Vooruit: socialistisch dagblad

1849 0
01 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 01 Februari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x34mk66k66/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-Uitgceïater Sara: Msaîschappsj I1ET LÎCHÎ , besîtisirdef» P. DE VtSCH. Lcdcberg-Qent * . . REDACT1E . . ADMSNISTRATIE KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Otgaan der Befjjfisùhe Werklfadermadij. — VerseMmmide aie dam/?. ABQNNEMENTSPRIJS | BELGÏE Ofie niaanrien. . » , , fr. 3.24 Zes maanden ..... fr. 6.50 Ecnjaar. ...... fr. 12.50 Mto aboîjnsert zich op aile po5t0ureel« DEN VREEMDE Drîc «naandcn (dagct^'u verzor.den). M* Eekendmaking iioss' het Easitseli ambfelijk Persbureau Zooals ons van Duitsclie zijde ambtclijk bekend gemaakt wordt, zijn navolgencle huizen in de kustplaatsen door Fransche veldkanonnen en hngelsche scheepskanon-nen vernield of erg besehadigd geworden. Op 25 J an u a ri zijn de plaatsen Middïl-kerke en Westende wederom beschotan geworden. Een groot getal inwoners zijn gedood of gewond, daaronder ook do bur-gemeester van Middetkerke. Do aan de buizen aangerichte schade, in deze dagen, is iu de volgende opgave nog niet vervat : I. HUIZEN OF UEBOUWEN IN EEYST 1. Kerk; eigenaar: Kerkraad- 2. Doodenhuis ; eigenaar: Gemeente Heyst. 3. Villa iarie Christine, eigen. : Mme De- graefc uit ileirelbeke, bij Gent. 4. Villa Henriette, eigenaar Baron de Maere, in Aertrycke. 5. Villa Les Hérons, eigenaar Wijnsber- ghe, in Brussel. II. HUIZEN IN OOSTENDE 1. Hôtel de Lyon, Capucienenstraat 31, eigenaa-r: Fischlin Gustaaf, drukker. Brussel. 2. Hôtel Majestic, Louisadijk, eigenaar: Gillisscji Hubert, Oostende. 3. Hôtel Beau-Site, Zeedijk, .41, eigenaar: Van Cleempoel Verhoest Julien, weduwe, Brussel. 4. Privaat-huis, Vlaanderenstr., 80, eige naar : Craen-Mélis François, Antwer-psn.6. Huis n. 83 en 84 op den steenweg naar Nieuwpoori en Middeikerke, eigenaar : August Decan, uit Ilavershijde. 6. Huis n. 78 en 80 van den zelfden steenweg, eigenaar Onyo Eugène, uit Ilavershijde. Ç. Huis zonder nummsf, der weduwe Janssens, uit Raversijde. 8. Huis n. 58, eigenaar onbekend. III. HUIZEN TÈ MIDDELKERKS 1 Mojcnstraat, 17, eigenaar Karel Van y Hooren; P. Koningmnelaan, 13, eigenaar Minae. 3. Id. 9, id. vrouw Drabbe. 4 Id. 11, id. Billiet. , 5. Id. 15, «Villa des Ci-evettes» 6. Id. 33, eene remise der brouwerij Do Wulf. 7. In niïmmers 28, 30, 32, 34 der Konin- finnelaan zijn ni do ruiten gebro-en.8. Duinenstraat, l uis, dak en voorgevel besehadigd, eigenaar De Wulf. 9. Duinenstraat, huis, voorgevel besch., eigenaar Dierendonck. 10. Id. huizen n. 32-54, eigenaar vrouw De Marez, (maar besehadigd). II. Id. huis n. 1, eigenaar onbekend, (maar t besehadigd). 12. Id. huis n. 56, eigenaar gemeenteont- vanger, (maar besehadigd). 13. «Villa des Dunes » eigenaar onbekend (maar besehadigd). 14. Duinenstraat, Villa Elisabeth, eigenaar weduwe Tjono, dak en mobilair be-r schadigd. 15. Kerkstraat, eigenaar Frans Mortier,dak en voorgevel besehadigd. 16. Kerkstraat, 1, eigenaar Huygebaert, vi- trien besehadigd. 17. Gemeentehuis, stallingen vernield. 18. Apotheek Quinet, eigenaar Quinet, tl- trien en kelder besehadigd. 19. Maritiem Hospitaal, zijmuren zwa&r be sehadigd. 20. Oostendsche Steenweg, huis n. 84, dab besehadigd. . 21. Oostendsche stw., huis n. 79, eigenaar: Guyo, dak en keuken besehadigd. 22. Oostendsche Steenweg, huis n. 78, eige naar weduwe Vergaerde, dak, plafond en mobilair besehadigd. 23 Duinenweg, eigenaar Casimir Boydens, huis vernield 24. Leopoldlaan, 73, eigenaar Louis Prootfc- Hamilton, vitrien en inwendige der bakkerij vernield, voorgevel besehadigd.25. Leopoldlaan, 62, Villa Pierre, «Café de l'Union» eigenaar Alfons Detvulf, dak vernield, huis dreigt in te Btuiken. 26. Leopoldlaan, 76, «Villa la Maisonette», eigenaar Bonzell, te Hoburding (Noord), verbrand. 27. Londenstraat, 8 en 10, eigenaar : Mo- relet en Devis Dutraene, beide huizen door granaten doorboord. 29. Leopoldlaan, Garage Edmond Clarisse, eigenaar Depoorter, verbrand. 30. Leopoldlaan, Hôtel de la Digue, hoek van het huis en inwendige besehadigd.31. Max Singerstraat, garage, eigenaar August Decals, vo,or- en zijmuren besehadigd.32. Krokodillenweg, eigenaar Louis Lo- gier, huis Louis Logier volledig vernield. , 53. Duinenweg,,, lJJp eigenaar Karel Blom- me, vernield. '34. Zeedijk, 80, «Villa Antonia», le verdiep uitgebrand. 35. Zeedijk 79, «Villa des Mézanges», lsto verdiep besehadigd. 36. Zeedijk 75, «Villa Martiny», trappe» «a iogainq yfrnieldr 37. Zeedijk 74, «Villa la Tourelle», tweeds en derde verdiepen verbrand. 38. Zeedijk 73, «Villa Pierre», ingang ver nield. 35. Zeedijk 72, «Villa Bellagio», ingang vernield. 40. Zeedijk 67, «Villa Les Joncs», ingang vernield. 41. Zeedijk 60, «Villa Les Hirondelles», le verdiep vernield. 42. Zeedijk 20, «Villa Marguerite-Marie», eigenaar Léman-Wattynes, huismu-ren en inwendige zwaar besehadigd. 43. Zeedijk, «Hôtel Belle Vue», eigenaar «Société Anonyme», dak en muren. 44. Achter den Dijk, «Hôtel des Garages», eigenaar «Société Anonyme», dak on muren. 45. Zeedijk, «Villa Bagatelle», eigenaar Max Hallet, uit Brussel, vernield. 4?. «Les Cerisiers», eigenaar Alexander Hallet, vernield. ' 47. «Les Erables», ? vernield. 48. Achter den Dijk, de kinema, eigenaar «Société Anonyme, Westend», muur doorboerd. 49. Dijk, Le Refuge Labry, besehadigd. 50. Dijk, «Bel Horizon», eigenaar Desoer, uit Brusseî, dak en ingang. 51. Dijk besehadigd: de Villa Futilité, Vil la Bella, Sunshine, La Paimpolaise, Les Néréides, n° 39 nevens Les Néréides, Les Chênes. 52. Dijk, verbrand : de villas : nevens do villa des Embrunt, Villa Portena, Ar-gentina, Férésita, Villa Berthe-Jeanne en de villa ernevens Nos Fillettes.53. Verder besehadigd: de Villa Primerose, eigenaar G. Berlaere, Brussel, en de villa ernevens, villa Coccinelles be-zitter : Hagemeyer in Brussel, de villàfa Joy en ernevens, eigenaar Bouillers. Villa Les Lutins,'bezitter de Villers, Brussel, en eindelijk de villas Les Ferrasses en Clairette, be-ziter Lembrce. IV. HUIZEN IN WESTENDE 1. Westend Hôtel, eigenaar : Société La Westendaise, besehadigd. g., La Ituche, eigenaar Van Heelia, façade vernield. V. HUIZEN IN WESTENDE-BAD 1. Dijk, aile villas van Westende Hôtel tôt de Avenue des Mouettes, in 't totaa! 12 villas, respectieveliik behoorenc aan de eigenaar : Watemar, Dieiliens Frl. Bruneel en Marceaux, vernield, 2. Meeuwenlaan, Les Charnettes, eigenaa: Dutry, Gent, voorgevel en dak besehadigd.3. id. Pasteibakkerij Engelbert (Villa Jeanne, eigenaar Eayéo, Oostende. 4. id. Villa Flora, eigenaar : Société We stendaise, vernield. 5. Kruidenierswinkel Delhaize, eigenaa) Van Hecke, Westende, vernield. 6. Chardônslaan, Maison Poupaert, Ton ton, eigen. De Try, Elsene, Lizon, Melanio les Parfums, besehadigd, Josée les Parfums, vernield ; admini-stratàe der Westendaise, besehadigd. 7. Avenue de l'Occident, Boucherie Bru xelloise, Bakkerij ernevens, Les Cormorans, Mon repos, Rose France, Rose Mousse, Les Bruyères, Bon-Accueil, eigen. Siaenjs, Brussel. T' Nest-je, Rénélia, Ludojvica en villa ernevens, Marie-Anoinnette, le Talisman, erg besehadigd. , 8. Dijk, Kursaal, Façade vernield. 9. id. «Les Heures Claires», eigen. Guyon, Brussel, ten deele vernield. 10. id. de gansehe hoek tôt de villa des Glaieuils uitgezonderd, vernield. 11. id. Villa Yvonne, Les Hirondelles, Pen. sion de Famille, La Westendaise, nevens de villa, villa tusshen do «Orchi-deôn» en Primeverte, eigen. Dar-denne, Luilc, besehadigd. 12. Arendenlaan. Studio en villa nevens Studio, erg besehadigd, zoo goed als vernield. 13. Parklaan. Villa Isba, villa Bleue, Villa Janne, eigen. Franchez, erg besehadigd. La Pergola, eigen. Malin, Brussel ; La Hensitoise, erg besehadigd. 14. id. Villa Les Fermettes, eigen. La Westendaise, vernield. Les Alouettes, hoek vernield. 15. Gehuchtlaan, Deutsche Villa (3 villas) ; Colonie, Villa Elisabeth ; L'Aurore, besehadigd, Ciel d'Azur en Belle-rive eigen. La Croix (Haeren) vernield. 16. Strandlaan. «LekKe bek» besehadigd. 17. Bi.j de Statie : Noble rose, eigen. Masse besehadigd. 18. id. de K'erky eigen. La Westendaise, inwendig vernield. ANTWOOHD aan een PARTIJGENOOT Wij acliten het noodig te antwoorde; op het artikel « Vrijheid » van onzei vriend J. Volkman, al ware het maar to vçrduidelijkiog. Groote problernas als de Vrijheid, ziji moeilijk te behandelen in een artike] hetgeen dikwijls voor gevolg heeft da men ailes behalve duidelijk is. Voor ons is de groote fout der vrij heidsapostels hierin gelegen dat zij to de absolute vrijheid willen koraen. Dezi is volgens ons ondenkbaar. Samenleven, samenstreven naar hoo gere beschaving en geluk, sluit het ide der absolute persoonlijke vrijheid uit. , Er zal altijd eene minderheid en een' meerderheid bestaan en dat is misschiei gewenscht, omdat uit de wisseling de : gedachten hcht ontspruit en omdat d discussie die onvermijdelijk is, een prik kel wordt tôt overweging en tôt studie Maar eens de bespreking geëindigi en de besluiten gestemd moet de min derheid zich oaderwerpen aan de meer derheid. Zonder dat is er voor p,ns geene sa menleving denkbaar. Dit zij niet gezegd aan onzen vrient Volkman, die dicht bij ons staat op da gebied, wanneer hij de ideale, anarchi stische vrijheid looehent. Maar onze partijgenoot zegt ons ii zijn artikel dat het onbetwistbaar is, da de moreele of de zedelijke vrijheid be staat en dat iedereen denkt wat hij wil Dat is volgens ons eene grove dwa ling. Eerst en vooral men denkt en gevoel niet wat men Wi!. Wij zijn eerder ge neigd te zeggen dat men denkt en ge voelt wat men ksn. En dat kunnen hangt af van een hoo] feiten die zich voorçjpen in de stoffelijki wereld. Zoo bijvoorbeeld zal hij of zij die eei goed, degelijk onderwijs genoten an ders kuswon denken en gevoelen, dai de sukk.çlaar die daarvan verstokej bleef. Zoo hecft de maatschappelijke stanc waartoe men behoort een overwegendei im-laed op ons gevoelen çn ons denken De bewijzen liggen voor de hand. Niemand zal looehenen, dat er in d< tegenwoordig.e wereld massastroomin : gen bestaan in het gevoelen en denken De bourgeoisie denkt als massa ge kîasse denkt en gevoeît eerder socia listisch. De buitenmensch denkt en gevoelt an ders dan de stedeling., de militarist an ders dan de vredesapostels. Volkman meent dat dit gebeurt û voile vrijheid. Neen, zeggen wij, het ge beurt onder den.indruk van sociale toe standen, waaraan de afzonderlijk< mensch niets kan veranderen, maa: waarvan hij den beslissenden invloed on dergaat. Ware het anders, waarde partijge noot, dan zouden die stroomingen vai gevoelen en denken zoo net niet zijn af geteekend bij standen, en onze strijd zou geen klassenstrijd ziin. Zelcerlijk zijn er uitzonderingen, maa: die bevestigen juist den regel en stellei hem aansçhouwelijk voor. * ^ ^ De zedelijke en verstandelijke vrijheic wordt overigens meer en meer geloo chend door de wetenschap zelve. De overerving of het atavisme word meer en meer aangenomen. Het kind kan niet alleen als vorm goec op vader en moeder gelijken of trekkei in zijn gezicht aan beiden ontleenen het kan groote gelijkenis hebben met her als verstand, als denker, als gevoel. Het is zoo waar, dat de tribunalei meer en meer die theqrie, aannemen on bijvoorbeeld den graad van verant woordelijkheid van een betichte vast t< stellen, en hem daarvoor aan een ge neeskundig onderzoek onderwerpen, da dikwijls besluit tôt eene zeer beperkt< verantwoordelijkheid. Dat ook bevestigt dat de mensch il zijn denken en voelen niet zoo vrij is als onze geachte medewerker het denkt De overerving kan ook ten goede zijn dat is zeker, maar goed of kwaad, zi vernietigt geheel of gedeeltelijk de gee stelijke vrijheid. ^ 4c Vo'kman zegt ons dat er vier dingen of gevoeleijs bestaan, die vrij zijn en hi somt op : i° De Hef4e, de, kunst, 30 de arbeid 40 de eigenaom. En hij voegt erbij : De iisfde l Want beminnen is voelen. En in algcmeenen regel is hel .. , ... aevQslcn r^nafbankeliik van den wil Hocvele mannen wier leven ge-broken werd omdat ze dezen, die ze wildçn liefhebben, niet fcontien oî moshten bsminnen; hoevele vrou-wen tragische slachtoffers van de onvermurwbaarheid der zaken, ver-loren omdat zij diegenen liefhad-den, die ze haten moesten. Maar beste partijgenoot, gij vernietigt hier uvve eigene vrijheidstheorie. Als de mannen niet mooîiten of kon* d3D beminnen wie zij liefhadden, waar bleef dan hunne vrijheid, als 't u blieft. Hetz 'ifde is waar voor de kunst, de arbeid en den eigendom, en wij raden onzen partijgenoot aan, die theorie nooit te verkondigen in eene algemeene ver-gadering van kunstenaars, werklieden of eigendornloozen. Het onthaal zou ailes behalve sympa-thiek zijn. Ah, als men de vrijheid opvat dat men inwendig iemand mag beminnen, zonder dat iemand U dat kan beletten, dan is de stelling juist in schijn. Maar wij antwoorden daarop dat die minnaar veel weg heeft van Pier Pattijn zijnen kanarievogel die niet schuifelde maar niettemin peinsde. Wij meenen vrijheid, het kunnen ver-wezenlijken van de gedachten die men heeft of er althans luidop lucht aan te geven. Vriend Volkman, ge schrijft te vloei-end en te schoon om verloren te loopen in die vrijheidsideën. Wij zijn er verre af, vijanden te zijn der vr'"ieid. Ons ideaal is zelfs de vrij-making van de werkende klasse en van geheel de menschheid. Met U zijn wij 't akkoord dat de kol-lektieve vrijheid, die terugslaat op elken persoon, geen droombeeld is. Maar wij spannen den os achter den ploeg niet. Wij zeggen dat aile wezenlijke vrijheid moet gesteund zijn op de verove-ring van het recht op leven en op wel-stand, dan nog gewaarborgd daarbij. Dat is de socialistische thesis, om-treiit de vrijheid. En onze vriend zal ons gelooveî!, aan-gezien wij zijn artikel — waarin overigens veel schoone en ware dingen voor-kwamen — opnamen. Hij zal ons niets kwalijks nemen en onzen medewerker blijven gelijk voor en na. F. H. Os sarde beeft nog altijd ¥ooïi io lialië Tôt eergiiter toe heeft men langs liie: en langs da-ar, het land door, min of mee$ hevige schukken gevoeld. Op versehillenda plaatsen hebben de wej tenschappelijke toestellen, de «sismogra^ phes» en de «geodynamiques» een gedurigj hier zwakker en daar heviger sidderen de( aardkorst aangekondigd, ïoodat de er bij zijnde geleerden zich zeer ongerùst maak< ten. , Dit ailes maakte dat de bevolking nie< tôt rust kon komen en dat de vlucht overal bleef duren. In Rome zelf moeten op den oogenbliK meer dan 10.000 vluchtelingen zijn, waar» van de meerderheid geheel geruïneerd zijn. Er blijven daar allé dagen nog wagens lue! gekwetsten aankomen die niet weten waa^ zij het hebben van schrik. Uit Avezzano meldt men ook dat er ge/ durig sehokkcn gevoeld v.'orden, waarbij recht gebleven muren omvallen. Bij de opi ruimingswerken van een gebouw Aeze{ stad vernam mon klaehten onder de puinejf en dieper delvend vond men in een keldei eene vrouw met hars twee kinderen, die a) dien tiijd begrnven gev/eest waren en geen letsel bekomen hadden! Naar men meldt zal de regeering 30 mili1 lioen lire afzonderen om de ee^ste onkostel te dekken. } Het ministerie van oorlog heeft reed/ troepen uitgezonden met een paar duizenà tenten en zes verplaatsbare locdsen die el^ honderd personen kunnen herbertren^ ) Naar do, meest beproefde streken heeff dit ministerie veldkeukens en -bakkerijeV gezonden, die van den eersten dag bakteJ^ en kookten voor elk 10.000 personen. Sedert verScîieidene dagen is het in d< Àbruzzenstreek geweldig beginnen sne©u< wen en vriezen, waardoor de ellendo lang( aile kanten nog vermeerderd is. i In do provincies Aquila, SinaJ en doo{ heal do streek van het Zv/art Woud is d< ellendo ôubesehrijïlijk en zoo erg, dàt d< regeering een aigemeen rnoratorium heefj moeten uitroepen om de bevoorrading t<( vergemakkelijken. \ Eu de heeren hemeldragonderB hebbeS< den aimachtigen god met aile geweld, _ia aile kerken, op do luidruehtigste manie? bedankt omdat hij het katholiek Italie zo< ziehtbaar behoed had tegen den oorlog! ; Europeesche Oorlog ; lo Wisl-Vlaaoflereo : 'tNoordso vao Fraokrijt ûffioi88i3 teiBgraM : lit FpansoSs© PARUS, 2S Januari. (Reuber). Officiec bericht van vanmiddag drie uur: « Onze verliezeu hebben in dezelfao twe dagen ongeveer 300 man bedragen ; dit vr: aanmerkelijk getal is toe te schrijven aan d hevigheid van het geveeht en het inzakke: van eene oude steengroeve, waarin twee vai onze compagniën eene schuilplaats hadde gezicht. Zij zijn ongetwijfeld iu handen va onze vijanden gevallen. »Alle aanvallen der Duitschers bij Fon : taine Madame en in het bosch van Daill zijn afgeslagen. »In de Vogezen zijn wij aanmerkelijk op gesekoten ten noorden van- Sénones (te: noorden van St-Dié). Bij Ban de Sapt (na bij Launois) hebben wij vorderingen ge maakt en de vijandelijke bijkomstige vei dedigingswerkeu besehadigd. » Ook in den Elzas hebben wij terrein ge wonnen. PARUS, 27 Januari (Reuter.) Ofîiciee bericht van vanavond elf uur : «De vijanc heeft in den afgeloopen naeht in het boscl van Saint Mard (district Tracy le Val, tei Zuiden van Noyon) getracht onze troeper te overrompelen. Na een scherp vuurge vecht lieten de Duitschers mijnen ontplof £en, die 50 M. loopgraaf vernielden. Onz< artillerie l.eeft hen echter verhinderd zicl daar te nestelen ; de loopgraven hebben wi, weer bezet. »Ten Westen van Craonne is do nachl rustig voorbijgegaan. De uitslag der go vechten van den 25en en 26en op dat dec' JLx&n het îxo.nt ia. dai. da..viis^4 veslleast heeft geleden aïs gevolg van odzo tegeni aanvallen, waardoor wij een deel van hetj verloren terrein hebben heroverd. 3 »Vier aanvallen der Duitschers bij St<i Hubert in Argon ne zijn afgeslagen. »Op de andere gedeelten van het front ûj het eral rustig gebleven. » Oit bron LONDEN, 28 Januari (Reuter) : Router^ bijzondere correspondent te Boulognt meldt, dat het geveeht bij la Basséa voort| duurt. Ambulancetreinen kwamen tôt viei uur in den naeht aan. Heden morgen wa I ren er geen nieuwe transporten van g a! wonden, maar een groot aantal wordt vai) j avond verwacht. j ; Zoover als men kan afleiden uifc de ver , halen, die tôt Mer doordringen, \erîiep lid [ begin van het geveeht gimstig voor d( 1 Duitschers,4 maar later kwamen de bond t genooten in het voordeel. Het geveeht, da| j Zondag begon, werd ingezet met een aanj val der Duitschers op de loopgraven vai, een der Engelsche regimenten. Twee am, r dore regimenten deden Maandagnaeht cet tegenaanval en heroverden de verloren loopgraven na een wanhopig geveeht.. ' ❖ ❖ ^ ; Â2S de ilsssisch PeQisetis-Oafeisslie £r8Hl Uif SSisassise8a0 lsr©i» PETROGRAD, 27 Januari. (Pet. Tel-AgJf Mededeeling van den grooten generalel staf : î «In Oost-Prliisen worden de ge.veehteil in de streek van Maîweschken en ï'.asdehnoJl voortgezet. / » Oj het rechteroevergebied van den bâ| nedon-Weichsel hadden evcnals gedurend^ de vorige dagen kanonnades en gevechte< tusschen de voorhoedes plaats, over ee( front dat zich uitstrckt- van genoemde r^ ..oefenden . çM SI ' sâî» -m Pl. SU Prijs per nnminer : voor Bclgîô 3 cactieman, voor dea Vreemde5 csntiomoa Telofoon s Beilacfra 247 - ^dSmÎCTgstratge 2845 Éaaaî2af? 1 Februa^"l'sbIS "^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes