Vooruit: socialistisch dagblad

2357 0
13 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wd3pv6cz4z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3© 5sae* -■ Ni 12 Priis per luimmer : voor Belgfe 3 csntieœen, voor dea '/rserade R eentiemen TeS©îe©îï s BédactÊa 247 - âdmlnistratie 2845 Oinsdap' 18 Janiiari 1SS14 ■nwn—'i wi iimi i ' «s r» arraw 1 sm r-xsxrssmtn wtobsmbcwmw» t>ruk8ter-UltgeeÎ9tet « Sam: Maatschappij H ET LICHT Veranlwoordelijke bettuordef» P. DE "VJSCH, Ledeberg-Qent . . REDACTIE . . ADM5NISTRATIE HGGGPOORT. 29. GENT VOORUIT A.BONN E/VSENTSPRIJS BELQ'E Drie meantlen. . , , , fr. 3.2$ Zes maanden . , , , . fr. 6 50 Een jaar ....... fr. Î2.5Q, Men abonneert zich ep a!!e posibureclea DEN VREEMDE Orte maantfen 'dageîijka verjonden). ..... fr. Ô.75 Orgaan der Bekmohs Werkliedenparti/.— Verschi/nende mis dagen. I In de Commissie der XXXI IEene formuul van georganiseerd aio-pmpp.il Stemrecht door Jules Destrée Gezel Jules Destrée kotat in breede trekken eene formuul van georganiseerd algemeen stemrecht vooruit te zetten. Men kan dit stelsel discuteeren, goed-of afkeuren, maar het heeft ten minste de verdienste van vcrstaanbaar en prac-tisch Joepasselijk te zijn, terwijl al de andere systemas duister, onverstaanbaar en onpraktisch waren. * In telegrammentaal vat Destrée als volgt zijn stelsel samen : A. S. — E. V. — V. B. — R. f. of anders gezegd : Algemeen Stemrecht, Evenredige Vertegenwoordiging, Vertegenwoordiging der belangen en Référendum. Algemeen Stemrecht. — A-an de bazis van het kiesrecht staat het eenvoudig, zuiver algemeen stemrecht, zonder hin-deipalen, inkrimping of uitsluiting. Destrée stelt eens te meer in het licht, dat sedert de grondwetsherziening van 1893 men het beginsel der politieke ge-lijkheid niet meer discuteert. De tegen-stand loopt veeleer op de voorwaarde van de uitoefening van het kiesrecht. Heden is daar iedereen van overtuig'd en zeîfs M. Woeste begint zich neer te leggen bij het gedacht, dat «r geen uifc-» weg meer is buiten het zuiver algemeen kiesrecht. • Evenredige. Vertegenwoordiging. — Met een politieken zin waarvan de verdienste groot is in dit moeilijk oogen-blik, vvaarin de oppositiepartijen zich zoo erg te beklagen he'oben over de ver-deeling der kiesarrondisseraenten, legt Jules Destrée zich neder bij de Evenredige Verte'gëriwoordiging, omdat zij deel uitmaakt van de voorwaarden geste! d door een groot getal aanhangers van de kieshervorming en van het alge-•meen stemrecht. Het is eene bijtreding uit noodzake-lijkheid, zonder geestdrift, met de zen juisten eisch van eene meer rationneele en rechtvaardige toepassing der Evenredige Vertegenwoordiging, Niets is meer gewettigd of yerstandi-ger.Vertegenwoordiging der belangen. —; Ziehier de nieuwigheden van de formuul Destrée : Op gemeentelijk gebied zouden naast den gemeenteraad en naast de schepenen-colleges, wier beraadslagende macht de-finitief en van uitvoenng zou blijven, bijzondere commissies worden ingesteld, die zouden gelast zijn, hetxij langs den weg van het rechtstreeksch initiatief, hetzlj langs dezen der officieele opei-'sching, van al de vraagstukken te onder-zoeken die aan bepaalde belangen ver-bonden zijn, of als men het verkiest aan zekere takken der» lokale administratie : onderwijs, gezondheid, werken, enz. Deze bijzondere commission zouden maar zes leden bevatten, waarvan er twee 1 zouden aangeduid zijn door het gemeen-tebestuur, twee aangeduid door de caté gorie der belanghebbende voortbrengers of die er aanhangig aan zijn en twee van de catégorie der verbruikers of die er mede in betrekking zijn. Deze aanduiding zou gedaan worden door de meerderheid van het kiezers-korps, sarnengesteld in elke vertakking van het 'bestuur, op de bazis van het meest zuiver algemeen stemrecht. Deze commsisiën zouden adviezen uit-brengen over ondenverpen die hun on-derworpen of die te ondenverpen zijn aan den gemeenteraad.- Zulks ware geen nieuw orgaan van het gemeentelijk gezag, het ware veeleer een raadplegende tusschenkomst van de ge-meente, waaraan men bovendien het toe-zicht en de controol zou opdragen die in hunne bevoegdheid vallen, wel te ver-staan gepaard met voile recht van onder-zoeken.Deze bijzondere commissiën zouden samen kunnen beraadslagen over samen-hangende vraagstukken en zich vereeni-gen met andere bijzondere commissiën van andere gemeenten, om desnoods tôt tusschengemeentelijke beslissingen te komen. *** Ziedaar voor het algemeen stemrecht ingericht op gemeenteterrein. Het doel is van het oppergezag van het algemeen stemrecht — dat onaange-tast blijft — te steunen, op waarborgen van wetenschap en geschikth'edcn die het steunen en verlichten. Op provinciaa.1 standpunt zou niai zich niet een dergelijk stelsel kunnen vereenigen, mits de gewestelijkt om-schrijvingen uit te breiclen, orn aile kleine moeilijkheden te voorkomen. Op wetgevend gebied zou de Kamer, rechtstreeksch gekozen door het zuiver algemeen stemrecht, het opperste gezag blijven als beslissing. De Senaat, sarnengesteld gelijk de raadplegende commissiën der gemeenten en der provinciën, zou het raadplegend orgaan worden, die in de studie van elke wet de bijdrage zou leveren zijner bijzondere bevoegdheid. En deze sénateurs, gekozen, niet om hunnen rijkdom, maar om reden hunner persoonlijke waarde, als wetenschap, zouden ten minste tôt iets dienen. Référendum of Volksstemming. — Dit zou gebruikt worden hetzij als voor-afgaande raadpleging of als latere ver-, rechtvaardiging. Dit is de laatste dernocratische waar-borg die Destrée geeft aan zijne inrich-ting van het zuiver algemeen stemrecht. Men kan nu oordeelen dat de formuul ten minste duidelijk en verstaanbaar is, gelijk het algemeen stemreeht eenvoudig en zuiver. En daar zullen wij eindigen. VOORUIT. God8vruchtige werkmanslielde Wij lezen in het katholiek blad ; « I>« Yolkseeuw » : ZIJ STINKEN NAAR DEN EARING t Een pastoor van 'fc omliggende van Brug ge, deed Zondag in de Hoogmis een zeei misplaatsfc sermoen, waarover een aanw«-zige huisvader ons het volgende schrijft: Ziehier de woorden van de pastoor : Er zijn veel ouders die hunne kinders zen den naar Brug'ge, naar de haringfabriek, ir plaats van ze op do gemeente ander werl te laten verrichten. Die ouderg zeggen wel 't is ora wat geld te ver dieu en. Ja, paroehia-nen, dat geld dat stinkt,zooal8 de kleederer van deze die in den haring werken. En hel on zullen niet alleen hunne kleederen 01 hun geld zijn die zullen Liijven sfcinken. maar hunne ziel zal later 00k stinken naai den haring !... Die woorden maakte up de aânwezig< ouders dis 1 nno kindereit naar de stac sfcuren om wat te verdienon en »lzoo dec last van 't huisgezin htlpen afdragen, eer diepen indruk. Menigeen zegde na de hoog-mie : 't is gemakkslijk voor M. de Pastooi van dit te zeggen in zijn predikstoel; vooj hem is er geen nood dat hij zal stinken na-ai den haring, wekedag en zelfs den zondaj als er busllca*4•?M, S}»= «ehoon geld, terwijl wij, om een mager •tukje brood, van den vroegen morgen toi-, deu laten avond, soms vuil en slordig werk moeteri verrichten, en dan nog op den hoop I toe in den predikstoel moeten verwensoht l en veraîsehuwd worden ! Een christen huisvader, Wat &egt gij erv&n, vlaamsche vla«-, ka-toen-, dokwerkers en andere stielmanuen? De.... barouwhabbendo Sebal Nog aJie da^on wordt er in de versehîl-lende duitsche bladen en tijdschriften ge-sproken over Bebel, zijn leven, zijn werk, 1 aijn afsterven, enz. enz. Nu is over onzen grooten doode 00k het centraal orgaan van de duitsche spiritisten, Wahres Leben (!) aan het woord gekomen om der wereld kond te maken niet wie Bebel waa, hoe hij geleefd heeft of wat hij gedaan heeft, maar om te zeggen hoe hij na den dood tôt berouw gekomen is en hoe hij zich nu ligt te wringen in de verschrikke-lijkste aller wroegingen... Het zeer lang hoofdartikel van Wahres Leben is geschreven door een der eerste voormannen, die tôt driemaal toe den geest van Bebel voor zich heeft doen verschijnen om hem te ondervragen. tj Eaj»t de derde aatwoorddA-4» van den grooten so ci a ?. I d e m o k r aa t- en wel getrouw weergêgevén aU volgt: «Verstoot nooit eene dwalende ziel eu laat mij spreken! O, wat heb ik reeds te lijdén gehad ! Langs aile kanten staat men mij met jçebalde vuisten te bedreigen. Langs aile kantén vervloekt mon mij dat ik ailes gedaan heb om te zorgert voor den stoffélijken toestand der onterfâen,. maar dat ik hen aile geesteswelzijn ondiomen heb, waardoor ik hen diep ongelukkig gemaakt heb!» Na eene korte poos liérnam de geest van Bebel : «Laten aile geloovige menachen een ster-ken broederbond stiehten en op de vier hoe-ken der wereld, zoo luid zij kunnen, aan aile schepsels bekend maken dat er een god is, dat god leeft, dat god altijd leven zal ! « Het eenvoudig, kinderlijk geloof aan god is de allereenigste waarheid... Ik hoop-te dat het klokkengelui, dat mijne volge-lingen bij mijne begraving deden weevgal-men, mij van eenig nut zou geweest zijn, maar helaas. het heeft mij tôt niets geoaat voor mijne zielerust M Na eene tweede poqs., zegt de hooîdarti-kelschrijver, zegda do geest van Bebel nog: «Maar uwe gebeden dringen door de mu-ren van uwe kapéllen tôt mij door als een verkwikkende zonensc'nijn die mija sombe-ren dwsalWeg klaar verlicht. Vraag mij ver-der niets, want het is de groote Tolstoï die mij tôt u gpzonden heeft als hij uwe stem vernam. «Behoudt al uwe kracht en uwen moed, wij zullen u in de maat onzer krachten bij-staan in uwen strijd tegen aile valsche leer-stelsels en 00k tegen deze die ik verspreid heb !» De spiritist heeft het verder îireedvooi-if,' over deze woorden van den geest van Bebel, die hem voorkomen als eene hemelsche waarschuwing, en hij besîuit : « Ik meende een stormaehtig hoongelach te hooren in de geestenwereld waar de on-godsdienstigen, da godslooehenaars, de vrij-denkers, de materialisten, de monisi»n en al de andere afvaligea met de sociaalde-mokraten te samen hunne straf ondergaan.» Hm! Hm! * Ànti-miiitaristisctie p*08lens in É soplsslie Fers De Daily Ghronicle heeft op nieuwjaardag ! het bekende gesprek over de stijgende oor-logsuitgaven van mmister Lloyd George oponbaar gemaakt. Nu spreekt er elk blad over. Dat vele Engelsche liberalen de verzwa-ring van de oorlogslasten, een verzwaring waaraan geen einde is te z'ien, moede be-ginnen te worden, is onzen lezers bekend. De mededeeling, dat voor de vloot in 1914/'15 de som van ongeveer COO millioen gulden zal worden gevraagd (bijna driemaal zoo veel als de geheele Nederlandsche Staatsbegrooting), heeft inderdaad een 1 overweldigenden indruk gemaakt.De afvaar-diging uit de liherale partij, die de vorige màand zich bij den minister-president liet aandienen, heeft tegen deze plannen na-drukkelijk geprotesteerd. De heer Asquith, echter, kon geen hoop geven dat de regee-ring haar eischen zou matigen. De geheele wereld gaat voort met zich te wapenen, Engeland kan niet achterblij-veri... zijn ambtenoot Lloyd George heeft nu ander» geaproken. De vraag is nu: heeft deze minister het plan zich aan het hoofd te stellen van de burgerîijke oppositie tegen het militairisme' — tegen het militai-risme, dat niets anders is dan uitvloeisel en machtsiniddel van hçt impérialisme, — van het kapitahsme, dat zoowel in groote als kleine landen niets anders is dan de moderne verschijningswijze van het kapita-lisme? Natuurlijk zou, in het beste geval, de beweging van het burgerlijk radikalisme geen diepgaand en principieel verzet, geen revolutionaire aktie kunnen worden. Maar het oproer tegen haar eigen stelsel, de re-rbellie van een deel der burgerîijke klasse tegen de onvermijdelijke gevolgen van de maatschappelijko inrichting waarmee zij zelve- staat en valt, 00k dit zou een aardig en mejkwaardig schouwspel kunnen leveren. Niet min der intéressant, b. v., dan de kritische houding door vele leden van adel en geestelijkheid in de laatste helffe van de 18e eeuw aangenomen tegen hes mid-deleeuwsche stelsel, waarbij zij de bevoor-rechte klassen waren. Meu weet echter dat al die kritiek, toen het op daden aankwam, de revolutie van 1789 niet overbodig heeft gemaakt integendeel de groote omwente-ling enkel verhaastïe. Iiet Engelsche libéralisme, zooveel is ze-ker, heeft aile reden om ontzaglijk onte-vredon te zijn. Bij de mededeeling, dat de marinebegrooting weer met 60 n?illioen zou stijgen, lavam de andere mededeeling, dat het tijd werd 00k de massa van de kleine inkomens, nu van belasting vrijgesteld, te doen bijdragen. Een reaktie. dus, op de _£i-nancieele hervorming van 1909, waarop zich de vrijzinnigen niet weinig hebben laten voorstaan. En 'dat om en ter wille van het militarisme — dôôr het libéralisme! Dat terwijl het geld zoo dringend noodig is voor de sociale hervormingeu, weike de arbei-dersklasse nog altijd van de liberale regee-L ïin« te goed heeft. Dat, eindelu^ terwyl niet-s zco zeker schfjnt te zijn. en cak niet zoozeer de roem uitmaakt van het liberale kabinet, als het feit, dat de betrekkingen met den grooten tegenstaander en konku.r-rent, met Duitschland,- in het laatste jaar zoo veel zijn verbeterd ! Blijft dan, moet men zich afvragen, 00k i-oor de burgerîijke demokratie niets andeis over dan den onvermijdeiijken loop der din-gen te volgen, d. vv. z. zich mee te latea sleepen naar den afgrond, waarin hij de burgerîijke maatschappij zal doen verdwij-nen. Bernard Shaw heeft voor eenige da-gen op ziju manier het noodlot, dat. de Sta-cen in dezen tijd beheerscht, bespottelijk gemaakt. Waarom moet Engeland voortgaan met zijn gsld tç besteden op een wijze- die niemand verantwoorden kan on die iedereen afschuwelijk en belachelijk vindfe? < Omdat, antwoordt Shaw, de pubjieke opinie bestuurd wordt door krantenberich-ren die er als volgt uitzien: «Met nauw-keurige kennis van de buitenlandsche «an-gelegenheden wordt verzekerd, dat wij I Rusland dit doet en Duitschland dat nu-dere kan doen, en Frankrijk eenmaal dit en dat gedaan heeft, waardoor Italie zich verplicht gevoelde iets te doen, hetgeen Oos-tenrijk geen andere mogelijkheid liet dan iets anders te doen, wat Turkije noodzaakte zekere maatregelen te nemen, welke de Qostersche kwestie in beweging zouden brengen, zou Engeland de koloniën en de heerschappij tor zee verloren zien gaan, m-Jien het niet onmiddellijk dit of dat zou ondernemen — waarmee gewoonlijk bedoeld is het bouvven van 20 nieuwe Dreadnoughts, waarvan men naderhand niet weet wat er mee gedaan moet worden » De liberale partij, echter, jieeft geen reden om zrch over den gang van zaken vroo-' lijk te maken. Zij weet, dat zij op den duur haar voornaamsteû steùn, de kleine burge-! rij. zal kwijt geraken. Wel verre van do belofte tegen haar : de afschaffing van de indirekte belasting op thee eu suiker te kunnen veryullen, iieeft men hier en tabak! nieuw belrsst, en zal men 00k nu de inko-' mens oiider 100 pond sterling gaan aan-; apreken. Da- dii ailes de kleine burgerijî van de liberale partij zal vervreemden, kan' niet worden betwijfeld. Aan de stemming waarmee dit vooruit^ zicht de vrijzinnigan vei"vult, heeft Lloyd' George ùitdrukking gegeven in zijn gepu-bliceerd onderhoud met den radikalen re-j dakteur. De vijandschaïj tegen Duitschland: heeft opgehouden, verklaarde hij. De En-, gelsche zeemacht is buitendien machtig ge-j noeg. De geheele W8reld snakt naar vrede' en rust. Daarom is nu, meende de minister, j het oogenblik gekomen voor de Engelsche-liberalen, om een zelfstandige poging aan' te wenden tôt beperking van de militaire j uitgaven... Dat hij positieve voorstellen daartoe zal) doen, dat hij, zoo.noodig, uit het ministerie' zal treden om een radikale oppositie in het) parlement te gaan voeren, heeft Lloyd: George niet gezegd. Of deze uitspraken tôt eenige daad zullen leiden, en zoo ja, tofef welke, moet worden afgevvacht. Zij verdie-; nen in ieder geval de aandacht ak het tee-, ken van een gezindheid die merkwaardigî blijft, 00k al kunnen de lieden die za ver-; vult, er niet meer naar handelen i Sociaal Politiak Overzicht Fmmmm HET KONFLIKÏ CAILLAUX EN CALMETTE De « Figaro i> sprak in zijn laatste nu pilier opnieuw over de geheime oombinatieE ?an minister Cailloux. Hij vraagt: wil de reer Cailaux ons t-oestaaji ju de uiteen-ïettingeu, die wij geveà, ëén lalter te ver-inderen en in plaats van de ;'.aak-Piiou te ichrijven : de zaak-Prien, en dan vrageh wr len minister van financion, of hij 00k niets if weet van de zaak-Prieu, gelijk hij wist ?an de zaak Priou, en of hij zijn algemeene m zeer krasse logenstrafflngen van onze seschuldigingen evenzeer volhoudt over de jaak Prieu, die even ellendig voor de re geering is als de zaak Priou, daar het de jelfde zaak is. Men weet niet recht, wat hier van te den-ken. Het baart eveneena verwondering, ;lat de heer Oalmette nog steeda niet met ;enig bewiis voor den dag.komt. De heer Caillaux antwoordt met de vol-jende nota op het derde artikel! van der leer Calmette : Welke 00k de orthografi-sche wijzigingen mogen zijn, die den heei Calmette in zijn beschuldigingen aanbrengl le heer Caillaux herhaait op de meé3t be-sliste wijze de logenstraffing, die hij reeds gegeven heeft. De heer Caillaux soinmeert roor de laatste maal den heer Calmette zajne aautijgingen te rechtvaardigen. IN HET MINISTERIE Sommige biugersbîaden zeggen zich e;rn jtig ongerust te maken over de bezuini-ging van 20 millioen, die Noulens, de mi aister van oorlog, op zijn begrooting heeft aangebracht. De « Temps » vooral schreeuwde moor! 3û brand. In hoever de minister acht geefi op de artikelen van de pers, die het kabi Qe-t-Doumergue zoo fei b&sfcrijdt, weten w< niet, maar gisteren is Noulens op het voor beeld van een zijner voorgangerB, n.î Millerand, begonnen journalisten aau zijx depai*tement te ontvangen om hen over be paalde kwesties wat in te liphten. Ministe: îsoulens zal voort aan eiken vrijdag ledei van de pers ontvangen. Nu heeft hij hun geaproken over de 2! millioen bezuiniging. Ik wil, zeide de mi nister, 's lands \erdediging volstrekt nie verzwakken, maar- wel aanvullen. Die 2< millioen zal dan 00k niet op het oorlogs materieel, op de bevoorrading en munitie evenmin op de kleeding of op iets wat be welzijn van den soldaat betreft gevondei worden. De bezuinigingen betreffen he inkoopen van het ministerie van oorlog. Di raming van de prijzon op zes maanden i thans niet juist meer. Door tjet verschil ii prijzen is de bezuiniging verwezenlijkt. Zo< de minister natuurlijk ! LEN DIE TE VEEL ZIJN TOXf; VOOUBLI PliAA De « Frankfurter Zeit-ung > handhaaft tegen de logenstraffing van de « Tâgisch in, haar bericht, dat de Kroonprins nie îlieen aan kolonel von Rente r, maar 00! lan generaal von Deimling geseind heeft. Van den Kroonprins gesproken : het Bei lijn&che spotblad « Ulk » heeft een aardig prent met het opschrift : Niets is bestendi; dan de verandering can garnizoen, Men ziet een kleerenmaker den Ki'oon prins een uniformbroek aanpassen. En fcei svijl de kleerenmaker het band van de bree de bies die de stafonderofficieren dragen Dghoudt, om te erva# voo de broek van dan Kroonprins noodig zal/ zijn, zegt de^e tegen hem : « Nu, rneester, ; die breede biezen behoeft. u maar losjes te; rijgen. Voor zoover ik mijn vader ken, zal ik ze toch niet lang behoeven te dragen. » VETIKIEZINU Bij een tusscbentijdige verkiezing voor dep Rijksdag in Leobschùtz is pastoor Nai T/han met een over-.ve1 iigénde meerderheid gekozen. Het district beîioort t-ot het va,"5ta' bezit van het ceritruhi. (ïÉLD TE \ EEL ! f De post op de Pruisische begrooting voor; het verleenen van ridderorden en onder-< scheidingen is voor 1914 van 300,000 op| 450,000 mark vevhoogd. Op de begrooting van 1911 was zij pas van 220,000 op 300,000i mark gebracht. De tegenwoordige verhoo-ging is, zegt de regeermg, noodig, omdat de middelen onvoldo^ende zijn en daarvari telkens ovevschrijding van de begrooting het gevolg is geweest, Bovendien zijn pak een kruis van verdienste in gond en zilver,;) en een algemeen eereteeken ingesteld. ; Men zou beter wat meer geld gebruiken voor het ter hulp komen der werkeloozen. BE PRUISISCHE LâNDDAG is geopend. De door den minister-presi-j dent Bethmann Hollweg voorgelezenj troonrede bevat geen woord over hervor-j ming tan het schandelijk-reaktionaire! kiesrecht. Er zulleu dus door de regeering; gedurende deze zitting geen voorstellen! daartoe worden gedaan. BRtTSOUE-BIJIi JOZEE CHAMBERLAIN de Engelsche staatsman die als de leidec van radikale oppositie met een grooten 1 aanhang, 00k onder de arbeidersklasse "ijni loopbaan begon, daarna als minister ee« dei* hevigste vijanden van de Hollandsshe; repubiieken iu Zuid-Afrika werd, en aïs de voorman van een klein maar roerige groepi protektionisten bij het jongere geslaoht dé 1 meeste bekendheid verwierf, heeft dezer; dagen het voornemen te kennen gegeven1 zijn publieke werkzaamhedeu te eindigen. , 1 De' staat van zijn gezondheid was reeds; lang van dien aard, dat hij nog slechts in; ) naam lid kon zijn van het parlement, waar-; van hij de zittingen sedert 1906 een of tweei keer bijwoonde. Bij gewichtige stemmingen1 > als vergoeding voor het gémis van den aî*j - wezigen konservatieven voorganger. . , Bij de volgende verkiezingen zal Charnu t berlain zich niot beschikbaar àiellen,_ i_>ii i heeft nu 37 jaar als parlementalid of mini#-; 3 ter aan den politieken strijd deelgenomen 5 op een manier, die aan zijne, groote ha-' 5 kwaamheden een algemeene achting verza-i kerde. Chamberlain is thahs 77 jaar ourl. ] HET ENGELSCHE MINISTERIE lu het Engelsche kabinet is het tôt oen-'j s tige meeningsverschillen gekomen tusschea Lloyd George en Winston Churchill. Lloyd George- is voor beperking in de uitbrciding 1' der marine, docli de minister van marins Churchill is het daarmede niet cens. 2a 3 parlementaire kringen wordt reeds gespro-ken van een kabinetskrisis. De rcis van As-s quith naar Parijs heeft ten doel de oHi~ cieele kringen te Parijs ten aan zien vas de voorsteUen van Lloyd l'ieorge gerust 69 3 stellen. liaama zal hij, in Lonclen terugga-T keerd zijnde, de beide leden van het kabieat tôt eeïtSiemmigheid trachten te brenge», • DEMERSARKEM •T ZAL TOCS MET BATEN î , De Deensche socialîsfcisoh® leidey r ning, onder.voorzitter van het Fo)kot6*jj^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes