Vooruit: socialistisch dagblad

1816 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p55db7wz67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ggli^3» Orgaan der Belgische WerkHedenparMj - Verschijnende alle dageq. Ü ririniiiiiirriTiïiMiiiiiiiinliiii S0K868 Oorlog » Vit Dtiïtsche brosi. !F«*«rf#* oortogtterrcirn,.. ÔROOT HOOFDKWARTIER, 4 Mei. (Off.) « {MMKMpen w kroonprine Ruppreeht «1 van den ■pSttdiea kroonprins 1 Aas de slagfttmten is de médina osrwrandeid. De aruïleriebedrijvteheld wat in ^lefctars, nemeBjk ook gedurende den nacht, levenjjt, In het Kenœralgefàed en epde beidezJjden van de Am steeg ze hede» morgesi totgrootehefrigbeid. Een ggêlKbeeedeefceHjke «mr**l ten zuid-oosten van Ar^wei4efge«laaen^. legergroep OiHwitz ï Voor Verdun flakkerde de i Fit Bngelsehe bron. LONDEN, 3 Mei (Off.) — Plaatselijke geveehten, die ten onzen gunste verliepen, hadden in den laatsten naoht bij VMera-Brétonneux plaats. Wij voerden gevolgrijke aanvallen ten zuiden van Araat en ten bosten van StVenant uh, bij dewelke onze troepen to gevangenen maakten enç machiengewerenveroverden. De artillerie was op beide zijden gedurende den nacht tusschen Glveochy en het boeh van Nioppe en in de nabuurschap van Loker en ten zuiden van Ieperen werkzaam. In een plaatselijk gevecht, die gedurende den laatsten naoht ten zuiden van ViUers-Bretonneux plaats had, werkten onze troepen met Fsanschen te samen en brachten eenige gevangenen in. De vijandeHjkf -irtïHerie betoonde heden voormiddag ten noorden in Albert In den sektor van Beaumont en Hamel betr kelijke bedrijvigheid. Afgezien van de wederzijds :be artillerie-werkzaamheid op andere deden van het ï. jnt is niets verder te melden. 9i eerlog tassciiei Haiti m öösïeRfilkKoiiariis uit Oostenrijksche bron WEENEN. 4 Mei (Off.) t In het jguid-Westen aanhoudende rijke gevechtsbedrijvigheid. Uit Italiaansehe bron. ROME. 3 Mei. (Off.) s Onze verkennu^aiuceliage.. vielen vijandelijke afdeelingen in het Suviale (hoogvlakte van Astag-o) en In het Alano-bekken aan en sloegen ze op de vlucht. Artilleriestrfjd in het Tonalegebled. In het Lagarino- en Brenta-dal en aan de neder Piave verstrooiden onze patroeljen vijandeliike troepen en arbeiders. Aan het bove a einde van het Roco-dal en in de omgeving van Pontedi-Piave en Cortellaca verstrooiden onze patroeljen vijandelijke verdedlgingsplaatsen. In het gebied van Asiago namen ze b)j San Dona kolonnen die op rriarsch waren, onder hun vuur. Op het geheele front levendige verkennersbedriivigheid en luchtgevechten. Acht vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. OP ZEE BJcRLUN, 4 Mei (Off.): Een onzer l/-»eateB, kommandant kapiteinluitenant Neurenther, werkte in de Iersche zee en dezes toevaartsiraten met goeden uitslag tegen het handelsverkeer onzer vijanden. Vijf bewapende, voor het-meerendeel dtepbeladene stooraers en een zeiler vielen de aanvallen van den boot ten offer. De ladingen der stoomers bestonden vooral uit kolen, een stoomer had munitie geladen. Een werd uit sterkverzekerde konvoois geschoten. Vooral werd de bewapende Engelsche stoomer « Brakendale» (3095 br. r.-t.) vastgesteld. In bet geheel werden na nieuw ingekomen meldingen der U-booten 20,000 br.-r.-t. getorpedeerd. BERLUN, 4 Mei (Off.). —'Aan de Westkust van Engeland werden door een onder bet bevel van den kapitein-luitenant vrijheer von Loo staande onderzeeboot twee bijzonder waardevolle stoomers, namelijk de Engelsche stoomer « Lak* Michigan » (9288 br. t.) en een ander 8000 br. t. groote stoomer uit hetzelfde sterk verzekerde konvooi geschoten. Te samen . 17.000 br.t. De Chef v. d. Âdmiraalstaf d. Marine. E STRIJD liTTWEoltN Voor1nleuwo scbau-rtonlsseri ? PARIJS, 4 Mei. — « Le Temps » meldt van het front : De rustpoo< in tie streek van Amiens is voorbij. De vijand is in 't gansene strijdgebied met vermeerderde verkenningsarbeid weer begonnen. Er is zeer met de waarschijnlijk eener beropname van het ofteasief in dit frontgebied te rekenen. BERN, 4 Mei. — « Le Temps » meldt uit Londen, dat de Engelsche havens sinds Dinsdag morgen versperd zijn. In Londen en Parijs loopen geruchten van aanstaande gewichtige gebeurtenissen op zee. De Amarikaansche troepen LONDEN, 4 Mei. — De « Times » meldt de aankomst van Amerikaansche troepenafdeelingen aan het leperenfront. De sekretarU voor WASHINGTON, 5 Mei. oorlog Baker eveneens de chef van den stafgeneraal Marck en de provoost Maracbali, generaal Orowder, onderwierpen aan de militaire kommissie van het Congress het plan voor de legerversterking. Het bestaande legerkrediat, welke door de kommissie tot den terugkeer van Baker uit Frankrijk in aanwending gebracht werd, voorzag een leger van 1700 duizend man. Na eene konferentie met de Senaatscommissie verklaarde Baker dat hij geene grens voor de legersterkte ter bespreking bracht, daar de eenige grens daarvoor de mogelijlheid der Vereenigde Staten is, manschappen toe te rustïn en te verzenden. Het program ven het oorlogsdepartement werd heden bij de militaire kommissie van het Huis ingebracht. Daarbij werd bepaald dat de drilling der manschappen, de vermeerdering van het leger, zijne toerusting en verzending, zoo zeer al '. mogelijk moeten bespoedigd worden. Eene veracdering in de dienstouderdomgrens werd niet voorgesteld. (Hoe slecht het met de «mogelijkheid der Vereenigde Staten om manschappen toe te rosten en te verzenden» gesteld is, weten onze lezers uit eene melding der «Nieuwe Courant» (B. Kot.). 1—1imB-C» —' ui In den Duitsohen Rijksdag Hot Algemenn Kiesrecht BERLIJN, 4 Mei ; De cuderdoms-Uommissie van het Atgevaardigdenhuis bedoot in de zitting van heden dat de der ie lezing van het kiesrschtvoorstel op maandag «3 Mei, 's namiddags 2 uur, zal beginnen. Holland en Duitschland AMSTFRDAM, 4 Mei. — De Duitscbe berichtendienst in Den Haag deelt van gezagvoerende Duitscbe zijde meer s De alhier in omloop gebrachte geruchten als Duitschland van Holland de doorvoer van troepen over Roermo&d geëiecht hebben, berusten op ver- 34ejaar— H. 122 3 oenftemen per namraer fifeaiulag 6 Mei I9I8 zinsel. Overigens is er des te minder aanleiding totonrust, als wij weten dat eene naar beide partijen voldoende oplossing van alle zwevende kwesties ook inbetrek op de door te voeren hoeveelheid zand en kiesop Zaterdag 27 April bereikt werd. Het eenig punt waarover nog met baron Gevers besprekingen moeten gevoerd worden, had betrek op de praktische doorvoering van het spoorbaanverkeer over Roermond.Ook hierin is intusscheu in Berlijn volle overeenstemming bereikt geworden. De geheele aangelegenheid ishiermee op eene voor Holland en Duitschland bevredigende wijze opgelost, zoodat alle nog ornloopende geruchten als uit eene ongezonde nervositeit ontsproten te aanzien zijn,• BERLIJN, 4 Mei (Officieel): Op zaterdag, den 27 April, hebben de Duitseh-Nederlandschs onderhandelingen over den doorvoer en Rhijnscheepsvaart tot eene principieele overeenkomst over alle opgeworpene * kwesties geleid. Ook over de kwestie van dan door* voer en uitvoer van zand en kies, welke menigte door de Nederlandsehe regeering aangenomen werd, kwam eene overeenkomst tot stand. Slechts een punt, hetwelke in 't bijzonder met de wederopneming van bet goederenverkeer op de baan Roermond Harnon t samenhangt, moet nog opgeklaard worden. Ook hierover is intussohen eene overeenkomst bereikt geworden, zoo dat de gaosche kwestie als geregeld kon worden aanzien. Nieuwe ekonomisette overeenkomst tussche». Zwitserland en de Entente BERNE. 4 Mei. (Off.): Tusschen de.Zwksersche en ae vertegenwoordigers der geallieerde regeeringen is eene verdere ekonomtsche overeenkomst getroffen geworden, volgens dewelke .Zwitserland aan de eesillieerde regeeringen in den loop van acht maanden bestemde leveringen van hout doet en zich van haren kant voor de levensmiddel verzorging belangrijke toegevingen verzekert. De overeenkomst ligt nog ter ratificeering betrokkene regeeringen. Het sluiten van den Vrede met Roemenië KSULEN, 4 Mei. —De «Do Kölaiache ^aitung » meldt uit Berlijn: De BUK A REIST, 4 Mei. — Spoedig na het aankomen van den BuJgaarschen ministor-preaideat te Bukarest werd in de woning van don staatssokretaris von Kühlmann eene zitting van den oversten der verbondene vredesafgevaardigden gehouden. »i i*a» iwp De strijd in Finland KOPENHAGEN, 4 Mei. — «Berlingske Udende» meldt utt Stockholm dat uit Helsingfors getelegrafeerd wordt dat nu gansch Finland m d» macht dei regeeringstroepen is. De êbords Rood* Garft alleen van de spoorwegen aangerichte verwoestingen beloopan tot een schade van 15ö miljoen, lade laatste weken hebben do Russen beduidende troepen massas aan de Finsche grens verzameld. Men verwacht gewichtige gebeurtenissen. De toestand in Oekranië Bespreking in dan Duitschen RQkadag BERLIJN, 4 Mei. — De hoofdkommissie van den Rijksdag behandelde heden de gebeurtenissen ia ' Öekranie. De voorzitter zegde dat het wenschelijk wasi over de gebeurtenissen in Finland en den stand der onderhandelingen met Holland uitkomst te krijgen. In opdracht van den Rijkskaoselier gaf hierop de onderkanselier v. Payer een» nadere uiteenzetting eerst over de verhoudingen in Öekranie. Drie gebeurtenissen ; zijn er op te merken : t. Het bevel tot bezaaiing dar 1 velden door veldmaarschalk v. Eiefcboro; ». De aan» houding der regeeringsleden in de Ra.ia en 3. de ver*nderiag der regeering en de opbouw ervan op andeje bazis. Over de uitvoeringen van den onderkanseHer zal een officieel bericht gegeven worden. Ook de aan de uitvoeringen van den onderkanseHer aansluitende debatten werden vertrouwelijk verklaard. Ook hierover zal een officieel bericht uitgegeven worden. Besprekingen tussotaK* Oefcranlers en Wlt-Rutheitea KIEW. 4 Mei. — Volgens het Oekraansch TeJegraafbureau meldt, hebben in Kiew besprekingen plaats gehad tusschen Oekraniers en Wit-Ruthenin over de bepaling der grenzen en de regeling der wedcrzijdsche staatsrechterHjke verhoudingen der belde republieken. Het zou tot een verbond tusschen die twee tanden kunnen komen. Het psyobetofisoJi oogenbttk voor Vredesonderhandelingen In « l'Humanité » van zondag schrijft de vroege* socialistische minister Sembnt. dat al» het Duitsch «fiensief mislukt, wat voor de Entente nog immer een zeer schooue zege beteekent, ook als een zegerijk tegenoffensief niet komt, — de aanname van 't gelukken na ' den Duiïachen aanval schakelt Sembat uit, — bet pef> chologisch oogenbiik voor vredesonderhandelingen da» aekomen is. Het is waarschijn lijk,4»t dan van Duitsch-land, nog eer de rmHariren de bevolking op een nieuw offensief kunnen voorbereiden, vredesvoorstellen zouden uitgaan; zonder twijfel souden deze aanbiedingen met de Fransche wenschen niet overeenkomen 1 als, hunne basis echter maar eenigzins aanneembaar ia, dan zou men de vroegere fout niet meer mogen weer begaan, veeleer zouden dan de onderhandelingen moe-, ten aangenomen worden ; deze hoop geeft nieuw leven aan en steunt onae soldaten ; de beste belooning voor hunne dapperheid zou daarin bestaan, dat men de, vrucht de? heldoadoms met laat verloren gaas en niet nog eenmaal da gelegenheid verzuimen. Dit standpunt van Sembat wordt in «La Populaire». het orgaan der socialistische minderheid, door Paul Faure als uitslag eener zekere verdere ontwikkeling in den gedachten gang der meerderbeidssocialisten dank- ' baar opgemerkt en gesteund. Faure schrijft: De groote' bladen aller schakeeringen brengen de wenschen en de hoop van het volk niet tot uiting, als men slechts een weinig de ziel van des arbeider of den boer sondeert, ontdekt men een heftige afweer van de oorlogszuchtige formules der vernietigingsthesissen. Nog enkele weken en de algemeene oorlogspolitiek zal in ahe landen veranderd zijn. Men nient thans, wel wat kat, wat wij niet.zoo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes