Vooruit: socialistisch dagblad

1032 0
13 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2z977/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukcler-L! itgceîstcr Maaîschappij H ET LïCSiT bestuurder: p. DE VISCH. Ledclîsrg-Qen! . . REDACTIE . . ADMÏNÏSTRATIE KOOGPOORT, 29, CENT Urgaan der Benjtsphe Wepkliederipàïty, — ferschi/nende aile dagen. AB0NNEMENTSPR5JS BELGIE Drie maandcn. . . , , fr. 3.23 Zcs maandcn . , , , 4 fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 M en abonneerS zicl» ep aile postbureeleo DEN VREEMDE Drie maanden (dageltjks vtrzoncîen). . ... i fr. 6.73 , Wint nieuwe Leden ! Onze parti] genoot Eduard Anseele sloot de schoone vergadering van zon-jag laatst in ons Feestpaleis, met een warmeri oproep aan allen, om te ijveren yoor het winnen van nieuwe leden. Elkeen weet hoe hij dit kan en hoe hij het doet, als hij het oogenblik ge-schikt acht. Terecht zegde onze partijgenoot, dat de leden zelfs zonder propaganda toe-stroomden. Hij vroeg dus in den grond niets anders dan over de natuurlijke be-weging die ontstaan was uit de treurige omstandigheden die vvij beleven, te hel-oen en te voeden om den oogst rijker [ en 110g grooter te maken. I Anseele zegde kort en bondig : Gezel-innen en gezellen, profiteert van d'oc-;asie ! Onze partijgenoot sloeg den nagel op den kop. En als bewijs deelen wij hieronder een briefje mede ons gezonden en dat geheel zeker opgevat en geschreven is onder den indruk van Anseele's rede. Cent, 11 Januari 1915. Waarde Hoofdopsteller, Ik acht mij verplicht u een gedacht te jnderwerpen dat bij mij is opgekomen. Ik heb mij afgevraagd of het niet mogelijk zou zijn, in dezen droeven tijd van werkeloosheid die wij nu beleven, om aan onze leden en niet-leden de in-richtingen van Vooruit te leeren kennen. Wij dwalen nu toch doelloos langs de straten, ons vervelend en niet wetende voor weiken duivel eene kaars aan te steken. Wij, leden-samenwerkers, kennen onze eigene mrichtingen niet. Zeker heeft dit twee groote oorzaken, ten eerste het snel aangroeien dier in-richtmgen, en ten tweede het feit dat wij aîleen onzen zondag vrij hadden, wanneer die inrichtingen in werkzaam-hetd niet zijn. Ik meen, vriend Hardyns, dat dit be-zoek veel zou bijdragen om onze overtui-gmg te sterken en ons naast den geest-drift met de noodige kennissen te ver-rijken die noodig zijn om nieuwe leden te winnen. Daarbij zou dit een overwegenden in-vloed uitoefenen op de niet-leden, die wij zouden medeslepen en aan wie wij de voordeelen van Vooruit zicht- en tast-baar zouden voorstellen. Het voorbeeld der staatsbedienden heeft mij daarvan overtuigd. Vriend opsteller, ik kan de organisa-tie van die bezoeken met uiteendoen, maar iets vraag ik toch, namelijk dat er een paar partijgenooten als leiders zouden aangeduid worden en de dagen, uren en plaats van vergaderen zouden worden vermeld. Wij zouden wel voor de deelnemers zorgen, en de uitslag zou zeker goed en prachtig zijn. Dank voor de opname. Uw partijgenoot, Alexandek. Van Pamel. Natuurlijk moeten wij dit schrijven onderwerpen aan het bestuur van de Samenwerkende Maatschappij VOOJ'UÎÎ, die er zal over beslissen. Wij aarzelen met van te zeggen dat wij het goed en praktisch vinden, uit-gaande van het standpunt dat : Woor-den wekken, maar voorbeelden strekken. Er is inderdaad veel, zeer veel te zien in Vooruit en zeer veel te leeren. En wij zelven hadden reeds de mee-ning geopperd, dat er al te veel van ons leden waren die hunne eigene mrichtingen niet kenden, wat in den grond be-treurenswaardig en nadeelig is. Welnu, het initiatief van onzen kame-raad Van Pamel bewijst dat wij met velen van hetzelfde gevoelen waren, zonder met elkaar gesproken te hebben. Wij zijn er tevreden om. Dit toont dat de cooperatieve wagen aan 't rollen gaat en als wij willen werken met aanhou-dendheid en verstand, is er een slag te slaan. Nog heden morgen vernamen wij het lid worden-van menschen, van wie wij het nooit hadden durven droomen. 't Is voor het profijt, zal men zeggen, daarom zijn die nieuwelingen nog geen socialisten. Aangenomen, maar wij antwoorden daarop : het zijn toch 00k geen vijan-den meer en 't is maar de eerste stap die kost. En geloof ons, partijgenooten, men gaat niet veel in een woljewinkel, men kiest en zoekt er niet uit zonder dat er een vlokje aan de kleeren blijft hangen. Gaat die beweging klimmend voort, dan zullen zich 00k andere behoeften en plichten aan Vooruit opdringen. Wij zullen gedwongen worden tôt meer socialistische schriften aan onze leden en elke algemeene vergadering zal moeten gepaard gaan met eene korte, maar duidelijke socialistische toespraak. En alzoo zullen wij van onze nieuwe leden weldra goede en knappe socialisten maken. Wij rekenen op u, mannen en vrouwen. Anseele heeft goed te spreken, de be-heerders hebben wel hun best te doon, ons blad heeft wel te schrijven, als gij allen niet moedig en geestdriftig bij-springt, ehwel dan is dit ailes wel niet nutteloos, maar het geeft den helft niet der vruchten die het zou geven als onze tienduizend familiën zouden zeggen : wij willen dat Vocruit grooter worde, dat hij groeie en bloeie. 't Is voor dat groot en schoon apostel-werk dat wij op U rekenen en gij zult Vooruit liever zien naarmate gij er meer voor doet. En hij zal het u dubbel terugbetalen. F. H. De Belgische Spoorwegen onder Duitsch Bestuur Onder dien titel vinden wij in de Afl. il van het Duitsche tijdschrift «Die vVoche» eenige inlichtingen die ons, onder meer dan één oogpunt, waardig schenen voor de lezers van «Vooruit» te worden saamgevat,en in de eerste plaats | door de talrijke bedienden van den Yze-renweg, Posten, Telegraaf en Telefoon [ niet zonder nieuwsgierigheid zullen 'ge-ezen worden. « Tôt eene der gewichtigste onderdee-i len van het legerbevel in een veroverd , land behooren in onze dagen de over-; name en het uitbaten der ijzerenwegen. De gronden waarop die bevestiging steunt zijn voor iedereen aanstonds dui-delijk, als men zich rekening geeft der overwegende roi, welke de spoorwegen vervullen in het vooruitzenden der troe-pen zoowel als voor het vervoer van den I verplegingsdier.st en den munitievoor-! raad. » Zoo zal een zich terugtrekkend leger I in de eerste plaats al het rollend mate-riaal medenemen, de spoorbanen door de vernietiging der kunstwerken en het op-blazen van tunnels voor den vijand' 011-I fbruikbaar maken, terwijl lan£S den £i>_, deren kant de veroveraars door aile mo-gelijke middelen zullen trachten de ijzerenwegen en toebehoorten onmiddellijk te herstellen. » Over het eerste tijdvak dier ontknoo-ping zijn wij tijdens het vooruitrukken der Duitsche soldaten naar aile voldoe-ning ingelicht geweest. » De Belgen hebben bruggen en tunnels doen springen, hoogst waarschijnlijk- het ingewikkelde blockstelsel naar aile rege-len der kunst vernietigd en zijn met zoo-veel materiaal mogelijk naar Frankrijk gevlucht. » Daarbij weigeren de Belgische spoor-wegfeeambten dienst in het bezette grendgebied te doen, en vaîi vadar-iandschlievend standpunt uit kisœnen wij hun zuifts niet kwaiijk nsmen, want de uitbating der Uzerenwegen in Duitsoh-België Is eene der iîoofdtoestanddaeîen van het Duitsche S(rijgsp!an. (1) Naar de grondslagen van het volkerenrecht mogen de bewoners van een bezet ge-bied niet tôt krijgsdienst tegen hun eigen land gedwongen worden. ïBijgevolg hebben de ijzerenwegbcdien- -, .(1) .Wij onderlunen (JLi den uit aile gewesten van ons (Duitsch-land) land de uitbating der Belgische spoorwegen overgenomen en voeren zij naar het leger aan den Yzer en de Aisne ailes wat den strijders noodig is. t De exploitatie van een vreemd spoor-wegnet komt vrij wel overeen met de we-der indienst stclling van al de elementen die het samenstellen. » Alzoo moeten aile opgeblazen kunstwerken hersteld en aile vernietigde tunnels door langs heen loopende lijnen worden verdubbeld. «Wanneer zulks voorloopig is geëindigd dan zijn de riggels en dwarsleggers zorgvuldig na te zien en worden de ba-nen best eerst door proeftreinen bereden. » Eveneens moeten aile veiligheidsdien-sten, blocksysteem, sigrialen, telegraaf enz., zoo spoedig 't zijn kan in gebruik worden gesteld, 't geen voor onze oogst ontwikkelde electro-technische nijverheid zonder veel moeite kan gedaan \/o d::n. Eerst na de uitvoering van al die werken kan aan eenen regelmatigen dienst vol-gens een vocrgeschreven reisplan gedacht worden, een gebruik dat dan geheel natuurlijk alleen ten behoeve van het leger is ingericht en onder militair toezicht wordt uitgevoerd. » Eerst dan wanneer het spoorwegnet in al de noodwendigheden van het leger voorzien heeft, kan er sprake zijn de ijzerenwegen wederom ter beschikking der burgerlijke bevolking te stellen. » In tegenstelling met het Russische spoorwegnet, biedt de overname der Belgische en Fransche ijzerenwegen geene bijzondere techmsche moeilijkhe-den aan, aangezien over dezelfde spoor-wijdte gereden en het Duitsche materiaal alzoo op de spoorwegen van West-Europa met de meeste veiligheid kan ge-bruikt worden. » Kleine technische verschillen zijn spoedig bijgelegd : o. a. wordt in Duitschland rechts, in Frankrijk en in België links gereden. » Aldus zal men missqliien op de bezette banén van België niet geheel ver rechts kunnen rijden, aangezien aile signalen en gansch het blockstelsel voor het verkeer, links ingericht zijn(i). Er zijn overigens in oorlogstijd andere moeiliikheden te overwinnen om de kwestie van het links- en rechtsrijden over het hoofd te mogen zien. Wat onze Duitsche beambten in België verrichten, daarvoor dienen de hier-tusschen gevoegde lichtteekeningen. Als voorbeeld (hier volgt de afbeeldin-gen en de beschrijving der machien B, type 29, n. 1538 — eener reeks signalen en eener groote kabien die ons in Antwerpen-Middenstatie genomen schij-nen).De gewapende wachtposten bewijzen dat wij ons in een vijandelijk grondge-bied bevinden en er steeds met allerlei onaangenaamheden te rekenen valt. In de veronderstelling dat al de ijzerenwegen opvolgentlijk ten dienste der burgerlijke bevolking gesteld werden, mag er betrouwd worden dat de veiligheid van het verkeer vermeedert door het feit, dat de misdadige pogingen van den vijand zich ten huidige dage tegen zijne eigene bevolking keeren zouden. Zoo kunnen wij beweren dat, ten-minste voor wat de Oost-Belgische lijnen betreft, even van Gent uit, volkomen zekerheid en een geregeld Duitsch bestuur bestaat, 't welk slechts in bijza-ken en onbeduidende kleinigheden van de uitbating in Duitschland afwijkt. Miele. (1) Op den Ringspoorweg van Gent wordt onverschillig rechts en links gereden. (M.) ûsneraa! offre Een verslaggever van de France de Bordeaux et du Sud-Ouest heeft een onderhoud gehad met do eenige nog levende zuster van Joffre, Madame Artus, te Rivesaltes, waar de generalissimus geboren werd. De Daily Tclegraph-correspondent t-o Parijs vraagt zich af wat «Joffre de Zwijger» zal zeggen, als hij dit verneemt. Waarschijnlijk zal hij glimlachen en niets zeggen, want het onder-hcud vertelt ons niet veel over militaire ope-raties en niets dat oolc maar eenigszins van belang kan zijn voor den vijand. Aanvankelijk was, volgens Madame Artus, het geslacht der Jofire's niet Fransch, maar Jit is al sinds vele geslacliten veran-derd. De familieoverlevering zegt dat de bet-overgrootvader van den generaal een Spaansch edelman, da Gouffre was, die in de achttiende eeuw om politieke redenen naar Frankrijk vluchtte. De vader van den generaal was een kind uit een groot gezin en koos het vak van kuipcr, dat hij voort-zette, zelfs nadat de dood van zijn moeder hem tôt een klein landbezitter geinaakt had. Joseph Joffra —; want, wij hooren het • voor het eerst, de voornaam van den opper-bevelhebber is Joseph — behoorde tôt een gezin met elf kinderen. In 1852 geboren, ver-trok hij, na op schitterende wijze het coilege te Perpignan gevolgd to hebben, op den leef tijd van ruim vijfti.'n jaar naar. Parijs, om zieh voor te bereiden voor het toelatings-examen voor de Ecole Polytechnique. Zijn plaats op de lijst was vrij laag — veertien. In 1870 diendo Joffre als onder luitenant in het garnizoen van do belegerde hoofd-stad. Niettegenstaande zijne praehtige en buitengewoon snelle loopbaan — hij was op 49jarigen leeftijd generaal — behield hij zijn eenvoud en rondeur. Hij bracht zijne vacan-ties door te Rivesaltes, waar hij dialect praatte met zijn vader. Qvera! ira te raeer miinen Telegrammen uit Christiania melden dafc, voot het toenemend gevaar der mijnen. aile postbooten aldaar den nachtdienst hebben moeten opschorsen langs de noordelijke zoowel als langs de zuidelijke kusten. Deze opschorsing van den dienst brengfc zeer veel en schadelijke vertraging mede, vooral tusschen Maudal en Christiansùnd, i waar bijna geene gele'genheid van vervoer;i per spoor bestaat. -j De noorsche stoomboot «Syrius», diei voor eenige dagen van Dyzart naar Koor-' wegen vertrokken was, moet op eene mijrt geloopen en gezonken zijn. } De «Ostarié», komeud van Glascow, ia voor Mercy op eene mijn geloopen en 00k gezonken. ) De noorsche «Fram» en de deensche «Ingolf», die voor eenige dagen de haven van Kopenhagen verlaton hadden, moeten hetzelfde lot ondergaan zijn, want zij hebben niets van zich meer laten hoor»n. ) Langs ds noorsche kust heeft mon gedujj. rende twee weken onzeglijk veel raijnen opgevischt, maar er komt geen eiade aan.i Men vindt nog meer drijrend» mijnen tusschen de Hebriden, Holland, Noorwegen en Denemarken, waar de scheepvaarb zoo goed als onmogelijk geworden is. j De engelsche «Golland». die over ds Noordzee naar Christiansùnd gevaren was, heeft langs de noorsche kust niet rninder dan acht drijvende mijnen ontmoet. > De kapitein van de engelsche «Sitona»' > had er niet minder dan zeven moeten ont-wijken in de waterstreek van Hanrsholmen., ' De kapiteins van veel andere schepen hebben nog meer mijnen ontmoet en zeggenj dat de scheepvaart onmogelijk geworden is.;i i Europeesche Oorlog la Wesf-Vfsandereo 'I Noorden van Frankljk Uit iaifsfibd Groot Eoofdlwarticr, 10 Jan. 1015. — Westetijk oorlogstooncel: Het slecht weder hield 00k gistercn aan. De Leie is op eenige punten buiten hare oevers getreden, tôt op een breedto van 800 meters. Vijandelijke pogingen, om ons uit onze stellingen in de Duinen bij Nieuwpoort te-rug to dringen, mislukten. Noordoostelijk van Soissons herhaalden de Franschen hunne aanvallen, die gisteren gezamenlijk onder zware verliezen afgewe-zen werden. Meer dan 100 gevangenen ble-ven in onze handen. De strijd is er weer aan gang. Westelijk en oostelijk van Perthes (noordoostelijk vau 't kamp van Châlons) vielen de Franschen opnieuw hevig aan. De aanvallen braken onder zware verliezen voor de Franschen af. Wij maakten omirent 150 ge-vangenen. In do Argonnen wonnen wij ver-der terrein. Hier zooals in do streek van Apremont, noordelijk van Thoul duren do gevechten nog voort. Op 8 Januari, 'savonds poogden de Franschen opnieuw het dorp Ober-Burnhampt door een nachtaanval te nemen. Do aanval mislukte geheel. Onze troopen namcn verder 230 Franschen gevan-gen en maakten een machiengeweer buit, zoodat de buit van Ober-Burnhampt op 2 officieren, 420 man gevangenen en 1 machiengeweer komt. De Franschen hadden 00k hier oogenschijnlijk zware verliezen. Eeno groote massa dooden en gewonden ligt voor 't front en in de aangrenzende wou-den. Gisteren vonden slechts kleine gevechten in den Elzas plaats. Tegen middernacht wezen onze troopen bij Nieder-Aspach eenen franschen aanval ai. Oostelijk oorlogstoonccl; Het weder is nog niet gebeterd> op 't gansch© oostelijk front bleef de toestand onvor-anderd.Kleine russische vooruitrukkingen ten zuiden van Mlawa werden afgewezen. Opperste legerbestuur. Uit Fs8aîisG§ii© on PABIJS, 9 Januari. (Beuter). Het ambte-lijke communiqué -van heden middag be-helst: • « Ten Zuiden van Yperen hebben wij aan de loopgraven van den vijaud ccliade toege-bracht» In de streek van Soupir hebben wij den heuvel, die op de kaart als 132 aangeduid is, genomen. JD'- Duitschers voerden lievige tegenaanvallen uit, van welke er drie afgesla-gea werden. Wij behielden drie voor elkaar gelegen loopgraven van den vijand. » De Duitschers beschoten Soissons en schoten het paleis va.n justitie in brand. » Onze artillerie vernielde loodsen waar-in zich machiengeweren bevonden, ten zuiden van Laon. Wij brachten de batterijen van den vijand tôt zwijgen en vernielden een paar loopgraven. » In de buurt van Perthes deden de vijan-den een verwoeden aanval, waarop wij met een tegenaanval antwoordden. Kiet enkel behielden wij onze positie op den heuvel 200; maar 00k namen wij hun loopgraven » Tusschen Argonne en Beims sloegen wij een verwoeden aanval af, en wij kwamen een weinik' vooruit la de buurt van Comay handha^ifden wij onze stellingen. » Yerder naar het zuiden ontvingen deJ Duitschers krachtige versterkingen en her-f namen Burnhaupt, hetgeen hun echter groote verliezen kostte. » * & Âan It lossiscii-FoolstîSs-Galicisoiit pus Elit HMSSIsoIÏO IÏTOSI Petrograd, 9 januari (Officieel) : D'à générale staf meldt : « Op den linkeroever van den Weichsel, en wel op het front Sucha-Bolimow-Mogoli, worden de gevechten steeds hardne^iger. De Duitschers wenden er de middelen van ' een belegeringsoorlog aan, door loopgraven aan te leggen, maar zonder er in te slagen vooruit te komen. Er zijn geen andere uit-slagen te boeken da-n genomen en hernomen loopgraven van de eene zijde of van de andere .In het overige deel van Polen is het betrekkelijk kalm met plaatselijke geschut-gevechten. ] » Het bezetten van Boekowina vorderfc geleidelijk; op sommige punten zûjn de grenzen van Hongarije en Zevenbergen be-reikt. s ■gBaSSS3«graMHDff1H*MII|l|l»HI I—B—B—I ta le! BeitsnM, In Duitschland 0© isi*ijggs§@vangg©ï!eBB Het bestuur van het district Gifhorn^ (Hannover) heeft het voorbeeld gevolgd van het district Falingbostel en besloten do krijgsgevangenen voor ontginning yan veengronden te gebruiken. Het districtsbestuur heeft te dien einde bij Hestermoor een terrein van 1260 morgen aangekocht, dat op het oogenblik nog volkomen onontgonnen is. Het bestaat uit 300 morgen lichten zandgrond en 960 morgen veen. De waarnemende bevelhebber van het 10e legerkorps heeft op verzoek 500 gevangenen beschikbaar gesteld voor het ontginnings-werk.& & # In Holland BfiSsjlseh komSt@§t Een belgisch komiteit tôt bescherming der Belgische uitgewekenen is te Breskens, Hol-land-Zeeland, tôt stand gekomen, onder es-re-voorzitterschap van den heer Van Zuyen, burgemeester v&a Breskens. Da eerste zitting werd talrijk bijgewoond. Het Komiteit werd samengesteld als volgt: Voorzitter M. Willem Huysmans; onder-voorzitter M. Jan Huysmans; schrijver M. Lod. Willemsens, scnatbewaarder M. Ver- } meulen; kommissarissen Mad. Wed. Vanda'i Casteele, MM. Baetslé, Lezeire, D'Hooge en ii Houtekeet. J Het voornaamst© oosmerk vau het komi-j. M. ~ Prijs psr nummer : voor Balgia 3 cantiomen, voor den «reemde S eentiernsB T©Sefoons SedaoLs 247 » ^dministratie 284S isosaa -:ap 13 Januari "S SI 5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes