Vooruit: socialistisch dagblad

398 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Maart. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c24qj7908p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iflrt -TC -OTX ' '-H"r '«« •' .v-^£ywg*-«iia»eaaHtwM^!iM«aggWB»—illap—* ' J3 a?4g» ... . > , .'ni m amrnet : vm ialgie 3 contiemen. toot dsa 1 reemda 3 cBnucmoa I tletosn s Redsotie 247 ■ Adsniflistraiie 2tt45 Vrl-dag *k ftta&Ft 1817 . - -,. TMis . »w. : >• ?;A^~?re^TagMy''gjsfc&tsgarrra».^ yc^/^x^jaeggcsaaaTOaeeggaagw^gsfg^xrodg^^g^^^iv-^.TO^ïïï ^aMBS^BCg^gBKElSlg^.ia^sesuSgL'^Bgg'gagWOMiaBWBBMHMtlifWBIlTWP'laaii—aMSJBi'Tgtf.'ah.*«î7Mrn1 «*w- SruWer-U Itgecfste» £s®: Maatschappij H£ï L4CHT bestusrder » ff. DC VISCSi. Ledtbcrji-Ocoi , . REDACTÎE . . ADM1N1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT v "VO1CÏR.'tJ T'TT 'iâf WLZm A m M H ABONNEMENTSPRyS BELGIE £ï»le tnaanden. . , » , ft. 3.7) le* inaandca . » , » . fr. 6 iù Eer» js*r. ,,,.,, Ir, IIM Mes aboo.iscrt a«k ep aile poMbamM OEN VREEMOC Drte munden tdagclijk* •«rsondop^ • . . . < îr» Ul ww! ***xsut&r' M:,, zaa» ^UHa» ^aiaw" «sEs^a^^a» aar i.'m—i Orgaan der° Betfffsûhe WepkliQdênpartiJ. — Yerschijnende affe dagen. li.Mii■I'|MMII|M■!i-wriirm i"i"Ti—ntrrrrTr-rv l'iTwrrrriïnniT'TrwTT ~1 —« - — — la West-Vïaandsrsn «g la Frsekrijk Uit Dultsche brou. Weiielyt oorloyttcrrein Bk'RLljN, 7 Maart: (Officinal): Op de boorden van de Bcarp*, &<ui de beide zijden van de Ancre ea der Somme, in Champagne en op de oerer ran de Maaa, is het artiile-rievuur zesr leveadig gowoest; versehiilige mai eu hebbon ook gevechton tusschen ver-keaniagsafdeelingen na hot loopgraven-be-setting piaats geaad. 's Avt>nda hebben de Franschan aan het Noord-oostelijk front van Verdun onze nieuwe. berittiagea vaa het Caurrières-bosch aaiigevallen ; zij wer-den door ons vuur teruggoalagéa. Het hel-dore woer heeft do vliegeniere begunstigd in de voltrekking hunner cendingen. Tij-d<aua talrijko lucatgevechten worden 15 vijandelijke vliegtuigen tôt neer&oinen ver-jplicht. Door eene verrichting vaa den te-goustrever hebben wij «en vliegtuig wrls-rea.Oottelyk oorlofftterrein Tusschen de Baltische zoe en de Zwarte Zee, tengevolge der vormindering vsva de (koude, i» het vuur levendiger geworden in eenigo scktors; de beweging der infanterie is nog geringer gewordon. Macedonisch front Tusschen de Wardar en het Doiran-meer, en in den Beneden-Stroecua, hebben onze posten drukkmgfta van Ëngelsche kompa-gnies verijdeld. Balhanfront WEENEN, ®7 Maatt. — Onveranderd. QEOOT HOOFDKWARTIER. — Ber-lyn, 7 Maart: ^Avondbericht, ambtelijk): Van het Weeten &n Oosten sàjn g-san® groote fevechtsbedrijvighed gemeld. Uit Fransche bron. FARIJS, 0 Maart. — Officieal: Op de-n rechteroever fan de Maaa duurt het vechten voort ten Noorden van het bosch van Caur-rières. De Duitschers hebben opnieuw ge-poogd de Franschen uit da gisteren door bon gev/onnen loopgraafdeelen te verjagen. Al hun pogen werd door het Franschfl vour îen de Fransche annvallen verijdeld. In de streek ten Noorden van Douaamont duurt de geschutstrijd voort. Bij twoe over-vallea door de Franschen, de eene op La«-iiigny en de andere op den «ektor van Am-mortzville uitgevoerd, namen de Franuchon gevangonen. Overal elders was bnft tijdens den nacht rustig. (Ayondbcricht): Tu&schen Oise «m Aisne vernielde ons veraielingsvuur de Duiteche inrichtingen noordwestelijk van Moulin-sous-Touvent, vemielda kaiemattea ea Khuilplaateen noordelijk vaa Antrechee op den rechter Maaaoever. Qeftige artillerie-hodrijvigheid op het ganache Iront ran Les , Chambrettes-Bezoïivaux, maar geene infan-teriebedrijvigheid. Op het overige front tij-delijk kanonvaur. XJit En^elsche bron. LONDEN, 6 Maart: Wij deden verderen rooruitgang noordwestelijk van Irles, noordelijk van Puisieux en Haut. Wij drongea ,tôt de vijandelijke loopgraven door oost«v ,li.jk van Boucha vesues. Als wij zagen dat de vijand zich in deze streek tôt ©on tegenaan-val verzainelde, verstrooidea wij J»em door artillerievuur. & ige Os eer?8g fBssstes Italie sa etstegrijfr-Mift Uit Oostearilkscba bron WEENEN, Y M&art: Aan h«i Tiroolscbe oostelijka front vonden op toeerdere plaat-sen gevechtcn piaats met gunatig verloop voor onze wapens. Eene vijaudelijke sidee-ling, die tegen onte stellingen aan de maa-ding van de Maao-Baohee opfcrok. werd ver-drevon. Twee aachtelijke aanvallen vaa de Italianen op onze Coatalxjlla-ffteiling min-luktan op den taaien weoratand onse tix>o-pen. Eene vijandalijke aacvalspoging tegea den Monte- Sief werd door ons spervuur laeengeslagsn. Eene aldaar piaats heb'oea-do onlploffing, die onze scellingfcn goid, btschadigde alleeo die der Italla»«*5. Uit ïtaliaansche bron. JSOME, 5 Maart. — In deai nacht op 3e Maart poogden vijandelijke afdeelingen onze stellingei op den linker oever in 't Assadal tegenover Campo Rovoera en Deli (Maso) en op de hellingen van don Monte Ceaon te naderen, ma&r vol den snel afge-wezen. Gistsren heeft de vedenijdsche be-drijvigheid onzer artillerie dp den front-sector vac het Trovignolodal tôt den bovem ^ardevole voorgeduurd. In 't Oppordeel v&n net San Peilegrinodal (Avisio) deed de vijand twee heftige oanvallen acbtereen op de door ons voroverde steliing op het Costabella massief, maar werd telkens glad f-fgewezen. De onzen bemeesterden e-en IK'.non en eea machienge-.eor. Aan h si Julisçb. front hebben in dfn laatsten nacht ocjk steîliatg srîiidelîjk ran Twrtoib» her-haald. Zij werden met gevoelige verlieeen teruggewo rpexi s® lieten eanige gevangeoeo in onze hand. t- # * Resslssli-Peste- eafislselî iras TJit Eussische bron. Euitisch gevechtttcrreim PETROGRAD, B Maart. — Officiel: V^urwisaoling en verkenningatochten. Roemcentck gevechtxterrein PETROQRAD, S Maart. — Offieieei: Ynnrwisseling en verkenningstoditcn. * * # M csflGf ^ m Bato Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 7 Maart: Onvetraaderd. . De Oorieg tuului Oeslsirijt! su Rggmwft Uit Oostenriikscbe bron WEENEN, 7 Maart: Onveranderd. * * * OP _Z£E Knjlserscortog der U*be«San BEIiLIJN, 7 Maart. (Officieel). — Middedlandsche zoa wercioa g«torpeu acht stoomerg en «even z^jlsohepen mei saxnen 40.000 brutoton, daar on der op 19 Fe-bruari eea zwaar geladen transportstoomer vaa ongeveer 8000 ton bij Porto d'Anzio, op 90 Februari de Noorweegsche ertoomer <Do» ravore > (2760 ton) met stukgoed van Genua naar Locden, op 22 Februari vier Italiaaa-aohe zeilschepen met kolen en levensmidde-len naar Itaiio, op 24 Februari ïuidelijk vaa Kreta eea met 15 oe&timeter-kaaonnea be-wapeade van visschersstocHC&era verzekerda traasportetooaiers vaa ongeveer 8000 ton en de Grioksche sSoomer « Mio&lis » (2918 ton) nate katoenzaad aaar Engeland, op 26 Februari de bewapende Eagelache siooroof « Clan Farguhar > (5858 ton) met katoen, thee en juta aaar Engeland, op 87 Februari de bewapeade Ecgelache stoomer «Brodiao-ve > (4071 ton) mot vervxorea viessch naar Engeland. j Een kapiteia en twoe nuMhâuste» w^ïdeei ga-vaaaea genomen. De uhtf t. d. Adittira?ea#4af de; suuin». BERLIJN, 1 Maart. — Hoeaeer de oebo perkie duikbootoorlog ook eene vermiade-riag der aeu traie scheepvaart veroorxaakt, hlijkt uit de etatistieken ovar het aobeep-vaartverkeer der neutralo haveflis. _ In de week van 25 Februari toi S Maaxi liepeh volgeas de « Nieuw* Botterdaatsohe Courant * van 4 Maart tdecthu sevea ache-pen in Rotterdam tegen 57 ks «le celfde week van verladen jaar. Volgen« het «Aigemeen Hassdeiebîad» vm 4 Maart kwsmen in doselfde week ia Am-> sterdam siechU vijf ftôhepeo tegsa SS m het j&ar iaw. i.M<.if*. BUDAPEST, 7 Maart. — Dis plaatsver-vanger ran den chef vaa den admiraaltstaf der marins, konteradmiraal .Rodler, /.egde aan oea interviewer vaa het blad «A Nap> : Wij hebben door de zeevereperring bîjzoa-derlijk Saloniki m een »eer laoeilijKesa too-atand gebraèht, s«.«xli.vt de Kct-sntemauohten in hun vssrkeer ongeiaôen gefainderd sija. In de Noordzee î-jjn graantra&^porton de waardevolitte buiten. Mea k&a a&itnegne» dat de leveaaiuid delcss vtriorging van Engeland door 11 Um. 131 milk»8*i ton Goheeper oiin vooraen wordi. EUsa doei vaa dit scheepa-raim i» reedr don dag vaa hat invoeggegaan der seeversperriag stilgelegd gewordea. Waat noutruie sohepea, die mea op 3 1/8 toc 3 miijoea ton schMtea kar», pju uitg»-bleTen. Het i* zeer gem&kkelijk ia 4© zien, dat iedere enkele ton Mcheepaœaai, welfce vaa Engeland afgehouden wordt, dea nood vaa Engeland verrae^rdart, «n in gevai het d.-n rerscherptea duikbootoorlog geiïtkt S miljoea ton te torpedeeren, dan km*® de toestand xeer kritiek wordeo. Yolgens de huidige uitslagen is het g«-makkelijk ait tfe robwien, waon*er dit kïi-tick punt zal bereikt zija- De toestand der D-bootsa tooat *ioh thaas v&ii dag toi da«» gnnstigftr. Bovendien wordt rustig aas de vermeerdering der U-booten gewerkt-, boo da-t met» î'eggea kaa dat himne wQvkzaamheid nog reel verhoogd zal word«i, dan h«t in % begia 't gwaJ iras. KETJLHN, 7 Maart — Voigen» de Kol-nisehe Zeitung vaa d»? Italiaanache grena meldt, kwamen in Bardinië in dea laatsten tijd ten gevolge van graangebrek levendige opetootjes voor. Ala in de ritting der Ka-mer van gi«te«sn de îegœring daarover goïnterpellaerd werd, verklaard» de général® kommissaria Caaepa, da» het gebrak in Sardiniô aan het vergaaa van eea groot aantal graaotranapo'i^loomers te wijtea is; een nieuwe graa.astoorœr i« ep weg; een cieciwe groanstoomer is op waçç, Daar in ganich Italie levendige beaorgd-heid wegeas de graanverzorging heerscht, vorklaarde de rogeeringsvertegsuwoordiger, hiskJssRj».jsâis8sm nenlaadftche graanïransrportea raedH mo aantal apoprwagùû» t«r besachikkiag gesteld werden. Voroatruiting verwekt ook de «luiting eeniger aïoltn». Oaarop merkte Canepa o.aa dat de regeering d® dekking der landbe-hoefte met aile iniddelen zoekt te verzeke-reti ; zij hoeft echter de mogelijkheid uie< aile molens te bedienen ; het is niet oitg»-slotea, dat de rageormg de molena (ai m«-nopoiiaeerea.FRANKFURT A./M., 7 Maart. - Aan d« « Frankfurter Zeitung » wordt uit Den Haa^ ?femold : De Engelsche stoomer « Berthold i 0728 ton) io bij Colombo getorpedeerd ge-i worden. Hot Ecldp waa onaerweg van Durban naar Japaa. Ook de reeds voor eeniges 'tijd getorpedeerdo stoomer « Worcester-fidd » (7178 ton) is in de nabijheid vais Colombe vergaan. De verzekeringsprexaièu voor de Indischa vfiartem zijn dientengevo! ge erg gestegen. De «Nieuwe Ilott er i ira sche Ooaraat 3 nisemt aan dat deV.a sche non ofîors v«a d< « Môwe II » gewordon zijn. BA2TEL, 7 Maart. — De « Belgineher Ka-rier » schri;ft : De « Neue Zurcher Zeitung i meldt uit Den H&ag dat mon aldaar de ir Februari door U-booten gotorpedeerd* schecpstonneniaaat op aiinateiu 700.000 toot achat. Wij fjevœn ook deze achatticg meé de her-haaldelijke wijiing erop ter konnim on tel lexera, dat authontiok en afsluitende getal Ion eerst .binnen eonigen tijd na den terug-keer der van Februari nog onderweg sijadk duikbootea kuanea gegovea wordeo. In lie! Builenland le IleiSand LaraSng van esa Frasisoft < ROTTERDAM. — Bij Bergen-op-Zoom il een Eranech vliegtuig' gelana. De vliegei werd geïaterneerd. Dit ia het derde Enten-te-vliegtuig dat in de laatste dagea op Me-derlaadach gronagtwied i» geland. E««8 organSsatt» der siciitîais Statofi « De Nieuwe Rotterdamsche Courant > meldt, dat in Den Haag eene Holiandaohf komtnissie gevoraad werd, die het zich tel doel atelt, voor eea bond der aautraie Ëta-tea te werken. Een Zwruser mot name Big-nami uit Lugano, heeft het initiatief vooi deze bewegiag genomen die tegen geene oorlogsvoerende groep gericht i» an wiej einddoel ia, «eue internationale organisait te vormen. De kommissie verklaart dat het oavermijdelijk is, dat de neutrale 1 an den op eene çemeoaechappelijke enwteiaiMbt ea finaneieele barie werkoa. ♦ * Jfc Isa Iin het iogor BERN : Over&enkomstig h«^ voonrfcel vtu het departemeat van oorlog heeft de Bondsraad beslotea ter aflo&sing der vierd< divisie, de effectieven der derde en zead< divisies onder de wapens te roepea. Ter zelfdertijd zullen een zeker aantal troepei vta de beaetting van St-Morit» ea eenig« andere lcgerformatica opgeroepen worden De ©erste mobilisatiedag voor dfsae troopoi word bsepaaid op 19 Maart. Doortsetanslâ maatrcgsfe Daiik aan de genomen maatregeJa beb bon de toirechtea, dis in 1615 de aom ras: 64.803,829 fr. opbrachten, in 1910 moer dai 00.000.000 fr. opgebracht en zal ea- vooj het jaar 1917 zeker ,eece meerentvangat van &.000.000 fr. kuiinen geboekt worden Op groad vaa het versiag eenar bijïon-dere ondisrzoôkscommiasie heeft de Bond» ' i*aad met algemeeue stemaien vasto tari» ven aangenomea voor prijzea, ioonen ee werkurea ia de ee&e belangrijLe boidanr aijyerheid. Eene giatear onder d» boadsraadsiede* nitgedeelde boodachap vaa de regeeriag, aaagaan cie de nieuwe lasten die op dea ta bak zouden gelegd wordea, loopt oit oj een» krachtdadige verdedigiag vaa eei wetsoritTrei'p door hstwelk do etaat aitalui teliik het recht sou bekomea ooi h an rie te drijvea in ruwca tab&k «m ailes wtvi van tabak geniaakt wordt. Als ee>ne bijzonderheid voor w»J> boo ees staatsmonopool aaQgaot is hier aan te Ktàp pta dat da staai sich het recht zoa root-behouden '«» den tabakhandel geheel od gedeeltelijk af te staaa aan. eeoe maat-schappij, waarvaui 'e aaadeelen in haa-den van »taat, provia<aen en gemtxbates zouden blijven. Eene andere RîeJdea^ «raardig» bijaonde» heid cou daar in bestaan dat vaaaf het sesde dienstjaar eea vierde van de dooi het staatsmoaopool verwezeaJijkte winatec uitsluitelijk zou moeten aangewend worden voor het inrichten van maatschappo lijke werken of h«t volledigen van zulk< bestaande werken, en dat van at het te* en dertigst® jaar, dit vierde moet vermeer-derd :ija tôt drie viorden vaa de verwo zenlijkte winsten. ^ flBPdMMà-faaat m il tofpk h&m ■ » j. u> voor zijn gewoneai winterzittijd ea men denkt dat hij dadelijk zal overgaaa tôt het bevelen van eene volksstemming over boven bedoeld tabakmonopoolweteontwerp. Nieuwe verhooglng der spoorwegtarleven Zw'tsorland d&t reeds v66r den oorlog j ïijn spoorwegtarieven verhoogd had en sinds don oorlog overgegaan was tôt nieuwe verhoogingen, o.a. in 1916 tôt tweemaal toe, rnaakt zich gereed de tarieven eens t» meer te verhoog<>n, daar de opbrengst der ' voorgaande verhoogingen meer dan ver-slondea is door de vermeerdering der ex-ploitatiekosten, in 't bijzonder die der kolen.De nieuwe rerhooging zal zoowel op rei-zigerstarieven als op die der goederen si aan. Zij zal de 8 % te boven gaan. Er valt op te merken dat des verhooging driagend verlangd werd door het syndikaat van «poorwegbedienden. Zijn krant, «Le Journal Suisso des Chemins de fer» doet opmer-, ken «dat het er weinig aan afdoet, of de goederen een weinig meer of minder kos-tea; hoofdzaak i», dat men zich goederen kan verschaffeo. Elke handelaar f>«elt den prijs rijner waren vast naar den mkoop-prija; zoo moeten ook de federale spoorwe-, gen te werk gaan.» De federale raad komt den datum van loepassiag der nieuwe tak- mn se bepalea op 15 Maart. « * * M Fr'aeakrillk • SoofaMstisohe conferentie te Parija De « Beigieche Kurier » verneemt uit Parijs; De Laadelijke Raad der Fransche socia-Hetiâche Partij, die in Parijg vergaderd was, nam met 1553 tegen 1377 stemmen en | 34 onthoudingaa eene reaolutie aan volgeas dewelke de dagorde voor eene co®fer»utie, die moet gehouden wôrden door socialisti-ache afgevaardigden der verbonden landea, t sonder eenige veranderiîig goedgekeurd I werd. ^ , s Een voonrtel der zich oatboudende meer-derheid liep daarop uit, dat de dagorde zoo moest sdjn opg&steld, dat de heraanknoo- Iping der interaationale bofcrokkingen driagend aanbevolen werd. Dit voorstol werd voornamelijk bestredea i door dea welgekenden gezol Bracke, die ten £ glotte verklaarde dat de engelsche sociaiis-: tea besliat zouden weigeren iemaad naar de ! oonferentie te zenden als er aangedroagen > werd op de heraanknooping der iaternatio-1 aale betrekkiagea. Op het, eic.de eemer nachtelijke zitti-ng nam de Raad een voorstel aan van Mil-haud, hoogleeraar aan de Uaiver&iteit van Geneve, die weascht dat het uitvoerend oo-miteit vaa het iaternationaal socialistisch Bureel de noodigo maatregels neme oni van aile aideelingen der Internationale, zoowel uit de oorlogvoerende als uit de onzijdige laad&n, uitvoerige vorslagea te bekomen ! over hare workzaamhodea voor en geduren-de den oorlogatijd, alamodo versiagen over ; de tuseohenkouist en <k> warkiaamhedeo van présidant Wilson. | Na eene langdurige, gewichtige en groa-dige bospreking nam de Raad vervolgens | hot door gezei Constantin iagodiend voor-pstel aan dat luidt; « De fransche afdeeliag der Internationale heeft sedert het uitbreken van den oorlog hare krachtdadige medewerking ver-; Is&wd voor d« naaioimle verdedigiag. Zij vsrkiaarfc daarom dat zij he«b mogelijke zai i doon om de landelijke politiek in eene zulko - riohtiog te drijvon dat elk gedacht aan ver-overing of aaahechting vodotrekt uitgeolctea blijft, en dat de vrede zoowel ala de eerbiod voor de rechtea der aaties. door do tust-schenkomet vaa eeue interaatioaale inrich-ting geeloten-en bevorderd worden, op zui-ke wijze, dat een duurzame en gewaarborg-de wereldvrede op stevige groadvestea kua-n« gesloten wordea. * Omirent e«a voorstei, dat openbaar g<v maakt was door het blad « Ouvrier Belge >, en dat door den Raad aangenomea werd er openlijk vorkiaard: « Wanneer afgevaardigden der fransche afdeeliag naar de bedoeld» internationale eonferentie gezond«a worden, moet da1 niefc opgevai worden als eea bewijs dat *>t aan hare houding iets veranderd is voor , wat aangaat de kwestie der heraanknoopiag , vt*a de internationale betrekkingea. » Tea slofcte dieade de meerderheid eea ' breedomschreven besluit in, dat de opvat-' tingeo der oonferencies vaa Zimmerwald en Kientai van de hand wijst. ' Een besluit dat daarop mgediend werd door afgevaardigden die de opvattingan van de bedoelde conferenties verdedigde werd op krachtdadigste wijze bekampt. Het besluit der meerderheid- werd dan aangenonveo. ea de oooiereo&ie RÀag daarop ûtaw. * * * I» @{5R»|e i Een besluit yan den Spaanschen minlstsmifed VÎ)aily Telegraph » verneemt uit Madrid > dat de Spaansche ministerraad Zaterdag i beslotea heeft aan de pera de publicatie te verbieden vaa allé gegevena over de aan-komst, de afvaart sa de bestunroing der In do Ver. Staiei» In den Senaat WASHINGTON, S Maart. — Senate* Lodge wilde in den Senaat opnieuw een* wet over de gewapeade neutrahteit iabre»* gen, maar de voorzitter verklaarde, dat heti Kongres zich niet in zitting bevoad. Meer». dere senators meldden hun înzicht van omd hervorming der dagorde voor ie ateilea. De bewapening der handclssohepen BASEL, 7 Maart. — Volgeaa de « Uoitedl Press » uit Washington meldt, Leeft Wilao« ten gevolge der betoogiag der 83 senalor» •'[ S der meerderheid direkt het bevel tôt be»»»* pening der handelsschepen gegeveo. De Japansche politiek der Voreenlgde Staton»; «Neue Zurcher Zeitung» verneemt sn£ NEW-YORK, dat de regeering der Uni»--' groote pogingen in het werk stelt om de nog bescaaade gescaillen met Japan t« be&lechten. De Japansche arbeider^orgaoui-saties in de Unie zouden erkend wordea. Qieromtrent zal nog deze maand itrr:' oonforenfcie in Japan geh'.-.den wordsa. Nieuwe Amcrikaansche oivtseheplng op Cuba, Meîi meldt uit Bern dat de Vereenigd*1 Staten de bescherming der onderdanen vaa de Entente op Cuba op zich heeft genooiefï en op dezen grord eene nieuwe afdeeling Amerikaansche zcesoldaten op Guatemalw heeft gel and. R&adplegfng 7an de Wostciyke gréas, 1 Maart. — Men meldt uit Washington : Wilson dervroeg zijne juristische raadpiegera ovef^ het recht van handelsschepen te bewap«° Later had hij eene bespreking met Lw sing en den marineminister Daniel». In ïl'Iexïoô De nfôutve grondvvet «an Mexike Volgens bericbteh uit New-York, die dow? den « Bruxellois » overgedrukt worden, b®-vat de nieuwe Mexikaansche grondwwii nieuwe politieke en maatscbappelijke bo' palingen, die van groote betoekenis kunoea genoemd wordea. Vooreerst zou de regeeriag breed« wol~* machùen bekomen hebben voor het nemea van maatregetea die van aard kunaen zij a om de t kapitalistische opperheerscàappij^ tegen te werken > en op dit getied ©ea soort vaa evenwicht te herstellen. Ten tweede zouden aieuwe vergunningeflÉj voor het uitbaten van petroleumbronneia,-nog alleen kunnea toegestaan worden aatt Mexikanon of aaa vreemdelingen die d«f volledige naturalisatie als mexikaansche burgers bekomen hebben. Daarenbovee zouden genaturaliseerde ' "''emdclingea nog slechts vergunaingen kui rian bekomen oft voorwaarde dat zij zich schriftelijk op hua> eerewoord verbinden om nooit eenig be-roep t^ doen op het gouvernement vaa huft fewezen vaderland als er twistvragen «os-dan oprijzen omirent hua ne vergunniag. Yerder staat het in de nieuwe grondw«i klaar ea duideiijk gieschrevon, heet. het ver der, dat vroemdelingen in geen enkel geval grondeigendomnlen mogen in bezit uetnen in gebied&a die m©er dan vijftig kilometent van de zeekust of meer dan honderd kiio-mefcers vaa de grenzen verwijderd liggen. Er is ook volledigo scheiding tussebo» Kerk en Staat voorgeschreven, zoodat dtti in het land geboren godsdienseventer», so«« wel als de 3.500 spaansche, zoowel ala de ftalrijke aadere kloosterlingen hard schrwett» wen over f krenking hunner beiangea «wt beperking hunner vrijheden. » Dat ci'an tegen de godsdienstf enter» biachtdadig doorgetast heeft, blijkt uit heft feit dat de grondwet verbiedt nog god*-., dieastig onderwija te geven in de oitficdoeW1 sehool. * Wij deelon dat allés onder de «peferoîk*»-lijke voorbehouding mede, in afwa«htin|t dat wij den toon van de andere klok rwr-' nemen ®a er wat moer kunnea over nwpf gen. * * * * -fin China Chlna's boudin^ Do mededeeling dat over de w&aroebQaï^lî tôt afbreuk der betrekkingea tusacbeœ China en Duitschland leidende gebeurte-nissen,binnen de Chiceeachg regeering hiep noch in t ministerie van buitenlandacbê zaken officieele beric'nten voorliggen, verneemt de «Kolnische Zeitung» nog uit Ber-lijn, dat juist in de laatste weken de bericlk-ten ait Peking gunstiger geluid hebben. la elk geval volledigen zich aile besluiten die met meldingon van Engelschen, Franschen of Amerikaanschen oorsprong verwaat ziis* daar bij hea de teadeacieuse «chmink «r dik opgelegd i». Dat de Entente met hoogea druk werkt^ om in China een economiteben nitelac te b«r reiken, is lang gckend, D&arvoor dat di* werk zichtbare uitslagen bereikt heeft, lig» gen tôt hiertoe geenerlei punten voor. Z 'fa Reuter moet naar eene Amsterdam» cohe dépêche van hetzelfde blad tcegevea: In ieder geval ig de houding van Chine 6* km* mearfwA. ±

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes