Vooruit: socialistisch dagblad

1173 0
24 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 Februari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xw47p8vs82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WWW1'" 1 11-111 II" * OrQk&tftMJltgeoVite* lasaî Maatsctoappij H ET LICHÎ bestucrder» P. OC V5SCH. Udcbcrs>OrRt . . REDACTÎE . . ADMINISTRAT^ U0PGFOORT. 29, CENT «UV "-"«Hl B SWMHUdUttWdW '■ Orgaan der Belgische Werkliedenparty,\ — Verschijnende affs dagen. || ABCNNEMENTSPRJJS 1 BELQiE Drie ososBtsfeiî. . . , , fr, 3.25 Zes tnasndea ■ , > . . fr. 6.50 Een jur. Ir. IL5Û Ktra aixmaeert zicîe op alic poitbarecit» DEN VREEMDE Drie amandea (ttegelfjk» vcrzomicni. « .... te M Bekendmakingen ter openbare kennisgevinq Boor besluit van 't opperste leger-kommando îijn de volgende straffen opgelegd geworden : Aan de gemeente Grembergen, op welker gebied de door het Duitsche legerbestuur benuttigde baantelegraafgeleidingen door 't afsnijden der draden vernield zijn geworden, is als straf eena boete pgelegd \en bedrage van 4000 mark. fr & TER OPENBARE KENNISGEVING Àan de gemeente Strypen, op welker gebied door 't losdraaien van echroeven der rails een ijzerenwegaanslag beproefd, en een dit deel bewakend Duitsch soldaat door een schot in den voet gewond is geworden, is als straf eeno boete ten bedrage van tien duizend mark opgelegd geworden. De straf is uitermate klein bemeten, om-dat in acht is genomen dat de gemeente Strypen klein is en over weinig geldelijke aiiddelen besehikt. De chef van liet burgerlijk beheer Regeeringsraad von Keudell. & s& & De Gentsche syndikaten, wel ten onrech-;te, sporen de werkliedenpartij er toe aan, werk te zoeken, 't zij in Holland, 't zij in Engeland. Waarom eene nog grootere ellende voegen fcïi rlon ypprîa hp.cfn.inrlnn '2 Waarom de toekomsfc niet bezorgen, door deee ongelukkigen te hclpen om in hun land werk te vinden, reeds zoo verlaten. berooid van zijne vroegere werkkracht, en dat een krachtdadigen steun vraagt om zich weder 0 op te richten. Het is aan niemand onbekend da.t Holland r vol zit met uitgewekenen, en er zelf niet toe r komen kan, hun bezigheid te verschaffen. ir Zooveel te meer kan dat land geene verdere verbintenissen meer aangaan. d Men denke niet dat Holla.nd en Engeland, die hunne eigene inwoners moeilijk werk kunnen geven. nog Belgische werklieden zullen werkstellig îaaken. Eena gegronde reden daartoe bestaat niet; en kwade geruchten doen de ronde, s" nopens Belgische dienstpliehtigen, die de r Duitsche overheid zou trachten in de leger-Q rangen in te lijven. Het geheim der Duitsche macht, en van den vooruitgang der Duitsche warenen ligt e in den vastberaden il van elken soldaat, '• ten allen prijze te overwinnen. Van waar komt hun dat zelfvertrouwen 1 0 Va.n innerlijke zielskracht. e Zouden die gevoelens dezelfde kunnen blijven indien er vreemdp elementen w^Tden aan het léger toegevocjd '( De feiten, de zienswijze, de uitboezemin-gen dezer kracht zouden daar natuurlijker wijze krachtig tegen opkomen. Het ware de i- geestdriftisre vervoering van het Luitsehe leger breidelen ! Q Dat allen dus gerust wezen en voorzegio bewering niet alleen voor valsch houJc-.î, a maar zelfs heel en ?1 in tegenst^d met; de Duitsche vooruitzichten. 1 1 ■' 11 ~ ■- ' ' ,VJ» - 3J Esne Rieuve nf i zako Huishuurkwestis flet duitsch-officiecl Gesetz- und Ver»rd-Eungsblatt voor Belgie publieeert een be-«luit, onderteekend door den Generaal-gou-verneur Baron von Bissing, dato 13 februari. Hetzelve luidt als volgt : Besluit betreffende de inrichting van acheidsrechtbanken in zake van betwistin-(jen omirent de huishuren. Art. 1. — De wetten van 25 Idaarfc 1876, 12 Augustus 1911 en van 26 December 1891 worden veranderd in dien zin dat alla betwis-tingen omtrent de huishuur — zooals zij Voorzien zijn in art. 3, ns. 1-4 van de wet ?an 25 Maart 1876, 12 Augustus 1911 en door tet art. 1 n. 1 van de wet van 26 December 1891 — voortaan uitsluitend, tôt welke waarde ook de eisch moge luiden, in de com-jpetentie vallen van de scheidsrechtbanken, die ten gevolge van dit besluit zullen wor-den ingericht in de gemeenten van meer als 80,000 inwoners. In de gemeenten van min-der inwoners in de competentie van de vre-derechters.Art. 2 —In ieder kanton zal een scheids-rechtbank ingericht worden. Dezelve zal Voorgezeten worden door den vrederechter ran het kanton of zijn plaatsvervanger,heb bende voor bijzitters een eigenaar en een liuurder. Art. 3. — Om aïs bijzitter te kunnen fun-gppren moet men : a) boven de 30 jaar oud ïija. b) Op de kiezerslijst der gemeente inge-ïehreven zrjn. ci) Niet meer dan twee maanden verwijderd »ijn gewee^t van af 2 Augustus 1914 tôt 15 Janua.ri 1915. d) In hft betreffende kanton niets anders zi.înde als eigenaar of buurder. Staatsbe-ambten,a.dvokaten, notarissen en deurwaar-der?j mogen g^-en bijzitters zijn. Art. 4. — Onmiddelliik na de pul»likatie deïpg moet er door den vredereohter in ieder kanton eene lijst va» bijzitters ge-raaakt worden, bevattende de na.men van 50 eigenaars en 50 1 uurders (art. 3). Art. 5. — Rinnon 8 dagen na verkondiïing Van dit besluit zal de président van de rechf, hank van eersten aanleg op de lijst van de bijzitters, voor ieder rcheidsgerecht zes eigenaars en zes huurders aanwijzen »n zulks voor den duur van een jaar. In de kantons die het Kon. besluit van 31 Mei 1891 heeft verklaard tôt vlaamsche kantons, moeten de bijzitters de vlaamsche taal machtig zijn. Art. 6. — In geval van overlijden, ontslag of vertrek van een der bijzitters. moet zijn plaatsvervanger uit genoemde lijst (in art. 4) gekozen worden. Deze lijst mag vervolsta.ndigd worden in-disn dezelve niet meer dan 20 namen van eigenaars en 20 van huurders zal bevatten. Art. 7. — De bijzitters moeten om beur" ten aan de zittingen deelnemen, volgens een plan hetwelk de vrederechter zal opmaken. Een zaak welke voor deze rechtbank begon-aen is moet, voor zoover als mogelijk is, ioor dezelfde bijzitters beëindigd worden. Art. 8. — De bijzitter welke verhinderd îs moet bijtijds den voorzitter dit mededee-lcn onder opgave van reden. De voorzitter beslist of die redens deugdelijk en afdoende zi,jn, kunnende in het tegenovergestelde ge-'al de» niet verschenen bijzitteri in eene boete nemen van 100 franken. Art. 9. — De zittingen van het scheidsge-recht worden in de lokaien van het vreae-gerecht gehouden en zijn ojsenbaar. Art. 4. — Al de betwistingen voorzien û«er art. 1, zijn uitsluitend in de eo»pet«B-tae van het scheidsgerecht van liet kanton ,*aarin het onroerend good gelegen ie. Al do betwistmgen die op den dag der pu'oîi katie dezer wet hangende zijn voor eene an dero rechtbank en indien deze nog geen uifc spraak heeft gedaan, moeten verder behan deld worden door het scheidsgerecht. Ai t. 11. — De scheidsgerechten or de vre derechters oordeelen zonder appel tôt eeni waarde van iu00 franken. Boven dit bedraj is appei toegelaten. Dit zal gebracht worder volgens de gewons regelen var( het Belgiscl burgerlijk recht vôor de Rechtbank van eer ste instajitie. Art. 12. — De eisclien moeten worden in Sediend bij de grift'ier van den vrederechter lezelve zal daarbij de funkties van griffiei van het scheidsgerecht vervullen. De grif fier zal de partiien dagva-arden. Deze dag vaarding moet bevatten plaats, dag en uui van de zitting zoowel als de namen, beroej en woonplaats van de partijen. Buitendier moet dezelve duidelijk het onderwerp vai eisch bepa,len. Deze dagva,arding moet door de politie tegen ontvangstbewijs, overhandigd wordei aan den persoon van den verweerder, of aai een volwassen persoon die hetzelîde huis be woont of aan een dienende. Indien men d aanname weigert, moet melding gedaar worden op het dagvaardingsbevel. Indier de politieagent niemand van bov_ "emeld( personen aantreft, dan moet hij de dagvaar ding aan den burgemeester of a.an eén sche pene der gemeente overhandigen, welkt zonder kosten het bevel moet visa teekenen Er moeten minstens drie ma . 24 uren tus^ schen de overhandiging der dagvaarding er de gereehtszitting zijn. Art. 13. — De partijen moeten in persoor versehijnen. In geval een der partijen doo] ziekte verhinderd is te versehijnen, kan de zelve zich laten vertegenwoordigen mit: eene gesehreven procuratie, op ongezegek papier. De scheidsrechtbank ! an "in iedei geval de getrouwde vrouw toestemmen on in rechten te pleiten. Dezelve kan ook voo! een minderjarige een administrateur o voogd « ad hoc » benoemen om vader o voogd dio verhinderd zouden zijn, te ver vangen. Advokaten en professionale zaakwaarne-mers zijn niet toegelaten te pleiten. Art. 14 — In geval van ongemotiveerc niet-verschijnen van een der partijen, word' biij verstek geoordeekî. De oppositio daar tegen wordt Lehandeld volgens de artikeler 20, 21 en 22 van het Beigisch burgerlijl Rechtboek. Art. 15. — Eigenaars van bel -~phe natio naliteit kunnen niet klagen van huur of ver wijdering uit de woning, zoolang zij zelvi niet regelmatig en voortdurend in Belgis wonen. Zulke eigenaars kunnen tegenover di huurder niet de eindiging der pacht- o huurverdragen laten gelden, welke na der 2 Augustus 1914 zijn afgeslote-i. Art. 16. — In al de betwistingen bedoeli bij art. 1 van dit besluit, hebben de scheids rechtbanken en de vrederechtere voile vrij heid om «itstel van huurbetaliag te verlee nen, de uitzetting te verbieden voor eei zekeren tijd te bepalen dat de gedeponeer de bedragen voor waarborg vaai de huur af getrokken zullen worden. Art.17.—Indien de huuraar door de rech terlijke uitspraak uitstel voor het belalei der huur verkregen heeft, mag de eigenaa hem niet de huur opzeggen dan met toe stemming van het scheidsgerecht of dei vrederechter, indien de huurwaarde de 60 franken per ja*.* niet te bovea gaat. la dit geval kan de reehter de overeonge kamen opzeggingstijd verlangen. slagneming heeft gedaan volgens do tennen van den art. 819, wetboek van burgeriijke procédure, zullen de kosten der bewaring niet meer op den huurder vallen, van a£ den dag der verkondiging dezes besluits. Art. 19. — Do dagvaarding is kosteloos. Al de ha,ndelingen van het procès t>. i be-vrijd van formaliteiten, van zegelrecht en registratiekosten. Indien de waarde van het betwiste onder 1000 franken is, wordt het oordeel gratis geregistreerd. Art. 20. — Dit besluit wordt van kracht na den dag der afkondiging (13 februari). Zeppelins Er moeten een dezer naenten weer vet scheidene duitsche iuchtdreadnoughts ove onze stad gevlogen zijn — en wij eullei misschien wel vernemen waar zij naarto geweest zijn en wat zij uitgericht hebben. Uit Holland meldt men dat de steame Helena, toebehoorend aan de Nedcrland sehe Stoomvaartmaatsctaappy, en die t Rotterdam binnengeloopen is, niet ver vai heJ, liehtschip de Haaks ontmoet is doo een duitschen Zeppelin. T en de kapitein van het luchtschip de; steamer ontdekt had, liet hij zeer snel af e: kwam hij zeer laag rond draaien om aile op te nemen. Toen de luchtschippers gezien hadden da zij het te doen hadden met een hollandsci schip, gingen de schroeven aan het draaiei en he+ luchtmonster verdween. na bij mid del van vlaggen signalen gegeven te heb ben da.t men gerust kon door varen. Uit Beriijn wordt tenzelfdertijd doo Wolff gemeld, dat de duitsche luchtdread nought L. 3., die op een verkenningstoch uitgevaren was, op de zuidkust van Jutlan gevallen is, daar te midden van een geweî tiigen btorm ae moteurs weigerden en d kleppen niet konden sçesloten gehoude; worden. En nog uit Holland wordt hçt voîgend gemeld : Gisteren zag men een monsterachtigei luchtbal over cïe stad Breda drijven, ia d richting van Watergraafmeer en de Noord zee, waar hij zeer hoog steeg en uit he zicht verdween. % Niemand kon met zekerheid zeggen o he*-. pen luchtscbip was of een losgebroke: obscrvatieballon. Nog minder kon me. zeggen of het ®en fransch of een duitsc! luchtmonster was, want het had een vori tucschen de twee. Boven een hollandsch grensdorpje wa het gevaarte zoo laag voorbij gedreven, da het stuk van den kabel, dat er nog aai hing. over de telegraafdraden sleepte e: bijna rond een paal sloeg, zoodat het mis ,'ien zou hebben kannen vast geraken. Men denkt dat het gevaarte in zee za cevallen ziin. 1<WMMW —r—1 ie iiooÉo dio no niet ieii De f ran sche geneesheer Legiand heeft af-doende bewezeu dat in aile oorlogen de zie-ken veel talrijker waren dan de gekwetsten, en verder schrijft hij nu: Wij hoeven niet terug te keeren tôt deu zonùvloed der christeLjke legende en kunnen beginnen met den Krimoorlog. In de maand tteptember van het jaar 1854 verloren onze troepun vo6r dat zij een enkel geweerschot gelost hadden in Turkije meer dan 3000 mannen. Van af de derde maa&d woedde het scheurbuik verschrikkelijk in onze rangen en onze mannen werden door deze plaag letterlijk weggemaaid... De onbetwistbare statistieken hebben kortaf bewezen dat op de 95.000 soldaten, die in dezen oorlog het leven lieton, geene 20.000 gedood werden of aan huane boko-m©a wonden stierven... Deze statistieken hebben verder onbe-twistbaar aangetoond dat er gedurende deze vijî noodlottige jaren niet meer dan 53.000 mannen op het slagveld gedood werden, terwijl er meer dan 730.000 in de uospi-talen bezweken aan de gevolgen van kwet-suren en de erib-ij komende ziekt tn van allen aard. Volgens de schattingen van mijn ambtge-noot Larrey, heeft de oorlog in Italie het fransch leger nog veel meer gekost, ver-volgt de vakman, want hij zegt in zijn ver-slag : Een regimentsgeneosheer verzekerde mij op eed dat men, op den terugkeer, al de hospitalen vol legde met gekwetste en zieke mannen, waarvan er veel meer stierven dan er eigenlijk op het slagveld gebleven v/aren». In Mandchourye hadden de Japaneezen de uitstekendste en wetenschappelijkste ge-zondheidsmaatregels genomen on dit on-danks hadden zij weldra in hunne prachtige hospitalen 226.000 zieken te verzorgen al-hoewel saij niet meer dan... 150.000 gekwetsten hadden! Op het einde van 1869 en in 1870 woedden hier en daar in Frankrijk de cpaansche pokken, maar de plaag ging op eene ver-echrikkelijke wijze tôt uitbreiding over gedurende den schrikkelijken oorlogstijd. Ib Parijs aJIeen stierven aan deze ziekte 15.^21 Ttancnnnn nroowmn (î AAA rrfi^nranilû /7a tsian maanden van beleg door de Duitschers. In aile departementen was het sterftecijfer even groot en in het leger zelf bezweken a-an deze ziekte 23.400 mannen. Na een grondig onderzoek gedaan te hebben over den aard van deze ziekte en de opgegeven cijfers, echreef de academiege-neesheer Wurtz in 1913 eene brochuur waarizi hij tôt het besluit kwam i: «Wij doorleven ^en zeer onzekeren tijd, onder het bestendig gevaar voor een vree-selijken wereldoorlog. Laten »vij dan met aile kracht ijveren voor geregelde herinen-ting tegen de spaansche pokken, eene vrs®-I selijke ziekte waarvan wij door de best ge-lukte inspuiting niet langer dan zes à zeven jaren kunnen verschoond blijven». Dr. Wurtz had gelukkiglijk niet in de woestijn gepredikt. Weldra liet men zich overal in massa va-ccineeren, in aile klassen der saimenleving, onverschillig welken ouderdom men bereikt had. En de uitslagen waren bewonderenswaar-dig, in zulke maat, dat men vao de fe-vreesede ziekte slechts hier en daar eenige zwakke verschiinsels heeft vasteesteld. P© armoede lits Italie Volgens do officieele mededeelingea moeten er op den dag van heden in dit land meer dan 5.000.000 menschen zijn zonder veriekerd best aan, zonder waarborg yoor den dagelijkschen kost. In verscheidene steden, die niet onder de armsten moeten gerekend worden, telt men tôt 40 % nooddruftigen, die van den eenen dag tôt den anderen dag moeten scharrelen met hongerloonan die zij slechts op twee van de zes weekdsgen kunnea verdienen. _ i Voegt men daarbij het getal der invalie-den, der ouderlingen, der zieken, der wee-zen, die moeten onderhouden worden door allerhande gestichten, dan komt men ge-ma.kkelijk tôt een getal van 10.000.000 menschen, die moeten leven van de openbare liefdadigheid. In het jaar 1861 bedroeg het zoogenaamd \ «erfgoed der armen» ia Italie de som van omtrent anderhalf milliard franken en in 1911 was het omtrent verdubbeld. Men zou boeken kannen schrijvea over de manier waarop er met deze «armengel* dsn» omgesprongen wordt en het is bevre-i zen dat groote sommen, millioenen _ magl men zeggen blijven hangen aan do viagers) van de talrijke bureslratten blijven ham gea, die de hulpbehoevenden aile denk« bare moeilijkheden in den weg Ieggen oxu te bekomea wat hen eigealijk toe behoort, Men mag dô nooddruftigen in Italië ge« rust schattea op een derde der gezamen> lijke bevolking en aile bevoegde personen zija het e&ns om ta verklarea dat deze ver-houding van jaar tôt jaar vermeerdert 1 De meeste staathuishoudkundigen ©a rechtsgele.erd.en zijn het ook daarover eena dat It-alië veel verarmd is sedert dat het de landstreken van Tripolitaniô en Oyre^ naika «veroverd» heeft. Tengevolge vaa dea oorlog is het ia het goed jaargetijde van 1914 oamogelijk ge^ weest te reizea ea hebbea de vreemdelin-gen geene gelegenheid gehad om groot verteer te komen maken in het land, dat grootendeels vaa het verteer moet leven. Daar er volstrekt geen y reemdelingen-verkeer was, zooals overigens in aile! andere «onzijdige» landen, is allee in Italië, schaarsch geworden en zijn de prijzen var^ aile levensmiddela ongghoord gestegea^J vooral in de steden met iiaar overgroo» lompenproletp,riaat yan bedelaar» en Btraatloopers. 5 En dan is de Iieve god er nog bij geko-*] men met zijne geesels der aardbeving en der oorlogsramp, die de bestaande armoa-j de zijn komen vergrooten op eene schrik^ kelijke manier. Kortom, in het land der pauzen, in eea' der katholiekste landen der woreld, hoort' men thans van niet» an der s meer spreken) dan van ajinoede, hongersnood, lankro©-! ten en nijverheidsrampen, waarin een heel rolk lichaamlijk en geestelijk ten onder gaat. En de machtige katholieke Kerk, met al haren invloed en hare schoone princiepen,| staat daar machteloos tegenover, zonder eea enkelen maatregel te kunnea voorstel-, len dan hare liefdadigheid en har© aalmoe^ Europeesche Oorlog io West-Vlaanderen ir 'tNcordeo van Frankrijk1 Olfislgeis îelepammsn : Jlt OuitscSie liiTOsa Duitsche anîbtelyke lat-ldingen. Groot looldkwartiei'. 21 Eebruari. —■ Wcstelijk orlogstooueeli Bij Nieuwpoort liep een vijandelijk schip, raarschijnlijk een schip voor 't opzoeken an mijnsn, op eene mijn en zonk. Vijande-jke torpedobooten verdwenen, als 2.ij be-îhoten werden. Aan den steenweg Gbelu-elt-Yperen, evenals aan 't kanaal, zuid-ostelijk van Yperen namen wij eene vijan-elijke loopgraaf. Eenige gevangenen wer-en gemaakt. In Champagne heerschte isteren na de zwaro gevechten der ?er-sopen dagen, betrekkelijk rust. Bij Cem-res werden drie met sterke krachten en roote hardnekkigheid gevoerde Fransche ,an vallen onder zware verliezen voor den ijand afgeslagen. Wij maakten twee officieren, 125 Fran-3hen gevangen. In de Vogezen schreed nze aanval verder vooruit. In de streek, uid-oostelijk van Sulzern namen wij Hoh-odberg, de hoogte bij 3ohrod en de hoe-en Bretzel en Widenthal. Ooslclîjb oorlogstooneol. — Ook giste-en is in de streek noordwestelijk van irodno nog geene wezenlijke verandering Qgetreden. Noordelijk van Ossewiez, zuidoostelijk an Kolno en op het front tusschen Prassv iysz en Weichsel (oosteliik van Plozk) gaat le strijd voort. In Polen zuidelijlc van de Veichsel niets nieuws. Opperste tcgerlicstuur. lit FransoSie PARUS, 19 Februari. (Reuter). Offioieel >ericht van 11 uur 's avonds : De vijand beproefde een aanval bij Rochefort oordelijk van Atrecht, welke werd afgeslagen. « Reims werd gebombardeerd. in Gham-jagne, in de streek s an SSouain, Perthes ea îeau Séjour, heeft de vyand in den a««iit an den 18n op den 19n \ijf tegenaan.allen indernomen. Ails aanvaiiea werden aîgeslag.ga. Het gevecht werd heden voortgezet, waarbij wie vorderingen maakten. « In Argonne mislukten in den nacht van ] 18 op 19 "dezer eenige ondeynemingea yan' den vijand. , «Drie tegeaaanvallea der Duitschers op dft Maasheuvels te Eparges werdea door de artille-i rie gestuit _ , « In de Vogezen, tusschen Lusse en Wis-» senbach in de streek van den Bonhomme,' werd de vijand, aadat hij den voet van heu-! vel 607 door ©en aanval met eea regiment) gewoanea had, hedenmorgen daar weder! teruggeworpen door tegen&aavallea van 1,5' compagnie. Wij handhaafden ons op denj heurel tegea de hevige vijaadelijke aaaval-i lea. Een aanval op den pa-s ten aoordea yaiij de Sudelhoeve werd afgeslagen. » PARIJS, 20 Februari. (Reuter.) Oîfi<àe-ei| bericht van middag drie uur : < De beschieting van den vijand van dai; badplaats Nieuwpoort en van de duineu! hebben wij met succès beantwoord. Naasj het schijnt hadden de Duitschers bij dea aanval op onze stellingen ten oosten vaa Yperen, gisteren aanzienlijke strijdk^achtea, in het vuur gebracht, die na een hevige be-» schieting met de bajonet aanvielen. Onze artil/ lerie nam de reserve-troepen, die den aanvai moesten steunen, onder vuur. _ _ Van Leie tôt Oise en aan de Aisne in da-£treek van Berry au iiac Leeft de aritillerial groote bedrijvigheid getoond. Op de Maasheuvels heeft de vijand gister, tegee het vallen van den avond zijn vierdeiï tegenaanval gedaan, die evenals de drie vorigej door onze artillerie is gestuit. In de Vogezen is de vijand zonder succès^ voortgegaan met zijn tegenaan vallen op eea hoogtepunt ten zuiden van Lussj. Bij Sattel, ten zuiden van ijafecht, is da vijand er in geslaagd zich op de oostelijkel helling van den Reichsackerkopf te neste-len. De strijd duurt daar ter plaatse voort. Wij houden een vooruitgeschoven punt be-zet.In de Vogezen regent het en er yai' snoeuw. > ^ Ai il É RassiselhPoolsêîi-' Gaiisisclii irsls U3t OostassrSjkscSî® Oostenri,iksp&o nmbteljjke nicldingec i WEENEN, 31 Februari. — Da toestami ip Polen en West-G*licië is over 't algeV meen pp.v»randerd, De dajî xan idstaiW «â'Se Çaai* -« 81» 54 Prijs per nammer : voor Belgié 3 cantiemen, voor den » reemde 5 emtiemon Tsiâ'îoCïD s lladiao^ie 247 ■ &î5sS3']3Ï$4j,a4§e 2845 —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes