Vooruit: socialistisch dagblad

462 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6m3319t595/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Europeescne Oorlg In West-fleutai m in FranSfijl Uit Duitsche bron. Westelijk Geveclitstferrein BERLIJN, 20 Juni. — Officieel : Front 'gen.veldm. kroonprins Rupprecht van Beie-ren : Tusschen den IJzer en de Leie nam 's. avonds opnieuw de' geschutstrijd in en-kele vakken groote hevigheid aan. Ook van liet kanaal van La Bassee tôt aan de Scarpe vas de vuurbedrijvigheid voorbijgaand le-■vendig. Bezuidwesten Lens vielen de En-gelsohcn op den Noordelijken oever van de Souchez-beek aan. Op de vleugeîs worden zij afgeslagen. In het centrum slaagde een inbraak in onze voorste loopgraven. j)oor krachtigen tegenaanval werd verhin-clerd dat snel achteraf aangevoerde Engeîsche strijdkrachten hua succès uitbreid-den.Op het voorterrein onzer stellingen be- j aïoorden Sint-Kwintijn kwam het tôt bot-singen van onze posten met E-ngelsche zwerfafdeelingen die voor ons vuur moes-ten wijken. Front van den Duitschen kroonprins: Langsheen de Aisne, slechts Bla-a'teelijk verhoogd geschutvuur. In Westelijk Champagne werd door krachtigen tegenaanval vai) Markische regimentea het grootste ge-'deelte van het terrein heroverd dat wij op 38 juni bezuidwesten den Hoogberg aan de Franschen moesten afstaan. # * ♦ Op de overige fronten is er, bij de ge-wone loopgraafgevetehten, niets bijzonders gebeurd. (jroot Hoofdkwartier. — (Avondberieht Van 20 Juni, officieel): In het westen le-rendig gevechtsbedrijvigheid alleen bij pauxaillon, nocroostelijk van Soissons. V'an het oosten niets nieuws. Aan de Sltroema yoorpost-cnscliermutse-iing.Uit Fransche ferou. PARIJS, 19 Juni. — Officieel : In Cham-I pagne op den Mont Blond en den Mont , Cornillet artillerie-geveehten. De Duitschers deden een fellen tegenaan-rai op do stellingen, die de Franschen gis-teren in deze streek liadden veroverd. Zij i werden echlter .met zware verliezen afge-1 blagen en moesten gevangenen in handen 1 der Franschen achter laten. Duitsche aanvailen op kleine Fransche posten ten Noorden van Sint-Kwintijn en in de lichting van de schans van Calonne : mislukten. Bij patroeije-ointmoetmgen in het Parroy-bosch maakten de Franschen eenige krijgs-' gevangenen, onder wie een officier. Uit Engeîsche bron. LOyjDEN; 19 Juni. — Officieel; In den k afgetoopen nacht hebben afdaelingen van <mze troepen de rijandelijke stellingen ten I ' Zuidoosten van Leverguier en in den om-I itrek vaai den weg van B a paume naar Ka-j'merijk overvallen. Yerscheidene vijanden | sneuvelden. Schuilhoeken van hen werden vernield. Wij maakten elf gevangenen. * # ■ Os earteg isssetes Mis f in BustmijMteïpiiîi Ut« Ocstearijtsche bron WEENEN, 20 Juni. — (Officieel): Na 24-I , urige artillerievoorbereiding zette gister. I vroeg op de hoogvlakte der Zeven Gemeen-I ten de Italiaansche infanterie-aaaival in, i die nam-elijk aan den Noorden-vleugel in I het, bereik van den Monte-Forrio en den I grenskam met de grootste inspanning en I jgroofcste kracht gevoerd werd. Onze troe-I Ipen brachten aile aaostormen van den vij-I j«nd in zegenrijken afweer tôt mislukking. I 'Een plaaiselijke uitsias. die de Italianen in het gebied van de Emma Dieci eenige Wnderden schrden grondwist gaven, werd idoor tegenaanval grootendeels weder goed [ gemaakii'. Aan de Isonzo niets van bèlang. K Uit ïfcaiiaansche bron ■ ' ROME, 19 Juni. — Officieel : Vannacht is i de vijand er in geslaagd een onzer kleine I 7190ruitgeschoven posten op de Zuidooste-I îijke hellingen van den Rombon binnen te [ urmgen. Deze stelling is sedert door onze f batterijen onder vuur genomen. Vjjandelijke aideelingen die vannacht i poogden onze stellingen op hoogte 219 (ten I Aoordoosiren van Jamiano) te overrompe-f -en, zijn bloedig teruggeslagen en hebben 10 gevangenen in onze handen geiateo. t i rS^ele^ was de vuurstrijd zeer hevig op ue hoogvlakte van Asiago en op sommige J, punten van het Karinthische front. Aan-vaispogingen van den vijand in de buurt "^.in den klemen Ool Briton zijn door ons j, vuur gefniulrt. « * * Hiîssissli-Fûoîsolig-Bâîicisslii graos tJit Bussische bron. • PETERSBURG, 18 Juni. —' Officieel: Geweervuur. * * # os oertei dp (ta Bâta ïlit Oostenrijksche bron. WEENEN, 20 Juni. — (Officieel): On-veranderd,Uit Bulgaarsche bron. f SOFIA, 20 Juni: (Officicel): Macedonisch | '-^en Noorden van Vitolia tusçchen I j i ®l^koT°- en Tachinomeer artillerie-I bedrijvigheid, patroeljes-ondernemingen op uen linker-stroomoever. Op het overige i: iront zwakke artilleriebedrijvigheid. ■ . AOerneensch front: Artillerie- en infan- ■ iU-nevuur Mohinudia en Iiricga, Orgaan der Belgîsche Werkliedenpartij. — Vepschijnende aile dagen. Drv>kster- (JUgeefster Sam. Maatsch. HBI LWHT, Best. : P. De Visch, Ledeberg-Gsnt — Red.-A dm Hoogpoort. 29, Gent . -, De Gariog tusschen fMenrijk en Boemenie Uit Oûsfcenriiksche bron WEENEN,- 20 Juni. — (Officieel): On-veranderd.$.'4c In Klein»Asie Uit Tuxkscbs bron. KONSTANTIXOPEL, 20 Juni. — Aan ;t Kaukasisch front werd op den ïînkervleugel een overval, dien de vijand ter sterkte van 50 man ondernam, afgeslagen. Aan het Si-naifront, op den rechtervleugel, tijdelijk ar-tillerievuur. Op de andere fronten geene aebeurténissen. * C ^ op me De vsrsoherpte duikbooiooriog ROTTERDAM, 39 Jtini: Volgens de «Maasbode* zijn de schepen : «Serions (1004 ton) en «Hermès» (3795 ton) uit Hel-singfors als verlo'ren te aanzien.De Engel-sche visschersvaartuigen «Océan», «Pride», «Onward», «Torbay» en «Lass Garian» zijn gezonken evenals de Fransche visschersvaartuigen : «Eugénie Mathilde», «Françoise Georgette», «R. 1065» en «Madeleine» Yerder zijn volgende Skandinaafsche schepen tôt zinken gebracht : «Scirrum Svendrup», «Syyia», «Vinaes» en «Can-da.ee».BERîv, 19 Juni: «Progrès de Lyon» meldt uilt Parijs : De beide barken : «Françoise Georgette» en «Eugénie Mathilde» werden op 19 Juni door eenen U-boot beschoten en door bommett tôt zinken gebracht. Op 10 werden een drietal visschersvaartuigen in dezelfde reis getorpedeerd. ■MM'JHWrlnl'WUHIUf "W—WKWWHHUBM—UggBBTWffB^M le Koiforsotie van Stockholm De eïschen der 0«kraini&che sc-sialisten STOCKHOLM, 20 Juni. — Voor de Ne-derlandsch - Skandinaafsche sooialistische kommissie zijn de vertegenwoordigers va® de Oekrainisehe sociaal-demokratisehe par-tij in Oostenrijk verschenen.Wladimir Rem-nizyky zette namens de pa.rtij de volgende eischen uiteen: Oplossing vaii de nationale vraagstukken als een gebod van de rechtvaardigheid en als onontbeerlijke voorwaarde voor een i duurzamen vrede en do ontwikkeling van de 1 soeialistisehe levensbeschouwing. Vervorming van de verschillende volken en bewoners van de middel- en Oost-Euro- i peesche staten tôt bondstaten, bestaande uit volken die dezelfde reckten genieten en zich ! ■ zelf besturen, waarbij de politiek der Oe-krainere, zoowel in Oostenrijk-Hongarije als in Rusiand in de door hen bewoonde ge-bieden in samenbang met deze staten op den voet van bondstaten is gericht. Eene nieuwe grensregeling tusschen Oostenrijk-Hongarije en Rusland overeenkom-stig do verschillende gebieden, waar Polen wonen, doch slechts binnen die gebieden. Instelling van een bijzondere kommissie ter handhaving van de rechten der volken bij het internationale scheidsgerecht, dat moet worden ingesteld. Een zoo spoedig mogelijk te sluiten vrede zonder inlijving of oorlogs-schadevergoe-ding.Volledige vergoeding voor de volken, op wier gebied de oorlog, voorzoover niet in het belang van de betrokken gebieden, werd gevoerd. Herstel van de zelfstandigheid van België, Roemenië en Servië, waarmee Monténégro vereenigd zou kunnen worden. Oplossing van bet Finsche en het Elzas-Lotharingsch vraagst.uk doof een vergelijk van de recht&treeks dgtarbij betrokken volken overeenkomstig den wensch der inheemsishe bevolking. Ten aansien van de ekonomische vraagstukken en- die van het. volken recht sluiten de Oekrainers zich aan bij de eischen der so-cialistische vertegenwoordigers uit Duitsch-land en Oostenrijk. Op do bijeen te roepen algemeene samen-komst der arbeiders- en socialistenpartijen verlangt Remnizyky voor de socialistische partijeti der Oekrainers uit Oostenrijk-Hon-gàrije en Rusland de. positie van een zelf-standige nationale afvaardiging. Zij ver-wachten als gevolg van het sluiten van den vrede de afschaffing van de staande lege.rs, de vervanging daarvan door volkslegers, alleen voor de verdediging van het land, algemeene ontwapening bij verdrag en afschaffing van de geheime diplomatie. De IHïaaeische sociaiîsten Volgens de «Gorrière délia Sera» mede-deelt, heeft de Italiaansche regeering geene paspoorten voor de Konferentie van Stockholm gegeven. Deze kwestie zal door den ministerraad zelf behandeld worden. De Engelsche mëefderheidssocialisten STOCKHOLM, 20 Juni. -- Het Hol-landsch-Skandinaafsch socialistisch Kcmi-teit had op 18 Ju-ïi eene vooroopige béspre-king met Juîius West, van de afvaardiging der ineerderheid der Engeîsche soeialisten, die door Thompson, de uitgever van de «Clarion» begeleid was. De punten van de opvatting der Engeîsche meerderheid en ^minderfaeid zdi dosr xsïasfâaliii» verte- genwoordiging eerst uitgewerkt worden. Trotsdien deed West reeds eenige mededee-lingen over de houding der Engeîsche meer-derheid over zekeré voor do Engelschen doorslag gevencle kv/esties. Daarnaar is de Engeîsche meerderheid voor de herstelling van de onafhankelijk-heid van België, benevens de ontruiming van N o o r d- F r an k rij k, en de economische heropbouw van deze gebieden op kosten der ze heden bezet houdende niacht, — verder voor een vereenigd en onaf-hankelijk Polen en voile gelTjkstelling aller vo'kcren in Oostenrijk-Hongarije, welker demokratiseering ze \oor eene wessenlijke vooropstelling voor de duurzaamheid van den vrede houdt. De Engeîsche soeialisten en arbeiders houden die kwestie, wie de schuld aan 't uitbreken van den oorlog hseit, voor bijzonder gewichtig en d'oprich-ting van een internationaal centraal be-stuur ter voorkoming van verdere botsingen voor noodig. Ten slotte is de Engeîsche socialistische arbcidersbeweging tegen eenen ; economischen oorlog na den vrede. — • De gang der bosprekirsgen BERLIJN, 20 Juni. — Te Stockholm zijn | opnieuw volgens de «Vorwarts» de vertegenwoordigers der Tsecikische sociaal-demokra-tie aangekomen. Trj)elstra heeft zich over dn gang der onderhandelingen voldaan ver-klaard. *5 : : ZZZ De Russissiti Arbsiders- es Soldateuraad en lie Vreda Voorbereidinp- der siemmmg over Goricg of Vrede i BERLIJN, 20 Juni. — De hoofdvergade-! ring van den Russischen Arbeiders- en Sol-datenraad verkoos eene commissie van 15 ; lçden ter stemming over oorlog of vrede. De Russfsche nota Het slot van de Russische nota welkejTe-restschcnko aan Thomas overhandigde, wijst in het weergegeve-n opstel eene fout aan, die tôt valsche opvatting aanleiding kan geven. Hett handelt over de kwestie van 't Lon-densch verdrag betreffend eenen afzonder-lijken vrede en luidt juist: «Maar een der ovèr^nkomsten, diegeû.e die op 5 September 1914 te Londen onderteekend en lfcter gepu-bliceerd werd, en die de mogelijkheid va® 't sluiten van eenen afzonderlijke vrede door een der geallieerde machten uitsluit, zou op de bijeenkomst niet ter spraak gebracht worden.» De Investie zou dus hôegemaamd niet be-sproken, de overeenkomst dus waarschijnlijb niet aangetast worden. Het Al-rissiseh Heiders-tagres De « Daily News » verneemt uit Peters-burg: Het Alrussische Arbeiders- en Solda-tenkongres zal niet in de Doema zetelen, maar in 't gebouw van ;fe Kadettenkorps op het Wassilji-eiland. De besluiten van het kongres zullen de ware stem van Rusland zijn. Waarschijnlijk zal het kongres in eerste lijin over oorlog en vred'e beraadslagen. Het officieele orgaan van den Arbeiders- en Sol-dateurïiad schrijft erover: Het einde van den oorlog i3 het heil der Russische regeering, maar het vevstaat niet slechts van de noodzakelijkheid van den spoedigen vrede te spreken, het is ook noodig deze noodzakelijkheid nader te brengen, echter niet in den vorm van eenen afzonderiijken vrede. Twee-dens zal l>et kongres over de kwestie van den regeeringsvorm beraadslagen. HaC officieele orgaan van den Arbeiders- en Soldatenraad verklaart zich ook in dit opzicht voor volledige ondersteuciing der kartelregeering, en tegen aile pogingen om den Arbeiders- en Soldatenraad te dwingen de gansche macht in handen te nemen. Het aftrt^eii van fiât Zvitsersel Bo^sraMsIM Mmann De gevolgen van de verbastning van den soda lis t Grfrnm uit Petersburg,. — Het protest der EngeSsohe regeering ZURICH, 19 Juni. — Het bondsraadslid Hoffmann, de leider der buitenlandsche po-; lit-iek in Zwitserland, heeft dus zijn ontslag gegeven. Dit reeds in den vroegen morgen meegedeeld bericht werd noodig gemaakt door de aangele'genheid van Grimm. De so-cialist Grimm, de leider der radikale soeialisten van Zwitserland, was naar Rusland gsgaan om daar als onzijdigen aan-hanger der Zimmerwaldsche richting, deel te nemen aan de politieke werkzaamheden. Daar kwam nu gister het Havasbericht dat Grimm uit Rusland gebannen was ; wijl hij zich ontpopt had als een « agent der Duitsche politiek ». In Zwitserland nam men dit bericht zeer sceptisch op en men ncieende dat Grimm alleen verbannen was omdat hij in den loop der < anarchiedagen » van Kronstadt openlijk voor de burgers der kuststad als redenaar opgetreden was. Nu is het be-wezen dat dit ailes slechts geruchten waren. De waarheid hieromtrent is, dat de Engeîsche regeering euvol nam aan den doof Branting in « Socialdemokraten » afgekon-digden.telegra-m van Hoffmann aan Grimm. De Engeîsche regeering ziet in den door Hoffmann verzonden telegram iets «onon-zijdigs», een stap die door het Engelsch par-Iement zou moeten besprokei» geweest zijn. ..In c.arlementaire kainsea io, men er echter van overtuigd dat Hoffmann, do voorzichtigste politieker des lands, zijn stap gedaan heeft in de volledigste overtui-ging dat hij daardoor de algemeene zaak van den vrede zou kunnen dienen. De ï Bund » van Bern neemt het Bondsraadslid Hoffmann in bescherming tegen de bewering dat de vroegere leide- der bui-tenlandscho politiek thans een agent van Duitsehlaud zou ta aanzien zijn. Hoffmann heeft met het besto inzicht gehandcld om de zaak van den vrede te dienen, alleen is hem te verwijten dat hij voor zijne ambtskollegas va 11 de Zwitserscho regeering eene onrecht-matiga geheimdoenerij heeft gepleegd. G een rnensch kan echter Hoffmann ervan verden-. ken, dat hij Rusland ertoe heeft willen brengen aan zijne verbondsplichteii, welko het in 't Londensch verdrag heeft aangeno-men, te verzaken. Ook moet men de Haag-sche konferentie aanroepen, volgens weike de poging tôt vredesbemiddeling tusschen oorlogvoerende landen niet als onvriende-lijken stap van een ncutrale to aanzien is. ; Kn het Buitenland Isa De kabinetskrisis WEEXEN, 20 Juni. — Volgens de avond-bladen werd. \anmiddag in het Huis van Afgevaardigden liekend dat de keizer graaf Clam Martmitz heaft opgedragen het kabi-net te vormen. De eerste minister is reeds in onderhan-deling getreden met de partijen. Volgens het sFremdenblad» vernam, zette de minister-président den ganschen dag do onderhaudelingen ter hervorming van het kabinet voort. In 't middenpunt van 't belang stond de bespreking met den leider van den Polcnclub Lawarski. De parlementaire kommissie van den Polenclub nam onder meer een voorstel van den socialist T>ia-mand aan, dat in de nieuwe regeering geen lid van het kabinet Sturgkh zou komen. Verder werd de eiseh gestcld, cîat het intre-den der Poleu in 't ministerie gewaarborgd blijft. Ook eene reeks volkseconomische eischen werd voorgebracht. Het opmerke-lijkste feit van den dag vormde de gemeen-schappelijke zitting der Zuid-Slaven en Tsechen en de Union Latina, met liet docl gemeenzaam op to treden. Algemeen heerscht het inzicht dat de dag van heden een ontspanning in den toestand gebracht heeft. in Fraitkri^k Minister Thomas over Vredesçirogram-ma der DuStsshe Soc?®a!demoaraten KOPENHAGEN, 19 Juni. — Do fransche minister Thomas liiet zich in Stockholm ook uitvragen door den man vjin «Po.iitiken», aan dewelke hij het volgende zegde over het vredesprogramma der duitsche sociaal-democraten : Ik heb de voorwaarden der duitsche so-eiaaldemocraten eerst hier in Stockholm leeren kennen. Ib moet daaromtrent ver-klaren dat ons voorstel tôt sluiten van den vrede zal uitgaan van heel tegenoverge-stelde grohdbegin&els. Het grondstelsel vain «geene aanhechtingen en geeoie schadever-goeding» is dufebelzinnig. Indien het be-teekent dat het status quo ante moet be-houden blijven, clan kunnen wij hst niet aannemen. Wanneer de teruggave van El-zas-Lotharingen aïs eene «aanhechtings be-schouwd wordt, indien de bevrijding van Armeflië aanzien wordt als eene • anexa-tie», en wanneer men de vergoeding aan België, die van het schuldig Duitschland za-1 geeischt worden, ■ aanziet als «oorlog-s-schadevergoecîing», dan kunnen wij het grondbeginsel niet aannemen. Volgens mijn gedacht, zegde minister Thomas verder, moet men zich eerst en v66r ailes tôt akkoord stellen over de opvatting der verklaringen. Aile afvaardi-gingen, die in Stockholm hunne inzichten komen te krainen geven — en zouden malien dat een herinrichting der socialistische Internationale mogelijk vrorde, zouden zich eerst en vôôr ailes moeten tôt akkoord stellen over dat wat men internationaal recht noemt. Zonder een gemeenzaam grondbeginsel bestaat er geen gemeenzaam socialisme meer. Tem slotle zegdie de heer minister dat hij zijn oponthoud in Stockholm niet zou be-nuttigen voor het aanknoopen van onder-handeiingen met de commissie der internationale Confcrencie. Ilij zou .alleen on-derhancTelen met Branting en Stauning en met het oog op het feit, dat zijne regeering reispassen geweigerd had aan de socialistische afgevaardigden, zou liij dit op-onthoud in Stockholm als een reinpi-w aat-zaak opvatten. 'm Italie In Parijs g&looft men aile reden te hebben, tegen de door Riboc, aangekondigde bekendmaking der tusschen Rusland en de Entente bestaande verdragen te waarschu-wen. Te Petersburg hebben zich, volgens het heet-, agenten van het Engelsch gezantschap in 't bezit gesteld dezer gevftarlijke en bloot-stellcnde dokumenten. Évenwel zijn Russische bladen in staat geweest een dezer schriftcn to publiceeren. Het handelt over 't geheim verdrag dat in de lente van 1915, voor 't intreden van Italio in den wereld-oorlog, tusschen Italie en de gealiieerden gesloten werd. Volgens dit verdrag waar-borgden de gealiieerden toen aan "Italie , Zuid-Tirool, Triëst. den oever der Adriati-scho Zee met Spalato en Zara, Midden-Albauië met Valona, de twaalf eilanden ia ' de» aveiûgel ^ Yoordeslige i spoorvvegconces&ies in Klein Azië. De «Djen», het orgaan van den Russischen oorlogsminister Kcrenski, knoopt hier de Qpmerking aan vas.fc : De ongerechtigde voordeelen, die Italie voîgëns dit verdrag ten koste van Servië zou bekomen, verster-ken de verdenking in betrek op de overige geheime verdragen en doen de publikatie ervan als gewenscht voorkomen. In aile geval zou de publikatie maar kunnen gebeuren in akkoord met do gealiieerden. Do Russische pers moet éditer do gealiieerden erop qpaicrkzaam maken,- d_at de openbare meening in Rusland de publikatie der geheime verdragen onvoorwaa-rdelijk verlangt. Sr OriekeoSasisI De nieuwe Grieksehe konsng - ~4>-BERLIJN, 20 Juni. — Jonuart beval de. inhechtenisneming van Goenaris en Meta-xis. In Engeîsche bladen wordt gezegd cat indien koning Alesander gelooft de politiek van zijn vader voort te kunnen zetten, ' hij de voorwaarden, waaronder hij op deq. troon geraakt is, verkeerd begrijpt. Hu!»îhai.'sn voor Geaifieerden BERNE, 19 Juni: De «.Matins meldt: de ' bezette Grieksehe h%ven Fatras, Korinihy 1 en Pireus werden aïs coiiogshulphaveti deç gealiieerden vcrklaard. si© Vereeislgd© Staiôw WeigerSng lot graanultvosr naar fîoorwegen ROTTERDAM, 20 Juni. — Do « New-York Timob » schrijft : Noorwege» mag. geen Amerikaanseh gratin ontvangen. zoo-1 lang het niet tegei\ de Duitsche aahf'allen op zijne handelsvloot protesteert. «iapan en de Vereenîgda Staten BERLIJN, 20 Juni. — De a Berliner Lo-kalanzeiger» meldt uit Den Haag : De Washingtonsche korrespondent van het Hol-landsche Nieuwsbureau bericht uit Japan,1 dat Japan de Amerikaansche '. oorstéllen ' afgewezen heeft om zich aan te sluiten bij ' do staten dio zich met do binniînlandscho aangclegenheden van China willen bozig-houden. VARIA lSeiswiglï©eie!!i Dê ooripg heeft ons reeds veel anders en nieuws ge-brackt —• ^en niemand kan zich een kl^r gçdacht vormen '.'an ailes wat nog te wachten staat, op gelijk wèlk gebied. Hieromtrent heeit de hollandsehe Tijd uit een en-g^sch blad het volgende vertaald, dat ons wat verder in de toekornst laut blikken : Alhoewel het door de meerderheid der menschen sis eene « onmogeiijliheid » zal uitgekreten worden, be-staan er reeds ernstige bansen voor dat de heele engeîsche bevolking zal gedwongen worden tôt het dragen van een algemeen ltostuum ot uniform. Deze nwatregel moet niet aanzien worden als zijnde voorgesteld door de eene of de andere af£onderliike administratie, ingegeven door de bijzondere bewontis-ting voor het irjjlitarisme, aangemoedigd d<5£>r de ver» \ bqel<iiM5kraeht'\"an de eene ofde aiiderœ' soort van bargafS. Ilct voorstel gaat eigenhjk uit vàn dè engeîsche Central Wooladvisery, eere -eer emstige engeîsche offi- ' cieele inrichting, die gelast was met het opmaken van een verslag over de vooruitzichten in de bleedingsilij-verheid en de l;ans"n van verzorging met grondstofifen ■ Voor deze nijverheid. ^ , Het verslag van de Ceçtral W^pla^yisfirv wyst op de talrijke moeilijkheden' dje men iri'dezé nijverheii.! nog kan ontmoeten, voora!" voor wat betreft net aao-| schaffen van grondsîoffen en het aanwervén van warl-1 krachten, en het komt tôt het eenvoudig besluit 4 dat ; y> het gelegen en geschikt zou zijn eene algemçene type » van allerhande kleerstukken voor te schrijven, diei » zou kunnen gedragen worden door de lieele engeî- ' )> sche bevolking — wat eene onberekenbare besparing » zou mogelijk maken in de klcedernijverhcidjprer hst » algemeen «. j De Pall Mail-Gabelle riep de aandacht op het voorstel van de Wooladvisery en bepaalde zich bij de vasi-stelling « dat liet zeker eu vast het doortastenda en tret-1 fends voorstel was dat sedert het uitbrekfii; van den oorlog gcdaau ia aangiande de n;aatsLhappej|jke hor-: vormingen die zich in deu toestand opdringen » Ândere bladen hîelden* zich ook bezig met'de zaak en een der scherpste spotter» vvist daartegen alleen sn te brengen « dat men met bijzondere aandacht de hou-1 ding der suffragettenbladen zai moeten nagaan als 1 et! ,. zoover zou komen dat iédereen zal \ erplicht zijn liet'. door de regeering yoorsch'reven uniform te dragen. » Laten wij liever niet spoiten enzeggen dat het voorstel het overwagen waard is, al heek mèn het hier ook te doen met het menschclijke ijdelheid en voora! met de bespottelijke modegrillen. IN BELGIE De bestuuriijke schsiding BERLIJN, 20 Juni. — Naclat door .ver-j oixlening van den Gcneraal-Goevçrîieui' ini Bclgie \an 21 Maart 1917 Belgiè in twee; Best'iiui'sgebieden, het vlaamsche en het; Waalsche, verdeeld gçworden is, van «ie-welke het eerste de -rovintiën Antwerpen, f Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, nls-ook do omsehrijvingen Brussel en Leuveu, ' het Waalsche de provintics Henegouw,! Luik, Luxemburg, Namen alsook de cm-,' schrijving Nijvel onivat is door liet aller-hoogste beve.l van 11 Juni 1917 do Groot-Ilertoglijko Badensche Oppei'aiabtenaar Schaibele tôt den Bestuur-overste voo-r het Vlaamsche Bescuursgebied met den zetel te. Brussel en de président der provintis Henegouw, koniDklijke Priiisischo Land-' raad Haniel tôt Bestuurs-overste Vjoor het Waalsche Bestuursgebied met dgn zçiel te Namen benoemd geworden. Beide bcamb-ten is voor dejj duur hunner werksaam-l heid den rang van den Raad I kl&sse ver-1 leend geworden. Gelijktijdig is do geheime «uwrstc-finantieraad en verslaguitbreQgen-de raad in het Pruisische finantie-ministe-rie Pochhammer tôt clen leider der finati-tie-afdeeling bij den Generaal-Goevemeur in België aangesteld en is hem voor den duur dezer werkzaamheid den persoonljj-ken rang- van do Baad I-klas verleend geworden.Bij den G eue r aal - G o e v e rn e u r is je en bur-' gerlijke-kanselarij ingesteld geworden, iofc wiens leider de koninklijke Pruisische landraad von Wilmowski te Merseburg g*-roepea werd. De voor het geheele gebi|ji van *t Ge.nei:al-Gquvernem:ent België aafc-gestelde Bestuurs-overste Excellentie yon Sandt zal tôt cle volledige doorvoering van de Bestuurlije scheuling op den door liera sin(^g het begin van december 1914 bejtj.tfc- 33s iaac « N. 172 3 centiemen per nummer ^rijdlap 2-* Jani

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes