Vooruit: socialistisch dagblad

67808 0
12 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/154dn4183x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3© iaai ■ ~ N. 11 Prijs per nummer : voor Belgia 3 centismen, vooi den Vreemde Si centiemen TsSeîoon ; RerJactie 247 - fidiïîiï8ssf2saiîe 2345 MaàndasH Januari 1814 Dmkstcr-Ultgeefstef Sam: Mastschappij H ET LICH1 Vcrantwoordelijke bertttMfdef i P. DE VISCM. Ledeberg-Gcnt . . redactie . . administratie HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orqaan der Be/mche WerkliedetwartiL — Verschimende aile daaen. abonnementsprus belqie Oîfe masndcn. . . , , fr. 3.23 Zes maandcn . . . . . <r. 6.501 Eenjaar. ...... fr. 12.5ÛI Meo abouncert zich op elle postbureelea DEN VREEMDE Drie ttiaaiiden îdageHjka vcrzcnden). ... . fr. Bn het klerikale Brugge SnvCoed van den Godsdienst S™ 5 m fl gave voor eeae ze^ere verbeteriug zou van lu @'^1 rî081CS©ri00n niemand in den raad beknibbeld worden, daar het hier eene rechtvaardige daad ««n If ner fÎQff geldt tegenover werklieden die recht op |(}fj i; | Pal Uw||j leven hebben als zij hunnen arbeid geven. — .»•« - a p , . « Mag ik dus vragen aan het schepemcol- voor TWAALr uren sfoeiu &•« iZf°' " doe° "* ™ri»<'t:i,'î T)at is het loon, ingeschreven door het Merkt wel op dat die menschen volgens katholiek stadsbestuur van Brugge, over uw lastenboek uog 6 jaar aan die 2 fr. .ijaar in 't lastenboek voor het kuischen moeten werken. . der straten van Brugge, en dit lastenboek Daarom stel ik voor hun een jaarlyksche is nog voor 5 jaar in gang. vergoeding van 200 fr.nk te schenken, als Pie werklieden moeten dus nog 5 jaar bylage nan hun loon. _ aan 2 frank per dag werken, wat Iran met Ccij beweerdet verleden jaar dat rnijn d'en karigen loon, als vader van familie, voorstel te overdenken was en nu » het soms met 4 o£ 5 kinderen, voor dagelijk- wat gematigder, opdat het door al de leden schen bost overblijft : wat gestimpte pa- z°» kunnen gestemd worden. tatten met azijnsaus en :s avonds een kom- r i>e heeren Minnebo, Geers, schepen De me iodenzweet. en een drogen hiring van Schepper en Leys erkennen de gegronde S oenten van Kotje Rau's. klachten van die werklieden. /ji"daar 't leven van aekere wsrkslaven, M. Geers vraagt cm de aanbestedmg te die voorbereid en beslist werd door de vermetigen, omdat de aannemer al zijne h»cren van den kathoiieken gemeenteraad verplichtingen met naleeft. -an Brugge die de wraakroepends zonde : M. De Schepper zegt dat indien er aan achlerhouUfng \an het loon der wîri:lieden de werklieden eene toelage van 50 centîe- on de zolders van het stadhuis gesteken raen per dag zou gegeven worden, dit eene hebben vermeerdering van uitgave van 3 duizend Getrôuw aan zijn verleden, lueft onze frank zou vergen. Allen hebben over 4 jaar gekozene werkman, M. Berten, die deze het lastenboek gestemd. wraakroe pende hongerloonen kenbaai M. Geers.- M. Minnebo ook. miek gedurendo de bespreking cer stads- M Minnebo. - Daar M. Geers mu per- bearooting er nogmaals op ge^vesen in de soonlnk in deze zaak mengt, zal ik hem l'olgende redevoering : ontwoorden, M. Geers spreekt van zaken ,,, T\T Tji.ïïT>PV dle h'3 niet S°ed weet- Docil wafc. ^ wee'c- MXJIS t HbLiih/JN, js Geers, bij zijne verkiezing a!s In de bespreking van 1913, leb ik de ]jcj Tan fjen gemeenteraad, de gemeentebla- aandacht van den raad geroepei op de den ontvangen lieeft over de bespreking dagloou van 2 fr., die volgens hit lasten- der zittingen. Mag ik hem vragen dat hij boek van de stad Brugge, moet betaald zoo g0ed zou willen zijn, al de redevoerin- worden aan de werklieden van dei vuilms- gen — en er zijn er vele — te ovorlezen c'ienst. . .. die Minnebo, hier in den gemeenteraad ge- Eeu voorstel tôt verhooging van dit hon- daan heeît, om de loonen der stadswerk- gerloon, werd door de katholieke neerder- Heden en andere bedienden te zien verbe- heivt verworpon. , teïen, En M. Geers zal zien en zich moeten Doch 't Collegie onderzocht -««rder de overtuigen dat Minnebo veei tegenkanting zaak en moest erkennen dat er ''ezenlijk bekûmen heeft van zijne eigen© vrienden, 2 fr. daags v/erd betaald aan die loonsla- dio de groote meerderheid van den raad ven, voor een ganschen dag a'beid, in uitmaken. En toen de dertig katholieke goed of slecht weder, in regen, wind of raadsleden, waartegen Minnebo alleen sneeuw, altijd vooruit om himue 2 r. daags gtond, eindelijk iets of wat wilden geven, te verdienen. En als er nog dagertzyn, clat c)an bekwamen de werklieden 10 centiemen door het overslecht weder, die v^rklieaen per dag opslag. In plaats van 2.50 fr., men niet moeten werken, dan staan zj zonder ga£ zo 0.6O fr. En weet ge wat deze werk- dagloon en moeten nocht.ms etenen leven Heden danzegden? Ja, wij hebben nu eenen met hun huisgezin, waarvan er z;n met 4 0pslagr en 't is nog geenen drogen haring en 5 kinderen. I van 10 centiemen per dag. In een verslag over de besprsing der Geers die dat allemaal weet, doch begrooting van 1913, ons toe^zonden, aan (]e jj ï j cl © moet staan van zijne groote vind ik dat 't schepencollegie zici moedig katholieke vrienden, barabast op Minnebo getoond heeft voor die werkhedei en wel om ware plichtigen, do katholieke be- namentlijk maatregelen heeft mot en ne- stuurders, te verschoonen. men opdat die werklieden toch wl hun ne Doch 't schoonste komt nu van achter. £ fr. per dag zouden ontvangen. pe vriend Berten hield aan de stemming Daarvoor zijn werkboekjes atgejeven die 0ver eene toelage van 200 fr. 's jaars voor in t geheel niet beantwoorden aa t gene iederen werkman; en de groote sehreeu- ' men er van had mogen yerv/achtei. wera Le.ys, Geers, De Schepper, welke 't Is al wat 't Ooliegie voor (le brave krokodillentranen storten over die dutsen werklieden gedaan heeïfc. van werklieden met hunne 2 fr. daags voor Van verbeteringen van dit kaig loon, ^ uren arbeid, zijn TEGEN den voorstel. geen woord. Al de kathoiieken stemden er tegen, uit- Van voorstcllen van t Ool>egie,om toeh genomen Geers eu Leys die zich onthielden iets voor die menschen te doa, geen jJq lil>erale'n Noë, Jacqué en Boedt. woord. - 't 2Mjn dus enkel de Vrije Burgers en de Eu nochtans gansch de raad is îet eens desnokraten die deze loonslaven tôt het om te bekennen dat een dagloon an 2 fr. ejnc|n toe vordedigden en Ja stemden! toch een ware honger^oon ie, waameê een j)je gtemming blijft al» een eouwig brand- werkmanshuisgezin toch mets kandoen. merk voor de kathoiieken. die dus beweren 2 fr. per dag is 12 fr. per week, lus 1 fr. dat een werkman met 2 fr. daags moet le- voor den zondag morgend, is 13tr. joor yen> terwyi er van die mannen zijn, die eene gansclie week te leven met eo talryk meer uitgeven per dag om hunnen hond te huisgezin. j kwe»ben 1 En ik zal niet overdîijven, mnjn heeren, (ï)f Volksecnw) als ik hier zeg dat verschillige penmeri die zich met de werkmanskwestie onldig hou- * # den, tôt gelijk welke partij zij bhooren, het eens zijn om te verklaren, dat een Ziedaar de toestand der stadswerkheden werkmanshuis minstens 80, 3S, 5-Sof relf» in eene klerikale stad, niteenge^et door 30 frank per week noodig heeft, zoals een een katholiek blad. voordrachtgever eens in de Ktholieke Het is nu of het zal nooit den oogenblik Buraersgilde zegde, om ten minte men- zijn, dat het blad Het Volk ons den invloed ïichelijk te kunnen leven. aantoone van den godsdienst., in eene bij 20, 22, 25 tôt 30 fr. ! nitgtek klerikale stad. En 't lastenboek van de stad Brugge Die invloed «et er ong van hier geziert voorschrijft 2 fr. per dag, dus 1 fr. per eerder treurig uit. wee^ j Wil Het Volk oiik ne keer uiteendoen Is het dan overd.r«ven, mijne heren, als wat znlks beteekent 1 ik u vraag toch ten minute iet« te doen Oî is de encykliek Reruin Novarom van voor die werkslavenî teo XIII soms van geen tel te Brugge 1 Ze zijn met 22 in dezen dienst e de ait- F. H. . i • • • liatistohe beweging. Op het Marseille Kon- li! ae ignASfBciniMs m Eugène Fournit J^sriSaE-'TfRJSÈ p , x u ^ rerfcegenwoordigde Fournière reeds zijn Een van de meest bekende Frarohe par- vakvereeniging. Weldra begon ook zijn tijgenooten, Eugène Fourmère i zooals Rchrijver3i0opbaan dien hij levenslang wij reeds gemeld hebben verledemreek op voortzetfce. Zijn strijdlust werd nog ver- ËGjarigen leeftijd plotsehng overden. lioogd door de gevangenisstraf welke hij l ournière, afkomstig uit een ar. pUtte- eenige jaren iater, in 1884, opliep bij ge- landsch proletariersgezin, was ee.t werk- je„eri]lcjd van een mijnwerkersstaking. îaam in een juweliersatedier. Hiji-rbeidde .. , t „ , 's nachts aan zijn geestelijke ontvfckeling. jKadat Fourmere zyn acht maanden had Leerling van Benoit Malon, go.kt het uitgezeten, richtte hij met zijn leeimees- Fournière een hoeveelheid kennûtot zijn ter Malon en den nog levenden afgevaar- eigendom te maken die hem d« achting digde Eouanet het maandschnft «Revue verzekerde ook van tegenstander Zesen- Socialiste > op, thaas bestuuid door onzen dertÎK- iaar ^9rt Aa de «Revue Socialiste» heeft Fournière onaf- kandidaat. Daarna wijdde hij zich uitslui gebroken meegewerkt. Fournière heeft tend aan wetenschappelijke en journahs ook op ander gebied voor het socialisme tieke bezigheid. gewerkt. Van 1894 tôt '98 maakte hij deel Fournière's geestesrichting, ook ondei uit van den Parijschen gemeenteraad, van den invloed van den geleerden Malon ge 1888 tôt 1902 behoorde hij tôt de Kamer- vormd, deed hem in de theorie behoorer fraktie. Zijn Kamerlidmaatschap heeft tôt de aanhangers van eenigszins utopis hoofdzakelijk den naam van Fournière bij tische beschouwingen, en in de praktijl de massa bekend geraaakt. De meest betee- door een daarrnee samenhangend verge kenende leiders van het Fransche socialis- dreven réformisme. Zijn werken : «De Zie tische proletariaat, Jaurès en Guesde, van Slorgen», «Het sociale Ideahsme»: waren in dien tijd toevallig buiten de «Geschiedenis van de socialistischo theo- Kamer geraakt. De Dreyfuszaak hield toen riën van Saint Simon tôt Proucthon», enz.: de volksvertegenwoordiging nog bezig en brachten hem voor de benoeming tôt pro- Fournière verrichtte in dien veelbewogen fessor in aanroerking. Fournière bekleedde tijd zijn plicht ten voile. Door een inter- in de laatste jaren den leerstoel voor ge- pellatie tôt de regeering bracht hij een schiedenis aan de Polytechnische School van de grootste klerikale weldadigheids- van Parijs, waar hij o. a. de aanstaandc schandalen aan het licht, dat als de zaak officieren te onderwijzen kreeg. Zijn bs-van den «Bon Pasteur» (goeden Herder) noeming tôt dit ambt heeft de konserva- bekend is geworden. Bij de verkiezingen in tieve pers buiten zich zelve van woede ge- 1902 viel hij tegenover een nationalistische bracht. Sssiaa! Poliliek Ôverzicht fesawwiKf S»* tir naraelijk voor de huisindustrie, sedert eeni- g4a tijd in Engeland de jriBtelling van mi- NOG EEN UITSRAAK TEGEN HET nimurn-loonen door officieele loonraden REVOLUTION N AIR SYNDIKALISME mogelijk maakt, is dezer dagen uitgebreid Geheel in den geest van de verklaving tôt yijf nieuwe bedrijven, n.l het hemden- dezer dagen meegedeeld uit het Fransch P^ieb de verduurzammg van ievensmK^ vakvereenigingsorgaan «Bataille Syndica- ^elen, het hnnenstikken, de ven aardiging liste», een verklaring, die de ongeorgani- Y™ /&>■ holwaren (emmers potten, thee- seerde st-aking van Parijseho metaalbewer- ketels, enz. en o pde wasscherijen en st 13- kers afkeurde, schrijft raen thai#3 in dat k&njen. In .190!9 bUd o-r d. vaâtYereenigingsftfctie he. "11^ a gemeen , , .. tie. De loonraden hebben volgens het over- stilstand. S la g op slag zijn werkstakingen eenstemmend, getuigenis van vakvereeni- mislukt, en de omvang v*n de georgani- en socxaal-pohtic! goed gewerkt De seerde beweging gaat niet vooruit Terecht Pr«ze« de er met merk,ba^ bezorgd ov!r dien toestand, hebben do door pstegen, mede wijl er meer aandacht fetrijders gemeend dat het noodig was onze «an de techmek be teecl werd mi er hoo- '« tl' SSiSK onze eerste a«,nvallen overrompeid, heb- s „ ben zich vereenigd ; een nieuwe staàt van 12 en 17 cent v0(£r ' 1 TJ zaken is geborenf waaruit de noodzakelijk- 7°ùr mannen. Overtredingen van de J t heid van een nieûwe strijdwijze is voortge- kwamen wel voor, maar met meer zoo veel- î vuldig, dat de toepassmg der wet er ern- Deze verklaring, do^r sotnmige anarchie fS.àoor w«rd m ge^^ebraçht. Onlangs ten verkeerd uit^elegd, die tôt elken prijs hebben ook de Londensche bakkerspa- een stap terug hebben willen zien, waar tmon, ittvoèïmk van htt^ be- enkel de wensch bestond om aan de in- gevraagd om daarm.se v an d» bonjnr- spanning van de arbeidera een sterkere ,b^d te worden die de alleiklem- werking te geven, hebben een ongerustheid ^ bedrijven met zeer lage loonen aan de en een verwarving veroorzaakt die over- beter ".genchte bedrijven aandoen. vloedig idtgebuit werden. In wwkelijkheid echter ainsf het om de verwiidering van de grootspraak en woordenpraal, niet uit den HET LEGER WORD!! GEZWERO VAN boezem van de arbeidersklasse voortgeko- ACLERLM ^ men, maar van Vjuitenaf ingevoerd. Daarte- CIEKEN.^— MOGLLTJKL GLA OLGLN gen werd het noodig geacht zich aan den HIER VAN arbeid van de organisatie te wijden, waar- De zuivering van het leger van aile offi- meo het gemakkelijk valt deri spot te drij- cieran, die aan politiek doen, althans aan ven, maar die niettemin onmisbaar is om politiek tegen het Comité, zal waarschijn- te behouden en t» versterken den samen- iijk een bedenkelijke crisis ten gevotge hang tusschen de arbeidersgroepen. In hebben. • deze taa-k ligt het geheele vraagstuk : zij Twee honderd tachtig officieren bij het eischt onze ernstige inspanning en kan niet leger en vijftien honderd officieren bij de door oppervlakkige praatjes worden op- vloot (dat is de helît zijn op pensioeu ge- gelost. steld. Die op pensioen gestelda officieren DE BANVLOEK DER KERKî ^«lleii de oppositie tegen het Jong-Turk- Bonté, hoofdredacteur van het blad «Cri sche. Comiit? ^zi®n]^ de Flandre, dat de politiek van pastoor pensioeneermg van die groep van twee hon; Lemire - de afgevaardigde voor het Noor- derd taehtag officieren het leger is nog derdepartement steunt, is door den bis- ^ i, ' i l , k,-;1 rînminnrlor' schop ran Rijssel gestraft met oensuur en # Enver paclla= T gaan, en waarvan men een hevige groei- ' koorts als gevolg vreezen mag, van welke SyaT&GHILAMD I men moet afwachten of het Turksche rijk kraoht «enoeg bezit oui haar te boven te HET BE STAAN VON KERKGEZINDE km,jejl, ^ PARTIJGEXGOTEN T0EGELATEN EN In bet geheel zullen over de duizend offi- AANBEVOLEN cieren bij het leger op perfsioen gesteld Paul Golire, het sociaal-demokratische worden, lid van den Duitschen Rijksdag, die inder- Euver pacha zelf heeft aan een corres- tijd met zijn «Drie maanden Fabrieksarbei- pondent van de «Matin» het volgende over der» naam heeft gemaakt, handelt in de zijn plannen meegedeeld : «Neue Zeit» over het bedanken voor de Jk heb besloten om op de begrooting van kerk, dat t.egenwoordig in Duitschland on- oorlog op zijn minst zestig miljoeu uit te der Protestanten op groote schaal ge- sparen. Bij de hervorming van het leger sohiedt. De sociaal-demoeratie, zegt hij, moeten de finanoieele hulpbronnen van laat ieder vrij. Wie niet den godsdienst ge- het land in het oog worden gehouden. Uoor broken heeft, verlate de kerk, maar wie uit verstandig gebruik van de kredieten, die innerlijke behoefte en eerlijke neiging in ter beschikking staan, kan zeer veel voor zijn kerk meent te moeten blijven, moet de hen'orming van het leger worden ge- zich daar voortaan in laten gelden, als een daan, om de verdediging van den vader- vrome, vrije, dappere sociaal-democraat. landschen grond te verzekeren. HET VRAAGSTUK DER GENEZINGEN -Die vaderlandsche grond, mo ging TE LOURDES Enver woordebjk yoort, willen \mj behou- MOET DOOR DE DUITSCHE DQKTERS den. Daarom heb ik de verantwoordelijke Aî»fi?r n«T wnifDKN taak op mij genomen, om mijn werl-rzaam- J'J , ~ heid aan de reorganisatie van het leger te In de laatste zitlmg van.de Kamer van ^jiden > Dokters van Opper-Beieren is een besluit .... xrrT Tnr nv<i 1 T iqno-onnttiati rrpo,fin (fp Beiersche resre^- ILKRLJJPj ZAJj iiJ? JML1 it>ij ri mrrn r H t n i tsenoodi Kd «aan de propa- ' TEN DE E1LANDEN DER EGEISCHE S5.*S5SS3ÏSL3S.»ÎSK. K,:i; «mm™"5»™LATES die in het belang van hygiëne en ekonomie «Wij zijn vast besloten den vaderland- noodig is.» scb.en grond te verdedigen», zoo heeft En- In de toelichting van het voorstel, dat ver pacha gezegd. Een vraag van 't groot- van de afdeeling Munchen uitging, staat ste gewicht blijft het of hij en de Turksche o. a. dat vooral "het bureau van dokters te regeering als geheel de eilanden Chios en Lourdes tôt konstateering van de genezin- Lesbos (Mitylène tôt dien vaderlandschen gen door vakmannen, nagegaan dient te grond blijven rekenen. , worden. Het is van het hoogste belang, zei- De berichten daarover zijn tegenstnjdig. den verschillende sprekers^ dat de Duitsche Men verneemt daarover van goedinge- dokters het vraagstuk van de genezingen te lichte zijde, dat Turkije zich in geen geval Lourdes trachten op te lossen. bij de toedeeling van Chios en Lesbos aai: SSl$2S"S"®lérBl|'iSî' Sll ïM Griekenland zal neerleggen en er met vooi a terug zal deinzen ze met geweld van wape. DE ENGELSCHE L00NWET WORDT nen te heroveren. l'ITGEBREID OP VIJF NIEUWE Turkije en ook de andere Balkanstateç BEDRIJVEN hebben bij herhaling getracht om op de di De wet, die voor zekere bedrijven, vcor- ^ plomatie invloed uit ta ftgienen door haai vrees voor verwikkelingen in te boezemen. Wat Turkije werkelijk te dezen opzichtQ, voornemens is, valt thans niet uit te ma-' ken en dat zal voorloopig wel zoo blijven.) ; ÂLBÂME DE GËKUOHTEN OMIRENT EENE P0- Gl.NG VAN IZZET PACHA OM ZICH; TOT KOXING TE I)QEN UITROEPENi WORDEN GELOGENSTRAFT Evenals de berichten over de plannen deri Porte naar aanleiding van het besluit van mogendheden over de eilanden, zijn ook de' i berichten over hetgeen in Albanie gebeurt' of wordt voorbereidt, tegeenstrijdig. Te «Weenen hield men het heele verhaal, over een complot van Izzet pacha in Alba-I nia voor een flauwe vasteuavondgrap, maar nu schijnt men er daar toii'h ook geloof aan te sclfenken. Men rneent echter dat da on-dememing tôt mislukking is gedoemd. Dej afkondiging van den staat van beleg ta i Walona houdt men voor een afdoendenj maatregel van tegenweer. Aile stammen1 hadden zich overigens ten gunste van den p ri ris van Wied uitgesproken. Als Izzet pacha in der daad een staatkun-j dig plan met Albanie heeft, dan is het) moeilijk aan te nèmen, dat de Jong-Turk-; sche regeering er onkundig van zou zijn. Maar welk ander voordeel zij er van zou, verwachten, dan dat Izzet uit Eontanti-nopel verdwijnt, is duister. Dat doel zou' toch op mincïer gevaarlijke wijze te berei-i ken zijn. Misschien beoogt zij een beweging; in Albanie, die dan op Macedonië zo« nen overalaan. Hierin stemmen de verschillende berichten overeen, dat Essad pacha, die indertijd Skoetari tegen de Montenegrijnen heeft verdedigd, de bewerkers van het comploot. Wij hebben al gemeld dat Izzet' zelf ten stelligste ontkent iets rnet de zaak te maken te hebben, ja, hij heeft met de grootste verbazing van de berichten over de plannen, die men hem toeschrijft, kennis geno-, men. Aan den Konstantinopolitaanschen correspondent van de « Neue Freie Presse » heeft Izzet woordelijk het volgende ver-klaard : « Van mijne uitroeping tôt vorst van 'AI* banië weet ik in het geheêl niets. Meldt u, dat ik met de heele zaak niets uitstaande» heb. PLeed« heb ik een officieele logenstraf-fing laten verschijnen. Wel bezit ik land-genooten in het thans Grieksche gedeelte, van Zuidelijk Albanie. Met Essad onder-houd ik, vooral na zijn heldhaftige verdediging van Skoetari, een vriendschappelijkei briefwisseling. Ik heb echter geen politieka. eerzucht. Slechls wil ik na 30 jaren onaf-j gebroken dienst Europa bezoeken. Ik heb! zelf om ontslag als minister van oorlog ver-, zocht, omdat ik uit eerbied voor mijn oude, kameraden de voorgenomen hervorming,' van het leger niet in den weg wilde staan.»i Aldus Izzet pacha. la gebetirtaoissen le Zabern Het proses van koM Reutsr DE MENTALITEIT VAN DEN DUITSCHEN MILITAIS. HIJ STAAT BOVEN ALLES. Kolonel von Reuter heeft voor denkrijgi» raad zijne verbazing geiut, dat de jfonge-lieden op straat in Zabern ervan door gin-i gen, als de troepen tegen ben wilden op-, treden. Hij gewaagde ervan, dat iemand — ver-moedc-iijk een jonge officier — de uitdruK-king had gebruikt : - Met die laffe lieden te Zaberne is het toch niets gedaan. » De t Vorwârts » is op hare beurt ver-baasd over dezen wonderlijken -militaris tis/chen gedachtôngang. Immers : Kolonel v. .Reuter moet toege-ven, wat hij verkiaard heeft, dat het nu tijd wa3 dat er te Zabern bloed vloeide. Kolonel v. Reuter laat zijne iuitenanteu — die natuurliik niet laf zijn — cîoor man-schappen met de bajonet op het geweer vergezellen • Kolonel v. Reuter g'eeft bevel om scherpei patronen uit te deelen. _ i Kolonel v. Reuter laat allen, dis er nieî van door gaan, in heclitenis nemen en in den Pandoeren-kclder stoppen. Ondergeschikten van kolonel v. Reuter lov.en premièn uit voor het neersteken van' Elzassische « Wackes ». Een ondergeschikte van kolonel v. Reuter — de heldhaftige heer v. Forstner —- houwt een weerlooze invalide met den sabel over het hoofd. Andere ondergeschikten van kolanel ven' Reuter dreigen met neersteken en willen aangehoudenen bij pogingen tôt vluchten de bajonet door het lijf jagen. ~ Ondergeschikten van kolonel v. Reuter houden te Zabern z.56 huis, dat een officier van justicie voor den krijgsraad verklaart, dat de soldaten blindelings in hechtenis namen, als de kozakken in de straten van Petersburg. A Voor al deze heldendaden en voo!y|^ andere neemt kolonel y. Reuter verantwoording op dat zijne ondergesc.VnH toedoen en op zij; deld hebben. tietj^Ê v'den.^B .... .i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent