Vooruit: socialistisch dagblad

2546 0
11 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1p16g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

30 iaat* « N. 10 [ 'iaaiOteC'f -Tii^flaw^te»^. Prijs per nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den Treemde 5 centiemen TeSsfooti : Heiactie 247 - Admmisiratie 2845 Zenrïagn 11 «Jaguar! 1914 Drukater-Uitgeefstcr Sam: Maatschappij H ET LICHT VerantwoordeHjke bestuurder» P, DE VISCH. Ledeberg-Qeirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . . , , fr. j.a» Zes maanden . , , , . fr. 6.50 Ecnjaar. ...... fr. îiûft Men abonneert zich op aile postbureetea DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks verzonden), . , . - . -fr. 6.U Orgaan der Be/ffische Werkliedenpartif. — Verschjjnetsde aile dagen. Een paling op den rooster De paling is het anti-socialistiscl scheldblad Het Volk. De rooster is on: onlangs verschenen artikel over : Gods dienst en Klassenstrijd. Het beestje wringt zich, kronkelt ci springt, maar — helaas! — het lijd zichbaar pijn en smarte. Wij hebben gezegd dat de overwegen de invloeden op de maatschappelijke toe standen, veel meer van stoffelijken, eco nomischen aard waren en dat de gods dienstige invloeden maar in tweede of il derde lijn kwamen. Het Volk wil nu nogmaals doen ge looven dat wij ALLEN INVLOED ont kend hebben aan den godsdienst. Dit is onjuist en wij hebben het zelf door een voorbeeld bewezen, zeggende dat, als wij aan de zon een overwegendei invloed toekenden in de natuur, zulk ons geenszins belette den invloed van dei regen en den wind als bijfactoren ook t erkënnen. Het is waar dat wij hebben moetei vaststellen, dat de invloed van den gods dienst in de sociale kwestie, tôt hierto eerder verderfelijk was dan goed, aange zien hij vooral voor doel had, de wer kende klasse te verdeelen in vijandigi groepen. Maar niettemin de invloed is er, en hi wordt ook door ons erkend vooir wat hi waard is. Het dunkt ons dat Het Volk gewaa wordt dat het m een paar slechte laken zit, want het voert eene taal, die toon dat het den kluts kwijt is. Het blad schrijft : Dat de Godsdienst, in eene samen leving die hare economische wetten ei betrekkingen in strijd met de voor schriften van den Godsdienst heeft ge steîd, minder invloed op de economi sche toestanden heeft dan het zou be hooren, dat zal niemand betwisten, d< Kerk minder dan wie ook. 'Maar juis daaruit spruit al het kwaad dat d' arbeid heeft te lijden. Dus volgens Het Volk heeft de gods dienst minder invloed op de economisch toestanden dan hij er zou behooren t hebben. Dat is eene bekentenis, geene volledig bekentenis als men wil, — maar 't is e: uit. Of de godsdienst dien invloed zou be hooren te hebben of niet, dat is voor dei oogenblik de zaak niet ; hij heeft hen niet en dat is de kwestie die wij gecon stateerd hebben. Maar nu mogen wij aan Het_Volk vra gen : Als de godsdienst nu, hier in Bel gië, waar wij weldra dertig jaren onde: c.en klerikaal gouvernement leven, diei invloed nog in geene ruime mate genoe§ bezit, wanneer zal hij die wel bezitten? Wilt gij ons dat ne keer beleefd, zon der ons uit te schelden voor roofdier uiteen doen, als 't u blieft? Het is toch meer dan verstaanbaar da' als de godsdienst hier dien invloed nie' heeft, deze nog veel geringer en zoo goec als totaal nul moet zijn in die lander waar het katholicisme volkomen op der achtergrond staat, verdrongen door an dere geloofsbelijdenissen of schier on-bekend.En vergeet niet dat de oplossing dei sociale kwestie onvermijdelijk met inter nationale problema's gepaard gaat, zoo-wel als het vraagstuk van den wereld-vrede.Het Volk meent dat Vooruit in eene uitzonderlijke vlaag van rechtzinnigheid cens geschreven heeft, dat de oplossing der sociale kwestie besloten ligt in den Mechelschen Cathechismus. Pardon, wij looehenen de schoone en goede voorschriften van den Mechelschen Catechismus geen enkel oogenblik. Bemint elkander als_ broeders ; uwen evennaaste gelijk uw eigen zelve ; wachl u van stelen en onrechtvaardig leven enz., dat zijn allen om te schooner voorschriften.Helaas, wat komt ervan terecht? Juist niemendalle! En het ergste, het treffend-ste in de niet toepassing dier voorschriften, is dat zij van geene waar de zijn, niet alleen voor de anti-godsdienstigen, maar j ook en dikwijls 't mmst van al bij de s godsdienstigen zelve. Dat men als rechtzinnige geloovige betreurt en beweent dat de voorschriften i van den Cathechismus ook in katholieke t landen met de voeten worden getreden, dat verstaan wij zeer goed, zooveel te meer omdat het nooit in ons gedacht is gekomen dat er geene rechtzinnige, op-rechte geloovigen zijn. Maar een feit is nu eenmaal een feit en al de jçremiades der wereld kunnen daar geen iota aan veranderen. * * * Het Volk is in een nauw straatje ge-drongen want het zet zijne bekentenissen voort. Het zegt verder : Zoolang de economische wetten niet zullen doo:rdrongen zijn met den geest van rechtvaardigheid en liefdc, die - door het Christendom in de wereld werd gebracht, zoolang ook zullen de 1 wantoestanden blijven bestaan, waar-over de arbeiders met aile reden kla-gen en die zoo krachtdadig door Paus Léo XIII werden geschandvlekt ; zoolang ook zullen zelf s overtuigd chris-tene werkgevers, door de onbeteugelde mededbtging belet zijn, dien geest van j rechtvaardigheid en liefde volkomen J na te leven en of hunne otidernemingen aan te -pas s en, — ongerekend nog de r at-avische wetten van overlevering en 3 sieur, die zoovelen verhinderen helder t doorzicht tç hebben in de hedendaag-sche toestanden en noodwendigheden. Uitstekend confrater! Een socialist " zou het niet beter zeggen. 1 De mededinging, dus geheel het kapi-* talistisch systema belet dien christenen geest van rechtvaardigheid en liefde van tœgepast te worden. Maar wat hebben wij anders gezegd? ' Waarom verdienen wij daar voor voor roofdieren uitgescholden te worden? ; Gij gaat zelfs verder dan wij. Niet alleen is de geest van liefde van het Christendom niet aanpasselijk aan het : kapitalisme in zijn geheel, maar gij roept ; het atavisme, de overlevering en den sieur in, die zich van vele nijveraars heeft ; meester gemaakt. r Welnu als het Christendom daartegen zelfs machteloos is, tegen dingen die _ grootendeels van zedelijken aard zijn, i hoe wilt gij het wapenen tegen de kapi-i talistische samenleving, steunend op stoffelijke toestanden, op onverbidde-lijke feiten van inkoop en verkoop, loon en rente, concurrentie en voortbrengst? Hoe wilt gij dat? Maar sukkelaar, dat is niet te wijzigen i door een zedelijlc voorschrift, door een r godsdienstig bevel, door eene schoone predikatie, neen, dat is maar te veranderen, uit te roeien, door eene nieuwe vorm van de voortbrengst en den ruil, waarin de werkers wat meer noten op hunnen ; zang zouden hebben. : Gij hebt dus Volk eene juiste, vaststel-[ ling gedaan, maar uw bêsluit is en blijft l valsch. i Paus Léo XIII heeft niemendalle ver-an der d. Overigens, waarvoor hem afgewacht? Waren de vroegere pauzen minder on-feilbaar dan hij? Kon de zoogenaamde Christene wer-kersbeweging niet aangepredikt worden, van zoogauw het kapitalisme als stelsel overheerschend werd en de Fransche Re-volutie er triomfantelijk den wettenlij-ken stempel opdrukte, door de instelling der burgermacht als regeerende en over-heerschende klasse? Neen, het socialisme heeft u niet kunnen bekeeren, maar het heeft u vooruit gestooten gelijk een onwilligen ezel, die van den stok en van de zweep moet krij-gen wilde hij marcheeren. En aldus zult gij nog vooruitrukken. Jammert, buldert, scheldt, vloekt of bidt, dat scheelt ons niet, maar en avant, dat is de boodschap, of gij het goed of leed hebt. Wilt gij het niet, ook goed, maar speelt dan met de knikkers en bemoeit u niet als er over ernstige zaken gespro-ken wordt. F. H. Aan de beste vructiten knagen de wespen Over eenige weken hield gezel Vandervelde een belangrijke causerie voor eene studentenvereeniging te Gent. In cas blad gajea uitgebreid verslag, zoo dat wij mogen ver-onderstellen dat de meeste lezers den in-houd der rede van onzen geleerden partij-genoot zullen kennen. In de « Gazet van Antwerpen »>, schrijft den drijvende Drijvers daarover een lang epistel vof.. wetenswaardigheden. Het is dan ook niet om Vandervelde te verdedigen dat wij dit schrijven. Met jezuieten polemikeert men niet — maar wel om aan onze lezers de kolossal^ vernuftigheid van den Zondagschefrutre-daeteur niet te onthouden. Zoo schrijft Drijvers over Karl Marx' standaardwerk « Het Kapitaal » waarin hij zijne gedachten zoo breed en helder uiteea-zette het volgende : « Het was een wondermengsel van zake-» lijke wetenschap en van vindingrijke in-» beelding, zoo bijna gelijk in de verhalen »va-n Jules Verne, met dit verschil, dat » Jules Verne zijne lezers niet wil doen ge-» looven aan de wezenlijkheid zijner vernuf-» tige veronderstellingen, en Karl Marx » wel. » < Het Kapitaal » van Marx i3 dus gelijk te stellen met « De reis naar de Maan » of « Twintig duizend mijlen onder zee » de twee schrijvers weten dat zij met spek scliie-ten ; de laatste laat de mensehen vrij hem te gelooven of niet; de eerste wil echter mordicus zijne kwakzalverstheorie voor waarheid doen aannemen. Is het niet bru-taal 1 En zeggen dat heden in al de landen van de wereld aanhangers zijn van Marx leer ; dat miljoenen mensehen van aile kleur en ras een levensdoel vinden door met onge-kende geestdrift te ijveren om de ROMAN van Marx tôt werkelijkheid te maken. Jules Verne wilde enkel met een luchtballon de maan bereiken; de volgelingen van Marx willen heel de wereld op zijn kop zetten ; die vervloekte socialisten zouden graag de steunpilaren der kapitalistische maatsohap-pij van hun pieterstaal halen en er zijne majesteit « De Arbeid » als opperste koning doen heerschen, meer nôg, zij durven de onbeschaafde, sleeht onderwezen en ruw op-gevoede werkers beloven dat de toekomst hen toehoort en eenmaal de dag zal aanbre ken dat schreeuwencle armoede eenerzijds en tergende weelde anderzijds, zullen tôt het verleden behooren. Zulke dingen vetontrusten natuurlijk de gulzige echels die nu zoo lekker de meer-waarde kunnen zuigen uit den onbetaalden arbeid van het proletariaat. Het bekommert. vooral diegenen die arbeiders voor hen laten geboren worden, wer-ken, vechten en ereveeren. M. Drijvers stelt hen echter dadelijk gerust want « het so-cialistisch ideaal is aan 't verslijten het is niet leefbaar geboren ; imrners « in Frank-ri'jk waar de socialiiten de meeste uiacht hebben in 't Parlement heeft men het socialisme niet durven invoeren >. Als met zulke onweerlegbare argumenten aangetoond wordt dat het socialisme een doodgeboren kind is, kan de bourgeoisie, en al wat van la«g tôt hoog leeft van ander-mansarbeid, gerust op beide ooren slapen. Waarom voegde M. Drijvers er niet bij dat ook in Zoetenaye de sociale-revolutie nog bijlange niet zal uitbreken en dat in Scher-penheuvel nog steeds de klerikalen meester zijn op het gemeentehuis. Dat zijn ten min- ste nog waarheid bevattende argumenten terwijl zwart op wit durven schrijven dat u Frankrijk de socialisten de meeste niachi hebben eene dier doodzonden is, die als wi. het goed voor hebben aangeteekend staar bij de kristenenen : als, liegen met opgezdt' ten wil. Voor mensehen die het Marxisme aanzier als een sehoonen droom, het socialisme als doodgeboren, blijft er niets over dan de vooraanstaande socialisten uit te maken als arrivisten en kamerzetelhengelaars. Dat doet dan ook M. Drijvers die veron-derstelt dat Vandervelde en zijne kamera-den, niet enkel uit geestdrift voor Marx' schitterende droomen socialist werden, maar vooral het oog hadden om in de nieuwe partij «ijlings oinhoog te stijgen». Wij hadden wel gehoord dat smaad, ver-volging, broodroof de belooning waren der eerste socialisten"; wij kenden wel burgers-zonen die uit overtuiging afstand deden van winstgevende baantjes; en intelligente arbeiders die ailes offerden voor hunne partij ; van ijlings naar omhoog stijgen hoorden wij nooit een woord. De socialistisch denkende burgers en arbeiders werden toen en nu zooveel mogelijk geboycotteerd in aile kapitalistische maat-schappijen. En als nu het mandaat van volksvertegenwoordiger bekleeden ook al met den naam van arrivisme betiteld wordt, dan kan men Vandervelde gelijk stellen met zijnen collega Boerke Van Brussel ; want onze partijgenoot bracht het tôt hiertoe, ondauka zijn 20jarige schitterende parlementaire loopbaan niet verder dan den aelït-baren député van het land van Waea. Hij is nog geen koolmijnbezitter of groot spéculateur in gronden ; werd nog nooit benoemd tôt beheerder der Nationale of andere ban-ken ; zit niet in vette posten van particulière maatschappij en of staatsinstellingen ; al die gelegenheden om met hoopen «aarcjsch slijk-> te verdienen liet hij aan de broeders in Ohristi van M. Drijvers. Waar hij echter wel omhoog steeg, was in de Arbeiders Internationale. Daar verover-de hij door zijn belangloos en onverpoosd strijden voor het socialisme, een eereplaats in het hart van het Internationale proletariaat, dat hem waardeert en hoogacht als een koene voorkamper en edel mensch. De leugeiis en verclachtmakingen der kle-rikole pars kunnen de bowtiKte arbeiders niet doen wankelen in den eerbied dien zij koesteren voor hunne aanvoerders; inte-gendeel : hoe meer modder er naar gewor-pen wordt door gewetenlooze kerels, hoe reiner onze voormannen te voorschijn ko-men in de oogen van het strijdende proletariaat. Kan men door de lage frutartikels onwetende dutsen ophitsen tegen onze vooraanstaande partijgenooten, de massa weet toch dat aan de .beste vruçhten de wespen knagen. WILLY PROLO. Sociaal Politiek Overzicht ENORME WERKELOOSIIEID BIJ DE DIAMANTBEWERKER8 Het aantal werkelooze bondsleden is deze week tôt over de 5000 gestegen, n.l. 609â. Het is afschuwelijk. Welk een som van ellende schuilt achter dit dorre cijfer. Meer dan 50 per honderd werkeloos ! Het besluit der jaarvergadering om aan aile bondsleden die reglementair niet, of niet langer in aanmerking komen voor uit-keering bij werkeloosheid, doch ten minste 13 weken kontributie aan den Bond hebben betaald, van 31 December 1913 tôt en met de laatste week van Maart 1914, eene we-kelijksche uitkeering toe te kennen, gêlijk-staande met de reglementair vastgestelde, is bij referendum met 5508 tegen 130 stem-men en 34 blanco's goedgekeurd. OUITSCKLAftO DE PENSIOEjSEN DER 0UDE GENE-RAALS STIJGEN ELIÎ ÏAAR Het rustend leger kost natuurlijk, naar-mate het aktief dienende grooter wordt, ook steeds meer geld. Wij lezen dat voor 1914 aan pensioenen op de Duits'che begroo-ting meer dan 145 millioen mark is uitge-trokken. Er staan 34 kommandeerende ge-neraals op de lijst die ieder gemiddeld ruim 18000 mark of ongeveer 11000 gulden jaar-lijks ontvangen ; 210 luitenant-generaals krijgen elk 12500 mark, 598 generaals-mar joors elk 9200 mark, enz. Ook heeft de jon-ge Duitsche marine reeds 34 admiraals ver-sleten, die per persoon 15000 mark genie-ten.1>E WINSÏEN DER IvOOLBARONS STIJGEN MET 47.6 PER IIONDERD. — DE LOONEN DER MIJNEN STIJGEN MET 6.3 PER HONDERD ! Het orgaan der Duitsche mijnwerkers, de « Bcrgarbeiterzeitunç) » bevat een overzicht van de winstcijfers door de 23 voornaamste ko 1 en m ij nm aatsch ap p ij en over het tijdvak 1 Januttri—1 Ooktober 1913 bekend gemaakt. De cijfers hadden betrekking op de zuivere winstuitkeering, de aftrek dus van aile reserves, afschrijvigen, salarissen van direkteuren, enz. Het orgaan stelt daar-naast enkele cejreiïeven over icr>nKo^e. gipg. Vergeleken met het overeenkomstig tijdvak in 1912 is de netto-winst met niet veel minder dan de helft, 47,6 % gestegen, ni. van 30 1/2 tôt 45 millioen marken. Daaren-tegen is het gemiddelde arbeidsloon slechts toegenomen met 5.10 mark lot 5.62 mark per dag, of met 6.3 %. DE DUITSCHE LAN DBOE WKA MERS VRAGEN BE S CHER M E N D E REOHTEN OP DE GltOENTEN ONDANKS DE STIJ(iENDE DUURTE. Versçheidene landbouwkamers in West Duitschland hebben besloten gegevens te verzamelen om het bewijs te voeren dat de Duitsche groententeelt in staat is de Duitsche bevolking voldoende te voorzien -Weldra zal een organisatie in het leven worden geroepen met het doel om buitenland-sche groenten van de Duitsche markt te verdringen en door inheemsche te vervan-gen. De landbouwkamers zullen bovendien een poging in het werk stellen om invoer-rechten geheven te krijgen van vroege groenten, aardappelen en fruit. De Duitsche arbeiders en klcine burgers, denken klaarblijkelijk de groententeelers, betalen nog geen hooge prijzen genoeg voor hun eetwaren. Of liever: bij het beplannen van aanslagen op de bestaansmiddelen van anderen, denkt ieder kapitalistisch onder-nemer, groot of klein, alleen aan zijn eigen belang. BRITSGHE-RflJK DE AV0NDSCH0LEN KRIJGEN GEENE LEEKLINGEN MEER. DE OORZAKEN HIER VAN. Gelijk het in ons land dikwijls de ervaring is geweest, gaat het in Engeland met de avondscholen, waar voortgezet lager onder-wijs wordt gegeven, niet goed. De voorzit-ter van de onderwijseommissie uit den Lon-densehen graafschapsraad gaf dezer dagen eenige cijfers tôt staving van die meening. Het aantal jongelieden dat zich opgeeft is klein, en de opkomst is sleclit. De reden is grootendeels dat de kinderen te vroeg uit werken moeten en dan te lan moeten wer-ken, zoodat zij 's avonds vermoeid zijn. Het voortgezette onder vrij s diende over dag te gebeuren en de wet den arbeid van knapen en jonge meisjes zoo te beperken, dat er j tijd voor was. HET SLAGVELD VAN DEN ARBEID i 3599 VERONGELUKTEN OP EEN JAAR \ In Engeland "hebben blijkens officieele 1 opgave in dên'loop van het jaar 1912 niet 1 minder dan 3599 personen, hoofdzakelijk arbeiders, den dood gévonden door bedrijfs-ongevallcn — de Zondagen inbegrepen gemiddeld tien per dag, dus. 1 De toeneming van het getal invalieden1 wijt het officieele verslag « aan de voort-' durend stijgende snelheid van den arbeid (verhoogde ir.spanning van de arbeiders ge-vorderd). » Wegens overlijden is ongeveer 7 millioen gulden uitgekeerd, in het geheel bedraagt de sehadeloosstelling krachtens de wet betaald omstreeks 60 millioen. eUSLMm EEN SOCIALISTISCH REDAKTEDît lNl HET GEVANG GESTORVEN In het eind van het vorige jaar is in het' gevangenishospitaal te Petersburg op 53 ja-rigen leeftijd gestorven onze partijgenoot" Ivoesma Petrouw, de redakteur van het nieuwe arbeidersblad dat in weerwil vaiv aile vervolgingen in Petersburg door de so-ciaaldemokratie staande wordt gehouden. Voor het redigeeren van 8 maanden der krant liep hij 3 vonnisen van tezamen 509 roebel boete en 9 maanden gevangenisstrafi op. In de afschuwelijke gevangenis, waarinj hij opgenomen werd, tastte reeds na ander-1 halve maand de tuberkulose hem aan, waarV aan hij nu gestorven is. Wij brengen een eerbiedigen groefc aan de nagedachtenis van dien nederigen held, dis voor onze zaak zijn leven wist te offerenlj TSMiJE GROOTE SCHOONMA AK IN HET TL SKSCHE LEGER! Men meldt, dat Ha.di-pasja, chef van déni generalen staf, Hoersjidpasj,a oud-ministeri vau marine en in den Balkan-oorlog bereH hebber van het lOde legerkorps en ongeveer 200 andere generaals en kolonels op pen^ sioen zijn gesteld. De iradé is al geteekend. Generaal Ziapasja, chef van den staf van-het lOde legercorps, is tôt bevelhebber van dat corps benoemd. In den staf zijn ook be^' langrijke wijzigingeu gebracht. 1U8Q-AFRI8IA DRKIGEN DE ALGEMEENE WERiiSTA- KING IN J>E MTJNEN EN OP DEN SPOORWËG. Uit Zuid Afrika komen ernstige berich-' ten over een ekonomischen strijd, die op een algemeene werkstaking dreigt uit le loopen. Van uit de mijnen is de beweging overgelslagen op het spoorwegpersoneel. Het is nog niet duidelijk of tôt een staking door dit personeel besloten werd. Maar reeds heeft het bestuur de toezegging ont-i, vangeri van het Vakverhond dat goederen! voor de mijnen bestemd, niet zullen wor-i den gehanteerd. Verder moet het plan be-; staan indien het gesch.il niet v66r Zat«r-i dag a. s. is bijgelegd. Van haar kant neernt' de regeering van de kolonie, blijkens tele-grammen uit Pretoria, de gebruikelijka' maatregelen. Volgens het Engelsche, bur-, gerlijk-demokratisehe gèbruik zijn reeds tal van personen als vrijw illigérs bij de politie ingelijfd. Zoodanige helpers zijn hoofdzakelijk direkt belanghebbende tegenstander3j van de arbeiders en verriehten hun vrij wil-.' lig gekozen taak, meestal nog ijveriger dan ■' de beroepspolitie zelf. mmm we«EM D E —M OE D ER S CH AP S VE KZEKER IN G j WORDT INGEVOERD : 120 KRONEN5 - BIJ ELKE GEBOORTE. De kommissie uit de Noorselie Kamer iaj thans gereed gekomen met haar arbeid tofe' herziening yan de Ziekteverzekeringswet^; De belangrijkste wijziging, die wordt voor-i gesteld geldt de iiivoering van de moeder-schapsverzekering. De vrouwen, die onder deze wet vallen, zullen volgens het voorstel,, een ondersteuning geniefen van minstens' 1 Kroon per dag gedurende 8 weken voorj en na de bevalling. De vrouwen van ver-zekerde arbeiders zullen bovendien ontvan-1 gen 40 Kr. extra en vtije verloskundige. hulp. Voorts stelt do kommissie voor een' verhooging van de inkomstengrens, en nog een aantal andere wijzigingen. De drie socialist ische leden der kommissie stellen bovendien voor dat door de ge-meente een grooter en door de arbeiders een kleiner deel van de verzekering zullen worden gedragen. Tijans n.l. betalen de arbeiders 6/10, de staat 3.'10, de werkgevers en gemeenten te zamen slechts 1/10 van de prej mie. VÂK AU E S WAT q~. >1, r tmi r.-v n t nmr-mnmw-, *r —nrrir-anf^nmi wn# ZEKER VASTGEZET. — Op ons artikel « Nog steeds huichelarij » antvvoordt Fond-senblad dat wij vastgezet zijn. Wij meenen integendeel dat wij de discussie over de; sociale wetten in hare voile breedte _ entg diepte hebben voortgezet. zelfs grondin r dan «Fondsenblad» wel blijkt te verle- * Thans weer bevr'ijst «Fondsenljlai^^ zitten bij zijne nntnke vergelijl^i^B de houding der Gontsclxe pat^î^JB zich te van het krisisfonds cialisten tegenover de faça^B rikale regeering. Wij liebben zeer duidel^H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes