Vooruit: socialistisch dagblad

580 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2k30t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

30 iaar -- ifé. 187 ■ IW Hjijgjn _ J « ^.-j^^^-^aaatgBitiàtiti r)n—M«a ■ Prijs per nninmer : voor Belgi'é 3 csiitiemen, voor dsn tfreemde 5 centiem' ■■■MiMMmMrTrWffW'l II, MM1"" '.«»K»*ïaanffli Tetefeon s Fîedasctle 247 - AdRismietrati© 2845 '" "T1 7 "" - ' ? %Z\'- ,'«V!'^" -'J 7 ; K "7 "^V1 « '■ > *" T^1 '■ *: ^ÎVTT J"~ T '" " " " " ' . ~ ï ■ " . V. 0 t^££"v" t1 tëCilSMR Qinsdan 7 Juiâ 1814 Orukster-Uitgeefster \_m: Maatschappij H ET LICHT , bcstuurder ; P. DE VISCH. Lcdeberg-Ocnl . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS % BELGIE Orie maanden. . . , , fr. 3.23 Zes maanden « . . , . fr. 6 5fï Eenjaar.r, . % fr. 12.50 Men abonnéert zich op aile postburccietr DEN VREEMDE gg| Orie maanden {dageiijk* verzonden). ■ , , . . fr. 5.75 Orgaan der BeSgkche Werkliedenpartij. — Verschjjnetîde aile dagen. DE LASTERAARS GAAN VOORT ! mu eox ; De klerikale pers gaat voort met jam-/neren over den moord op het aartsher-V>gelijk koppel van Oostenrijk-Honga-rij te Serajevo. Maar zij kan nog niet nalaten, van bij elke jammerklacht, wat leugens en wat laster op de kap der socialisten uit te kramen. Ditmaal is het tegen ons b'roederor-gaan « Le Peuple » dat de katholieke pers hare woede, ja, hare blinde razernij keert, omdat ons fransch partijblad ge-«egd heeft, dat de moordenaars, noeb vergevingsgezind'heid, noch medelijden verdienen, roaar dat men ten rainste eer-bied moet hebben voor hun ideaal van Techtvaardigheid en vrijheid, dat hen tôt jdie wreede daad dreef. « Le Peuple » heeft nochtans gelijk. Men kan er men moet een ideaal eerbie-digen, al komt het niet overeen met dat welke men zich zelve als levensdoel gestqld hebt, al keurt gij het af. 't Is hetgeen de moderne en klimmen-de beweging der vrijzinnige gedachten onderscheidt van de katholieke partij. Deze maakt door hare wereldsche or-ganisatie-, aanspraak op onfeilbaarheid voor wat hare leering betreft. Zij heeft gelijk en niemand anders. Wie anders denkt dan Rome is een ket-ter, en moet aldus vervolgd en geban-vloekt worden. Die theorie is de onze niet, zij kan de onze niet zijti, omdat ons ideaal van den mensch stoffelijk vrij te maken, voor noodzakelijke vollediging moet hebben, de compleetste vrijheid van denken en op aile gebied. Ja maar, zullen onze tegenstrevers antwoorden, vrij denken dat kan ieder-een, maar vrij handelen gelijk de moordenaars van Serajevo dat is eene andere zaak. 't Akkoord en daarom ook vraagt « Le Peuple » noch goedertierenheid, noch medelijden, mg^ir alleen respekt voor de onzinnige daad van de twee jongelingen, die meenden aldus hun land te wreken en te dienen. Een \^.der die den verleider zijner dochter , een echtgenoot die den oplich-ter'zijner vrouw, m eene vlaag van woede en wanhoop neervelt, zal veroor-deeld worden. Het gerecht zal die personen streng straffen, maar niemand zal aarzelen hem te beklagen, of zal hem eerbied yeigeren. Men gaat zelf veel verder op dat gebied.Geheel dikwijls hebben wij menschen hooren verklaren, getroffen door de bij-zonderheden, in den loop van t procès ontliuld : De dader mag gestraft worden, maar 't is jammer dat de schurk die de schuld was van ailes, dood is, hij verdiende evenveel of wel dub-bel. Ware ik in hetzelfde geval van dien armen vader of echtgenoot, ik deed hetzelfde. Dat oordeel der massa is juist, het komt uit het harte, vrij van aile bereke-ningen van ikzucht, van politiek of gods-dienstig fanatisme. En ons broederorgaan « L'e Peuple » heeft niets meer gezegd of niets meer willen zeggen. Straft de moordenaars, keurt ze af, maar pleit hunne slachtoffers niet vrij, die zelven aanleiding gaven tôt die da-den van wraak en brutaal geweld. Blijft rechtvaar'dig in ailes en voor ailes. « Le XX siècle », het brusselsch kle-rikaal orgaan, in eene opgeschroefde taal wil ons doen gelooven, dat men te-rug moet keeren, tôt de oude Bergpar-tij, onder de Fransche Revolutie, om in de historié eene instelling terug te vin-den, die kan vergeleken worden, aan dien kring van moordenaars. « La Flandre Liberale » verfrischt ter gepaster ure het geheugen van den kle-rikalen schrijver. Het blad schrijft : Het is voldoende confrater, van de Geschiedenis van Marie Stuart door Mignet, te doorbladeren, om een tegenhanger te vinden van de oude Bergpartij, in den persoon van een paus, die nog tôt een heilige is verheven. Een brief van den hertog van Alva aan Filips II en een schrijven van den paus Pius V aan den zeJfden, Mignet volgens de archieven van in hun geheel medegedeeld door. Semancas, bewijzen, dat de heilige Pius V een komploot geldelijk steunde, dat voor doel had, Elisabeth, koningin van Engeland te ver-moorden.Het is Suarez, de grootste gods-geleerde der jezuietenorde die dezen regel heeft vastgesteld : ® Een ko-ning afgesteld voor ketterij door den paus, heeft het recht niet meer van te regeeren. Van dien oogen-biik af is het aan iedereen îoegela-ten hem te dooden. « Le Flandre Libérale » zou geheel ze-ker die aanhalingen kunnen verhonderd-voudigen, het dossier zou dan nog geheel verre van volledig zijn. Het is niet ongepast die oude herinne-ringen te herhalen, feitelijk zijn zij on-noodig.Nog aile dagen begaan de klerikalen moorden. Zijn zij niet zoo openlijk en zoo oogen-schijnlijk brutaal, zij zijn er niettemin wreed, onmenschelijk en lafhertig om. Zij zijn met duizenden te tellen en hun getal groeit nog dagelijks aan, van de slachtoffers, die de papen om godsdiens-tige of politiek-sociale redenen van werk en brood hebben beroofd, hen aldus tref-fende in hun bestaan en in hun leven. De socialistische werklieden, wisten en weten daar in den loop, hunner historié, die nog van deze eeuw en nog van heden is, over mede te spreken. Wil men de kleine burgerij ondervra-gen, zij zal u ook op dat gebied schro-melijk, schier ongeloofbare feiten ver-halen van haat, vervolgingswoede en on-dergang.De officieele onderwijzers der jaren 1884 en later kunnen u ook stalekens ge-ven voor wat klerikale wraak- en moord-zucht betreffen op hen geplfeegd. Want al die uitbarstingen, ai die ma-nifestatien van het dolste fanatisme, heeten wij daden van moord, langzaam, pijnlijke afmarteling door de klerikalen bestendig gepleegd op hunne tegenstan-ders.Maar deze laatste zijn nuttige, eer-lijke, werkzame menschen. Zij zijn geen aartshertogen ! De weezen die zij laten of hunne kin-deren die honger lijden zijn geen prin-sen, 't is maar kanailje. Dat is 't verschil! F. H. Jjrtiilliwii ■■ iMnaiwaMBaa—— n 1 1 1^—^■ Hst grao! procès van den Zeemansbond TE ANTWERPEN zitting van 6 Juli Heden werden zes kleine zaken opgeroe-pen: allen inbreuk op Art. 310. — Al de feiten dagteekenen van in fl912. ZAAK JOHAN WIGRE, die een zeeman zou bedreigd hebben die met de * Africa » mee moest. Vonnis: vrijspraak. ZAAK PPJNSEN; Herman KocK dierf net zijn sehip niet vertrekken omdat Prin-sen he mgezegd had ; « Gij hebt den bond £ug niet betaald, gij moogt niet meegaan ! » .Yonnis: Prinse® $Qdgggi^ ZAAK TREU. — Deze was werkzaam aan boord van « De Smet de Nayer ». Hij gaf eens wat slagen aan een bootsman. Vonnis: Treu krijgt 50 fr. boet "of 15 dagen gevangenis. ZAAK VAN TIELEtt, VAN HERBRUG-GEN EN DYCKMANS. Deze zouden ge-bokst hebben met Coppens en Bouman, die geen lid waren van den bond. De betichten looehenen. Vonnis uitgesteld. ZAAK DE ROEOK-VAN DEN BERG. — Zij zouden Johan Georgius geslagen hebben.De betichten waren afwezig. onnis De Roeek krijgt 2 maand en Van-denberg 1 maand. ZAAK LEMMENS. — Geen getuigen ko-men op, overigens de citatie ïslf is niet in orde wat de datums betreft. BRIEF UIT LONDEN Joe Chamberlain Met het overlijden van Joseph Chamberlain, de oude man Birmingham is een der noodlottigste figuren uit de Engelsche poli-tieke wereld verdwenen. Buiten Engeland wa.s den naam van dezen staatsman vooral verbonden aan den schandelijken oorlog in Zuid Afrika. Chamberlain heeft in een beter licht ge-staan. Zijn aandeel iu den Zuid-Afrikaan-schen oorlog was slechts het gevolg van wat in zijn latere politieke loopbaan voorviel. Was Chamberlain geen rijk man geweest dan zou hij een niet mindere politieke toi heb'sen vervuld, maar hij zou waarsehijn-lijk zijn loopbaan niet geeindigd hebben als een torie. Chamberlain was geboren in Zuid Lon-den. Zijn vader was een schoenmaker en Chamberlain junior werkte in het werkhuis met zijn vader tôt hij 16 jaar oud was. De oude Chamberlain had echter kans gezien zijn zaken te verbeteren en de zoon kreeg twee jaar meer onderwijs aan de Londen University. Op 18-jarigen ouderdom werd den jongén Chamberlain naar Birmingham gezonden om de leiding te nemen van een nagelfabriek waarin zijn vader betrokken was. Deze onderneming was de grondslag van het toekomende fortuin van Joe Chamberlain.Middelerwijl was Chamberlain opgetre-den in den politieken strijd en was een zeer gevat spreker geworden. Het was in de d^gen van heropleving der liberale partij onder Gladstone. Chamberlain wierp' zich hais over kop in den strijd aan den radikalen vleugel der liberale partij en werd een kampioen voor de verwereld-lijking van het openbaar onderwijs. Na eenige jaren lid te zijn geweest van den gemeenteraad en Mayor van Birmingham werd Chamberlain naar het parlement gezonden alft radikaal en republikein. Na den val van de Napoléon dynastie en de beein-diging van den D-uitsch Franschen oorlog had Chamberlain zich duidelijk uitgespro-ken ten voordeele der I ransche republiek en vcrdedigdo daarbij de republikeinsche regeeringsvorm voor Engeland. In die dagen was in Birmingham een republikeinsche groep die door Chamberlain geldelijk ruim ondersteund werd. Rond die dagen had in Birmingham een groote volksver-gadering plaats waar de voorzitter een on-gelooflijken geestdrift opwekte met eene verklaring dat binnen enkele jaren Engeland een republiek zou geweest zijn en Chamberlain haar eerste président. De bla-den van dien tijd schreven over Chamberlain als van een zelfzoekende provintialen radikaal. Voor hij in 1876 in het parlement trad was (Jtiamberlain buiten Birmingham niet bekend maar eens daar liet hij zich kennen als een onverzoenlijk radikaal die iïu ai zijn tijd besteden ging aan zijn politieke loopbaan. Hij schreef tallooze arti-kels," sprak redevoeringen uit in aile deeien van het land en verdedigde steeds de meest vooruitstrevende vorm van radikalism. Zijne redevoeringen waren zoo handig dat Chamberlain een grooten invloed kreeg op de Engelsche arbeidersklasse die niet voor-zien kon lioe hij verbranden zou wat hij aanbeden had en samen zou gaan werken met de tories die hij meer dan anderen be-streden had. Inderdaad as er nooit een politiek man geweest die meer door de tories gehaat werd dan Ch'amberlain. Het is de vraag of zijn overloopen naar het toriekamp, zijn opgeven van het radikalism, een kwestie van overtuiging was, Chamberlain was een der geestdriftige vol-gelingen van Cladstone, maar eindigde met ermede in botsing- te komen. Gladstone was zijn politiek leven begonnen als een torie, en toen liij leider werd der liberale partij was hij de intellelctueele arist-ocraat geble-ven. Gladstone zag niets buiten de (Jnivèr-siteit. Niets goeds was te verwaeliten van menschen die niet door en door gekneed wa*ren in de Universiteit. Chamberlain was geen produkt der universiteit. Hij was een zelf made man. Op hem had de liberale partij haar hoop ge-bouwen voor den toekomenden leider en Gladstone aanzag de politieken vooruitgang van _dezen man van Birmingham met een kouden schouder. Chamberlain was verba-zend ambitieus en zooa'ls de meerderheid [ van burgerlijke politiekers niet-zeer nauw-gezèt in de middelen om tôt zijn doel te komen. De wrijving met Gladstone bracht Chamberlain in eene serie intigues tegen zijn leider die toen riiinister président _was, Chamberlain was lid van het ministerie en hij liep het land af met redevoeringen die juist, door hun radikale strekking, er op berekend waren Gladstone in moeilijkheden te brengen, Chamberlain maakte stemming m het land voor de afschaffing van het huis der Lords ; voor scheiding van kerk en Staat ; voor ouderdomspensioenen en zuiver algemeen stemrecht, juist hervormingen waarvan de leider der liberale partij niet weten wilde. De verhoudingen tusschen Gladstone en Chamberlain werden lan'gs om gespannen-der toen de breuk tusschen de twee kwam over de Home Rule kwestie. Chamberlain had de Ieren "zijn steun beloofd indien ze hem in het parlement wilden helpen in zijn strijd tegen de lords. Chamberlain zou verder gegaan zijn dan Gladstone in de Home Rule kwestie, was het niet geweest voor de persoonlijke vijandschap tusschen beiden. Chamberlain zette zich nu sc'herp tegen Home Rule omdat hij eene open breuk wenschte tusschen hem en de liberale partij. Hij werd lid van de toriepartij. Hij verliet de liberale partij gedeeltelijk omdat Gladstone en zijne meerderheid zijn radikale plannen niet steunde. Daarom werd hij lid van de conservatieve partij waar hij hulp zou vinden tegen Gladstone maar geea hulp voor zijn radikale denkbeelden die hij overigens spoedig opgaf. De tories ontvingen Chamberlain met open armen omdat zij een man misten van invloed'op het land. Het was als torie-minister dat Chamberlain zijn aandeel had in den Zuid-Afrikaan-schen oorlog. Dezelfde intrigues waarin hij gewikkeld was tegen Gladstone herbegon hij tegen den leider van 't torie ministerie M. Balfour. Later is algemeen toegegeven dat 't eenige doel van Chamberlain met den Zuid-Afrikaanschen oorlog was minister-president te worden, in een conservatieve regeering en hij zou daar ongetwijfeld inge-lukt zijn had hij zijne gezondheid niet verlo-ren, die van dezen sterken en noodlottigen man niet veel meer overliet dan een wrak. Na den oorlog zag Chamberlain in, dat zij die verantwoordelijk waren voor dien oorlog, eene rekening zouden te vereffenen hebbeii met het kiezerskorps in Engeland, want behwlve dat de oorlog tienduizenden menschenlevens had gekost, was Chamberlain verantwoordelijk voor den invoer van goedkoope chineesche arbeiders ten voordeele van vreemde mijnmagnaten en ten nadeele van Engelsche arbeiders. Hij zag in dat iets anders noodig was om de aan-dacht van de gevolgen van deu oorlog ai te leiden ea «oudei de minste waarschuwing wierp hij het laatste overblijfsel van aijn vroeger radikalisme over boord verzaakte aan vrijhandel en werd de vader van de ta-rief liervormingsbeweging. De conservatieve partij nam de nieuwe gedachten van Chamberlain over, waardoor de positie van Balfour als torieleider on-mogelijk werd. Chamberlain zag haast zijn doel bereikt. De aandacht van den Zuid-Afrikaanschen oorlog was afgëkeerd,hij had de positie van zijn leider onmogelijk gemaakt en hij zag zich reeds ministev-president in een torie-ministerie, toen met de algemeene verkie-zing Van 1906, de tories het onderspit dolven en Chamberlain invalied werd. Als radikaal was Chamberlain de zelfzoekende intrigant, bereid tôt s lies om zijne ambitie te voldoen. Nadat hij de renegaat werd van zijn radikalism was hij een nood-lottig man voor Engeland. Zijne bijzonder-ste kracht lag in zijn agitatorische macht, in de Barnum manier van zijn openbaar optreden in zijne meetings en demonstraties met hun schouwburgeffekten. De tragédie van zijn loopbaan heeft weer eens de historische les bevestigd, dat de man die door ambitie en naijver zijn eerste gedachten verraadt geschuwd wordt door zijn vroegere vrienden en nooit ten voile vertrouwd wordt door zijn nieuwe partijge-nooten.De « Daily Citizen », het orgaan van de Arbeiderspartij, schrijft in een leader dat we in Chamberlain's loopbaan niet moeten zien wat hij misdeed in Zuid-Afrika en met zijn tarief reform campagne, maar naar znjn vroeger werk in den gemeenteraad van Bir-mingliam waar hij openbare diensten in ge-meentelijk beheer bracht, nieuwe straten en parken legde. Zulke beoordeeling verdient op prijs ge-steld te worden door gevoelige menschen, maar hoort kwalijk thuis in een arbeiders-orgaan.De eer van Chamberlain ligt niet in de pa.rken en straten van Birmingham. DSe eer, met de eer van Engeland, ligt begra-ven met meer dan 20,000 lijken van jonge mannen in Zuid-Afrikaanschen bodem.Wat Chamberlain heeft nagelaten is de schande van den lande dat de speelbal was in han-den van een eeuwigen intrigeerende renegaat. J. Ch. Terug uit Kongo De stoomboot « Anversville » is gisteren morgend, ten 10 uur, na eene voorspoedige reis, uit Congo te Antwerpen»aangekoroen. Er waren 92 j)a.ssagiers aan boord, waarvan 53 van eerste, 37 van tw eede on twee van derde klas. De gezondheidstoestand was op-perbest ; geen enkele reiziger was ziek. Als nieuwg wisten de reiziger^_te melden, ■"«»»«■»» t- a un mmi ■ mt mmammm dat een nieuwe opstand uitgebroken is onder den Ba-Kabustam, in de Kasaïstreek. Er zijn europeesche agenten uitgezonden om te pogen den vrede te herstellen, doch to Lusarkbo is men ailes behalve gerust. M. Vai Lennep, postoverste van de Kas-sàïmaatsdShappij te Katenhaka, nabij Kuta is door de' ihboorlingen mettpijlen gewond ; zijn toestaud is thans bevredigend. Eene af-deeling }X)liciemannen zal uit Bandundu ^vertrekkfja om den ojjgtand ts demsen. ; , De vliegeQier Legagneux veronseluM Een telegram deelt mede dat de vliege-nier Legagneux gister namiddag, om 3 ure, te Saumur (Frankrijk) oefeningen uitvoerde boven de gronden van de Hunandières Legagneux vierde een dubbele kringdraai uit. Eensklaps, men weet niet hoe, stuikti de monoplan met zijn neus naar omlaag, en kwam in de Loire terecht. Drie redders spoedden zich in een auto-bootje naar de plaats van het ongeluk ; hefc toestel was omgeslagen, de vliegenier was er nog steeds in vastgebonden en dreef onder water ; nieuwe redders kwarnen toege* ; sneld. Met eensgezinde krachten deden zij ! het toestel kantelen en men kon den onge-lukkige Legagneux losmaken. Men stelde vast dat hij een been gebroken was, den buik ingcduwen en den schedel gekloven. In auto werd hij naar zijn hôtel gebracht,' waar de ongelukkige spoedig overleed. Frankrijk verliest in Legagneux een zij-| ner beste vliegeniers. \ y Brutale moord , TE HEYST-OP-DEN-BERG (ANTWERPEN) Het gehucht Goor alhier, werd verleden-nacht door eene laffe moord in opschud-ding gebracht. Twee gebroeders hebben een revolverschot gelost op een landbouwer, met wien zij reeds eenigen tijd in geschil leef-den. De genaamde August Geens, gehuwd; en \jader van verscheidene kinderen, zat rond een uur in eene herberg der gemeente1 te kaarten, toen zijn broeder Joseph er binnen kwam. Deze was opgevolgd door de gebroedert Van Nuffel. Het duurde niet lang of er ont-stond ruzie tusschen de laatst binnengeko-menen. Van Nuffel, die er niet a-an hield op dit uur te twisten, ledigde zijn klas en ging! heen. De twee gebroeders volgden hem opi de hielen. August Geehs, die vermoedde dat de ke--| rels iets kwaads in ;t schild voerden, ging j zijn broeder nazien, doch nauwelijks had hij j de deur geopend of een schot knalde. Au-' gust Geens werd in voile borst getroffen ea' stortte d'ood neer. De gebroeders Van Nuffel vluchtten daar-op weg. Het lijk werd de herberg binnen-gedragen en de gendarmerie werd verwit-tigd. Deze kwam ter plaats en stelde een on-derzoek in. De gebroeders werden aangehou-den. Een hunner, Frans, had nog een revol-' ver op zak. Het pa-rket van Mfechelen is gister na-mid< dag ter plaats geweest. . VAN ALLES WAT m 1 iiutiw 1 BELGISCHE HA VENBE WEG IN G. — Gedurende de viif eerste maanden van 1914, zijn 4711 vaartuigen, met te samen j 6.921.650 ton de tien Belgische havens bin- ■ nengevaren. Te Antwerpen is er een kleine vooruitgang : 2916 schepen met 5.791.627 ton, te-*' genover 2912 vaartuigen met 5.764.000 ton* gedurende hetzelfde tijdstip in 1913. Brtigge heeft 291 booten met 132.088 ton, 't zij eene winst van 11 vaartuigen en, 6.606 ton; integendeel is de haven van Ze#-brugge veel afgevallen : 50 schepen, rosfrsss-de 44.077 ton, tegenover 66 vaartuigen met 80.777 ton in 1913. Brussel ging ook achteruit er kwamen, 6 vaartuigen met 1.056 ton min dan in 1913.:| Voor Gent werd 'eene aanmerkelijke aan-winst vastgesteld, namelijk 11 vaartuigen-met 32.253 ton meer dan verleden jaar. Te Nieuwpoort kwamen er 94 vaartuigen binnen met 22.660 ton tegenover 74 met 17.877 ton in 1913. Te Oostende, ongerekend de staatspfth-ketbooten, bestatigt men een lichtcn vooruitgang. Voor de tien havens te zamea, teekenen wij in 1914 eene winst aan van 30 vaartuigen en 32.253 ton. » # * ^ HET EINDE VAN DEN HANDDOEK. -~ In Engeland is een beweging gaande, on»' den handdoek af te schaffen. Wie Engeland en de konservatieve Engelschen kent, weeife onmiddellijk, dat het hier niet ga-at om een modegril, of men moest de hedendaagsche anti-septologie als zooda.nig willen betite-len. Men heeft gekonstateerd, dat de handdoek een waar mikrobencentruin en ver-spreider van leelijke bakteriën is. In hôtel* en restaurants is reeds lang de droogdoek afgeschaft en dwept men thans met het zindelijke systeem der kokend-water-was* scherij en heete-lucht-drogerij. Voor het af-' drogen der handen wil men nu lietzelfda systeem invoeren. De schoongewasschen, natte handen houdt men in een buis, waardoor heete lucht stroomt en die men openfc en sluit door middel van een hefboom, door1 den voet bewogen. Dit vernuftige instrument is volgens het eenparig oordeel de* Engelsche anti-septici ideaal. * « * DE 0UDSTE MIJLSTEEN. — In het Rijkspostmuseum te Berlijn bevindt zich een ^ifljjtatie.Ixan d.ea mijlpteer^v^^Mesa.. Kafe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes