goede twee millioen en de spaarpot zou direkt vervallen op 250, 260 of 270 frank. Zouden de werklieden daarmede ge-red zijn? Geenszins, 't ware eene vlieg in een brouwketel. Maar de cooperatie en meteen het socialisme waren m hunne ontwikkehng gestuit. De cooperatie door al op te eten wat zij bezit en het socialisme in zijn geheel door beroofd te worden van de middelen tôt volksverheL ig, zijnde groote en schoone lokalen, waar kunst en weten-schap worden ten tooneele geDracht, waar in groote prachtige zalen de kennis, hoop en vertrouwen in de hoofden en in de harten der werkende klasse worden geankerd. Ah! dat klemgeestig anti-socialisme! De rijke klasse mag huizen bouwen gelijk paleizen, soms grooter dan ons Feestlokaal, op wiens terrein vroég» eene burgerwoning stond. De rijke bourgeoisie mag beschikken over casmo's en villa's aan de zee. De kerk mag beschikken over tempels die barsten v n kunstschatten. " De bourgeoisie mag banken bouwen, merkwaardig als bouwtrant en groot als een halve wijk sellier. Aan haar de heerenrijtuigen, de auto-mobiels, de stoombooten. Aan haar geheel de voortbrengst, geheel den handel, de staatsmacht zoo ge-wichtig en zoo uitgebreid. Aan haar de Hoogescholen, de beur-zen, de schouwburgen. Op zedehjk, verstandelijk en kunstge-bied, ailes dus aan de rijke bourgeoisie. Door Het Volk is het haar van harte gegund. Maar duizenden georganiseerde werklieden permitteeren zich een groot feest-en vergaderlokaal te bouwen, met geld die zij cent voor cent, frank voor frank gespaard en bijeengegaard hebben, en pardaf daar is het : zij hebben eene mis-daad begaan. 't Kanailje— en dat zijn wij — wordt onwellevend, pretentieus, plichtig van den oogenblik dat het zijn hoofd in de lucht hcft. Een werkerspaleis bouwen, dat is eene majesteitschennis tegenover de bourgeoisie.Het zij zoo, wij gaan onzen weg voort zonder ons daaraan te storen. Wij willen meer dan een feestpaleis, wij willen meer dan tien paleizen, wij willen de Arbeid regeerend over de wereld, zijne weldaden e.i rijkdom strooi-en over al de volkeren. F. H. Nog over daikbooten In aansluiting op hetgeen kortgeleden gemeld werd omtrent de gevaren, waaraan de bemanning van onderzeeërs blootgesteld is, schrijft de heer Henri Meyer in het Technisch bijblad van « De Kampioen » : Het zal wel geen betoog behoeven, dat de mogeliikheid om een gezonken onder-zeeër te doen rijzen door het losmaken vai? den aan de kiel bevestigden loodballast al-leen dan bestaat, wanneer de boot op 'n bod^m van ondiep va^rwater ligt. Zinkt de boot in diep water en heeft de bemanning geen gelegenheid om snel in te grijpen, dan is het vaartuig verloien. Want door welke oorzaak het ook tôt zinken gebracht wordt, zoodra de dalende beweging eenmaal is aangevangen, gaat het steeds sneller naar de diepte. De reden hiervan is, dat het stalen om hulsel van 'de boot door de in de diepte snel toenemende drukking van het water wordt samengeperst. De moderne duikboo-ten kunnen ' ch nog zonder bezwaar tôt op een diepte van 60 meters onder de opper vlakte wagen, doch op grootere diepten be-gint de stalen « schil » van het zinkende voorwerp onder de groote nersing te bui gen, waardoor de waterverplaatsing gerin-ger wordt en de zwaarte van het voorwerp dus toeneemt. Is deze indeuking van het omhulsel eenmaal begonnen, dan is niets bij macht om haar tôt staan te brengen, oradat binnen de boot slechts lucht aanwe-zig is onder atmosferischen druk. Op nog grootere diepten zullen de stalen platen in weerwil van de sterlrte van het stalen geraamte waarop ze vastgeldonken zijn, zoover doorbuigen tôt de elasticiteits-grens is bereikt. En daarna schijnt de ondergang onaf-wendbaar. Er behoeft nu slechts een klink-najgel los te springen of een scheur op een klinknaad te ontstaan en het water bruist met groote snelheid naar binnen. Op 10 meters diepte dringt hît water reeds door een lek in het omhulsel naar binnen met een snelheid van 14 meters per seconde, op 25 meters diepte bedraagt die snelheid 22 m. per seconde. Een klinknagelgat met een oppervlak van 3 vierk. c.m. zou op deze diepten reeds 15,000 à 25,000 liter water per uur doorlaten. Men begrijpt dus dat de ballastpompen, die soms op vrdj groote diepte de ballast-tanks moeten ledigen tegen de enorme drukking van het omringende water in, een zeer groote capaciteit moeten bezitten. In den regel wordt de waterballast uitge-dreven door sterk samengeperste lucht, die in omvangrijke stalen reservoirs aanwezig is, en waarvan de voorraad bij de vaart aan de oppervlakte door een spécial® lucht-pompinstallatie wordt, vernieuwd. Volgens technische gegevens, ontleend aan het « Mémorial du Génie maritime », kon men aan boord van de duikboot « >c-topus y> door luchtdruk 30 ton water in 18 seconden uit de ballasttanks uitdrijven. Het spreekt vanzelf, dat een duikboot, die in vijandelijk gebied aan breuk een der mp-ïhienen mocht krijgen, als verloren moet worden beschouwd. Een storing in de ingewikkelde machinerie der ballastbewe-ging, die den commandant zou noodzaken tôt het laten vallen van den loodballast, heefi ten gevolee dat de boot niet meer kan duiken, en dus de prooi wordt van het eerste het beste vijandelijke patrouillevaar-tuig.Een lek in den seheepsromp. hoe klein oo'c maakt Let varen onder de oppervlakte eveneens onmogelijk. Om al deze gevaarskansen tôt het minimum te beperken, wordt dan ook door-gaans op geringe diepte gevaren en wel met juist voldoenden ballast in de tanks, dat de boot nog een zeker drijfvermogen bezit. Gedurende de vaart wordt de boot dan onder de oppervlakte gehouden door den druk van 't water op de in een bepa-al-de positie geplaatste stabilisatie-roeren. Deze verstelbare stabilisatievlakken, die even buiten de kimkielen uitsteken kunnen van uit den commandotoren uit omhoog 01 omlaag gericht worden, waarbij ze dezelf-de werking uitoefenen als het hoogte-stuur van een aeroplaan. Verder houdt de vergelijking met de vliegmachine op. Vbeleer zou men kunnen zeggen, dat de duikboot een gecomplikeer-de, mechanische visch is, die slechts hierin van de echte waterbewoners verschilt, dat zij op gezette tâjden weer naar boven moet komen om een nieuwen voorraad lucht op te doen. Tal van uitvinders hebben de laatste ja^ ren gewerkt aan 't probleem om de lucht-verversching onder water mogelijk te ma-ken. In de eerste plaats werden proeven genomen om de door het uitgeademde kool-zuur bedorven lucht te reinigen door haar door een alcali-oplossing te persen en de verbruikte zuurstof aan te vullen uit een voorraad gecomprimeerde zuurstof. Een andere methode bestaat hierin, dat de bedorven lucht onder de oppervlakte door perspompen uitgedreven wordt en vervangen door versche lucht uit den ge-comprimeerden voorraad die tôt het uitdrijven van den waterballast dient. Een derde middel bestaat hierin. dat de' ondergedompelde boot, die ergens op een veilig punt van den zeebodem rust, van binnen uit een drijvende boei naar de oppervlakte zendt, die verbonden is met een slang waardoor versche lucht wordt aan-gezog'en, terwijl de bedorven lucht onder water wordt uitgedreven. Europeesche Oorlog lu Wesl-Vfaaaderen @51 iSS 'i Hocrden fin Franirijk «paid Offioiesie tslsgrammsn : isr©^ BuUselie amùteiijke mcldingen. Groot Uoolu\vkari.ici' i Juni 1915. Westclijk oorlogsterrein. Na liuniie nederiaag ten zuiden van Neuville op 30 Mei, poogden de Franschen verder noordelijk gisteren eene nieuwe door-breuk. Hun aanval, die zich op eene fronfc-breedte van 2 1/2 km. tegen onze stellingen tusschen de steenwegen Souchez-Bethune en Carency-Bach richtte, brak weldra geheel samen onder ons vuur, met groote ver-liezen. Slechts westelijk van Souchez kwam het tôt handgemeen, waarin wij zegerijk bleven. In 't Priesterwoud relukte het onzen troe-pen de eergisteren verloren loopgraven-stukken grootendeels terug te veroveren. De vijand had weder zeer gevoelige ver-liezen.Op de overige frontgebieden had onze artillerie eenige bevredigende uitslagen. Door een voltreffer in 't Fransch kamp ten zuiden van Mowmelon-le-Grand, rukten zich 300 à 400 paarden los en stoven langs aile kanten uiteen. Talrijke voertuigen en automobielen ijlden er ten spoedigst weg. Noordelijk van St-Menehould en noord-oostelijk van Verdun vlogen vijandelijke munitiekampen in de lucht. Als antwoord op de luchtbombardeering der open stad Ludwigshafen, wierpen wij heden nacht talrijke bommen op de Terveri en dokken van Londea. Vijandelijk» vlie-gers wierpen heden nacht bommen op Oostende, beschadigde eenige huizen en richtten anders geene schade aan. Oostelijk oorlogsterrefB» Bij Amboten, 50 k.m. oostelijk van Libau, sloeg Duitsche kavallerie het 4e Russisch dragondersregiment op de vlucht. In de streek Szawle waren vijandelijke aanvallen zonder gevolg. De buit van Mei bedraagt noordelijk van de Njemen 24.700'gevangenen, 16 kanonnen, 47 machiepgeweren ; tusschen Njemen en Pilica 6,943 gevangenen, 11 machiengewe-ren, 1 vliegtuig. Zuid-oostclijk oorlogstooneel. Op het noorderfront van Przemysl zijn gisteren de forten 10a, lia en 12 (bij en westelijk van Dunkowiczki gelegen) met 1400 man overschot der bezetting en de stukken: 2 pantser, 18 zware en 6 lichte kanonnen, door Beiersche troepen stormen-dorhand genomen. De Russen zochten door massa-aanvallen tegen onze stellingen oostelijk van Jaroslau den strijd af te wenden. Aile aanvallen bleven vruchteloos. Ongehoorde massa s go-vallenen bedekken het slagveld voor ons front. Van het leger van generaal von Linsin-gen hebben de veroveraars van het Zwinin, — garde troepen, Oost-Pruisen en Pomme-ren, — onder aanvoering van den Beier-schen generaal Graaf Bothmer, de sterk verdedigde stad Stryf bestormd en de Rus-sische stelling bij en noord-westelijk dezer stad doorbroken. Tôt hiertoe werden 53 officieren, 9,182 man gevangen, 8 kanonnen en 15 machien-geweren buitgemaakt. Opperste Legerbcstnnr. 3J3f Fransclie bs*on W T B. PARUS, 2-6-15: Eerste berfoht) In 't Lorettogebied een duitsche aanvai teruggeslagen. Tweede bericht: Aan 't Yserfront artille-riestrijd. Aan de straat Souchez-Carency be-machtigden wij den molen van Malon en duitsche loopgraven. Aan den zoom van 't Prie- Btefrwoud artilieriestrijd. * * * Âu ii Rossisîh-PoolsEfes-Galiciscbs trias Uit Oosfeisrs|ksche brou W T B. WEENEN, 2-6-15 : Russisch logsterrcin. — Ten 0. van den San werden -il taai» ■■ N. 153 Prijs per nommer : »oor Belgie 3 eentiemeu, vooi den reemde â cenuemen fstotiioi » A9>laot!8 iA'i » ^dminlsipatSe oetdapdaq 3 JilHI tolit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes