Vooruit: socialistisch dagblad

1124 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 Maart. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 05 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0k26970x56/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drafctfcr-UStgfcOfstsr $am: Msaischsppij Si ET LSCHÎ bestMardef » P. PC V8SCH. Mbcrs-Otnt . . REDACTÎE . . ADMINISTRATiE HOOGFOORT. 29. GEITF VOORUIT ûrgaan de&* BeSgmhe, VferMi&jkBpaptij* — Venchijtiende aik dagen. wxamwiMBii&imiiidm^&s^ssœiristoKxsœMsœiT&ir. Tira?Bj?»a«?Ha8s*aagigiBaB8SRggiigB««Bas««M«ua«wa^^ ABONNEMENTS iPRy® BELGIE Drie BisaoîSe». » . , , fr. 3.21 2.5.0 asaands® » . , « . fr. 0.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 M sa afeosneirt riefe ap Me postfeoreelf* DEN VREEMDE Drie raaanden («SagcUjk# vsrac-rades). « . . « . te 6 De Toekomststaat Le Bien Public heeft ons artikel gele-zen over dit onderwerp en hij vindt het comme ci, comme ça. Het is niet onrede-lijk, maar enfin het is toch niet redelijk ook. Kortom het is niet slecht maar 't zou toch beter kunnen zijn. Onze katholieke confrater vindt de be-(kommeringen onzer utopistische voor-gangers om den toekomststaat af te schetsen tôt in zijne bijzanderheden, zeer snatuurlijk. Men beschuldigde het opkomend socialisme van het bestaande af te breken maar niet te kunnen heropbouwen. Vooreerst het socialisme breelct me-mendalle af dan misbruiken en deze dient men niet te herstellen. Als wij het kapitalistisch regiem af-breken, dan wil dat niet zeggen dat wij de mekanieken en machienen zouden verbrijzelen, en onze oppositie tegen het eigendomstelsel Leeft geenszins voor zin dat wij de gebouwen tôt puin willen slaan. Onze geachte voorgangers deden dus eene nutteîooze moeite met eene toe-komstmaatschappij te willen opdienen gelijk een suikerkasteel op een nieuw-'jaarskoek.De toekomstmaatschappij is niet te voorspellen, zij zal zich ontwikkelen uit het bestaande en de gang dier ontwikke-ling is nu reeds duidelijk zichtbaar. 't Is hetgeen aan Le B8eo Publie out-snapt is. Het blad meent dat wij die onthoo-dingstaktiek met zullen kunnen volhou-den, tenzij dat wij aan ans ideaal zelve verzaken of dat wij van eene leer eene eenvoudige strekking worden. Pardon, confrater. Verzaakt gij aan uw godsdienstig ideaal van den hemel, omdat gij niet in staat zijt hem ia bij-zonderheden te beschrijven? En wordt de christehjke leering eene simpele strekking om die reden? Wij zullen met plezier uwe uitleggin-gen hieromtrent vememen en wij laten a al den tijd om u te informeeren te îtome, bij den onfeilbaren paus Bene-dictos XV. Het socialisme, integendeel, heeft eene geheel sterke onomstootbare bazis. Wij schreven reeds in ons artikeJ, waarop Le Bîen PKtïlle antwoordt, het ivolgende : Het hoogste wat men kan en mag doen, is de beginsels aiteenretten waar men naar streeft, zooals : recht op leven, de algemeene eigendom, de uitroeiing van de loonslavernij, de algemeene wetgeving door gansch het volk, ena. Al die beginsels te verwezenlijken, is het doel van ons streven. Wij houden dat staaa en wij rfjn op net waar terrein. Le Bien Pubifo beweert dat het redit °P leven niet betwist wordt en dus geen bijzonder socialistisch beginsel is. In tijd van oorlog klinkt die beweriog meer dan valsch, vooral omdat « daar-oaast eene ellende bestaat, die aan het ibuidig recht op leven maar een geheel melankoliek karakter geeft. En het v/are nu aan L© 33©n PitbHc te bepalen, wat hij door recht op leven ver-.staat.Wij verstaan er door recht op wel-stand, verzekering tegen aile mogeïijke sociale rampen, en dît ailes gewaarborgd door de geireenschap, op voorwaarde dat men zijne maatschappelijke plichten vervult. En dat, Bien PllbSIc, is wel socialisme. Komt u dat slecht of onmogelijk voor? Zeg het dan en bewijs het; wij luisteren. Onze tegenstaander bekent dat de algemeene eigendom nu reeds bestaat en het wel mogelijk is dat hij zich uitbrei-■ de. Maar hij voegt erbij : Wat weten wij van het eigendomsregiem der toekomst? Wij weten er zooveel van, BSera Piîblîs, dat inderdaad de kollektieve of geza-menlijke eigendom zich nu reeds uit-! breidt in de kapitalistische were'ld en dat zijne uitslagen goed en beter zijn voor de gemeenschap geheel zeker en voor de werklieden der openbare diensten over 't algemeen. Ziedaar eene geheel duïdelijke strekking en eene stevige bazis voor een onzer beginselen. Le Ken Pufeïis verstaat niet wat wij willen zeggen door afschaffing der loonslavernij. En dat durft het socialisme disctrtee-ren en bekampen! Peins ne keer! Stel goed uwe ooren open, Bien Pc-blte.De loonslavernij beteekent dat hetgeen de werkman ontvangt in ruil van zijnen arbeid voor acht tienden afhangt van den goeden of kwaden wil van den pa-troon.Loonslavernij beteekent dat niets aan den werkman arbeid of loon waarborgt en hij steeds het gevaar loopt het een en het ander te verliezen als hij het heeft. Loonslavernij beteekent dat de openbare machten lang genoeg gewacht heb-ben — en nog — om het minimum van loon te bepalen, dit overlatend aan den willekeur der bazen. Loonslavernij beteekent dat het loon afhangt van een boel omstandigheden, crisis, trusts, miskikte oogsten, enz., waarin de werkman niets te zien heeft. En als wij de afschaffing vragen der loonslavernij, wil dit zeggen dat wij willen dat de werkende klasse gekend worde om haren zeg te hebben in de bepaling der k>onen, het getal werkuren, kortom over ailes wat haren arbeid en haar leven betreft. En dan zijn de werklieden nog loontrekkers maar geene slaven meer. Nu, de algemeene wetgeving door gansch het volk is maar de logieke vol-lediging van al die princiepen, die wet-telijk moeten bekrachtigd worden of door het voïksinitiatief of het référendum wettelijk moeten worden voorge-steld.En zoo- klaar als wij naar het zuiver algemeen stemrecht gaan, zoo logiek zullen wij naar de rechtstreeksche wetgeving door gansch het volk gaan. Zeker zijn er nog andere beginsels die wij als van eene zekere toepassmg mo-gen beschouwen in de toekomst. Dus wij hebben de socialistische maat-schappij niet begrensd of in geen beluik gesloten, afgeteekend door vier staken. Wij hebben gezegd : enz., omdat wij meenden dat deze vier voorbeelden vol-stonden om onze zienswijze te staven. Wij zijn geheel tevreden over deze polemiek, omdat zij klaarte brengt in de socialistische cpvatting en vcel misver-stand uit den weg ruimt. Als Le Bien Pufeflc lust gevoelt om nog een woordeken te lossen, zijn wij te zijner beschikking. F. H. De alkool- en alseiïibitterkwBsiie An Ffasskrijiî „ D© {ràttscbe Sen«at komt onversnderd, Ua eene z&er korte be^irekmg, de wst atan te nem«n die door de Kamer gesbemd waa om totaal het verbrnik Tan absinthe of alsembitfcer te vcrbieden. Wij -willen er voor den oogenblik over fctappen dat men in vpedestâjd den moed met had om deze plaeg te bestrijdea eu esr de aandacht de>r lezers op vestigen dat de heeren _ thans eene buitongewone kracht-dadigheid aan den dag gelegd hebben die als voorbeeld voor aJle andere regeexdera 'mag aangehaald word«>n. De heeren Ordinaire e<n GToJean, sena-twirs, het département van den Doubs ver-tegenwoordigend,maakten alleen de opmer-. «ng dat w » d* jmtHk wi Min xaoebt ; «feaan hebben over de manier waarop men do personesn zal schadeloos stellen die ziil-len te lijden hebben door het verbod van alsembitter te verkoopen oî te maken. Verscheidene andere senateurs antwoord-den om de wei, in haar geheel te verdedi-gen en de verslp^ggever, de député Poulie, sprak de volgende krachtige redevoeringi uit, die moet onthouden worden door allen die, gelijk waar, de drankpest bestrijden : < Daar wij zoo krachtdadig als onzen bondgenoot Jtusland, den alkool, naast onzen bnitenlandschen vijand willen bekampen, vernietigen, heeft onze bezorgde regeering het noodzakelijk gevonden eene wet te maken die het verbrnik van den alsembitter kort en goed verbiedt. » Gezien de gewichtige omstandigheden die wij doorleven is het er heden niet meer om te doen veel woorden uit te kra-men. Als wij de alsembitterplaag willen ; uitroeien, en dat willen wij hier allen, dan moeten--wij het openlijk durven zeggen en durven doen wat er te doen is. (Zoo is het!) t »,!>» inrknnentnirQ cwirouisaie verlangt van den Senaat dat hij de wet onveran-derd zal aannemen, zooals zij door de re-geering is opgesteld en door de Kamer is aangenomen. > Men kan ons hier antwoorden dat de alsembitter reeds dood is, maar hij is een van die dooden die men meermaals dooden moet, als men wil dat hij niet verrijze. » Enkele verdedigers van den alsembitter zouden in de wet schikkingen willen smokkelen waardoor zij zoo goed als mach-teloos zou worden, maar wij zullen ons niet bedriegen omtrent hunne inzichten en wij zullen hen niets toegeven ! » Het is omdat wij eens voor goed willen gedaan maken met de alsembitterkwaal dat wij door onze wet verbieden èn het maken, èn het verkoopen, èn het drinken, niet alleen van den doodenden bitter, maar van aile likeuren die de minste hoe-veelbeid van dit plantensap bevatteo. » Hadden wij ons bepaald bij het verbieden alleen van den absinthe, dan hadden wij waarschijnlijk eene ondoeltreffende wet gemaakt, zooals de ondervinding ons ge~ leerd heeft, en dat hebben wij trots ailes en trots allen willen vermijden. » Men heeft ons gevraagd hoe wij de p»r-sonen zullen sebadeloos stellen die door de volledige afschaffing zullen te lijden hebben, maar de geschikte oogenbik om deze kwesbie te bespreken is nog niet eens g»-komen.ï De kwestie der schadeloosstelling blijft in haar geheel uitg&steld tôt betere tijden, opdat voor den oogenblik aile loden van Kamer en Senaat zoo vrij mogelijk zouden zijn in hun onderzoek en in hun besluit. > Voor den oogenblik is er niets andera t» doen dan moed te toonen en eene krachtige daad te plegen. Het is eene allerdrin-gendste zaak geworden het drankmisbruik op elk gebied te bestrijden. » Bijna al onze soldâtes» «fie voor den krijgsraad verschjjnen '.regens «jgehoor-zaamheid, wegens beleediging aan overeten toegebracht, zijn verslaafden aan den alko-hol, aan den genev.er en den alsembitter, die ondanks aile voorschriftcsn en maatre-gels binneu gesmokkeld wordt langs hesî ons front. » Laten wij staande voor een zoo groot gevaar eensgezind moedig en krachtdadig sijn. Laten wij het eens zijn om ons voor goed te ontmaken van dien g»vaaxlijken binnenlandschen vijand, opdat wij in ons vaderland eindelijk het lichamelijk en ver- ' standelijk ev&nwieht zien ontstaan 1 > De geldjninister Eibofc waa er mode gs-last het Senaat in to lichten over de go-voelens der regeering en hij zegde onder meer : « Hat misbruife van den doodenden a-ieern-bîttor brengt ons vaderland meer en meer in gevaar. » Gezien dit gevaar en de omstandigheden die wij doorleven achten wij ons be-rechtigd om, door eeno eenparige stem-ming van echto vadorlandsliefde en lands-verdediging, aîdoende maatregels tegen deze plaag te nemen, maatregels waarvan wij allen de goede g&volgen zullen toejnicher,. (Zoar well) » De door ons opgesteîde wet ia Haar, dmdelijk, afdoende, en wij ook vragien a dat gij ze zoudt stemmen zooals zij door de Kamor is aangenomen. » De kwestie der fichadeîoossteJîing zal wel eenige moeilijkheden nitlokken, maair wij zullen in staat zijn om ze eesrlijk op te lossen als wij daartoe zullen geroepen zijn. » Alleen kunnen wij thans omtrent de kwestie der schadeloosstelling zeggen dat ©r voor de voortbrengers geene spraak zal kunnen zijn va-n voorafga&ndelijke rechten of gunsten. De fabriekanten weten zoo goed als wij dat hunne nijverheid zoo goed als tôt ondergang gedoemd was en zij zullen wel moeten begrijpen dat wij rekening zullen moeten hoaden van dien algemeen gekenden toestand. » Wij mogen ook niet vorgeten cîat onze maatregels tegen de alsembitterplaag moeten vergezeld zijn van krachtdadigen strijd tegen aile drankmisbruik, ten den alkool onder gelijk welken vorm, tegen de drank- 1 pest in het algemeen. (Zeer wel !) » Als de wet aangenomen c® do sfcemmmg geestdriftig toegejniàht was, werd er on- i middellijk overgegaan tôt het opstellen . van eene wet, waardoor de regeering zal i gemachtigd zijn om al de reeds ontvangen rechten op do alsenrvoortbrengsb terug te ■ betaJen. * Ess È»!i§s!i twltgsnrtasl i j De pastoor van het zoo wreed door den J oorlog beproefd dorpje Saint-Georges, dicht ' bij de stad Nieuwpoort, was een stokoude ' man, die meer dan aile andere parochianen geleden had onder de sehrikkelijke gebeur- ' tenissen die elkander in die streek onafge- ( broken opgevolgd hebben gedurende een 1 betrekkelijk langen tijd. < Als biijna ailes plat lag, aïs bijna allen { naar elders waren gevlucht, stond de pas-torij nog ongeschonden recht, zoodat men aan een mirakel ging gelooven, maar daar kwam eindelijk een obus midden in Jaet ge- ( bouw vallen, dat als een kaartenhuis in- e stortte, den ouden herder onder zijne pui- 1 non begravend. Dorpelingen, geholpen door soldaten, die J wkfre® dat do onde man te huis als het^f t—■; f tuig in den bouw viel, gingon hem opzoe-ken en waren zoo gelukkig iiem nog le vend aan te treffen. Eenige dagen nadien was de oude pastoor weer te been, maar hij had het verstand verloren en werd krankzinnig... Hij werd bij een boer op de hoeve genomen, maar dagin daguit ging hij door de verwoeste vel-den dwalen, met de armen zwierend en allerhande gekke streken uithalend, zoodat de soldaten en de boeren hem meer dan eens moesten terug leiden om te voorkomen dat hij dwars door de vuurlijn zou gaan loopen. Op zekeren dag vonden soldaten den ouden man bezig met wroeten in een langen hoop grond waaronder eene massa ge-doode soldaten begraven waren en hij zegde dat daar ook het lievevrouwbeeld zijner kerk begraven lag, dat doo„' duitsche soldaten gestolen was. Op een anderen dag moester soldaten hem naar hunne loopgraaf slepen om hem te beveiligen tegen den moorddadigen kogelregen van den vijand en daar opge-sloten begon hij de mis te lezen en te predi-ken zonder dat men hem tôt zwijgen kon brengen. Eenige dagen later door de velden slen-terend, ontmoette d» oude man. een paard dat op den rug zwaar gekwetst was door scherven van een obus. Hij was boven op het paard gera-akt en had het naar de veehtlijn gemend, waar hij do vorwonder-de soldaten tooriep: — Houdt moed, mannen ! Houdt allen nog eenigen tijd vol ! ik ben Saint-Georges in. persoon ! Ik zal u naar de overwinning leiden ! Het uur van het laatste oordeel zal» gaan slaan ! Met den machtigen Saint-,' Georges aan het hoofd zijt gij onoverwinne" lijk ! Op dezen oogenblik weer regende heti obussen. Een der verwonderde soldaten was moedig uit den loopgracht gesprongen om het paard bij den breidel te nemen en den-pastoor naar eene veilige plaats te brern gen... Maar in de onmiddellijke nabijheid kwam een obus met oen verschrikkelijk ge-druis ontploffen, het paard versehrikte en' in woeste vaart ijlde het voort in de rich-ting van het vijandelijk kamps Een volgenda obus kwam den ouden. pastoor in den rug kwetsen, zoodat hij af het paard geslingerd werd — maar met een voet bleef ha-ngen in den stijgbeugel. Het versehrikte paard hoîde onder heti1 oog der soldaten door de velden, bereikte den steenweg, steeds den ouden man mede-' slepend en liep voorbij een burgerhnis op den oogenblik dat het door een anderen-obus uiteen geslagen werd, het paard en den ongelukkige onder zijne puinen begra-1 vend. De soldaten hadden dat ailes van verrai gezien. Als er den volgenden dag niet ge-vochten werd gingen zij onder de puinen het lijk van den ouden pastoor opzoekea' om het met eene roerende plechtigheid insj den hof van het bnrgershuis te begra-ven. Europeescha Oorlog ; fp fet-ïlisfrierei ! en iss 1 'Mil raï FranMrljl j Olficleeie Mepaineu ; ; Uit Puifsçin& W. T. B. — Groot IlooMkwartier. 20 Maart. (Ainfetelijk draadbericht.) 1 Wesielijk Oorlogsterrein. Aan deu steenweg W y te seh acte- Y pe r bij c St-Eloi namen wij van de Engelschen een c groep huizen door hen bezet. Aan den zuid-kant der Lorettehoogte werd een schuil- n hoek, waarin zich Franschen verdoken had- g den, gernimd. i In Champagne verliep de dag rustig, v nadat in tien vroegenmorgen onze troepen b eenige fransche loopgraven, ten noorden e van Beau-Séjour, genomen hadden. Gedeeltelijke fransche aanvallen werden ten Noorden van Verdun in de Woevre- vlakte en ten Oosten der Maashoogten faabàj J Combes onder zware verliezen voor den ( vijand teruggeslagen. u Tegenover onze stellingen te Eeichsaoker- 4 kopf en Hartmannsweilerkopf maakten de g Franschen verdero aanvallen, die reeds bij d den aanvang van ons vuren met groote verliezen gepaard gingen. j * 8 OosMiîk Oorlogsterrein. W. T. B. (Ambtelijk) : Aan het front ver- d liep de dag betrekkelijk kalm. De liussen h hebben Memel bezet. W. T. B. — Groot îïoofdkwarfâer, 21-3-Î5. Wcstelijlf oorlogsterrein. Ten Zuidoosten van Ieperen werd een en- gelsch vliegtuig neêrgeschoten, de inzitten- . den werden gev&ngen genomen. : Twee fransche pogingen, om de door ons ' den 16 Maart veroverde stellingen aan den ' zuidkant van de Lorettohoogten, weder te 3 nemen, mislukten. ! Op de kat-hedrale van Boissons, wolk de . Geneva kruisvlag droeg, werd een fransche observatie stelling erkent, welk besohoten j en weggeruimd werd. In Champagne ten noorden van Beau Sé- c jour schoven onze troepen hunne loopgra- c ven met goed gevolg vooruit. Zij namen een officier en 299 Franschen gevangen. ^ De door twee Alpenjager-bataljons sterk c verdedigde topstellingen bij Beichsacker- ^ kopf werden gisteren namiddag door storm- 1 loop genomen. De vijand had zware verlie- § zen en liet drie officieren, 250 mannen, drie machiengeweeren en een mijnwerper in onze handen. Fransche tegenaa-nvallen wer- ^ den teruggeslagen. Aïs antwoord aan het bommenwerpen r door een fransche vlieger begarn over de v opene elzazischer stad Schlettstadt, werden ]j heden nacht over de vesting van Paràjs en e de ijzerenweg bij Compiègne met bommen z geworpen door onze luchtsiehepen. t Oostelijk oorlogsterrein. W. T. B., 21-3-15. — Tusschen Omulew en P Orzye werd een russischen aa-nval terug ge- ni slagen, waarbij wij twee officieren en 600 Russen gevangen namen. Twee Russische nachtaanvallên bij 'Jod- b< notrozek werden door ons vuur veraield. MM'W l^hl U8f Ssron PARUS, 18 Maart. (Reuter.) Officieel be( richt van vanavond : Een Zeppelin heeft bommen geworp&n op Calais In Champagne zijn wij aanmerkelijk voor-uitgekomen ten westen, noorden en oosten' va-n den heuvelkam ten noordoosten vani Mesnil. Een tegen-aanval der DuitEcher* hebben wij afgeslagen. Bij Consenvoye hebben wij in het boseh,' ten noorden van Verdun twee loopgraveni genomen. PARUS, 19 Maart. (Reuter.) Officieel beV richt van vanmiddag : « In Argonne zijn wij bij Bolante en Four* de Paris na een allerhevigst gevecht 160 M., opgeschoten. » Bij Eparges hebben wij ons meester ge-maakt van een vooruitgesehoven verdedi-gingsv/erk t&n oosten van de stelling waarin do vijand zich sedert de geveohte« van da vorige maand heeft gehandhaafd. Wij heb-' ben gisteren over dag twee tegenaanvallen! en 's nachts een derden afgeslagen. > PARUS, 19 Maart (Reuter.) Ofîicieeî: In Champagne zijn wij ten Westen, ten" Noorden en ten Oosten van den heuvel 196! (Noord-Oostelijk van Mesnil) merkbaan vooruitgekomen. Onze vorderingen hebben! zich ten Oosten uitgebreid in de terrein-glooiing, die loopt van den heuvel 196 in! de richting van Beau Séjour. In Argonne, tusschen Bolante en Four d« Paris zijn wij na epn zeer hevig gevecht on-geveer 150 meters vooruitgekomen. In het bosch van Consenvoye, ten NocaM den van Verdun, hebben wij stormender-hand twee loopgraven vermeesterd. Bij Hartmannsweilerkopf hebben wij een weinig terrein gewonnen. Ambtelijk bericht van gister namiddag. W. T. B. — PARUS, 20 Maart. (Ambte-1 lijk bericht) : Te Notre Dame de Lorettet bemachtigden wij de verbindingsloopgra-ven, welke van de geschutgraven uit helj van ons genomen hoogste punt naar heti Dorp Ablam liepen. In de Argonnen rukten wij tusschen Bo«* lante en Four de Paris n& hevigen strijd on-' geveer 150 meter vooruit. In het Woud van Consenvoye dreven wij verleden nacht een; duitschen tegenaanval terug. Wij behielden ons voordeel van 18 maart. In Epargnes bemachtigden wij den Oost-voorsprong der stellingen, in dewelke zich) den vijand, sedert den strijd der vorige; maand, zich behield. Wij dreven twee» tegenaanvallen terug tijdens tten dag van gister en een derde gedurende den nacht. W. T. B. Ambteliik Pransch bericht: van gister avond. De dag verliep voor 't grootste deel zeem rustig. In het Aisnedal was er tamelijk he-j vig geschutgevecht.. Jn Champagne v»or den hoogten 196 (noordoosten Le Mesnil) onderJ nam den vijand na hevige beschieting on-j zer stellingen een infanterieaanval, welk» terug geworpen werd. W. T. B. Fransch ambtelq'k bericht. PARUS, 20-3-15, 3 ure 's namiddags: Er is niets te melden. j TV. T. B. PARUS, 21 Maart. AmbteiQÏ bericht van gisteren avond : ) In La Bouselle, noordoostelijk van Albert) beproeîden de Duitscb^rs na hevige bd [ 3|« faar — il, @1 Prijs por nommer : voor Balgio S eentiemen, voor don .roomde5 ceatiemea îelefoon s Radaotie 2471 ÂdniilisMto 284® tTinsdâ^23 M&ÉtfT ISflS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes