Vooruit: socialistisch dagblad

1262 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5dp6r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-Uitgeefstet §sm: JVàaaîschappij H ET L5CHT bcstunrder: P. DE VISCH. Ledcberg-Qent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELG1E Drie maanden. . . , . tr. 3.23 Zea maanden ..... fr. 6.SO Een jaar fr. 12.50 M«a abonnés rt zicb op aile postbareele» DEN VREEMDE Drie maanden Idegelijk» verzonden). . . . , . îr. 6.7S Orgaan der Be/gische Wepkliedmmarfij. — Verschyrtende affe dagen. GEMEENE KLERIKALE TAKTIEK Een paap is een paap, keer hem om hij is nog een paap en hij blijft liet in aile omstandigheden. Nu een paap beteekent een valsch-aard, een leugenaar en een venijnige lasteraar. In de laatste weken hebben wij daar ds treffendste bewijzen voor gehad. lUet Vo!k noemde onze onderwijzeres-sen piatte gemesne sîraatjuffers, wat wij omgezet hebben in gekaarteerde toerloopsters. Het christelijk blad heeft zijne vuile, leugënachtige beleediging niet ingetrok-ken.h'et Volk beweerde dat er aan de dar-sen maar eon ceritiem betaald werd per gestorten kruiwagen. Vooruit heeft die onwaarheid weerlegd en bewezen dat iedere gestorte kruiwagen door de stad 20 centssm&n betaald werd. H et Vo!ïî heeft niemendalle terecht gewezen. Hetzelfde blad meldde dat gezel Lam-pens, schepen, uitgeschuifeld was ge-worden aan de Werkbeurs. Dat was valsch. Het Volk heeft niets herroepen. Het eerlijk orgaan noemde de 200 krui-wagens, die per dag en per ploeg van ,20 mannen geëischt worden aan de wer-ken van Port-Arthur, de hoogst moge-lijke voortbrengst. Die domheid werd weerlegd in VooruSt. Het Vc!k wees niets terecht. De Cenienaar schiep eene opzettelijke Werwarring tusschen de kleine burgerij ■en het groot kapitalisme. Onze lezers herinneren zich deze pole-miek, waarin wij aantoonden dat Da Qeîîtenaar mis was. Het blad heeft zijne dwaling niet er-kend, 't is verre van ze te herroepen. Dit ailes is geen plaatselijk verschijn-sel. De klerikale pers is overal en altijd dezelfde. Zoo treffen wij in Het , Handeîsblad van Antwerpen eene briefwisseling aan uit Gent en handelend over de darsen-werken.Het artikel sluit met de volgende woorden : De ophitsende propaganda heeft dan 00k weinig uitgewerkt. Toch staat het socialistisch blad Vooruit vol artikelen over de onrechtvaardige handelingen van den gemeenteraad. Brutaler leugen kan men nu toch niet uitdenken. In al de moeilijkheden die aan de wer-ken van Port-Arthur zijn uitgebroken, heeft het blad Vooirusî zich zonder aarze-len aan de zijde der stad geschaard, moedig positie kiezende voor het recht. Dit is juist het verkeerde van te schrij-ven over de onrechtvaardige handelingen van den gemeenteraad. En men moet brutaal durven liegen om zoo iets te schrijven, wanneer iedereen weet dat de waarheid geheel anders is. Maar 't is waar, Het HantfeisbSad ver-schijnt in Antwerpen, en alzoo meent de gentsche briefwisselaar vrij spel te hebben om te liegen en de socialisten in een valsch daglicht te stellen. Jammer voor dat persoonaadje dat Vooruit 00k een 00g in 't zeil houdt, om bijtijds wijwater te sprenkelen tegen die vuige, lage handehvijze. En zegge dat in hetzelfde nummer van Het HamJeîsblad waarin die leugen staat, 00k eene halve kolom gevuld is met Kerkelijk Nieuws, zijnde allerlei aankondigingen van godsdienstige plech-tigheden en aanroepingen van God en al zijne heiligen. Als die kerels naar den Eemel gaan, dan blijven wij er maar liever buîten. Wij zouden er toch geen huis kunnen mede houden. F. H. Briefwisseling Over de Darsen Gent, den 22 Mei 1915. Geachte ïïeer Opsteller, Gelief volgend schrijven eene plaats in fcw geëerd biad te wilien geven : Vcel is er reeds geschreven over het dar-senwerk en ondanks de vele reden tôt kla-gen, zijn het steeds altijd de werkers die in het ongelijk gesteld worden. Heden worden wij behandeld als dwang-arbeiders. Men eischt van ons, uitgehon-gerde werkers, dat wij met eene slecht ge-vulde maag 1200 goedgevulde wagens uit-storten.Hoe legt men nu de woorden uit van Gezel Jan Lainpens, uitgiesproken in eene korte toespraak voor de nieuwe werkers in de Werkbeurs van Port-Arthur, waar hij zegde : Wij weten wel dat gij allen geene aardewerkers zijt, aile stielen zijn hier ver-tegenwoordigd, maar de wagens worden 200 gevuld, cîat zij van iedereen kunnen gevoerd worden. Vanwaar dan OPEENS HET BEVEL : 1200 go«d gevulde wagens of buitenî Yindt gij niet dat er reeds genoeg slachtoffers zijn door den brutalcu en harteloozen maatregel van het werk stil te leggcnJ Duizende arme kleinen zullen deze week in plaats van weinig, nu geen brood krij-gen. Met die 12 franken was er reeds hon-ger, wat zal het nu zijn bij die ongelukki-gen waar er bijna geen inkomen is? Hoe durft men nu in deze droeve tijden swaren arbeid eisehen van menschen die sinds vele maanden in onvoldoende hoe-veelheid niets dan gruisbrood en drooge patatten te eten krijgen ? Men zegt; 1200 wagens dat kan gemakke-lijk zijn, maar ik vind dat dit spottend klinkt in den mond van hen die door den oorlog niets moeten ontberen, die er niet door lijden en als voorheen mogen zeggen : buiV.. vol en warme voeten. Maar voor gezinnen waar het spook der ellende heerscht, waar de arme kleinep te vergeefs om brood smeken, voor die wan-hopige vaders is het eene dolksteek in het hart. Een mensch die honger heeft is moe-deloos en hij, de werker, die recht op leven heeft, verdient medelijden en toegevend-heid. Daarom vraag ik in gemoede, wees reohtvaardig en handelt broederlijk. Ontrukt het volk, door hetwelk gij geko-zen zijt, aan den hongerdood, dan zult gij 00k aïs voorheen op het volk mogen reke-Wij achten ons gelukkig 4 uren daags te mogen werken, maar past geen zweetstelsel t°e. Laat dat tergend en «itnyttend gofcal_ M An van 1200 wagens maar op zijde ; maakt van het zoogezegd ondersteuningswerk geene galei, waar men gedurig opgezweept wordt. Wij wilien werken in mate onzer krach-ten, want allen zijn wij geene aardewerkers. Houdt rekening met den toestand waarin wij verkeeren, dan zult gij de ge-moederen der zwoegers die inwendig aan het gisten zijn, tôt bedaren brengen. Met achting gegroet. Een darscnwerker. A. P., Elyseescheveldenstraat, Gent* ONS ANTWOORD Onze briefwisselaar neemt het al te tra-giek op, als hij spreekt van zweetstelsel en galei. 1200 kruiwagens storten per week en per ploeg van 20 mannen, noemt hij tergend en uitputtend. Indien dat wezenlijk zoo ware, meent hij dat de redaktie van 'vooruit ooit dit cijfer ware bijgetredenî Sedert wanneer behooren wij tôt de sla-vendrijvers en de opzweepers, wij die de voorstanders zijn van de vermindering der werkuren en van een behoorlijk minimum van dagloonî Dat is al te belachelijk I 1200 kruiwagens per week is 200 daags met 20 mannen of voor elk 10 kruiwagens in 4 uren tijd. Zijn er ploegen van maar 18 of 16 mannen,dan daalt het cijfer an 200 kruiwagens per vier uren natuurlijk in evenredigheid of tôt 180 of 160 kruiwagens, maar het blijft altijd 10 per man. Is zulks overdreven en moet men daar-voor opgezweept worden 1 Neen, en het bewijs daarvoor is, dat ver-scheidene ploegen reeds meer hebben giele-verd en dat thans schier al de ploegen het opgelegd cijfer van 200 hebben bereikt als minste voortbrengst. In iedere ploeg zijn er scheppers begre-pen.Is de grond zwaar en lastig om scheppen, het getal scheppers wordt dan vermeerderd en het getal voerders wordt dan gieregeld volgens den afstand tusschen de scheppers en het stort. Het moeilijke in dees geval zit hem niet hierin dat 10 kruiwagens te storten per dag en per man in eene ploeg te veel is, maar wel hierin, dat de darsenwerkers nu aan een règlement onderworpen zijn en vroeger niet. Yroeger deden zij omtrent wat zij wilden ; nu niet en dit vaart natuurlijk som-migen. Maar dat règlement is moeten ge-nomen worden door de misbruiken. Verkeeren nu 'sommige darsenwerkers in zulk een zwakken toestand dat zij geen vol-doenden arbeid kunnen verrichten, dan kunnen zij na onderzoek versterkt worden door hulp en bijstan^, ma^r voor enJkçle_ zwakken moet de produktie niet verminde-ren van honderden en 'uizenden, als die produktie niet overdreven is — wat het geval is met het gesteld minimum. Ge ziet, vriend briefwisselaar, dat de stad geen overdreven eisehen stelt en vol-strekt niet onhandelbaar is. Zaait van uwentwege 00k geene ontmoe-diging en ontevredenheid, en laat rust waar er nu rust is. ' Er heerscht zeker veel ellende, dat er-kennen wij. Maar de stad, noch wij, noch gij hebben daar geene schuld aan, en beken maar openhartig cîat Gent al doet wat zij kan, om zooveel mogelijk het lijden harer werkersbevolking te lenigen. F. H. Toogepaste Spreekwoorden Ioen wij als knaap op de schoolbanken zaten, hadden wij een leesboek waarin op elke bladzijde een spreekwoord of zede-lesje te vinden wa-s. « De vlaamsche «spreuk» zegde onze » onderwijzer, vertolkt ons de zeden van i ons volk, zij is de uiting, niet alleen der » geleerde sta-nden, maar zelfs van do on-» geletterde volksklassen, « Prent ze goed in uw hart eu in uw » geheugen want in lateren leeftijd zult » ge dikwijls in omstandigheden komen, » waarin gij al het nationaal menschenver-» stand, in de spreuken besloten, door » feiten zult begrijpen. » In de droeve tijden welke wij thans be-leven komaa ons die zegswijzen nog frisch voor den geest. En wanneer wij zoo in aile gemeenton honderden werkeloozen op gtraat tegen-komen an er ons dan een vriend is die ons de hand uitsteekt met een : « Hoe is het in uwe gemeente? Hoeveel huisgezinnen worden er ondersteund 1 » dan beklagen wij bitter den anders zoo naarstigen, thans werkeloozen arbeider die van onderstand leven moet en wij besluiten dat het voor de samenleving in 't al&:meen en voor cVa werkma-n in 't bijzonder oneindig veel doeltreffender zou zijn indien «mens ondersteunde door «werkï in plaats van door «giften», want : « Hetgeen verkregen is met zweet Dat ackt men duur en meet men breed. > L-e «giften» zijn toch op den buiten vernederemd voor den werkman door dat men het hem doet gevoelen dat het de katholieken zijn die geven, iets wat inder-waarheid on juist is. En indien soms Pier of Jan daarbij in 't gecaiep ondersteund wordt, dan zullen de meid van den pastoor, de madame den burgemeester, of de dochter van den secretaris het wel aan Jt klokieel hangen en tôt in de verste hoeken der gemeente verko-ndigen. De zedeleer zegt ons nochtans : «Geef en zwijg !» Niet alleen wordt de gift niet verzwe-gen maar bij de eerstkomende gelegenheid wordt ze den werkman onder den neus ge-wreven.Onze voorouders leerden ons nochtans : « Wie geeft en moet niet lang dat weten » Maar wie ontvangt het nooit vergeten.» « Men is geheel de weldaad kwijt » Wanneer men iemand die verwijt. » En 00k het zijn niet altijd diegenen welke ze het meest noodig hebben, die onderstand krijgen, het zijn doorgaans de meeste lawijdmakers die met de beste brokken weggaan. Op het magere bleeke aangezicht van vele schamele armen staat de honger te lezen, maar : « Wat baat den spiegel of den bril, » Voor die niet ziet of zien en wilî > Die schamel armen, die niet eems de hand in' t openbaar durven uitsteken maar die tevems van geen enkel lid van 't coml-teit een huisbezoek ontvangen aan wien zij hun nood kunnen klagen, zitten vooi-zeker gansche dagen met het hoofd tus. schen de beenen, treurig denkend aan het spreekwoord : « Vrienden kent men in den nood, » Kijkein kent men na den dood. » Wij traden onlangs eene dier menigvul-dige schamele woningen binnen. Een meisje van zestien jaar oud zat* ziekelijk in den hoek van den haard. De geneesheer had gezegd dat ze veel voedsel moest nemen : vleeschsoep, eiers, bifstuk en nog meer, maar er was zelfs geen geld in nais om brood te koopen en weinig of niets kreeg men aan onderstand. Dat onschuldig meisje zal voorzeker den hongerdood sterven. dachten wij bij ons zelven. Wij gaven de moeder het welnige geld dat wij op zak hadden, ons veront-schuldigende niet meer te kunnen geven, doch wij kregen met een «duizendmaal be-dankt» ten antwoord : Wie geeft wat hij heeft Is waard dat hij leeftl Dit huisbezoek bracht ons eens te meer . tôt d.e_ ^vertttiging $at ,wiea die «bezitten » iiTi wnî7 iTiyiîTii iali émiî ">^iîii jb» ïiiTwiràiM 1 T ■ifTTTYtii ■!■■■" ■imiM .inâ Tj^uT» hun plicht niet doen jegens hun armen evenmensch. Er zijn er zelfs die den arm-zaligen toestand van vele ongelukkigen met een «wel besteed» begroeten. Zij vergeten dat de zedeleer en de gods-diensten ons leeren : En doe of wensch een ander nieé Dan 't geem gij wenscht dat u geschiedt! DE TdEST^iiil Voor wat den algemeenen toestand over den Europeeschen oorlog aangaat, gezien de bloedige verwikkelingen door de tus-schenkomst van Italië uitbreiding nemen zullen, beschrijft de « Nieuwe Rotterdam-sche Courant» dien als volgt: « Van het V/est en en Oosten begint de aandacht van de militaire deskundigen zich nu langzamerhand af te wenden naar het vermoedelijke Oostenrijksch-Italiaansche oorlogstooneel. Daarbij worden allerlei gissingen aangaande het Italiaansche veld-tochtsplan besproken : of de Italianen hun voornaamsten aanval tegen Trente en Triest zullen richten dan wel zich voorloo-pig tevreden zullen stellen met eene blok-keering van dat gebied, om eene landing te Fiume te beproeven en eene beslissing in de Hongaarsche vlakte te zoeken ; of de Italianen eene opmarsch over Gratz in de richting van Weenen zullen beproeven dan wel met hunne nieuwe Kondgenooten rechfc-streeks op andere operatie-tooneelen zul-. len samenwerken. Het heeft echter .weinig nut, op de nieuwe gebeurlijkheden vooruit te loopen, daar de werkelijkheid van den oorlog vooral wordt bepaald door de vraag welke van beide partijen erin slaagt de wet van handelen aan haren tegenstander voor te schrijven. » Krijgsverriehtingen in de Alpen zullen zich natuurlijk naar den toestand van de passen moeten richten. De Alpen-passen tusschen Italië en Oostetnrijk zijn slecht3 gedurende ongeveer vijf maanden vàn het jaar vrij van sneeuw, en de muildierpaden over de hoogste kammen gewoonlijk ni et langer dan drie maanden. » Voor de Fransche imwenteling begon-nen de legers hunne krijgsverriehtingen in de Alpeu gewoonlijk niet voor Juli en be-trokken zij reeds einde October de winter-kwartieren. Later zijn lagere en gemakke-lijker toegankelijke gedeelten van de Alpen tusschen April en Decamber overgetrok-ken, en de'hoogste Alpen tusschen Mei en November. Ongetwijfeld hebben deze facto ren mede eene roi gespeeld bij de bepa-< ling van het tijdstip v/aarop Italie zioh ia den oorlog &ou mengon. Europeesche Oorlog Oislsels : USi DoKsirfio GKOOT HOOFDKWAETIER, 25 Mei'15. Westelijk oorlogsterrein. In Vlaanderen zetten wij gisteren onze «.anvallen in de richting van Ieperon voort, bestormden Vlaminghe-Ferme, het slot noordelijk Wieltje, Bellewaarde-Ferme en naderden Hooge. Bij dezen strijd vielen 150 gevangenen en 2 machiengeweren in onze hand. Ten zuiden van Armentièrea, tusschen Neuve-Chapelle en Giveochy en noordelijk der Loretto-hoogte, werden vijandelijke gedeeltelijke aanvallen bloedig afgewezen. Bij Neuville kwamen in de grachten ge-reed opgestelde stormtroepen van den vijand door ons artillorievuur niet tôt ont-wikkeling.In Cambrai werden door bommenwerpin-gen een Fransche vlieger, bij het verlaten van den godsdienst vijf Franschen gedood en twaalf zwaar gewond. Bij St-Quentin schoten wij een vijande-lijk vliegtuig neer. Oostelijk oorlogsterrein. Aan de Dubissa, oostelijk van Rossijeny, vielen onze troepen tegenovergeetelde sterke Russisehe Krachfeen aan, sloegen ze en wierpen ze onder de zwaarste verliezen over den stroom. 2240 gevangenen en vijf machiengeweren werden buit- gemaakt. Verder zuidelijk mislukten meerdere, gedeeltelijke zeer heftige llussische aanvallen uit de richting van Eiragola onder groote bloedige offers voor den tegenstre-ver.Zuidoostelijk oorlogsterrein. Het leger van den generaaloverste von Mackensen nam gisteren noordelijk vau Przemysl het offensief. De aanval gelukte weer ten voîle. De sterke plaatsen Drohojow, Ostrow, RadyEono, Wysocho, Wietlin, Makowisko en de hoogten noordwestelijk van BoLrow-ka, evenals oostelijk van Cetula, werden stormenderhand genomea. Tôt hiertoe zijn 153 officieren en meer dan 21,000 gevangenen ; 3a kanonnen, daar-onder 9 zware en minstens 40 machiengeweren genomen door de verbonden troe' pen. De Piussen leden />uitengewoon hooge verliezen. Uit Frasssche WTB. PARUS, 25-6-15. — Eerste bericht: Gedurende den nacht ondernam de vijand verschillige aanvallen, die alien afgeslagen werden, De hoogtevoorsproug van Blanchevoie is in onze handen. Wij hadden ten Z. O. van Loretto-Kapelle vooruitgang. Wij staan dichtbij Noordvoorsprong van Ablain. Twecdc bcricàt. — De Engelsche troepen wierpen een sterken aanval ten N. van La Bassée af. Ten Noorden van Arràs beschot den vijand onze stellingen met hevigheid, onze^artillerie antwoordde. Niette«.enstaande deze beschietiag veroverden wij huîzengïoepea in 't Noordelijk deel van Ablain. Anderzijds verijdelden wij ten Noorden van Neuville een vijandelijke aanvals-poging. Van eldera niets bijzonders te mel-den.Der de bericht. — De vijand onderntim tusschen Zee en Arras verschillige aanvallen, die overal werden afgeslagen. Ten Oosten van 't IJzerkanaal kon hij niet voorui&omen. In de Argonnen deden de Duitschers verschillige mijnen in de na-hijheid onzer stellingen springen. Vierde bericht. — In 't gansehe gebied va® Arras en wel ten Noorden duurt de strijd voort. Het Engelsch leger bekwam " vooruitgang ten Oosten van Festubert Ten Noorden van Loretto - kapel rukte* wij vooruit. Ten Noorden en ten Westei St-Baast namen wij loopgraven adsook een huizengroep. Van elders niets te melden. Een vijandelijke luchtvileger wierp bommen op Chateau-Thierry'WTB.— PARIJS, 26-5-15 : Eerste bericht : Aan verschillige stellingen tusschen Steenstraate en .eperen ondernam de ■vijand aanvallen. In 't gebied van Arras duurt de strijd voort. Ten N. van Neuville-Saint Baast on&cr-, nam de vijand verschillige aanvallen. De artille-riestrijd duurt voort. Twcede berieht: Tusschen Nieuwpoox't en Ieperen levcodig artilleriestrijd. Ten in. van La Bassée befcwamen de Ëngelschen een voorsprong. Ten Noorden van Neu-ville-St-Baast hernieuwde duitsche aan-valspoging. Ten N. O. van de Loretto-kapel bajonettenstrijd. Van elders niets nieuws. Uit W T B.— LONDEN, 25-5-15. — Van veltî* maarschalk French: Een hevig artillerle-gevecht ten N. O. van Festabert en eenipo infaaiteriegeveehten hadden plaats. jwe Ëngelschen deden vooruitgang ten Z. van La Quingue Rue. LONDEN, 26-5-15. — Veldmaarschalk French seint : Ten Oosten van Ieperen deden de Duitschers, na stikgassen aangewend te hebben, drie infanterieaa-îivallen. Terzei-vertijd schoot hunne artillerie met stîkgas-grana&en. Onz^e troepen waren daardcor verplicht eenige loopgraven te ruimen. De vijand drong alzoo in 3 onzer stellingen* De strijd duurt voort. & # * Ah de EtoissMA-Silistssiii irens Uit QostfnpijkscSie farasi' W. T. B. — WEENEN. 26-5-15. — In Mïd-den Galicië vallen onze troepen op gansch 't front van Sieniawa tôt aan den Dniester sterke russisehe troepen aan. Het leger van Mackensen heeft Radymno genomen en is ten O. en Z.-O. van deze stad tegen den San vooruitgedrongen. De vijand werd te-ruggedrongen, verloor 21.000 gevangenen, 39 kanonnen en 40 machiengeweren. De legers Pu-hallo en Bohm-Ermolle, die ten Z.-O. van Przemysl vooruitkomen, hebben veld gewonnen. De aanval wordt overal voortgezet. In Z.-W. zijn aan de Tyroler en Karthnergrens kleiue vijandelijke afdee-lingen, hoofdzakelijk Alpenjagers, over de) grenzen eekomÊ». 31' iaar — W. 145 Prijs per aommar : voor België 3 oentiemen, voor den reemde 5 csntiemen Telafaon ; Badactie 247 - 4d^nki8strat»e 2845 Uonderda^ 27 iv'SEil |a»ib

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes