Vooruit: socialistisch dagblad

111878 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445jq8p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

mm wat»*wK«ua«*JK^T»2*»*w«CBW7^3">.~:.-aorw^ S centiemen ner nummer ®4eusai» 121 i'©stafa?3 S mm IS ■ ■ ■ ■ w Orgaan der Belgische Werkliedenpartijv— Verschijnende alle dagen. ^}nte^'RügeefsterSam - Maai*ch. HÉYTjCHT^Best. .- P. De VhcT^deberg^Geni — RedTdm ' HoogpoortT^Oent Coralie £>, eboren Ver, *"> en Mev| M. Gastod boren Chi-;,, îaurice Vetv ! Lununer;;. eboren Ver. red Vercou. «a en Mev ?es Vercoi> Aej. Yvonnu I hSer in het Georgetta I neophiij J>e«n;Mei. coutere; M. «ere; Mei, ie Clercq, ' ien van hm j wot, vader, oom en ver. j ERE :n overleden j îruardbestd, ] entekerkhof,I ien vriend», j « aaaschou. traat .466. I meldt Ued, I 'htm teerde.] NG «altehool ta j , om 3 «ir,1 32*4 j ppij worden ig, welke al I om ji uur1) Kerkstraat, f >elet tiec*^ j 9 December] iber 1916 m ] en Kouim» { 1neen» lOtiüer» verstatuten, uurder, VER. I I mm ..■a. Ferdinand Lassale deïwerker was. Doch de reaktie had spoedig weder "gevierd ; de leden van den Communisten Bond den wegens hoogverraad aangeklaagd en zoo moest sn Bond opgeheven worden en het blad den ige 1849 ophouden te bestaan. -tiarx ging weder naar Parijs, waar hij zijne histori • [>e analysen schreef: de fransche revolutie van 1848, Ti 18e Brumaire van Louis Bonaparte (Napoleon lil), l Keulsche Communisten-proces, en andere staatlishoudkundige studiën. ^oor de tweede maal uit Frankrijk gebannen, nam In op aanraden van Engels nu voor goed zijne woon^ts^ m Londen. Ondanks zijne geldelijke zorgen, pmoor dikwijls zijn met eenige kinderen vergroot lyezm, vooral in den aanvang, broodsgebrek ieed, Vouwde hij daar eene enorme werkzaamheid. psschen zijne broodwinnende artikel-schrijverij F een aantal verech illende amerikaansche, engelsche, fsche en duitsche bladen en tijdschriften, voleindigde |*rst zijn boek «Kritiekop de Staathuishoudkunde» P'e« in 1859 hetlicht zag en werkte dan daartusP.aan.zijn beroemd levenswerk Het Kapitaal, Ptiei der politische ekonomie » welks eerste deel F07 verscheen. De uitgave van het tweede en derde ttwelk laatste hij onvoltooid moest achterlaten) I mj met mogen beleven. Door de zorg van Friedtngels verscheen het tweede deel in i885 en het 1. «oor Mehnog en Ka«skx v«^pl«iwdi«k*«rst De jaren die er liggen tnsschen de * Kritiek' op de Staathuishoudkunde » en het groote werk « Het Kapitaal » waren voor Marx die van een lanqdurig, steeds terugkeerend lichamelijk lijden en van groote geldelijke zorgen. Maar dat niet alleen. In die periode viel ook de persoonlijke daad van Karl Marx : de oprichting van en de enorme werkzaamheden verbonden aan de Internationale, die ;n 18Ô4 tot stand kwam. Marx was hare secretaris en tevens bare ziel. De ontbinding dezer eerste internationale arbeidersbond in 1872 en derzelver lange doodstrijd tot het laatste congres in 1877. heeft de laatste levensjaren van Marx zeer verbitterd, hoewel hem steeds de hoop en zekere verwachting van een herrijzenis bijbleet. Hij heelt ze niet mogen beleven. Den 3 Maart 1883 eindigde dit veel-bewogen, emi-nentwerkzame en voor de arbeiders-zaak zoo nuttige leven. Maar zijne nagedachtenis leeft voort in millioenen arbeiderharten en zal blijven voortleven tot in het verste nageslacht. Hij was voorzeker niet van dat soort helden voor wien adel en bourgeoisie «tandbeeiden opricht, maar in alle landen der wereld waar de socialistische ideeënin de hoofden der arbeiders post gevat hebben', siert zijn beeldtenis de nederige woning van millioenen proletaries en zal zijn 100-jarige geboortedag internationaal heden herdacht worden.Mz. Uit Buitsche bron. Westelijk oorlogsterrein: GfiOOT HOOFDKWARTIER, 3 Mei. — Langs de slagfrouten nam de strijd der artillerie in sommige afdeelingen toe. Sterk vuren volgde op afzonderlijke vijandelijke aanvallen ten zuiden van VillersBreton-neux en den westelijken oever der Avre. Na tegenaanvallen maakten wij gevangenen. Voor het overige bepaalde de infanterie zich tot verkenningstochten. Langs het Lotharingsch front de druÊke werkzaamheid van den vijand aan. In het Oosten! Ukraine: Over de lijn JekaterinslawChar-kow zijn wij het gebied van den Donetz binnengetrokken. Aan de Azow-zee hebben yri} de stad Taganrag bezet. De eerste generaalkwartiermeester, LÜDENDORFF. BERLIJN. 3 Mei. — Avondberichb : Officieel : In Zutd-WestFinland hebben wij den vijand in vijf dagenlange slag bij Latbi en Tavastehns vermengend verslagen, 20.000 gevangenen. Van die Uit Franscfce bron PARtJS, 2 Mei (Officieel) : Ten noorden van de Avre mislukte een vijandelijke aanval op onze stellingen in de omgeving van Themoes onder ons vuur. Andere vijandelijke pogingen ten noorden van Ohavigtnon en ten noordwesten van Reims hadden niet meer uitslag. Wij hebben anderzijds verscheidene aanvallen op de vijandelijke linies uitgevoerd, vooral bij Monchel, ten westen van Coucy-à-Mousson en aan de Violu; wij brachten daarbij ongeveer 20 gevangenen in. Kalme nacht op de rest van het front. Av»ndberioht : Tamelijke groote bedrijvigheid der beide artilleriën ten noorden en ten zuiden van de Avre. In den laatsten naeht hebben onze troepen eenen merkeiijken vooruitgang in het Hangard-bosch gedaan. Heden morgen hebben wij eene gedeeltelijke onderneming gemaakt, bij dewelke wij het Bai. mewoud ten zuidwesten van MaillyRaine-val namen, en van dewelke wij ongeveer 30 gevangenen, daaronder eenen officier, terugbrachten. Wij hebben vijf machiengeweren veroverd. Artillerie-bdrijvigheid tus. schen het Parray-bosch en de Vogezen. Kalme dag op de rest van het front. Uit Engelsche bron. LONDEN, 2 Mei (Officieel): De artillerie van den vijand ontwikkelde heden morgen in de vroegte eene betrekkelijke bedrijvigheid in den sektor van VillersBreton-neux en in de omgeving van Mervis. Ze betoonde zich ook gedurende den naeht bedrijvig in den sektor Arras-Lens-St Venant. Infan teriewerkzaamheid werd niet gemeld! Een door den vijand vroeg in de nabijheid van Hebuterne gepoogde aanval werd afgeslagen. Buiten de gewoonlijke van weerskanten arfcilleriewerkzaarnbeid is niets verders te berichten. Oi oorlog fassta Ififfs os OostenrljkHongarijg l'm Gostenriikscfae bron WEENEN, 3 Mei. — Officieel: Gister steeg de gevechtsbedrijvigheid op he* geheele Italiaansche Êront tusschen Judicariën en de Adria weerom betrekkelijk hoog. Op 1 Mei behaalde opperluiitenant von Fiala zijne iôe, 16a en lïe htchfcoverwinningen.. Uit ïtaliaansche bron. ROME, 2 Med. — Officieel: Patroeljegeveehteo in de gemeente Stoccarezde en van de heavalsvan Moaeenera. Eene vijandelijke afdeeling, die onze linies aan de Sasso Rossa poogde te naderen, werd door geweervuur onzer vooruitgeschoven posten teruggeslagen. De vijandelijke artdlteriebedrijvigheid was in den sektor van den Tonale en op eenige plaatsen der hoogvlakte van Asiago, alsook langs den Neder-Piave levendig. Onze batterijen verstrooiden troepen op den Dosso del Mortë (Judikarië) en troffen konvoois op de statieg van Piimolano, SuÊferana en Oc-nsi'gnliaoo. Drie vij- jaclitvliegers nsergeschoten. Een op het strand van Papadoli. een ander bij de Cima Dolme, hei derde bij Fontanelle. Van twee anderen, die door Engelsche vliegers getroffen worden, stortte het eene aan de kust bij Fenzorge, het andere bij St-Lucia di Piave neer. In Klein-Aziê ■ Uit Turksdfó bron. KONSTANTINOPEL, 3 Mei (Officieel) : Palestinafront: Qr> den Oost-Jordaanoever namen de gevechen verder een voor ons gunstig verloop. Voor onze taai verdedigde stellingen verbloede zich de Eugelsclisn gister in vruchteïooza tot a?»n den avond aanhoudende aanvallen. Sterke in het Oostelijke Jordaanbekken nt?âr het noorden vooruitCêschoven kavalleïierrjassas zijn door onze snelle toegeloopenn leiding van den overste Essad Bey aanzienlijk geslagen en ter ontbinding gebracht geworden. Een aantal gevangenen, zeven veldkanonnen, een zwaar lang geschut, paarden, munitie-wagens, een pantserkrachtwageu en veel oorlogsmateriaal werden tot nu binnengebracht. Bij Amman bracht een onzer vliegtuigen een vijandelijk vliegtuig tot neerstorten. De inzittenden, vier Engelsche officieren, werden geyangen genomen. Verder niets van beds. OP ZEE 8e verschalkte duikböötocHos BERLIJN, 3 Mei. Officieel: Op het noor. delijk oorlogsterrein werden wederom 19.000 brutoregistertonnen scheepsruimte vemieïd. Twee stoomers werden in het engelsch Kanaal uit sterk bewaakte convooien geschoten. De namen werden opgenomen van den ongelschen stoomer «Knight Templor» (7175 ton) en van den engelschen raschoener «Wil. son». De Chef v. d. Admiraalstaf d. Marine. AMSTERDAM, 2 Mei. — Volgens een hollandsch blad uit Londen vernam, deelt de voorzitter van den Bond der zeelieden en matrozen mee, dat door den U-bootoorlog sinds 1914 ongeveer 1500 Engelseho zeelieden omgekomen zijn. DEN HAAG, 3 Mei. - Het Korrespondentiebureel vernam: Gisteren middag is de mijnzoeker «Frans Neareabout» op eene mijn geioopen en gezonken. Vijf man der bemanning zijn omgekomen-, vijf worden er vermist. Een kruiser botste, in de nabijheid der kust van Delaware op vi kiMitetboififfir. -rOity of Athen». 74 personen kwamen om, 61 werden door booten des kruisers gered. De stoomer zonk in zeven minuten. Da kruiser is niet beschadigd. IJO SI 'ï WESTEN Bûn valsch gerucht BERLIJN, 2 Mei. — Officieel : Omkopende geruchten, als zouden er bij de laatste operaties in het Westen een groot aantal van onze soldaten verdronken zijm, zijn volgens onze inlichtingen van bevosgdiei zijde van allen grond ontbloot. 08 ilauwi mûmm Ér Kerboüdinsn GENEVE, 3 Mei: Naar Eavas meldt, vergaderden op woensdag te Abbeville de opperste oorlogsraad onder het voorzitterschap van Clemenceau. De verrichtingen werden bijgewoond door: Lloyd George, Orlando, de engelsche minister van oorlog lord Milner en de opperbevelhebber der verbonden legers aan het westfront generaal Foch ; verder de militaire vertegenwoordigers té Versailles opperste oorlogsberichters generaal Sackviile en generaal West voor Engeland, generaal De Robilant voor Italië^ generaal Bliss voor do Veroenigde Staten, generaal Beien voor Frankrijk, de chef van den admiraalstaf van het Britsche leger genoraal Wilson, de opperbevelhebbeh van 't Britsche leger maarschalk Douglas Haig. de opperbevelhebber van het Amerikaansche' leger gener. Pershing,de opperbevelhebber van het Fransche leger generaal Pétain, de eerste engelsche zeelord admiraal Wimmie en de chef van den Franschen admiraalstaf admiraal Lebon. De besprekingen duurden twee dagen en leidden tot beslissing in alle hangende militaire kwesties. -rtS&««p--JK»»^™. MM m Amerika .Voeding AMSTERDAM, 2 Mei. — Volgens het « Algemeen Handelsblad », heeft de Hollandsen© minister van koloniën aan den algemeonen gouverneur van NederlandschIndië getelegrafeerd, dat de vaarten naar Amerika wederom kunnen ondernomen worden. DEN HAAG, 2 Mei. — Zooals het Oorrsspondenciebuireel uit vertrouwbare bron verneemt, zal de « Hollandia » waarschijnlijk binnen een tiental dagen uit BuenosAvres vertrekken met eene lading van 4.500 ton meel voor Holland. M pal Szornh-Clsineocaao fô à Fraosolio tamir BERLIJN, 3 Mei. — Het Berliner Tageblatt bericht uit Geneve: De Fransche regeering heeft Dinsdag hare zittingen weer heropend. Het inzicht een debat over de oostenrijksche schriftstukken te voeren, heeft W^MS&^MBJ^» .mm,. 4aar- de *e-„ geer ing zich nog steeds tegen eik debat, zoo openbaar als geheim verzet en vermoedelijk infcusschon reeds met de partijen onderhandeld heeft. Sembat verklaarde in «L'Heure» dat het gerucht volgens welk en tweede keizerlijke brief den eerste logenstraft, valseb. is. «Mr.-.» .1 h «aaS-^ ie Bukarest Oi 8ïiÉteue!iM§i BÜKAREST, 3 Mei: Heden middag is de Bulgaarsche ministerpresident Radoslawow t8 Bukarest aangekomen. De afgevaardigden der verbondene machten zijn eveneens volstandig vergaderd. Alhoewel in de laatste dagen verscheidene nog niet bepaald opgeklaarde kwesties hunne oplossing gevonden hebben gaan de Bukarester onderhandelingen hunne afsluiting tegemoet. Oi toastaad ia Oakranië BEELIJN, 1 Mei. —. Officieel: In den laatsten tijd was er in Kiew eene scherpe agitatie, die zich waarschijnlijk ook tegen den Daitschen invloed in Oekranie richtte. Onze inspanningen om orde te scheppen, kregen van de regeering eenen volledig onvoldoenden steun, die bovendien geensrlei maatregelen nam om de lentezaailng en ds daarmee noodige vervulling barer verdragsverplichtingen te verzekeren. Veldmaarschalk v. Eichhorn zag zich dus na akkoord met den keizerlijken gezant baron v. Mumm genoodzaakt eeme verordening over de uitvoering er lentezaaiïng te publiceeren,, welke door cfe Oekraansche pers verminkt weergegeven werd, wat opschudding in 't land en in de Rada een protest verwekte. Er waren zelfs teekens dat leden der regeering zelf aan de agitatie tegen ons deelnamen, In die verhoudingen was de willekeurige aanhouding van dsn bestuurder der Russische bank voor buiteinlahdschen handel, Dobry eene bijzondere beteekenis. Deze werd zonder nadere verklaringen in naam van den bond ter bevrijding van Oekranie in zijn kwartier overvallen en weggebracht. Ter hulp geroepen soldaten der r&geerimgsmilitie weigerden hem te beschermen. Zijn oponthoud is thans nog ongekend. Dobry was als Oekraansche fkiantieele deskundige met de Duitsche leden der economische kommissie in enge voeling getreden en ha» M IttoÉf in ¥§rsÉ!IM8 Mm Algemeen ©verztcht In de Pruisische kamer gaf «te afgev*ardigtde Bell (Centrum) bij % bericht oror de KommissiieionderhandeKngen volgemde grroe: peering van 'kiesr*ehtstelsels volgens «Se standpunten : « gelijk Mesreebb, < meervoudig stemrecht > en « Iriesrechtbeirvor- ' ming. j» I. Gelijk stemrechit (zonder mewrvoncSgestemmen) is er A) in volgende Duiteehe slatfein":j in alle zuidduitsch staten met inbegrip Van Elzas-Lotharingen. in drie middeldurtsche Staten. e) daarentegen in geen enkele noorddü$&sebe staat, bij zonderlijk niet in de repdbÏïkeimsch geregeerde hensaefceden Hamburg, Lubeck, Bremen. B) in volgende andere staten ïfbfli&wiDuitschland) in 18 monaiohièn. in acht republieken, dus in .verreweghet meerendeel van aH© monarchiaeh « republikeinsche stalen. II. Meervoudig stemrecht h er in vier Duïifeche "staten. in België. III. De kiesrechthervomifoigen hebben gebracht : in de s&afcen baihen Dtótschïand betalgemeen, gelijk; direkt en geheim stemrecht.* in de Duitsche staten in zuidduitschland : het algemeen, gelijK, direkt en geheim kiesrecht. in middel en noordduitechland overwegend het geheime en di rekte kiesrecht. Eene antidemokratische hervorming heeft plaats gehad alleen in Hamburg en in 't koninkrijk Saksen. mo&msm ELSIE Belgische onderdanen gedood of gewond door vijandelijke beschieting : OOSTENDE. — Engelsche beschieting van d«a 23M April ; Gedood : Goffin Laurence, Kerkstraat, t6, 58 jaar; Ardai Marie,. Kerkstraat, 16, 29 jaar; Benoot Elodie, Snaeskerke, 32 jaar; Bosch Marie, Koninginnelaan, 68, 70 jaar; Van Walleghem Marguerite, Nieuwpoonschensteenweg, 23, 7 jaar, 1 oom in 't Belg. leger; Van Walleghem Marie, Nieuwpoortschen steenweg, as, to jaar, 1 oom in 't Belg. leger; Keynaerts Marie, Nieuwpoortschen steenweg, 28,6 jaar, 1 oom in 't Belgisch Sger; Verbauwe Pieter, Landbouwerstraat, 1, 41 jaar, 2 neven in 't Belg. leger,- Verbauwe Oscar, Landbouwerstraat, 1, 11 jaar; De Breuck Ceiestin, Velodroomstraat, 47, 60 jaar, 1 neef in 't, Belg. leger; Van Roote Louis, Renbaanstraat, 17, 70 jaar, 1 zooü in 't Belg. leger; Goval Pieter, Torhodtschen steen weg, 113, 1 jaar; Verriest Marie, Stuiverstraat, 541, 63 jaar; Van Acker Prosper. Kerkstraat, 23, 61 jaar, 1 neef in het Belg. leger; Böate Eduard, Veldstt*»t, 44. 33 )aar; Dévlieger Bsyha, Steene, Coutredam, 23 jaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes