Vooruit: socialistisch dagblad

925 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx74z4z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

32e|aar» ü. 116 SS EBonaKas Priis per nnmmer ; voot België 3 centiemen, roor den Vreemde 5 centiemen TeBefaon t Bedactie 24? - administratie 2Ô4& Woerstfat* 26 APRIL 1916 Drakster-U itgeefster tam: Maatschappij HET LICHT bestuurder » ». DE VISCH. Ledebsrg-Oen! . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT Opgaan der Belgische Werkliedenparhj.'^ Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIË Drie maanden. . . , , fr. JJté Zes maanden . . , . , fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men abonneert ash ep alle pottfeareeSe» DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijks verzonden). ... . fr. ft.?i 9E 9B Sa^SKSE SES3 asa Ir Wesl-Ylaandirin is in Frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 23 April. Westelijk oorlogsterrein: Onze loopgraven die wij veroverden aan den weg LangemarckIeperen moesten verlaten worden tengevolge van een onderaardschen watervloed, lie h t onmogelijk maakte ze in Btaat van verdediging te stellen. Rond den middag is eenen Engelschen granaten-aanval teruggeworpen geworden ten zuiden van St-Eloi. Engelsche patroeljes die, na een kort voorbereidingsvuur vooruitgekomen waren tegen onze linies aan de twee kanten van den weg Bapaume-Albert, zijn teruggeworpen geworden. Te Tracy-le-Val mislukte eenen vijandelijken gasaanval; de gaswolken vielen terug in de Fransche.positie». Links van de Maas hebben wij vijandelijke loopgraven ten zuidoosten van Haucourt en ten westen der hoogte van Mort-Homme. Rechts van den stroom, in de Woevre en op de hoogten bij Combres, blijft de strijdbedrijvigheid beperkt bij voortdurende en hevige artillerieacties. Oostelijk oorlogsterrein: T i zuiden van het Narocz-meer mislukte een russischen aanval ter sterkte van een bataljon ongeveer, voor onze hindernissen, met groote verliezen voor den vijand. Anders geene gebeurtenissen van belang, uitgezonderd zwak tijdelijk artillerievuur en enkele patroeljegevechten. Balkan-oorlogsterrein: Niets nieuws. Opperste Legerbestuwr, Groet Hoofdkwartier, 24 April. Westelyk oorlogsterrein: Eene levendige re strijdbedrijvigheid dan in de laatste dagen heerschte op bijna het gansche front. 0»> meerdere plaatsen hadden gunstige ondernemingen van Duitsche patroeljes plaats. Ten «uiden van St-Eloi werden Engelsche tifdeelingen teruggeworpen door ons vuur. In de streek der Maas kleine Fransche aanvallen met handgranaten, gericht tegen onze posities in het bosch ten Noordoosten van Ayocourt, die teruggeworpen werden. In den loop van den nacht zijn zwakke aanvallen voor den vijand ten oosten van Mort Homme eveneens mislukt. Een sterkere aanval is volledig mislukt voor onze linies in de streek der hoeve van ilniaumont. Een Engelsche biplan werd buiten strijd gesteld in den loop van het luchtgevecht ten oosten van Arras. De inzittenden, officieren, zijn gevangen genomen. Oostelyh en Balkan-oorlogsterrein: Geene gewichtige gebeurtenissen. Opperste Legerbestwwr. [Dit Fransche bron PARIJS, 24 April.- —perste bericht: In België heeft onze artillerie energiek den sector ten oosten van den weg Ieperen-Pilkem gekanonneerd tijdens het gevecht op die plaats door de Engelsche troepen aangegaan. Ten westen van den Maas na eene geweldige artillerievoorbereiding, heeft de vijand in den loop van den nacht onze posities aangevallen. Een andere aanval op onze loopgraven ten noorden van het bosch van Caurettes met gebruik van brandende vloeistoffen is volledig teruggeworpen geweest. Ten posten der Maas, heeft de vijand ten gevolge van een intens bombardement onzer linies van de Maas tot aan het fort van Vaux, zijne loopgraven voor het front tusBchen de vijvers en het fort Vaux met troepen bezet. Een onmiddellijk ingezette artil-lerievoorbereiding heeft deze toebereidselen doen mislukken. In 't Boach van Le Prêtre eenige nachtelijke botsingen van patroeljes. Kalmte op de rest van het front. In Argonnen nogal actieve mijnenstrijd te Vauquois en bij La Fille Morte. Wij hebben de verbindingswegen achter het vijandelijk front beschoten. Ten westen van de Maas na een geweldig bombardement heeft de vijand twee opeenvolgende aanvallen gericht op onze posities tusschen Mort Homme en de beek van Bethincourt.Tweemaal hebben ons sper- en mitrailjeusevuur den vijand ver- , plicht in zijne loopgraven terug te gaan, door hem verliezen toe te brengen. Ten oosten der Maas sterk bombardement onzer eerste en tweede linies. In Woevre betrekkelijk kalme dag. Een onzer verschietende kanonnen heeft het station van Vigneulles beschoten, ten noordooster van Saint-Mihiel. Een begin van brand is uitgebarsten in een naburig gebouw van het station. De spoorbaan werd afgesneden. Niets te vermelden op de rest van het front. Luchtoorlog. — Een onzer eskaders heeft twintig obussen op de vijandelijke bivakken by Azannes en Villers-les-Mangiennes, ten noordoosten van Verdun geworpen. Tweede bericht: In de Argonnen ten westen van Vauquois heeft de vijand getracht in den loop van den nacht een onzer mitrailjeuzen die het hem lastig maakte, te nemen. H« werd teruggeworpen. Acht gevangenen zijn in onze handen gebleven. Ten Westen der Maas heeft de vijand zijne aanvallen tegen de beek van Bethincourt en Mort Homme niet hernieuwd. Overvallen door ons beproefd in het bosch van Avooourt hebben ons toegelaten meerdere luisterposten te nemen en gevangenen. Ten oosten der Maas en in Woevre tijdelijke artilleriebedrijvigheid. Kalme nacht op d

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes