Vooruit: socialistisch dagblad

1157 0
07 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xk84j0cb3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

• m MEÎJW MfMEM Heden begint ons nieuw mengelwerk : EL A M H ARM SII. DE GOUDZOEKER Roman uit Californie, door Jack Londort. Geen bock zoo boeiend, zoo levensecht en zoo wij s als dit, waarvan wij heden de eerste bladzijden afkcndigen. Het begint en het gansche eerste deel brengt ons onder de eerste woeste goud-zoekers in Alaska, eene zvilde, norsche streek heelemaal in 't noorden van Noord-Amerika. pie goudzoekers zijn echte Bo-kemers, zij denken aan geen gisteren of gîen morgen; 't geld dat zij verdienen, of 7 goud dat zij vinden, verspelen, en veïtuiscken ze, of ze verbrassen het in slemppartijen gedurende de maandenlan-gs Poohiachten. ^ Dat eigenaardig leven schildert Jack London ons zeer treffend voor ooge». Verder toont de schrijver ons hoe enkelen zich stïlaan van de goudgebieden hebben meester gemaakt en zich opgewerkt tôt goudkoràngen. Met de goud- of geldzucht gaat de weekerzuckt gepaard. Zidks toont Jack London met zijn' fijnen, scherpen opmer-kingsgeest tevens aan. Zoo is dan in zijn ysrdere ontwikkeling de puike roman: ELAM HARNISH. DE GOUDZOEKER eene striemende, rake geeseling van de spéculateurs die ten koste van den honger en de ellende van duizenden en miljoenen met onzinnige, misdadige grilligheid hun rijkdom, macht en invloed no g voortdu-rend vergrooten. LEEST VAN AF HEDEN ZONDAG op de derde bladzijde: ELAM'HAÏLNISH, DE GOUDZOEKER Roman uit Californië door Jack London, Leest en vers'preidt « VOORUIT. ». Ouzo geleerda vriend César De Paepe deed te recht de volgendei \ aststelling dat, als de l&ndbouw aidus hervormd werd tôt xmen openbaren dionst, zulk3 vroeg of laat ook waar zal worden voor al de tak-ken der voortbrengst. De Paepe voegde erbij dat de Staat nood-wéndig het normaal orgaan zou worden, noodig ciuor ds economische samentrek-king; want bij gebrek aan den Staat, zal die economische samentrekkmg toch ge-beurea in kanden. van machtige compagnies, die heden reeds oprechte regeeringen van enkelen uitmaken. De socialistischo verslagschrijver geeft da.n eene bepaling van het woord « Coilek. tivisme » d'at toenmaals nieuw in 't ge,-'ruik kwam. De Paepe zegd-a daaromtrent : Dit woord ,»eteekent gezamelijka eigendom in 't al-gemeen, hetzij eigendom van Staat of ge-meente®, hetzij eigendom van andere kol-lektiviteiten dan de Staat of de gemeen-tan, bijvoorbeeld eigendom van nijver-heidsgroepen of van werkersvereenigin-gen.In zake van eigendom, is het voornaam-ste van te onderscheiden, hetgeen naar bshooren, gezamelijkea eigendom moeit ; zijn van den Staat of van de gemeente, wat gezamelijken eigendom zal zijn van ' nijverheidsgroepcin en wat ten slotte zui-' ver persoonlijken eigendom moet blijven. In aider v/oorden moet men het tijdperk . der economische en maatschappelijke om-keariiîg onderscheiden waartoe een volk gekomen is in de historische période dat 'het bereikt heeft. Voor de machienon en het nijverheids-gere&dschap, d'à materialen dsr voort-brengst, hst werkgerief over 't algemeen, kunnen er zich drie gevallen voordoen : 1° Deze voorwerpen moeten eigendom we-£33. van den Staat of van de gemeenten, als zij moeten dienen voor de uitvoering der al-gomeene opanbare diensten, bij voorbeeld het mat'Sriaal der ijzerenwegen of van de plaat-sslijke openbare diensten zooals den gas-dianst;2° Deze voorwerpen moeten ten minste ge-zaœanlijken eigendom zijn van nijverheids-grospen, als zij maar moeten dienen voor nijverheden die, al hebfcen zij een privaat karakter, toch de," hulp en de vereeniging vareischen eener werkerskollektiviteit of groepeering ; S°*Eindeiijk kunnen dc;:o voorwerpen nog lang persoonlijken eigendom blijven, als zij maar dienstig zijn aan cenen werker, aan eene bijzondere nijverheid, die een mensch slleen kan beoeîernen, bij voorbeeld het mes en de els van den schoenmaker (l),de naald, de ving«rhoed en de schaar van den kleer-maker.Cesa.r De Paepe voorzag reeds dat, naar-mate de maatschappij zich ging ontwikkelen, ■ het Ctoinein van het persoonlijk bezit der VïKwtbrengscmiddelen verminderend zou f;aan, oin met zooveel het domein van het gezamenlijk bezit te vermeerderen. Daarna houdt hij zich bezig met de ar-beidsvei'goeding, het loon als men wil. Deze vorgoeding of dat loon moeten den • p : ; oonlijkcn eigendom van den werker zijn. Aïs gevolg daarvan zullen de voorwerpen van bijzonder verbruik of gebrnik, zooals nisubels, kleederen, voeding, versiersels, enz. persoonlijken eigendom blijven, zooals te-genwoordig.(1) I-n 1374, toen Da Paepe zijn verslag 'opsfceldç, kende men nog de schpepwfabrieken van hedea niet. W!B'—'» «un iwnwii.j^a.BiwiI ai 33e |aar «« FI. 279 S cenliemen ver numms? Zondag 1 Octobsr Î917 I iiiii ■ ■■ ■ ■■ . ■■■!■ n n--^.H—Mm. M in. VOORUIT Orgaaa der IMgisehe Werkliedenpartij, — ¥©rsch!jn©nd© ail© dagen. Bruktter- Uitjeefsier Sam. Maàtsch. BEI LIGHT, Best. : P. Ds Visch, Ledcberg-Qsnt. — Red.-AdmHowpowt, HP, Gent In eenige bladzijdesn geeft Do Paepe eenige beschouwingen over de historische ontwikkeling der economische omkeering, die hij in drie tijdperken verdeelt. De eerste is deze der klein-nijverheid die nog voortduurt voor zekere beroepen. De kwe3tie is deze der voortbrengst door het machinisme, waar het voorvaderlijk werkhuis, de plaats geruiind heeft voor de fabriek of de manufactinir. Vervolgens komt de groot-nijverheid, de voortbrongst in 't groot voor de wereld-markt die bestuurd wordt door de geld-speculatie, die al de beschikbare kapitalen aantrekt om ze opbrengend te maken. Onder deze laatste kat-egorie van nijver-heden zijn er reeds die het karakter aan-genomen hebben van sociale andernemin-gen, bijzondere alleenhandels, van open-bare diensten waarvan ds kollektiviteit meesteres moet worden in het algemeen be-lang.Blijft nu uiteen te z&bten hoe de open-bare diensten moeten ingericht worden. Laat ons veronderstellen, zegt César De Paepe, dat al de openbare diensten in han-den gesteld zijn der openbare besturen, hetzij gemeentelijke, hetzij nationale, het-zij internationale. Hoe zal men het aan boord leggen? Er _ zijn drie inanieren mogelijk om de werking der openbare diensten te organi-seeren : 1. Al de inwoners kunnen gelasrt worden om bsurtelings aan het noodig werk te helpén, aan de uitvooring van een zeke-ren openbaren dienst; 2. Het bestuur kan in zijn midden of daarbuiten rechtsitreeks de personen be-noemen, gelast met deze of genen dienst; 3. De administratie kan, terwijl zij het toezicht en het booger bestuur der opon. bare diensten behoudt, de uitvoering ervan overmaken, gelieel of gedeeltelijk, hetzij aan bijzondere endernemers of aan wer-kersvereenigingen.César Do Paepe, met zijn breeden ailes omvattenden gee®t, toonde toen reeds de toekomst aan die voorbehouden was aan het georganjseerd proletariaat. De kracht van de werkende klasae wordt om den dag meer en meer bevestigd. In den beginne vertoont zij zich door het vormen van maatschappijen van onderlin-gen bijstand bij ziekee of werkeloosheid, die uit den aard der zaken zelve georga-niseerde groepen worden voor het l>ehoi;d der loonen, voor de vermindering van den duur van deçà arbeidsdag, in een woord voor den weerstand, voor den strijd die de werkstaking als bekrachtiging heeft. De werkersvereenigingen hebben voor strekking om plaatsingagentschappcn te worden, ya,n de vraag en het aanbod van d'en arbeid te regelen, terwijl zij het loon en de werkvoorwaarden trachten te bepa~ len. De Vereenigingon gaan verder; zij treden meer en meer op in naam van den persoonlijken werker, voor ailes wat betreft d!e arbeidersbelangen tegen over den pa-troon.César Do Pa/epe toont dan aan wat er reeds volbracht was in dien oogenblik in Engeland, het is te zeggen de gezamelijke betrekkingen, bestaande tusschen de werkersvereenigingen en deze der patroons, en hetgeen toenmaals reeds , bestond in Brussel, dank aan da,n Letterzettorsbond, en hij vervolgde : Het oud systema der rechtstreekfiehe en persoonlijke betrekkingen tusschen patroons en werklieden, is eene onuitputte-lijke bron van konflikten en oneenighe-den. De werkersvereenigingen zijn niets anders dan do beginaels eener nieuwe in-richting, bestemd om het aanzijn der economische wereld te veranderen, gelijk de stoom het gedaan heeft voor de nijver-heidswereld.Deze ontwikkeling van de organis&tie der nijverheidkrachten, veel toestanden doorloopend, zal eindigen met de schep-ping van eene cooperatieve of samenwer-konden eigendom, die zich zelve zal ver-vormen tôt maatschappelijkea eigendom. T? vr Richard BAELS De plotselinge, onvoorziene dood van den heer Richard Baele, bestuurder van den Stedelijken Reinigingsdienst, is voor onze stad, zoowel als voor zijne familie, een groot en smartelijk verlies, dat zoo goed als algemeen gevoeld en betrourd wordt. Wij deelen in dien algemeenen rouw, en zulks om hooge en bijzondere redenen. Men heeft over den heer Baele ailes ge-zegd wat er kon en moest gezegd worden over zijn karakter, dat wolwillend, goed en toch energiek en vol plich'tbesef was, alsook over zijne bekwaamheid als bestuurder en inrichter. Al de lof die men over den betreurden doode gesproken heeft, was verdiend, over-vordiend.Wij veroorloven ons het leven v'an onzen vriend R.. Baele onder een an der en ietwat dieper oogpunt to beoordeelen. Was hij een bediende, een beambteî Voor den vorm: ja! maar in den grond: neen ! Het bediendenschap. 't woord zelve her-innert te veel het tijdperk der onderwer-ping, der loonslavernij, gelijk het « beambte zijn » ons den slenter, do kuip- en kruipe-rijen, de brutaliteit hier, de zoollikkerij daar. voor de oogen toovert. W.eln.u, Ricard Baele was niets van dat allea en was hij bediende en beambte voor den vorm, hij was in den grond meer en beter ; hij was een medewerker, opgeklom-men tôt den rang van officier, in 't burger-lijk leger, samengesteld door eeno gansche stad. Wij zijn fier over Richard Baele en te-recht. Zijn leven heeft ons gewroken over veel onverdiende verwijten. Hij toch heeft getoond dat de regieën goed en voordeelig zijn op aile gebied, als zij met verstand- en zorg bestuurd worden. Onze tegenstrevers. hebben altijd beweerd dat de regieën, de stads- en staatsdiensten, van de werklieden en bestuu^ders poppen, automaten maakten, menschen zonder wils-kra-cht of initiatief. Welnu Richard Baele was een levend, een afdoend en schitterend protest tegen dat dom verwijt. Nooit is er meer dan onder zijn bestuur, wilskracht en initiatief getoond in den Roinigin'gsdienst erv zelfs daarbuiten, zooals onze schepen E. Coppietera het terecht herinnerde in zijne lijkrede. De regieën waren tyranniek en brutaal voor de kleinen, en zij waren onderworpen en slaafsch voor de grooten beweerden onze vijanden. De handelwijze van Richard Baele ant-woordt afdoendo op dion zeeverpraat. Zegt aan de werklieden van den Reinigingsdienst: uw bestuurder was een brutale tyran, zij zullen u verontwaa.rdigd ant-woorden : dat was hij niet, hij was voor ons een leider, een raadgever, een broeder of een vader. Zegt aan hen die in rang boven hem ston-den: M. Baele was een mouwvager, een kruiper, zij zullen u antwoorden: Neen, hij deed zijn plicht, hij was belcefd, dienst-vaardig, maar bewust van zijn recht, in !t bewustzijn zijneT waardo en zijner werk-zaamheid.Had men al de werklieden en bedienden van den Reinigingsdienst s amen geroepen, hen zeggende: duidt bij geheime stemming een bestuurder aan ondor u, welnu M. Baele ware gekozen geweest met algemeene stem-men.En 't zelfde waro gebeurd op het stadhuis en overal waar men den afgestorvene kende en kon waardeeren. M. Baele was nochtans geen strijdende socialist, zooals wij ons die gewoonlijk voor-stellen; hij was geen schrijver, geen spre-ker. gaen theorieker. Hoo komt het dan dat hij zoo goed in onzen goest werkta en door geheel zijne handelwijze onze strekkingen kwam steunen? 't Is omdat M. Richard Baele een helde-ren geest, een groot en goed hart en een open karakter bezat. Dat schoon leven, dat zoo onverwacht en rampvol komt te eindigen, bevestigt nog-maals onze stelling, dat al wat verstandelijk en zedelijk hoog staat, dat al diegenen die niet halstarig ziende blind en hoorende doof willen blijven voor de feiten, in den schoot van het sociaJisme worden gevoerd, gelijk de bloemen die hare kelken naar 't zonlicht wenden. Wij zijn fier en gelukkig dat wij die vast-stelling mogen doen, omdat Richard tôt onze klasse behoorde, waarvan hij een der ornamenten waa en blijft. En wij zijn nog gelukkig omdat wij over-tuigd zijn dat mannen als Richard Baele, zonder het misschien te vermoeden, echte, ware apost-els zijn voor onze zaak. Die mannen maken school, zij kweeken Ieerlingen en maken volgelingen. Dat deed Richard Baele ook. In al Wat hij bestuurde drong langzamerhand de ge-meenschapsgee3t binnen, met den eerbied voor het gexamenlijk werk, de gezamenlijke verantwoordelijkheid, de wedorzijdsoho hulp en solidariteit. En allen die hem van verre of van dicht kenden, ondergingen dien weldoenden invloed; diegenen die dagelijks met hem om-gingen en werkten, werden cens met hem in woorden en ook in daden. Ziedaar de groote befeekenis van dit wel-vervuld bestaan. Wij hielden eraan za vast te stellen, omdat groote voorbeelden moeten gesteld worden in de hoop ze te rien volgen. M'ocht de algemeene smart van ons allen en de rechtzinnige eerbied aan do nage-dachtenis van Richard Baele gewijd, toch een troost wezen voor zijne diepbeproefde familie. E- H. N.-B.— Door plaatsgebrek waren we ver-plicht, bovenstaand artikel tôt heden uit te stellen. Dit vermindert evenwel niets aan da waarde ervan. Os Driemaandelijkschs H\mm Vargadering ter S. I, Vooruit T B GENT Zondag 30 September, werd in de Groote Zaal van « Ons Huis » de driemaandelijksche algemeene verga-dering der S. M. Vooruit gehouden. De beheerder A. Do Kackcr, door den voorzitter van den Beheerraad, gezel Anseele, — atwczij uit reden zijner omreis in de kolenstreken voor de bevoor-radingsdienst van Groot Gent — afgevanrdigd, nam het voorzitterschap waar, en gaf verslag over de ver-richtingen oiizer samenwerking gedurende de maan-den Juni, Juli en Oogst. Van elkeinrichting gaf hij lezing van de vergelijkende ci ^r:rs der ontvangsten gedaan gedurende hetzelfde tijdperk van de jaren 1916 en 1917. Zoo had de bande! in kruidenierswaren in de maan-den Juni, Juli en Oogst 1916 eene ontvmgst van fr. 281.339.56, en in de zelfde maanden van 1917, 290.582.61 fr. of eene meerdere ont^'sngst van 9.643,05^. ' Deze meerdere ontvangst verMaart zich door onzen aangçgei aaa leden en ook, voor jen atnziealijk deçl, door de nog altijd klimmende verduring der kruidenierswaren dia nog ta krijgen zijn. Gezel De Backer somde o»k eene reeki verschillige artikelen op waarvan in de maanden Juni, Juli en Oogst 1917 min ontvangen was dan in dezelfde rnaan-den van het jaar 1916. Wij laten de opsomming hier volgen : Appelsiroop 10.150,00 fr. Aardappelen 4 217,62 fr. Meel n. 155,00 fr. Zeemboter 38.580,00 ir. Chocolade 6,057,60 fr. Koas 25.485,60 fr. Koffie 4.04^,00 fr. Conserves 839,60 ir. Haring 18.196,60 fr. Korinten 2.263,25 fr. Sagoline 2,211,03 fr. Sardienen 1.081,85 fr. Zeeppoeders s.675,00 fr. Suikerij 5,530.00 fr. Zeep in stukken 1.260,00 fr. Zeemvellen 1.243,406% Aardappelen a.zki.Sz fr. Verœical 610,80 fr. Vamllebloem 2.400,00 fr. Beschuit 2,495,54 fr. Klein gebak 706,24 fr. EUegoederen 6,751,90 fr. Tesamsn 148.511,94 fr. Gezcl De Back.r, wees er op, hoe goed de bestuurders gedaan hadden met te begirmer. van sommige waren alleen voor do leden voor te behouden, en gaf als voorbeeld de koffie. Voor het rantsoen koffie, welke wij gedurende de mannden Juni-Juli-Oogst 1917 aar. onze Leden alléén hebben verkocht, aan 13.00 fr. de kilo, hcbb:n wij hun s85o kgr. afgeleverd. Als dit rantsoen begon, werd de koffie in de win-kcls der stad reeds vçrkocht a»n 22.00 tôt 25.00 fr. de k. Gedurende dit bovengenoemd tfjdverloop verhoogdc dien prijs tôt 30.00 fr., tôt 40.00 fr. en zelf» tôt 50.00 fr. de kgr. Wij mogen dus gerust zeggen dat, had de Maat-schappij VOORUIT den koffie aan 28.00 frank de kilo verkocht, heigeen nog onder den prijs der andere win-kels zou geweest zijn, men haar niet zou kunnen be-schuldigen hebben van den koffie te duur te verkoopen. Zij zou dan 79,240.00 fr. ontvangen hebben, terwijl zij er nu maar 36.790.co fr. voor ontving of 42.450.00 fr. die de I.ede'u daardoor geprofiteerd hebben. Voor de allumettcn waarvoor de Leden elk een bon voor een pak ontvlngen die zij kunnen koopen tôt 13 Octoker, mogen zij ook verheugd zijn een schoon pro-fijt te zullen doen met hunne aankoopen ervan in Vooruit te doen. Van Maandag il dan ook de rantsoeneering van den azijn ingetreden, en de Leden gaven hunne goedkeu-ring te kermen over dezen genomen regeling. De uitlegningen over den maatregel welke moest ingevoerd worden nopens de bestelling van het brood in de kruidenierswinkels den Zaterdag namiddag na 4 ure, vor.d algemeene instemming en goedlceuring. * * « I11 de apotheken waren de meer-ontvangsten van 10,106.79 lr-î 'n ^en Ellegoed- en Klcederhandel fr. 69,213.09 min. Deze min-ontvangsten van Ellegoed en Kleederen laat zich gemakkelijk verstaan en de toenemende uitput-ting van alierhande stofîen noodig tôt het vervaardigen van kleederen zijn hier het gevolg van. Voor wat de leder- en schoenhandel betreft, daar is ook eene min-ontvangst van fr. 24.664,29. In hst verslag der vorige drie maanden hebben wij op het groote voordeel gewezen welke de Leden hadden door hunr.e schoenen in Vooruit te koopen : niet alleen-lijk is men er gcedkooper maar bijzonderlijk zijn de te verwerken grondstoffen beter als hoedanigheid. De toestand is in de drie laatste maanden niet ver-beterd, integendeel. De grondstoffen werden al langs om duurder en raarder. De vraag naar schoenen was in den laatsten tijd echter z66 groot, dat men verplicht was de bestellingen niet meer te aanvaarden. De uitleggingen door het personeei van het schoen-magazijn hier omtrent gegeven, werden soms door de Leden en het publiek slecht begrepen of uitgelegd, want men maakte ervan dat men in Vooruit geen schoenen meer kon bekomen. Dit was volstrekt ver-keerd. Deze maatregel moest genomen worden om reden dat de bestellingen te groot werden en wanorde in den dienst zou tewecg gebracht hebben. Hij was er noodig in het belang van aen dienst, doch zal het m«r tijdelijk zijn. Wij verzoeken aan de leden rekening te houden van dezen ongewenschten maatregel welke binnen kort zal cpgeheven worden ; dus een weinig geduld en ailes zal zich wel scbikken. Van maandag toekomer.de reeds zal men wederom, doch in de eerste veertien dagen voor de leden alleen, de maat voornieuwe schoenen nemen. De vermindering van ontvangsten in het Kolenmaga-zijn is van 185.909.04 ir. en vir.d zijne oorzaak in het feit dat Vooruit geen andere kolen aan zijne leden kan bedienen dan deze die hem voor de rantsoeneering der bevolking gegeven worden. De bufletten van «Ons Huis» en het iFeestlokaal» hebben respektievelijk eene min ontvangst van 171,46 en 7,193,29 fr. De Beenhouwerij, welke nu door de verandering der rantsoeneering van het vleesch geschorst is, ontving fr. 9848.80 minder. De bestuurders hebben echter daar nu voorioopig een fruit- en groentenwinkel ingericht, welke ten sterk-ste aanbevolec wordt. Door gebrek aan grondstoffen it Vooruit'» Brouwerij ook volledig geschorst. Een verheugend feit was het te liôoren hoe steeds ook in de laatste drie maanden het Ledental van «Vooruit» geklommen was. Zoo hadden wij einde Mei 1917: 13325 leden en was het in en uittreden gedurende de maanden Juni, Juli en Oogst als volgt : S s "gtSu Getal Leden Ë?> » S gïs-o Maanden J & der q1-1 o " "S " " " Maatschappij Juni 116 12 19 16 101 13325 Juli 108 u 13 10 184 135 !9 Oogst i3i 10 6 4 119 13628 Zij dus eene aanwinst van 303 Leden in de verloopen drie maanden. Sedert de instelling van het Levensverzekeringsfonds betaalde de Maatschappij aan de naastbestaande van afgestorvene Leden premiên beloopende tôt de som-men van 137,00, 149,00, 154,00, 160,00, 180,00, 188,00 fr. Met veel aandacht werden deze verschillende mede-deelingen door de Leden aanhoord en bij het einde drukte zij hunne tevredenheid uit de vergadering hun-ner Maatschappij bijgewoond te hebben. Een tweetal Leden gaven zich nog aan om de Toe-zichtscommissie te versterken en de vergadering sloot dag Qqk in de beste stemming. j- .A. V.K. . Oe IntsrEatMe Vakbondsn- Konisrintie «as Bersi BERN, 4 October. — Alhoewel de thans in Bern vergaderde internationale vakbonden-conferencie er op uit was om zich uitsluite-lijk bezig te houden met vakvereenigings-aangelegenheden — en a,llo politieke vraag-stukken op zijde te stellen, heeft de afwij-zende brief der engelsche vakbondenleidcrs aanleiding gegeven tôt eene wezenlijko poli - i tieke bespreking. De engelsche vakbonden zeggen in dit schrijver;, dat zij het van de hand wijzen om met de Duitschcr* te onderhaudelen, zoo-lang de duitsche légers in de bezette land' streken zullen staan. En verder zeggen zij, dat zij met hen niet willen ondcrhandelen omdat Duitschland den oorlog begonnen ia met veroveringsdoeleinden en het de Con-ventie van Den Haag overtreden heeft dooi' zijn oorlog met zijne onderzeeërs, door het in den grond schioten van hospitaalschepen en door zijne andere gruwelen. Bauer, een lid van de algemeene commis, sie der duitsche vakbonden, wees deze engelsche verwijten krachtdadig vas ds hand. Noç op den dag van heden, zegde hij, voert Duitschland geen oorlog om veroveringen ta doen, maar weî om zijn eigen grondgebied te verdedigen Een vrede van verstand! ou-ding, zonder aanhechtingen en zonder* over- | weldigingen, kan van den cenen dag lot de 'i anderen dag geeloten worden van zoodrn d-> Entente ook wil verzaken aan dat aile"». Dnt, doet zij eehter niet en daar in wordt zij ni'g tôt op den dag van heden, helatts, onder- | steund door hare socialisten. Bausr veroordeelde het verder als onsu cialistisch, een enkal volk verantwoordelijk to stellen voor don oorlog. Even onzinnig is vo'.gens hem het den Duitschers voor de voe-ten geworpen verwijt dat zij gruweldaden gepleegd hebben. De oorlog self is eene gru-welijklieid en men hoeft slechts te herinne-ren aan het woeden van Engeland in Indië en in Transvaal,. alsmede aan de handel- ' wijza der engelsche soldaten bij het gavai van de Baralong, om zich er van te over-tuigen dat Engeland geene redenen heeft om zich te beklagen over de gruwzaamheid van andere1! En de uithongermgsoorlog die door Engeland op touw gezet werd tegen de duitsche vrouwen, kinders en ouderlingen, was wel de ergste overtreding van de Con-ventie van Den Haag die in dezen oorlog gepleegd werd. Het weigeren van reispaSsen aan afge-vaardigden voor de Stockholmsphe vred«- j eonferencie, nœmde Bauer .effenaf sîaver- : nij, eone onderdrukking die de duitsche so-cialiEten zich hoegenaamd niet zouden hebben laten welgevallen, en de duitsche socialisten moesten het even krachtdadig van ds hand wijzen om de duitsche militaire verde-digingsmacht op de eene of de andere wijze i te laten verlammen, terwijl de socialisten der Entente de veroveringszucht van hunne chauvinistische regeeringen onvoorwaarde. : lijk ondersteunen. Er werd daarop eene commissie aan je steld, bestaande uit vier vertegenwoordigera van onzijdige 1 an den en drie vertegenwoor- | digers der Centraalmàchten, die gelast werd met het opstellen van eene resclutie, waa r i n door de conferencie stelling genoraen werd tegenover het engelsch schrijven. Het ont-werp van resolutie, dat deze commissie voor-gclegd werd, luidde als volgt: t De internationale vakbondencocfercncio : betreurt het zeer dat het den franache afge-vaardigden door hunne regeering onmoge-- j lijk gemaakt werd naar Bern te gaan. Zij ! neemt kennis van het schrijven van de en- 1 gelsche vakbondencentrale, waarin de oor- 'j zaken opgegeven worden van hunne afwe-,1 zigheid op de conferencie. Het weigeren van | deelneming aan de conferencie komt haar 1 onverstandig voor, daar het in tegenspraalc komt met de doeleinden en de strevingen van de internationale werker*- en vakbon- , denboweging. De conferencie beschouwt zich niet als bevoegd om te oordeelen over de gewichtige kwsstie van de medesohuld der volkeren en hunne regeeringen aan den oorlog en de verschijnsols die hem vergezel -len, en gaat dus, zonder rekening te houden ! van het schrijven der engelsche vakbonden, t tôt hare dagorde over, terwijl zij daarbij |j den vurigsten wensch uitdrukt, dat in aile landen de leiders en de massas van het ge-organiseerd proletariaat met aile ten hun-nen dienste staande middels zouden samen- | werken voor Het spoedig tôt stand brengen | van een duurzamen vrede. » Dit ôntwerp van besluit werd na eena langdurige bespreking, met algemeene sterq.- ' !; men tegen deze der Hongaren aangenome.11 ;i — die een eigen besluit voorlegden, waarin veel sterker bepalingen voorkwamen voor wat aanging eene noodzakelijke vredebewe-, ging op den grondslag van den klassen- ,'î strijd, een besluit dat door de conferencie afgewezen werd. Tôt eene nieuwe levendige bespreking kwam het bij de behandeling der vraag oui |] den zetel der internationale vakbondencentrale van Berlijn over te brengen naar een ,; onzijdig land. De zwitsersche afgevaardig- fc den hadden den door de Franschen uitge- I drukten wensch, om dien zetel naar eldera te brengen, overgenomen. De commissie, dia / deze kwestie te onderzoeken had, stelde eene " door den deenschen afgevaardigde Hansen omschreven dagorde voor, door dewelke zij ; naar eene latere conferencie verzonden werd, terwijl de amsterdamsche afdeeling. voorioopig aile werkzaamheden zal voort-zetten.Na langdurige bespreking werd deze dag- 1 orde met algemeene stemmen tegen da zwifc- | sersche aangenomen. BERN, 5 October. — De Internationale 1 Vakbondenconfereucie heeft gister besloten om aan de regeeringen der oorlogvoerendo i landen het verzoek te richten dat zij do ' arbeidsnde klassen in hefc vredeverdra-g een minimum van beschermende rechten zou- j den verzekeren, dat in aile landen zou wor- ;, den toegepast. Volgens het verzoekschrift zouden er in.' het vredeverdrag bepalingen moeten opge-; nomen zijn omtrent de zekerheid van het vrij verkeer, van het vereenigingsrccht en : de wettelijke bescherming der arbeiders. 1 y De conferencie houdt hst vredeverdrag,;' dat toch eens een einde zal stellen aan deajf] wereldoorlog, voor het be3t geschikt. uit-) J gangggugt joor een krachtdadig samen.wer-| i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes