Vooruit: socialistisch dagblad

1995 0
28 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 16 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8sj29/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lit Wesî-VMBG'ifM if» la Frâakrf]k Uit Duitsche brou. BERLIJN, 26 September. — Officieel: VVestelijk Gcvechtsterrein Front gen. veldm. kroonprins Ruppr. van Beieren : Aan het gevechtsfront in Vlaanderen ieefdo sinds gisteren de vuur-strijd opnieuw op. 's Morgens namen onze trcepen een deel van het op 20 September te-r Noorden van de baan Meenen-Ieperen verloren terrein, door krachtvo'llen storm-loop terug. Onder de sterkste vuur-kon-centratie en grooten inzet van krachten beproefden de Engelschen het door vier maal herhaalde heftige tegenaanvallen ons weer terug te dringen. De vijand werd afgewezen. Het tusschen het Houthulster-woud en de groote baan bevochten terrein werd door ons gehandhaafd. Benevens bloedige verliezen schoten de Engelschen er over de 250 gevangenen bij in. 's Avonds steeg de vuurbedrijvigheid aan de kust, waar nogmaals Oostende van ter zee en van te lande beschoten werd, en van de IJzer tôt de Leie. Na krachtig vuur ge-duronde den nacht zwol heden morgen de artillerie-werking van het Houthulster-woud tôt het kanaaî Komen-Ieperen tôt troinmelvuur aan. Op het grootste deel van het front zetten dan Engelsche voet-volk-aanvallen in. De slag is volop aan gang . . , ^ In Artois en weerrszijden van iSmt-Kwin-tijn nana de artilleriebedrijvigheid meer-maals toe. 's Avonds vielen de Engelschen bij Gonnjlien aan en drongen even in onze linies doa.r. Tegenaanvallen verdrever, den vijand. Front van den Duitschen Kroonprins : In verscheidene vakken van het Aisne- en Cnampagne-front lag lovendig vuur op onze stellingen en de batterijen die den strijd krachtvol aangingen. Verkenners-gevechten namen een voor ons gunstigen afloop Voor Verdun zwol tusschonbeide de vuurstrijd op den Oostelijken Maasoever tôt groote heft.gheid aan Ten Zuiden van Beaumont voerden de Franschen op de kortelings daar door ons veroverde loopgraven een vergeefschen aanval uit. Onze vliegers vielen 's avonds opnieuw Londen en do Engelsche kuststeden weers-zijden van het KanaaJ aan. Bommenaan-vallen op Ramsgate, Margate, Dover, zoo-wol als op Boulogne, Calais, Gravelines en Duinkerken hadden waarneembare uit-werking. Een onzer vliegtuigen is miet weergekeerd. De tegenstrevor verloor over land gisteren 15 vliegtuigen. Oberleutnant Bert-hold bracht zijn 24sten tegenetander in luchtgevecht tôt den val. Bussisch- en Roemeensch gcvechtsterrcin : Front gen. veidm. prins Leopold van Beieren: Bij Jakobstadit, aan het Drijs-wiaty-meer, ten Westen van Luek en bij Tarnopol was de Russische artill-erie be-drijviger dan in den laatsten tijd. Front gen. overste aartshertog Jozef: Ten Zuiden der Sereth drongen Duitsche stormtroepen tôt in de achterste linies der Russische stelling door. Zij keerdem na vernieting der vijandelijke verdedigings-6tellingen met meer dan 150 Franschen en verscha.dene machi" egewerto terug. Balkanfront De toestand is onveranderd. GROOT HOOFDKWARTIER, 26 Sept. (Avondbericht). — De slag in Vlaanderen tusschen Langemark en Hollebeke (15 kilo-meters) duurt nog voort. Plaatselijk is de vijand tôt 1 km. diep in onze strijdzone ge-drongen, waarin verbitterd gevochten wordt. Uit Franscne bron. PARUS, 24 September. — Officieel : Aan het Aisnefront is het artillerieduel met veel levendigheid voortgezet. Wij hebben ten noorden van Braye-en-Laonnois een overrompeling aigeslagen. Op den rechter oever van de Maas hebben de Duitschers, na een bombardement, onze loopgraven ten noorden van het Bois-le-Chaume aangevallen op een front van 2 km. De aanval werd door ons vuur ge-broken en Week vruchteloos op het grootste deel van 't aangevallen front, met uit-zondering van het centrum, waar de vijand voet kreeg. Er werden verwoede gevechfcen geleverd, die hiermee eindigden, dat de on-zen meester van de stellingen bleven en den vijand zware verliezen toebrachten. Bijkomstige aanvallen ten noorden van Bezonvaux en ten zuidoosten van Beau-mont werden eveneens bloedig afgeslagen. Twee nieuwe pogingen om het Bois-le. Chaume aan te vallen verhoogden alleen de verliezen van den vijand, zonder hem het minste voordeel te brengen. Wij namen 50 gevangenen. PARIJS, 26 September. — Officieel: Op het front van de Aisne, korte maar leven-dige geschutwerkzaamheid in het vak Hur-1 tebise-Craonne. Een Duitsche overval op de kleine Fransche posten ten noorden van Jouy is mislukt. Van hun kant hebben de Fransche detachementen met succès stroop-tochten uitgevoerd in de Duitsche linies ten zuiden van Cerny, ten noordwesten van Berméricourt en in Champagne naar Ta-hure op. De Franschen hebben een tien-tal gevangenen meegevoerd. Op den rech-A ter oever van de Maas, duurt de geschut-strijd intensief voort tusschen Beaumont-Bezonvaux.Kalme nacht overal elders. "Oit Engelsche bron. ^ LONDEN, 21 Sept. (Officieel) : Onder de dekking van het bombardement, v. aarvan in het ochtendcommunic^ué melding is ge-maakt, heeft de vijand vanochtend twee overvallen beproefd, een in de buurt van Monchy-le-Preux en een ten zuiden van den apoorweg Atrecht-Douai. In beide gevallen VOORUIT Auwaom VaMffhiinARHA îîlls* (TlîSfffln en m" werden vijandelijke troepen door ons vuur teruggedreven met achterlating van een len aantal dooden voor onze loopgraven. Een ler andere vijandélijke troep heeft vanochtend vroeg een overval gedaan op onze loopgra- !1 ven ten Westen van La Bassée. Wij missen ®r~ daar één man. f'n Het bericht van vanochtend, dat tenge- 'ns volge van den vijandelijken overval van gis- 1 j1! teren avond bij la Bassée eenige onzer man- ,ds nen werden vermist, is sedert onjuist be- ' vonden. Er wordt niemand vermist. In den ^,n loop van d i dag zijn onze patroeljes in e aktie geweest; zij hebben een aantal gevan- =f" genen ingeleverd. Onze artillerie zet hare werkzaamheid voort. er- tot * & & S pi min teenen ifaïii m Q&slsarilk-HeisiirHs e". Uit Qostenriiksche bron. ien WEENEN, 26 2ept. — Op den Monte San ize Gabriele en bij Kal werden vijandelijke ver- len kenningsafdeelingen afgewezen. In het To-nalegebied en westelijk van Tolmein brach- as : ten aanvalstroepen gevangenen in. De vlieg- en bedrijvigheid was aan den Isonzo, dan tus- op schen het Etsch- en 't Luganadal zeer le- len vendig. rs- * ¥ # ?en Hussissa-Pûotsciit- tim d'G ver ! Uit Oostenriikscbs bron. /an WEENEN, 26 Sept. — Bij de Sereth e brachten Duitsche troepen van eene tôt aan °ï)" de achterwaarts gelegen linies doorgevoerde • onderneming meer dan 150 gevangenen en uw meerdere machiengeweren in. irs- an- # f * n°s m sorioi iip ûm Bâikai ;le^" Uit, Oostenriiksche bron WEENEN, 26 Sept. — Slechts matige ar- ?is- tilleriebedrijvigheid. îrt- in Uit Bulgaarsche bron. . _ SOFIA, 25 September. — Macedonisch md : front : In den Cernaboog en westelijk van /an het Doiranmeer levendig artiilerievuur. — ijs- Op het gansche front levendige vliegersbe- bij drijvigheid. Een vijandelijk vliegtuig werd be- door ons vuur getroffen en tôt landen ge-dwongen. Achter de vijandelijke linies zuid ,-ef : oostelijk van hét Doiranmeer. che Roemeensch front: B^ Mahmuda en Tul- der cea artiilerievuur. Onze artillerie beschoot na Galats en bracht onploffingen en een groo- igs- ten brand op het station van Galatz te- en weeg. In Klein-Azie Uit Turkscli© bron. KONSTANTIft OPEL, 25 Sept. — Eu-fraatfront: In 't patroeljegevecht werd eene vijandelijke kavaillerieafdeeling vol-komen vernietigd. Sinaifront: Op den rechtervleugel vermeerderde artilleriebedrijvigheid.Iiaukasusfront: Op den rechter vleugel-sektor werd de vijand, die ter sterkte van twee kompagnies eeno overvalspoging te-gen onze loopgraven deed, door ons vuur achteruitgeworpen. Op de overige fronten geene gebeurtenissen van belang. KONSTANTINOPEL, 26 Sept. - Officieel. Kaukasusfront : Aan den rechter vleugel-sektor en in het centrum werden aanvallen van kleine vijandelijke afdeelin-gen teruggeslagen. In het centrum voerden onze troepen eenen aanval tegen de vijan delijke stellingen uit. Het gelukte hen hier-bij, onze linies in eene breedte van 25 kilo-meters vier kilometer ver vooruit te schu ven. In de Agaische zee belegde een onzer vliegtuigen de haven van Klokidia op Chios gevolgrijk met bommen. Van het overige front worden gesne bijzondere gebeurtenissen gemeld. De luchtoorlog LONDEN, 25 Sept. — Reuter meldt officieel over den vliegeraanval van gist-er : Het afweergeschutvuur verdreef de groep der aanvallende vliegtuigen, die gister avond Londen naderden. Slechts 1, moge-lijks twee vliegtuigen drongen door de af-weerlinie. Na de tôt nu ingekomen meldin-gen werden 15 personen gedood en 7 ver-wond. De stoffelijke schade is onbeduidend. OP ZEE De verscherpt» duikbooteorlog Uit Duitsche bron. BERLIJN, 26 Sept. (Officieel): Nieuwe U-bootuitslagen in 't Kanaal en in den Atlantischen oceaan: twee stoomers, vier zeilschepen, een visschersvaartuig en zelfs een zeer groote gewapende, door destroyers bewaakte stoomer verder de Fransche stoomer «Alesia» (514-1 ton) en de Engelsche zeilschepen «Theodore Francos», «Emma Betzelborfls» evenals het Fransche visschersvaartuig «L. R. 1063». BERLIJN, 25 Sept. (Officieel): In den nacht van 24 op 25 September heeft een • ur sterk marineluchtschipeskader met merke-en lijk gevolg versterkte plaatsen, militaire en en nijverheidswerken aan den Humbei nd evenals in 't gebied tusschen Scarborough 'a- en Boston aangevallen. Talrijke branden en evenals instortende gebouwen werden waargenomen. Tôt het eskader dat onder ?e- de bekende leiding van fregattenkapitein is- Strasser stond, behoorden ook de in me--n- nige Engelandvaart beproefde luchtschip-be- kommandanten: kapitein-luitenant Mar-en tin Dietrich, kapitein Manger, kapitein-in luitenant Ehrlich kapitein-luitenant dei >n- res. Proels en kapitein-luitenant Stabbert. i^re Aile luchtschepen zijn trots vijandelijke tegenweer door land- en zeestrijdkrachteu zonder schade en zonder verliezen terugge-keerd.De chef v. d. Admiraalstaf der Marine. 'f§ " Cevecht aan de Vlaamsohe kust BERLIJN, 26 Sept. (Officieel): Op 24 September 's avonds hadden onze torpédo-an booten aan de Vlaamsche kust een vuurge-er- vecht met vijandelijke destroyers en vlieg-fo- tuigen. In 't verloop van het gevecht werd -h- een vijandelijk vliegtuig afgeschoten en d< 3g- bemanning, twee engelsche officieren, gens- vangen genomon. Onze torpedobooten had le- den geene verliezen. De chef van den admiraalstaf der marine. ïs KRÏSTIANIA, 25 Sept. — «Aftenpost-en: meldt uit Bergen : Ten noorden van Aale sund is zaterdag avond een boot met 1! man het Engelseh schip «Chamberlain» ge sth land, dat dinsdag bij het Shetland-eilan( an getorpedeerd werd. De bemanning ging il 'de 3en boot. Bij de ontploffing werden dri< er) mai gedood, dertien gingen in den eene boot, een is onderweg gestorven. Het mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft var den vice-konsuul het bericht ontvangen dat de stoomer «Natti» op 22 September ge torpedeerd werd. Drie man zijn gedood ge worden, zestien. zijn in Hull geland. D< vice-konsuul te Gibraltar meldt, dat ar" stoomer «Johann Knudsen» getorpedeen is. KOPENHAGEN, 26 September. — He ich ministerie van buitenlandsche zaken raaak an bekend : De Engelsche stoomer « Radaas : — van En geland naar Frankrijk werd me be- eene kolenlading getorpedeerd. Van de be ;rd manning werd een Deensch matroos ge ïe- dood, twee verwond. i ie VrsdHiGîa m Én Pays •- BERLIJN, 26 September. — Volgens de Agenzia Centrale meldt, uitte de paus z:ch tôt prelaten, dat het antwoord der midden-machten, bijzonderlijk dit van Oostenrijk-Hougarije. toch eenige hoop lieten, en dat hij iijne vredemissie tôt het einde dwikt te voeren. In 't Vatiu.aan verwacht men be-paald, dat thans ook de Ententemachten jj op de nota zullen antwoorden, zij het wel-iicht enkei om onderhandelingen af te Q wijzen De Paus zou zich evenwel daardoor niet laten ontmoedigen en zou nu vooreerst van eene nieuwe nota geene spraak kan zijn, n zou hij overal eene reeks diplomatiel-e i. stappen en besprekingen aanwenden, om r eene eerste bazis voor onderhandelingen te q scheppen. BERLIJN, 26 September. — Het SpaansciL gezantschap te Londen publi-oeerde volgens ds « Vossische Zeitung » a eene verklaring betrekkelijk de houding van Sj^anje tegjcover de pauselijke vre-q desnota. Ofschoon Spanjc de edele be-i weegredens van den paus hoogschat, is het met in staat ta beoordeelen of de oorlog-i- voerenden in de pauselijke voorstellen eenen gelukten grondslag voor de oplos-r sing van het konflikt vonden. Daarom acht p Spanje het niet voor mogelijk zich bij deze >- voorstellen aan te sluiten. AMSTERDAM, 26 Sept. — Engeiand en Frankrijk hadden, volgens uit Londen gemeld werd, een Antwoord op de pauselijke nota gereed, dat met Wilson's nota over-eenkwam, maar nog eischen inhield, die i- door storke kringen in Frankrijk levendig : bestreden worden. P Na den val van Ribot was met Engeland r geene eensgezindheid meer over de nota te bereiken, wijl Painlevé eene omwerking " eischte, zoodat beide landen ten slotte be-slisten, voor eerst geen antwoord te ge-' ven. Van België kreeg het Vatikaan een '• gunstig antwoord. Ket Bulgaarsch antwoord aan tîen Paus SOFIA, 26 September. (Agence Bulgare.) — Het antwoord van den koning van Bul-garië aan den paus luidt als volgt: Heilige Vaderl Met eerbiedige toegenegenheid hebben ^ wij den oproep vernomen die door Uwe r Heiligheid, getrouw aan Hare goddelijke s zending, aan de opperhoofde>n der oorlog-voerende landen gezonden werd, ten einde e hen aan te sporen om het bloedvergieten te doen ophoucten en de zoo zwaar beproefde menschheid te bezegenen met de weldaad van den vrede. Diep bewogen door de va-derlijke bezorgdheid, door dewelke dit door goedheid en menschelîjkheid onder-a scheiden stuk is ingegeven, hebben wij met a ■ kinderlijke aandacht de stem vaa Uwe Hei- î- ligheid aanhoord, die zich is komen verhef-•8 fec ten gunste van den vrede lu der broe->r derlijkheid onder de volkeren. :h In den loop der dertig jaren sedert dat :n de goddelijke voorzienigheid ons riep om •n de lotsbestemming van het Bulgaarsch volk 5r te leiden, hebben wij de geva&rvolle be-n stemmingen van dit volk geen enkelen e- ooge-ablik uit het oog verloren en geen en-a- kelen oogenblik de zware verantwoordeliik-r- heid ontkend die ons voor god en de men-a- 8chen op de schouders was gelegd. Het wai n steeds onzen vurigsten wensch om ons volk t. in de mogelijkheid te stellen om zich op vre-ce delievende wijze, langs den weg van den m vooruitgang, verder te ontwikkelen, in vre-e- de en verstandhouding levend met de na-buurvolkeren. In het bewustzijn van al on-, ze verplichtingen hebben wij nooit geaar-zeld om rekening te houden van de om standigheden en de toest-anden die van aard kotiden zijn om het einde van dezen 24 oorlog, waarvan de schrikkelijkheden gee-o- ne gelijkenis hebben, zoo spoedig mogelijï e- te bereiken. Geleid door dezelfde drijfv&eren richtt< •d onze regeering, in verstandhouding met lô regeeringen onzer bondgenooten, reeds ir e- December 1916 den door Uwe Heiligheio d- gekenden oproep aan de tegen ons in oor log zijnde machten, die voor doel had der e. vrede te bewerken en de internationale be-trekkingen terug aan te knoopen. Sederl ^ dien dag, zoowel als sedert veel vroeger. e zijn wij, daarin ondersteund door onze re-jj geering, onophoudelijk aan het werk geble-,e_ ven om de eenheid van het Bulgaarsch volli lcj te bewerken, te verzekeren, bezield als wi; waren door den vurigen wensch om Bulga-je rië de weldaden van den vrede terug U ie schenken. Daarom gelooven wij ook mei jj ' Uwe Heiligheid dat het sluiten van eer duurzamen vrede, die van aard is om d< n bedoelde weldaden te waarborgen, slechti e' mogelijk kan zijn op voorwaarde dat d< ,e verschillende regeeringen zich tôt akkoorc stellen omtrent de door Uwe Heiligheic voorgestelde voorwaarden. Het geweld za r(j in de internationale betrekkingen voor hei recht en de billigheid wijken, zoodra de staten doordrongen van de menschelijk heidsgevoelens zich met uwe heiligheid zul len verstaan hebben, om gelijktijdig der wedijveren hunner striidkrachten te ver * minderen en het verplicht scheidsgerecht il aile internationale twisten aan te nemen e- dit heet, zoodra de staten de gelijke ver e" nlichte rechtsregeling onder elkander er kend hebben, welke de private betrekkin , gen hunner onderdanen beheerscht. ~ In deze o.vertuîging en door onze regee ring daarin gesteund, zullen wij met onze gansche energie elk voorstel steunen, da-de levensbelangen der Bulgaarsche natie en van hare eenheid niet weerspreekt. Ii 't midden van 't Balkanschiereiland gelegei en in !t oosten en 't zuiden door de zee be " spoeld, allé van zijne economische ontwik afc keling noodige voorwaarden hobband, heef te Bulgarië, dat door het princiep van de vrij e" heid der zeeën geleid is, dank waaraan he în zijnen welstand zal kunnen verzekeren ^ geene reden om niet te wenschen dat d< te haat, die de volken scheidt, door eene vrede getoomd en verdelgd worde. Door eenen op wederzijdsche verstand-in houding en matiging gesteunden vrede, n> door eenen vrede die aile volken den voor: "e uitgang waarborgt, door het natuurlijke p1 streven van allen naar grootere vrijheid ts na een grootere maat van geluk te be schermen en aile kiemen van nieuwe twis ten en katastrofen gelijk wij ze thans be et leven uit te sluiten. l" Vol bevrediging of de vaststelling, dal :21 onze inzichten gelijk wij ze juist hier toi 1g uiting brachten, met den wil van déni heili-e" gen stoel overeenstemmen en bovendien ge-e" leid door het streven om door vrede en een-et dracht met aile volkeren te leven, wenscher S* wij uit voile hart dat het door uwe heilig-311 heid ondernomen verheven werk door eer s- glanzenden triomf gekroond worde, dat ïit goddelijke wijsheid in dit beslissende oogen 2® blik diegenen vervullen en verlichten moger welke over het lot der door de verschrik kelijkheden van den oorlog zoo gruwelijt în beproefde volken beschikken. In het Buitenland — — — -WO' —— -««y CJH1U BU un BERLIJN, 26 Sept. (Officieel). — Enver Pascha trof met groot militair gevolg maandag in den laten avond met den Bal-kantrein te Miinchen aan en zette na mid-dernacht de reis naar 't groot hoofdkwar-tier voort. Dinsdag hadden besprekingen met Hindenburg en den generaal der infanterie Ludendorff plaate, waarbij militaire en militair-politieke kwesties besproken werden. 's Avonds begon Enver Pascha de terugreis naar Konstantinopel. Hindenburg had zich daartoe naar 't station begeven. Hij nam afscheid van Enver Pascha op heel hartelijka wijze. GROOT-HOOFDKWARTIER, 26 Sept. Officieel) : Er is nu door den oorlogsmi-nister medegedeeld, dat er dikwijls van onbevoegde zij de beweerd wordt, dat volgens mijne en volgens generaal Luden-dorff's uitingen dreigende economische in-storting en verzwakken van de* militaire krachtbronnen ons tôt den vrede dwingen. Ik vil niet, dat onze namen met dergelijke grondig valsche beweringen verbonden wor-elen. Ik verklaar in voile overeenstemming met de Rijisleiding, dat wij economisch en militair voor verderen strijd en zege toege- , rust zijn. V. HINDENBURG, Generaalicldmaarschalk. Da partiiiestîcïs bij den RsjksKanseiier Do Kanseiiersredo in de Hoofd- kommissie De aangekondigde ontvangst der leiders , der Rijksdagpartijen bij den Rijkskanselier had gister avond plaats. Do fraktiebestu-ren en het, voorzitterschap werden deze m a al gemeenschappelijk ontvangen, nadafc reeds maandag en dinsdag morgen enkele leiders voor afzonderlijke besprekingen uit-. ; genoodigd waren (zoo bijv. dinsdag morgen de sociaaldemokratische afgevaardigde Ebeict). Met het gisteren namiddag gepu- ; bliceerde openlijk op ;t laaîste oogeablik geneimen besluit van den k-anselier, van Donderdag niet in den Rijksdag maar alleen in de hoofdkommissie — dus voor eene beperkte of geheime toehoorderschap — te willen spreken, zijn de partijen voor een voldongen feit gesteld, welke tôt menige veronderstelling aanleiding geeft. Links is 1 men van meening, dat de kanselier zijn oor-spronkelijk inzicht,van zich donderdag wat : grondiger over de oorlogsdoelen uit te la- !, ten intusschen weer opgegeven heeft en dus in de hoofdkommissie slechts gansch alge- ! meen over onzen militairen, politieken en i 1 economischen toestand zal spreken,wat ech- [ ter, zoo meent men toch ook en eerst recht zonder nieuwe uitschakeling van de Rijks- i dag mogelijk ware geweest. Intusschen neemt men voorloopig aan dat de kanselier ' nu de volgende week ook voor den Rijksdag 1 het woord zal nemen. 1 Iss Fr&sifeplfk De Ffanschs ka^ier on da ooffegs-kretiseten[ GENEVE, 25 Sept. — Men meldt dat ■ j [ het in de zitting van het socialistisch Ver- bond van het département der Seine toch ; L nog tôt eene stemming kwam. En wel over het eenig punt of de kamersocialisten aan t eene stemming over de oorlogskredieten zul- ! len deelnemûti. Daarbij toont zich de voor het algemeen Fransch socialistisch kongres te Bordeaux voorbeeldige verschijning, dat : men tegenwooraig met vier stroomingen, j binnen de partij te rekenen heeft; zonder:j voorbehoud voor de oorlogskredieten stem- i j men de aanhangers van Thomas en Renau- j t del. Onder vex>rbehoud bekenden zich de i aanhangers van Longuet. Daartegen waren i eene door Maurin geleide minderheid en de.1 5 Kienthalers. | Sii Haaslsissd 1 Finland on de voorloopsge regeering 1 PETERSBURG, 26 Sept. — Trots d« ■ ^ verordening der voorloopige regeering van;J 5 21 Juli betreffende de ontbinding van den Finschen landdag, heeft de landdagspresi-' dent den landdag voor 28 September bijeen-1 geroepen, met de verklaring dat meerdere gewichtige wetsontwerpen over finantieela 1 en arbeidskwesties moeten behandeld wor-' den. In 't îeger STOCKHOLM, 25 Sept. — «Djen» meldt,. dat in de laatste zitting van het bestendig1 5 legerkomiteit eene nieuwe krisis in de leger- • b leiding uitgebroken is. Alexejew, Russki en-3 Dragomirow keurden de door den oorlogs-i minister voorgestelde methode voor 't het-! stel van de strijdvaardigheid van het leger af. Alexejew werd daarop tôt aftreden ver-zocht. Daarop reikten ook Russki en Drago-b mirow hun ontslag over. Het is echter te zien of Kerenski die aanneemt. t De hetman der kozakken Kaledin zou op, , 27 September in 't hoofdkwartier komen om » voor 't revolutionair tribunaal rekening te . ' geven over zijn gedrag. PETERSBURG, 25 Sept. — De komman-dant van 't zuidwestfront, generaal Tsche-i renissow, is tôt opperbevelhebber van heit' j noordelijk front en tôt zijn opvolger geoe- ' raal Walostschenko benoemd geworden. : isi si®©g33©îcs© BERLIJN, 26 Sept. (Officieel). — Zijne majesteit de keizer bezocht op 25 September, b den eersten verjaardag der gevechten bij b Hermanstadt, de slagvelden aldaar. Hij hoorde eerst, begeleid door don legergroe-penaanvoerder aartshertog Joseph, een voorstel over 't verloop van den slag, ging i dan ook naar de pashoogte van den Rooden Torenpas, waar de vernietiging van het i eerste Roemeensch leger, door de omsinge-' 11 r» rr T7Q n V) nf A 1 nAnl'ni>nc -»-» VARIA VA 111A Aan cJo kinema gnwijd Er komt in de Vereenigde-Staten een con-tract gesloten te worden, dat in oorspronkelijk-heid ailes overtreft, wat tôt nog toe gezien werd. De a Journal des Débats » vertelt dat de « Inoe Film Company » een contract geslotea heeft, volgens hetwelk een zekere Miss Lilian Read zich verbindt tôt den leeftijd van 20 jaar uitsluitend voor de* vennootschap te spelen. Miss Lilian Read is op het oogenblik 17 maan « den oud Men vraagt zich af hoe de vennootschap het talent van zijn jeugdige pensionnaire heeft kunnen beoordeelen ; in aile geval, lijkt het twijfelachtig dat zij van te voren kan i zeggen in welk genre het wicht later zal uit-munten.Dit verhindert niet, dat kaar inkomen van nu af reeds goed en wel vastgesteld is. Vanaf haar' tweede jaar zal de' kleine Lilian Read 62,So fr. per week trekken, deze som zal verdubbelei worden bij haar derden verjaardag en zoo ver-volgens, zoodat zij op den leeftijd van 16 jaar reeds een wekelijksch inkomen van 625 frank zal genieten. Naast deze benijdenswaardige kunstenaresse, verschijnt Mozart zelf maar als een mager talentje, want hij werd eerst op den reeds a gevorderden » leeftijd van 6 jaar aan ! het publiek vertoond. Maar het contract van Miss Lilian Read bevat een bepaling, volgens welke het haar verboden is vôôr den leeftijd , van 20 jaar te- huwen. Zij is dus in zekeren zin de eerste Vestaalsche , gewijd aan den film, waaraan zij zal belioore» | vanaf haar wieer- tôt r°*> haar twintigste jaar# J ( trr1 tr» . tll ^/i «/ma «m -, •, m » ma am

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes