Vooruit: socialistisch dagblad

562931 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b27pn8zg52/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

<3 Drnkater-U itgecfstef 5am: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder s P, DE VISCH, Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMINISTRATES HOOGPOORT, 29, (iENT Orgaan de.r Betgische WeM'edenpaptij. — Verschljmnde aile dagen. ASONNEMENTSPRIJS BELGIE \iy Drie maanden. . » , » fr. 3.2( Zes maanden • , , , . fr. fiât Een jaar. r, . » . . . fr. J2.5& Mtn abooneert ïich ep aile posthurseicr DEN VREEMDE Drie maanden (dagaîijka y verzonden). . . ... îr. 6.7^ ■ ■«,.,-1.. ■ .U—I. ■■■■«! M I II I———— I H ■ 1 1 11 ' 11 — 1 Voor den IQ-urigen arbsidsdag vosr te machinisten en stokers vsîi (tan Sîaaf feEDEVOERING MTGESPROKEN DOO GEZEL ARTHUR VERSCHRAEGEN T DEN PROVINCIERAAD VAN OOSI VLAANDEREN, EN ZITTING TAN 1 JULI1914. Zieliier de redevoering gister beloofd e door partijgenoot VERSCHRAEGEN uil gesproken, tôt het uitdrukken van e« wensch in den provinciera-ad van Oos< Vlaanderen, voor den 10-urenda-g aan onz stokers en machinisten. Het zijn inzonderheid onze socialistisch machinisten en stokers die er propagand moeten medemaken : Mijne Heeren, Ik steun de vraag door mijn vriend He ckers gedaan en wil er eenige woorden aa toevoegen. Vooreerst wijs ik op het feit van Luxem burg — alwaar een katholieke afgevaardig de het voorstel doet, dat wij hier neerlegge: en dat die raad, met eene katholieke meer derheid dien vrensch stemt. Dat ware voor mij voldoende als ant ' woord op al het geen hier in deze vergade ring zou kunnen ingebracht worden TEGE2 ; ons voorstel. Het is een frappant bewijs, dat de hee Jouret, juist gevoelt wat wij gevoelen ei ook overtuigd is van de gegrondheid de klachten en eischen door ons spoorwegpei soneel gedaan. Wij zijn dus niet de eerste die dezei wensch zouden stemmen. _ Qok de gemeente Gilly stemde die: ^ensch. Charleroi stemde reeds in de «Mnmiigi hetzelfde en straks wordt deze bekfaohtigi in'Sen raad. Wat betre!t de diensttijd dezer Verdien «telijke werklieden, welnu ziehier wat in d >ndervraging ter Kamer van Volksvertegen woordigers van 3 Maart 1914 door de heere: Daens en Fonteyne van de machinisten e: stokers gezegd werd. « Het maximum van 13 uren, door de wc Vastgesteld. wordt een minimum. » 't Is ongelooflijk maar het is echt. Voor velen wordt dit minimum 16, 18 ja 2 uren. » Is het niet wraakroepend 1 't la nochtan •de zuivere waarheid. » Gedurende die lange uren wordt hui een doodelijk en slaffelijk werk opgelegd » De 10 uren tussehenpoos, door de! Staat opgelegd voor de rust en om in he ûuishouden door te brengen, zijn maar 'iren niet meer. » Voor die werklieden besta.at geen fami lieleven meer. Eu dikwijls moeten die werk lieden, na hunnen arbeid nog verre gaan want allen wonen niet bij de statiën. » De stokers en machinisten. In den zo mer ,heeren -— wij denken er zoo weini; aan — staan die brave bedienden blootge steld aan de gloeiende stralen der zon e; aan de hitte van het fornuis. In den winte staan zij in sueeuw, regen en koude. Z: h-ebben een voet in het graf en een voet i: het gevang. Als een ongeluk gebeurt da: worden eerst en vooral stokers en machi nistcn getroffen ; bij de minste fout worde eij vervolgd, als het sneeuwt of dat me. geene steke voor zijn oogen ziet door de: dikken grauwen nevel, dan staat de machi nist op ::ijn locomotief met angst»"en schrik jmdat hij het leven van honderde mensche in handen heeft. Men mag dus zeggen da het leven van deze brave bedienden aan ee: zijden draadje hangt. » Daarsnboven moeten wij niet vergete: dat de diensturen veel te lang zijn : 12, 1 en 14 uren slaffelijk werk is veel te lang. » En in de dagen van v.erwarring, va feesten en van begankenis, is het nog d machinist die gedurig en gedurig op zijne post moet zijn. En men vraagt zich nie ens af of die meusch nog vooruit kan Neen, die man moet heug tegen meug vooi werken. » De machinisten en stokers van Brusse. Koord hebben een maximum van 12 ure per dag. Ten minste een uur vôôr den__tij moeten zij in de statie komen ep_ als zij e ••■erugkeeren moeten zij er ook één uur c 1 1/2 uur blijven. Velen onder hen arbeide 400 werkdagen per jaar. (Dit ailes, waarde Heeren, zegde de Hee Daens, die zoo katholiek is als gij allen.) •*y "O» s» rfc vt In de redevoering van M. Daens zien w »ok dat de diensturen op den ijzerenwe )inds 10 jaren vermeerdert zijn met 25 % 'terwijl men dus in de bijzondere nijverheid In gazinrichtingen enz., den diensttij cracht te brengen op 10 of zelfs op 8 uren Wijft de Staat, die vaderlijk zou moete: haudelen en het voorbeeld geven, langi diensten behouden en zelfs 12, 14, 15 e : meer uren doen werken. » Nog vele voorbeelden kunnen wij aanha len, waarbij het bewezen wordt dat onz fitaat ten achteren is, yoor wat betreft, ^ ! bezqrgdheid voor-— de j^ lilemen^ waaronde «■ JSP a ««m » ook de machinisten en stokers moeten gere kend worden. Alzoo heeft Gent-Terneuzen geene werk dagen van meer dan 10 uren.Ook Mecheleii Tcrneuzen, Nord-Belge, enz. In velo bijzondere nijverheidsgestichte: wordt er MIN 10 uren gewerkt in an dere 10 uren, ook elf uren. De groote meerderheid van werklieden i de private nijverheid werkt dus ontegen sprekelijk MIN uren per dag als de stoker en machinisten van het gouvernement. Dde toestand is dus niet te verdedigen Ons gouvernement verliest het dus op di gebied tegen de privaat-nijverheid en tegei de ijzerenweg-maatschappijen van België. Ons gouvernement verliest het ook tegei de staclsregiën, bestuurd door de socialis t«n, of door socialisten met progressiste] en liberalen. Niemand zal het tegenovergestelde kran nen bewijzen. Als een enkel voorbeeld willen wij de re giën aanhalen van Gent, alv.-aar aile wer ken, welke ononderbroken moeten voort gezet worden, veranderd zijn van 2 ploegei in 3 ploegen. Het is te zeggen dat de werk lieden hunne werkuren zagen verminderei van 12 uren tôt 8 uren daags — zonde loonsvermindering — integendeel krege] zij loonsopslag. Aile andere werklieden zagen hunni werkuren verminderen tôt 9 1/2 ure daa-g zonder loonsvermindering, ja, integendee met loonopslag. Daarbtj vijf dagen congi met loon per jaar. Ons gouvernement verliest het ook me de andere landen. Zoo bijvoorbeeld in Nederland mogen di machinisten en leerling-maohinisten (sto kers) in 14 dagen niet langer staan dan 16: uren. Zij staan gemiddeld 12 à 13 urei daags, doch zij mogen niet lajiger dan H uren per dag. De Rust. — Machinisten en leerîing-ma chinisten mogen niet minder dan 10 urei nachtrust genieten. Zij hebben recht op 28 dagen van 30 uren waarvan minstens 13 uren op den zonda; moeten vallen. Heeft het personeel eens in de 4 weket 's zondags vrii, dan moeten er 22 ursn o] den zon dag vallen. Hebben zîj eens in de 3 weken 's zondag: vrii. dan is 18 uren voldoende. De werkuren van de opzichters-machinis ten zijn naar de omstandigheden. Hunne rust, is om de 14 dagen 's zondag! vrij of meer. Nu met Mei werd dit aïs volgt gewijzigd Op 28 dagen zal 280 uren gewerkt worden dus de 10 lirendag. Nochtans blijft de maximum 16 nren er kunnen de vrije dagen aldus ingehaald wor den. De rust mag niet minder zijn dan 10 uret tusschen de 2 diensten. (En waartegen onze mannen nog voor protesteeren.) Zij hebben recht op 26 vrije dagen, dez< kunnen gegeven worden om den anderer zondag, doch dan behoeft maar 18 uren sa men te vallen met het rnaal. Ook kunnen deze worden gegeven op dei zondag om de 3 of 4 weken, doch dan q; 13 respectievelijke zondagen of 19 vriji werkdagen van minstens 30 uren. De zondag van de 3e week moet dan li uren en om de 4e week minstens 22 urei samenvallen met het ma«d van den zondas dag. IN ENGELAND De Werkdag is aan den Loudon and North-Western Co, 10 uren Great Western Co, 10 uren. Midland Co, 10 uren. North Eastern Co, 9 uren. De werkweek is op het Engelsch spoo 6 dagen. Nochtans gebeurt het dat 's zondags ge werkt worciijdocb dan hebben zij 50 % over loon. Voor overwerk ip de week (boven de 1 uren) bekomt men 25 % overloon. Eene minimum rust is verzekerd va; 9 uren tusschen de 2 diensten. Boven dit ailes geven die maatschappijei (behalve de «North-Eastern») dus boven d wekelijksche rustdag van 4 lot 8 dagen ver lof met loon. IN FRANKRIJK Van 1 Juli 1915 af, op de îietten van dei Staat, van het Noorden, het Oosten, vai Orléans,van Parijs-Lyon-Méditerranée, va: het Zuiden en den Gordel van Parijs, za.l d duur van den arbeid en de rusten der werk tuigkundigen en stokers geregeld worde: door het geheel der volgende schikkingen welke de invoege zijnde besluiten zullen a' schaffen en vervangen. De werkdag moet gemiddeld bestaan ni tien uren werkelijken arbeid, ten meeste, e: tien uren groote rust ten minste, derwijz dat, negen achtereenvolgende welkdanig daeen ook van rolline. «etelrl van middet nacht tôt middernacht, niet meer bevattei dan negentig uren werkelijken arbeid er een totaal inhouden van uren groote rust ten minste gelijk aan negentig. Het geheel der termijnen van arbeid et rust begrepen tusschen twee groote ruster moet niet meer beloopen dan twaalf urer werkelijken arbeid en niet langer duren dar vijftien uren. Die duur wordt gebracht or zestieu uren indien het werk onderbroker is door kleine rusten waarvan er eene e*sa«ï onafgebroken duur heeft van ten minste vier uren. De dienst zal zooveçl mogelijk ingericht worden, derv/ijze dat de bedienden gedu rende een tijdverloop van aclit uren eer maal kunnen nemen. De tijd verleencî vooi dat maal zal vermeld worden op de rollin gen. Aile tien da.gen gemiddeld moet er een« rust zijn van ten minste 30 uren, in de ver-blijfplaats.Men telt als werkelijken arbeid al den tijc gedurende dewelke de bedienden op de ma-chien moeten blijven o£ zich daarvan nie! mogen verwijderen, of eenig werk te ver-richten hebben in de station, stelplaatsen oi werkhuizen IN DUITSCHLAND Op de spoorwegen van den Pruisîscher Staat, bestaat de dag uit ongeveer 8 of £ uren arbeid. Meer dan 50 % der machinisten en stokers werken min dan 9 uren |)er dag. IN Z WIT SERL AN D Mag de duur van het werk der beambt-en, bedienden en werklieden de 11 uren niai overtreffen en de Bondschappelijke Raad mag die duur doen verminderen wanneer bij-zonderlijke omstandigheden eene vermin-dering noodzakelijk maken. Wij zien us dat de machinisten en stokers het in Nederland beter en in Zwitserland, Frankrijk, Duitschland en Engeland kolos-saal veel beter stellen clan hier. Waaraan 'hebben zij dit te clanken ? ! Aan hunne eigene groote wcrkzaamheid, aan hunne krachtdadigheid. Aan hunne ver-eeniging.In Frankrijk" heeft men de staking der cheminots gezien en dit heeft zijne goede gevolgen gehad. In Engeland was het in 1911 ook groote staking en had het spoorwegpersoneel eene organisatie met 170.000 leden. In 1913 was het 263.000 en nu is het ge-klommen tôt 285.000 leden waarbij zich straks de 40.000 lokomotiefvoerders gaan voegen aldus een leger vormende van 325.000 leden. (Slorgen slot) F .!l le inhiildigingsfeestei te ®Emr op 15 on 10 ©ogst Als nieuwe bijtredingen voor onze groot sche feesten van 15 en 16 Oogst kunnen w.i melclBn : Do Soc. Fanfare « De 1 oonvaciit van Niuove. Welkom vrienden. ^ 3^ 5» Voorloopig programma va» het GE00T KUNSTFÈEST in het Fccstpaleis der Wereldtentoonstel ling van 1913 (Park). EERSTE DEEL: 1. Kroningsmarseli, P. Tchaïskowsky. 2. Le trésor des Adieux, openingstuk, Reis siger. 3. Faust, bloemlezing uit het zangspel, Ch Gounod. 4. Fantastiscli opcinHgs(uk, Peter Benoit. uit te voeren door de harmonie «De Wer ker», bestuurder: Rarel Waelpot. TWEEDE DEEL 1. Tusselicnspel en hruidskoor uit het 3 bebrijf va,n «Lohengria», R. Wagner 2. Die Waîkiire, fantazij, R. Wagner. 3. Tannliaiiser, openingstuk, R. Wagner, uit te voeren door de harmonie «Vooruit): 4. a) Ranierzang, Jef Van der Meulen. b) l'Internationale, De Geyfcer. uit te voeren door al de aanwezigen. Bestuurder : Jeî Van der Meulen. ^ msrm. .. Dood van lu iooseï Max lîooses, de gekende Vlaamsch \ kunstschrijver, oud-bestuujrder van h( Muséum Plantyn, oud-leeraar der Vlaan sche taal aan het Athcneum van Gent, te Antwerpen overleden in den ouderdo: ( van 75 jaar. De antwerpsche gemeenteraad zal i ( korps de begraving bijwonen. . Onder de bekendste werken van de grooten Vlaamschen historicus vermelde L wij : «Het Plantyn-Museum», «De G' schiedenis (fer Antwerpsche Schilde: ' school»», «Het werk van iiubens», enz. De begrafenis zal Vrijdag plaats grijpe om 10-1/2 uur. i Bijeenkomst aan het sterfhuis U Provii ciestraat, 83. i Gansch Vlaanderen zal hulde brenge aan.dftn V7vrir>:tP-I' clar ^V.laarssche _ZaaJ Vrijbeid van Oewefen ! EEN PROTESTANTSCH MEISJE IN EEN KATHOLIEK iiLOOST—i 0PGESL0-TEN TEGEN DEN WIL VAN HEUR VA!)ER. Te Lnik pleit men op dit oogenblik een zonderling procès. Een protestantsch meisje Ghristiane Le Couturier, is door de werking va.n haren tweeden voogd — vader Le Couturier is weduwnaar — uit het pensionnaat gevoegd bij de officieele middelbare school van den Sta-at getrokken geweest en in het klooster van Berlaimont (Brussel) opgesloten. Het gerechtshof van Na-men verleende liiertoe machtiging aan den bij-voogd BunauVarilla, eigenaar van «Le Matin» en gekende klerikale voormaji te Parijs. De .vader werd van niets verwittigd. Een procès om hem van zijne vaderlijke macht te berooven mislukte. Zijn vaderrecht werd ten voile erkend door het tribunaal van Parijs. Het hof van beroep va.n Luik zal nu op 23 Juli uitspraak doen. Het eenig verweer der katholieke familie-îeden, die den kinderroof pleegden is, dat het kind den wensch had uitgedrukt hare eerste communie te mogen doen ! Zoo ten minste beweert moecler-overste van het klooster waar zij opgesloten is. De waarheid nochtans is, zoo bewijst Meester Jourez, die voor den vader pleit, dat het kind een groot fortuin bezit en het alleen om de millioen'en te doen is, dat de kerk aldus hande't. M.i-WL» ii » Gsndarm-msordenaar Twee genclarmen wandelden Dinsdag avond, 9 uur, te Momignies (llenegouwen). Zij zagen een zekeren Henri Dembraux, e-en franschman die uit België gezet was, in het veld. Zij riepen hem : «Handen omhoog». Maar Dembraux vluehtte liever. ; Een der gendarmen schoot den ongeluk-kigen banneling da-n dood. Men vond op liem geen enkel wapen. Het moet uit ziin met het dwa-ze recht dat die or'dehaWahàTfèi's-(??) ftebbfen; ieder zoo maar ter dood1 te veroordeelen. **cgaR"rT" 1 ■ iwir» Ds Riisfeai! van Eysden EENE POLITIEKE MOORD BLIJFT ONGESTRAFT Onze lezers kennen de kiesmoord van Eysclen in 1911 bedreven. Het tribunaal van Tongeren komt nu het « Vrije Volk » en Senateur De Blieck te veroordeelen tôt 500 frank en 750 frank schade-vergoeding, en de noodige inlasscliingen, ten voordeele van den koster Brauns, van Eysden, die bsschuldigd werd de misdaad bedreven te hebben; Men herinnert zich de feiten : In October 1911 werden as klerikalen over-wonnen te Eysden. Des anderdaags werd zekere Tonnissen, die terug kwam van het feest te dier gelegenheid gevierd, den sche-del ingeslagen met eene spade. Voor te sterven had het slachtoffer den tijd Brauns als dader aan te wijzen. Een getuige bevestigde later dat Brauns wel de dader is. Maar later trekt die getuige zijne woorden in en wordt veroordeeld voor vaische getuigenissen. Men vraagt zich af hoc de blacïen die dit ailes mededeelden, kunnen vervolgd worden voor earroof? Gelukkig is er beroep mogelijk — en komt-de zaak nu voor de rechtbank te Luik. ■ ■ ■ WIIIB Automobletbotsing IN FRANKRIJK Te Kassel, in Fransch-\xaanderen, heeft eene schrikkelijke botsing tusschen twee automobiels plaats gehad. Eene familie van Bethuné \sas in twee automobiels naar het bosch van Clairmarais gereden en had er den dag doorgebracht. llond 4 ure van den namiddag keerden de wïmdelaars terug huiswaarts. De twee-de auto, gevoerd door den zoon der fami-lie, en waarin zich verscheidene jongelie-den bevonden, botste op een anderen auto-mobicl, die uit tegenovergestelde richting aangesnord kwam.De schok was verschrik-kelijk. Eene juffer werd gedood en vijf andere personen werden erg gekwetst. — ii- Ees gelieimzinnige aanslag IN FRANKRIJK Te Jaulgonne, een klein dorp in den om-trek van Château-Thierry, hoorde men dinsdag nacht eene schrikkelijke ontplof-fing. In den hof van een rentenier, Mijn-heer Louis Chalier, 59 jaar oud, was eene flesch vol dynamiet gesprongen. Gelukkig-lijk werd niemand door de ontploffing gekwetst, doch de stoffelijke sehade is zeer aanziejilijk. De gendarmerie werd aanstonds verwittigd en stelcle een onderzoek in, doch kon den dader van den aanslag niet ontdek-ken. In. den hof van M. Chalier heeft mec nog een aantal gJasscherven .en,twee bran-I . denda , wielvies .aev.ond'en» " Hitîe en onweders in België EENE REEKS ONGELUKKEN, HET> GEVOLG DER MUTE PR0VINTIE ANTWERPEN Te Waelhem brachten vier jongelingen^ de gemeente in opschudding door eene1 waaglîalzerij, welke doodelijke gevolgen j gehad heeft. Vier jongelingen van 20 tôt 21 jaar, die' naar de kermis te Ilumpst waren geweest,;' en nog op zwier waren, bevonden zich ia'f eene lierberg nabij de brug over de Nethc-.j Het gesprek kwam op zwemmen en allenj beweerden dat zij de Nethe, welke daari eene zeer groote breedte heeft, gansch ge-/ kleed overzwemmen konden. Er werdr ten slotte lotje getrokken en zekere L^ Hendrickx moest dit waagstuk volbrengen, Gansch gekleed dus sprong hij in de Nethe,! doch pas eenige meters ver, zonk hij in de ! diepte en verdronk. Gister morgend, rond' 5 ure, werd zijn lijk opgevischt. L. Hendrickx was een der oudste zonen van eenl huisgezin van 10 kinderen. IN HENEG0UW i Tp Charleroi voelde de genaamde Désiré I Neefs, 57 jaar oud, op logist in een huisi der place du Nord, zich eergister onpasse^J lijk. Hij klom naar zijne kamer, met de hoop dat zijne onpasselijkheid wel zou) overgaan. Het was eehter niet zoo. Zijn' toestand verergerde integendeel en liet duurde niet lang of hij werd door bloedâ'i opdrang aangedaan en hij bezweek. J Te Hyon-Ciply vond een genaamde Emiel t Delchambre, 30 jaar oud, wonende chemin ' du/ Pourcelet, de hitte te drukkend en j ging in de Trouille zwemmen. Nauwelijksi bevoncl hij zich in het water, of hij werd J door bloedsopdrang aangedaan en zonk. j Men haalde hem eilaas! niet meer levendf boven. Een metser, Lambiotte genaamd, 51 ja-ar oud en woonachtig te Jumet, beging da: onvoorzichtigheid na geëten te hebben iraj de vaart van het Center te gaan zwemmen.1 Nauwelijks bevond hij zieh in ;t water of hij zonk. Men haalde hem nogal spoedig op maar de dood had reeds zijn werk vol~ bracht. IN DE l'ROVINCIE Ll'ITv Te Herstal ging de genaamde Félix Le-jeune, 24 jaar oud, wonend rue Maarexhe,) verkoeling zoeken in het water. De onvoor-j zichtige, die nochtans een goed zwemmer is, had eerst kort te voren geëten. I-Iij sprong in het water, sloeg eenige keeren! met de armen en zonk. Men gelukte erin> hem nogal spoedig op te halen, doeh hefe; was reeds te laat. De do-od had reeds zijn^ werk volbracht. ^ ^ ^ 9$ HEVIGE ONWEDERS , De drukkende hitte is tôt de onverrrfijde-i lijke onweders overgesla.gen. Te Brussel heeft het gister geweldig ge-' regend,zoo dat het wat frisscher werd. Te Poppel, in de provintie Antwerpen,/ volgden bliksem en donder elkander schier,' onverpoosd op. Op het naburig gehucht «Klein Bcdaf», onder Baerle-Nassau, viel het hemelvuur op drie pachthoeven en stichtte overàl brancl. De drie gebouwen/) werden in asch gelegd. Te Meeswyck (Limburg) werd een gebouw i dat opgepropt was met hooi en toelioorde ; aa.n de weduwo Demandt, ydoor den bliksem i in brand gestoken en vernield. Te Cothem, insgelijks in Limburg, wer- ; den twee koeien, toebehoorende aa-n J. Pen-1 ders-IIouben en aan A. Penders-Beekers, j door den bliksem getroffen, beide dieren waren zoo deerlijk gesteld, dat men :& moest afmaken. Te Verviers heeft een hevig onweder ge-, woed. Menige schouwen werden er vernield,: talrijke daken werden beschadigd ; verschei-1 dene kelders zijn onder water geloopen. De tra.ms zijn een halve uur moeten blijven stilstaan en de telefoondienst heeft ook fel te lijden gehad. Gelukkiglijk zijn er geene persoonîijke-; ongclukken te betreuren. De bliksem is verscheidene keeren geval-len : in de rue Spintay op schoufen, in de' rue de Bruxelles op een electrieken kabe],; in de rue Rogier op eene goot, die gansch! gesmolten werd, en in het Parc de la Tou- j relie op eeuen boom. Te Lambermont, Hodimont, Andrimont is( de bliksem insgelijks gevallen. , Te Dison viel hij op de hoeve van M.!' Fabry. De zoon van den pachter werd om-geworpen en bleef eenigen tijd bedwelmd. ! V Vreeselijk ongeluk IN DE VEREENIGDE STATEN Nabij Ripley werd een automobiel, waa.NV in vijf personen zaten, verrast en verbrij-l zeld "door een frein. Twee der inzittendea konden nog in tijds ontkomen door uit het rijtuig te springen. De drie anderen ge-raakten onder de loÊomotiefen,werdea; - ijetterluk .vermorzeld.^' ' " " 1 30 iaai» N. 19® Priis Der'Wnaier : voor Belsr'ë S centiamen. voor den Vreemde 5 centiemen * "Toififoan s ESsdaotie S47 ■ Admimisirafiâ 2845 Oonderdag 16 Jluli 1914-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes