Vooruit: socialistisch dagblad

1497 0
20 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5cs2w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Orgaaii d@r Belgisehe WerkliedeapâFti?. ~ Verschijnende aile dagen. Druktttr fHtgeefster Sam Maatseh HE7 LJCHT Best f De Viseh, Ledeberg-Oent — Red. Adnt . Rôegp»ûrt* £9, Gem Europeesche Oorlog ta fHt-flHKlifM h II FittMp Uit Duitsche bron. BERLIJN, 18 Oktober. — Officieel: Westelijk gevechtsterreip Front geai, veldm. kroonprins Rupprecht yan Beieren: Gisteren was de geschutstrijd op het mid-denvak van het front in Vlaanderen weer krachtig; bij zonder in de avond- en mor-genduren was het mur in het Houthulster-woud en ten zuiden van Passchendaele. feJ Éoegenomen. Tusschen het kanaal van La Bassée en de Bcarpe, evenals ten zuiden van Sint-Kwin-tijn nam tijdens gevechten tusschen de linic de vuurbedrijvigheid toe. Front van den Duitschen Kroonprins: Ten noordoosten van Boissons heeft zich de sedert dagen levendige gevechtsbedrij-vigheid tôt een ar.tillerieslag ontwikkeld, die siads gisteren morgen, van de Ailette tôt Braye met siechts korte tusschenpoozen voortduurt. Ook de batterijen der nabunge eektoren nemen aan den vuurstrijd deel. Van de Aisne tôt den oostelijken Maas-oever nam op vele gedeelten van het front het vuur aanzienlijk toe. Aan het front noordwaarts van Verdun rukten gistermorgen Badische stormtroe-pen bij d© hoogte 344 en Oosten van Samo-gnieux koen tôt den overval op de Fransche Ioopgraven voorwaarts, vernielden 5 groo-te schuilplaatsen en voerden de bezetting, jn iooverre dio niet in de gevechten van man tegen man gesneuveld was, gevangen terug. s Avonds voerdo de vijand twee te-genaanvallen t€gen de door ons gewonnen ioopgravenstukken uit. Hij werd telkenma-le afgewezen. In 't ge'aeel werden gisteren 15 vliegtui-gen tôt den val gebracht. Als tegenmaatregel op den vliegeraanval tegen Frankfurt a/Main, werd Nan'cy op-nieuw met bommen bestrooid. Russiseh en roemeenscn gevechtsterrein De optelling van den op Euzel gemaakten buit leverde totdusver volgenden uitelag ,op: 10.000 gevangenen, behoorende tôt 3 russische divisies (naar Moon zijn siechts enkele honderdtallen ontkomen), 50 stuks geschut, d aar bij eenige ongedeerde zware kust- en enkele veldbatterijen, t^îrijke wa-pens en ander krijgsmateriaal. Afdeelingen onzer zesstrijdkraohten dron. gen door de mijnvslden der golf van Riga tôt aan het zuidelijke uitçmde van de groote Moon-Sond, waarin zich een twintigtal Russische oorlogsschepen m een tort ge-yecht terugtrokfcen. De Russische batterijen bij Wol en Moon en bij Werder aan de Estlantiische ku&t werden tôt zwijgen gbracht. Andere onzer vlooteenheden liggen in het ooatelijk geo'selto van de Kassar Wiek en yersperren de doorvaart naar het Westen. Tusschen Duua en Don-a-u buiten enkale vevgeefsch© aanvatepogingen van Russische verkentreTs geene groote gevechtsbedrijvig-heid.Baiharifront De toestand is onveranderd. Groot HboMkvrarfier, 18 Okt'. (Avond-bericht) : In Vlaanderen geringere, noord-oostelijk van Soissons zeer sterke artille-riestrijd. Het tusschen Oesel en 't vaste-land gelegen eiland Moon werd door land-en zeestrijdkrachten door aanval geno-men.Uit Fransche bron. PARUS, 16 Octoger. — Offici-eel : Aan iie; Aisnefront nalatende bedrijvigheid der artillerieén. Wij voerden op de Duitsche finies twee aarvallen uit, den eenen ten Oosten van Reims, den ande-ren in de Ar-gonnen, in dis omgsving van Boureuilles. Onze aideelinsen veroverden talrijke schuilplaatsen en keerden met gevangenen terug. Op den linker Maasoever wezen wij ten Noorden van de hoogte 304 eene Duitsche ondernemmg af. Op den rechteroever was de artillariestrijd vooral levendig in de sek-tors lan°'s den linker kant van het Cauriè-res-bosch. In het overige was de nacht over-al kalm. Duitsche vliegtuigen bewierpen des nachts de orngeving van Duinkerken. Zij richtben weder slachtoffers noch stoffelijke schade aan. PARIJS^, 16 October. — Orficisel : Avond-bericht : in de orngeving der hoogvlakte tusschen Ailles en Craonne betoonde de artillerie zich in de*n loop van den dag zeer levendig.In Champagne patroeljebotsingen ten westen van Aubérive. Op de rest van het front afwissp.Iend3 ni-t-'lleriebeschieting. Twee Duitsche kabelballons werden heden neergeschoten, eene door het vuur onzer bijzo-ndere kanonnen, de andere door eon onzer vliegers. Tweede bericht : Aan het Aisnefront on-dernamen de Duitschers na eene beschie-ting meerdere aanvallen tegen onze stelling ten zuiden van Coutecon. De vijand kon siechts in een onzer vooruitgeschoven posten voet vatten, van dewelke wij hem spoedig weder verdreven. Eene andere poging ten Zuiden van Ailles is eveneens mislukt. De artilleripstrijd was den ganschen dag in de orngeving van de hoogvlakte zeer levendig, Op liet ovsrige front vuur met onderbre-king.PARUS, 17 Oktober. — Officieel: In Belgié hebben de Fransche patroeljes, in den loop van verkenningen vôôr de nieuwe Fransche linies, een dertigtal gevangenen Kemaakt. De Franschen hebben overvallen ten zuid-oosten van Juvincourt afgeslagen, bij den Cornilet-berg en op het front ten iioorden van het Chaume-boseh. In deze Jaatste streek heeft de artilleriestrijd rond net eindo van den uacht een groote intensi-teit) verkregen. Van hun kant hebben de franschen een overval verwezenlijkt op Duitscha loopgraaf, aan den voet der aaa"hoogten, welke hen heeft toegelaten 6evangea«ft maken. Uit Engelsche bron. LOXDEN, 16 October (Dificieel). -Volgens de laatsts berichteu bedraagt he getal der door ons bij den aanval van gisteren ten zuid-oosten van Monchy-le-Preu: gemaakte gevangenen 65, waaronder twe officieren. Een vijandelijke aauvalstroep werd in den laatsten uacht ten oosten vw het Shrewsbury-woud teruggeslagen. Aar het alagfront duurt de bedrijvigheid onze] eigene artillerie en deze van den vijanc voort. De artillerie van den vijand ontwik kelde gedurende den dag groote bedrijvig heid in de orngeving van Lens eu îTieuw poort. Luchloorlog: Bij geringe verbetering vai het weder werden door onze vliegtuigen fo tografische opnamsn voor de artillerie ge daan en anderhalve ton bommen op d< spoorv. egstatie Ledeghem en op vijandelijki uitwijkplaatsen ten oosten van Lens neer geworpen. lu het luchtgevecht werden dri< Duitsche vliegtuigen tôt neerstorten ge bracht eu een stuurloos tôt neerdalen ge dwongen. Twee onzer vliegtuigen wordei vermist. LOIS.DEK", 16 October (Off.). — Avond bericht: Onze patroelien waren gedurend< den dag aan het slagfront werkzaam ei brachten eenige gevangenen in. Op beidi zij den betamelijke artilleriebedrijvigkeid, Teugevolge van het klave weder leverder onze batterijen veel werkzame tegenarbeid Eene kleine afdeeling van South-Midland troepen drong in den laatsten nacht in d< orngeving van Roneux in de vijandelijki Ioopgraven en bracht hare bemanning ver liezen toe. Een andere gevolgrijke aanval die ons eenige gevangenen opleverde, voer den wij gedurende den nacht ten noordei van Lens uit. Heden vroeg werd eene vijan delijke a an va Isa f deel ing die onze loopgra ven ten ruid-westen van Aeheville poogdt te naderen, door ons geweer- en machien geweervuur met verliezen teruggeslagen. Vliegwczen: In den voormiddag van dei 15 October werden door onze vliegtuiger riikelijke en gevolgrijke artillerie-arbeic geleverd en vele lichtbeelden genotnea, D< vijandelijke infanterie werd met machien geweervuur uit geringe hoogte beschoten In den loop van den dag wierpen wij twa ton bommep op een groot Duitsch munitie dépôt bij Kortrijk en op vijandelijke stel lingen en schuilplaatsen van het tiagveld Ook in den nacht wierpen wij eon aanta! bommen op ver&oheidone doolpuuten op h«' voor s te ter rein van den vijand. In dei luchtstrijd werden drie Duitsche vliegtuigei tôt neerstorten gebracht en twee stuui'looi tôt neerkomen gedwongen. Van onze vlieg tuigen zijn er drie niet teruggekeerd. LONDEN, 17 October (Off.). — Frissch troepen voerden heden vroeg een gevoïg rijken aanval ten noord-westen '/an Bulle oourt uit. Betrekkelijke bedrijvigheid dei vijandelijke artillerie gedurende den nachl in de nabuurschap van de spoorbaan Iepe réh-Roesélare. ëe iMt 88 #Wll»»HWMSirll8 Uit Italiaanpche bron. ROME, 17 Oktober (Off.). — TrienUno-front: Matige gevechtsbedrijvigheid ter: noorden van Lenzuno en in het Ledro-meer. Bij de voorposten in het patroellegevechi werden de vijanden op de vlucht geslagen. ■Kdrntner- en Juhsch-jront; Van Paralba tôt op Rombon gewoonlijke artilleriebedrij-vigheid. Op de hoogvlakte van Bainsizza sterk wserszijdig vuur. Op de voorste en rugwaartsche linies in den Karst het gewoonlijke vernielings- en verstoringsvuur. ROME, 17 Oktober. (Officieel): Bezui-den Mori hebben vijandelijke patroeljes kleine wachtposten der Italianen aange-vallen, die ze terugdreven en eenige daarvan gevangen namen. Van de streek van den Monte Negro af tôt aan de zee was de artillerie der tegen-partij gisteren erg druk aan den gangt maar de Italiaansche batterijen hebben allerwege met uitstekend gevolg van be-scheid gediend. IsssfésS-Pesi-ïete-»®* g» Uit Oostenriikscbe bron. WEÉNEN, 18 Oktobei' : Buiten gunstige aanvalsondernemingen in Oost-G-alicië nerg>ans bijzondero gebeurtenissen. Uit Russische bron. PETERSBURG, 16 Okt. (Off.): Noord-, West-, Zuid-West- en Roemeensch front: geweervuur. Kauksusfront: Onveranderd. Oostzee: Op 14 Oktober duurden de gevechten ora het bezit van het eiland Oeoel voort. Volgens meldingen van den 13 Oktober, 's namiddags, was Arensburg nog niet in het bezit van den vijand, wiens voorhoe-den zes tôt acht werst van de stad bemerkt werden. De vijandelijke vloot en de vijandelijke luchtstrijdkrachten ondersteunden krachtig de landstroepen, in dewelke zij het eiland van 't noorden en 't zuiden beschoten. Op de zuidelijke zijde poogde eene van torpedobooten en mijnenzoekers begeleide afdeeling vijandelijke kruisers den ingang in de zee-engte te bistrijden. Het verdere vooruitdringen der vijandelijke vloot in den boezem van Riga, -vverd door het vuur ! onzer verdragende artillerie van het eiland Oeael opgehouden. Dt> noordgroep der vijandelijke vloot -wees eene afdeeling torpedobooten af, die tuatchen het eiland Dagc en Oesel onze verkennerskrachten na der Moonsund poog'den terug te dringen. Hiei vereenigden ze zich met onze vloot, die zich dan in een geveeht inliet, waarna de vijanc terugweek. De derdegroep van vijandelijkf oorlogschepen, bestaande uit kruisers er torpedobooten, naderde 's namiddags hel zuidv/estelijke deel van het eiland Oesel er beschoot een onbeduidend deel der kust. In de andere deelen der Oostzee werden in den loop van den dag vijudelijke onderzeebooter en oorlogschepen bemerkt. Luchloorlog: Aan het noordfront schooi onze vliegerhoofdman Kossowsky eenen vijandelijke eendekker neer, die in de orngeving ten zuid-%vesten van de meierij Kron- hnrsr . J L n- JSfk la mm 6-3 m Mm Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 18 October. StafberichO van den 17 October. Macedonisch front : Heftig ar-tillorievuur langs beide kanten der zee van I'respa en ten Westen der Wardar. In den boog van Cerna en ten zuidwesten van Doiran werden vijandelijke verken-ningsafdeelingen teruggeslagen. In het da.1 van Cerunta waren de patroeljen nog aj werkzaam. Langs de Struma workzaam" heid der vliegers. Duitsche vliegers scho-ten in luchtkamp twee vijandelijke ma-chienon in den grond. Een daarvan kwam neer over onze verdedigingslijn. Dobrudschafront : Eene sterke vijandelijke vr'rkenningsafdeeling, die het in den nacht beproefde om ten noorden van het dorp Verkeich, bij middel van booben naar den rechter oever van den Donau over te steken, werd onder ons vuur teruggesla-Ken. Uit Fransche bron. _ PARUS, 15 October. — Officieel. — Zwakke artillsriebedrijngheid aan het gan-suhe front. ïn den loop van eenen gevolg-rijkem aanval tegen Horaondas, violon de Britsche troepen 410 gevangenen en twee ruachiengeweren in de hand. OP ZEE ie varseher^se dulkfeootear!®^ Uit Duitsche foroa. BERLIJN", 19 October (Officieel) : Op het_ oorlogsterrein der Noordzee werden door onze duikbooten andermaal 16.000 bruttoregisterton scheepbruimte vernield. Onder de vernielde schcpen bevinden zich het fransch zeilschip ((Jacqueline» (2.899 ton), alsook de Belgische stsomer «Nervior» (1.759 ton), die met gezaagd hout geladen was. Verder oen oubekende engelsche stoo-mer die met zoutvisch geladen was voor Engeiand. Bovendien werd in de nabijheid der engelsche kust de bewapendo engelsche stoomer «Peterskan» (3381 ton) getorpe-deerd, die zich met zware averij in de zijde nog op het strand kon gaan werpen. De Chef van den Admiraalstaf. BERLIJN, 18 October (Officieel): Op 17 October gingen lichte zeestrijdkrachten in het noordelijk gebied der Noordzee, binnen in het afsluitingsegbied, in de nabijheid van de Shetlands-Eilanden een van Noor-wegen naar Engelàînd varend convooi van te samen 13 vaartuigen te lijve, dat bovendien beschermd werd door de twee moderne engelsche torpedovernieiers G. 29 en G. 31. Al de schepen van dit convooi, de bescher-mingbvaartuigen zoovvel als de moderne torpedovernieiers, werden vernield, met uitzondering van een enkelen begeleidings-stoomer. Al onze schepen zijn zonder verlies noch beschadiging van de onderneming teruggekeerd.De operaties van onze zeestrijdkrachten rond het eiland Oesel worden pîanmatig voortgezet. De Chef v. d. Admiraalstaf. BEBLIJN, 38 October. — Omtrent de gevechten die geleverd werden in den zeeboe-zem voor Riga wordt nog gemeld dat het russiseh lijnschip « Slawa » zwaar be-scha-digd is. Zeevliegmachienen wierpen met goede uitslagen bommen op de zich terug terug trekkende russische- vlootafdeelingen. BERLIJN, 18 October. — De gister in de admiraliteitsmelding genoemde kapitein-luitnant Forstmann, die het bevel voert over den duit&chen onderzeeer L. 39, zwerft met zijn bodem sedert de maand oogst 1915 rond de Middellandsche Zee. In het geheel schoot hij reeds 148 schepen in den grond, met eene gezamenlijke maat van 411.000 ton, waarouder met minder dan 4 troepentrans-portstopmers.KOPENHAGEN, 18 October. — Het noordchineesch blad «Lavly News» meldt: In de waters van Ceylon is een japaansch stoomer met 3.500 Chineezen vergaan ten gevolge van eene ontploffing aan boord, vvaarvan men de oorzaken niet kent. De Chineezen waren als arbeidssoldaten voor Europa bestemd.Te Ceylan zijn siechts wei-nigen_ van de schipbreukelingen aan land geraakt.. In Shanghai wordt het gerucht yerspreid dat er een vijandelijken kruiser in den grond geboord is. LLGANO, l,S October. -— De ((Agenzia , Stefani» meldt officieel dat de in de Ioni- sche zee getorpedeerde passagiersstoomei «Citta di Bari», de uit Turkeye terugkee-rende grieksche consuls, alsook den alge-nieencn consul van Smyrna, Tinara, aar buord had en dat de namen van deze per sonen niet voorkomen in de lijst der gered-den.AMSTERDAM, 18 October. —- De neder-landsche <( Telegrafenagentuur » meldt uii Ymuiden: De kapiteiu van het vernïelc noorwesgsch zeilschip ((Bethel» lieeft gezier dat ook de zweodsche bark «Esineralda» met eene lading hout naar New-Castle va rend, in den. grond geboord werd. LONDEN, 18 Oetobcr. — Officieel wordi bekend gemaakt dat er in den loop de! laatste week 12 schepen van meer en 6 sche pen van minder dan 1.600 ton in den gronr geboord werden, terwijl 5 andere te vergeef: aangevallen werden. DEN HAAG, 18 October. — Uit de pa pieren die gevonden werden bij graaf Luck net, de bevelvoerder over den duitschei hulpkruiser «Seeadler», blijkt dat de doo) zijn schip vernielde schepen eene waard< hadden van meer dan 10.000.000 pond ster ling. Men had deze waarde vroeger geschal op 8.000.000 pond. DEN HAAG, 16 Oktober. — Volgens di «N. R. Ct» meldt, is het scheepsverkeer ii de haven van Rotterdam in de week van ' tôt 15 Oktober zoo gering geweest, da enkel een schip van meer dan 7 m. diep gang in den nieuwen waterweg îngeloopei is. Geen schip van gelijke grootte is uitge loopen. BERGEN, 18 Oktober. — Een convoo van 25 schepen passeerde gisteren âvonc Warstener Een groole stoomer, die waar schijnlijk wegens machienschad© door stroon en wind landwaarts gedreven werd, botst om 2 1/2 uro 's nachts op grond bij dei Seilbakken licKltoren in Laerodsen. He was de Roemeensche stoomer «Romania: (4Ô00 ton) met munitie naar Ârchangel Twee bergingsstoomers- zijn ter plaats maar het werk is ten gevolge van den ster ken westerwind moeilijk. ZURICH, 18 Oktober. — cDe Neue Zu richer Zeitung» meldt: Op een Amerikaan schen stoomer die in de haven van Genus op anker lag, is, volgens «Secolo», branc uitgebroken. Bijzonderheden heeft de een suur onderdrukt. Uit Eussische bron. PETERSBURG, 16 Oktober (Off.). — De admiraalstaf deelt mede: Op 14 Oktober, '"s namiddags om 4 uur, werden onze uit vier torpedobooten en twee kanonnenbooten samengezette strijdafdeelingen, welke in de doorvaart van de Soelosundes kruisten, door een der aan de kust ten westen van de zce-engte bevindende Duitsch groot slag-schip beschoten. Onze torpedoboot «Grom» leed sterke beschadigingen. Onmiddellijk daarna drongen 12 Duitsche torpedobooten van nieuw stelsel, door andere begeleid en gedekt door het vuur van de genoemde groote slagschepen, in de Soelosund. Eene aanvalsafdeeling nam den strijd op, in welks verloop de pantserkanonboot «Chra-bry» het torpedoschip onder heftig vijande-lijk vuur tweemaal op sleeptouw nam; de andere torpedoboot beschermde het, in het-weike zij een verbitterden strijd met den vijand onderhield, welke vooral op de «Chrabry», «Grom» en dè kanonneerboot «Neord» (?) vuurde. Op de laatste brak, nadat a-1 la kanonnen buiten gevecht gesteld wareu, een heftige brand uit. De sleeptou-wen braken en spoedig daarop zonk het schip. De pantserkanonneerboot «Chrabry» naderde, ondanks heftig vijandelijk vuur, andermaai de torpedoboot «Grom» en poogde haar weerom op sleeptouw te nemen, maar dit gelukte niet en daarop ging het grooter getal zijner bemanning op de «Chrabry» over, terwijl de torpedoboot zonk. Do «Chrabry» vuurde sterk en deed een vijandelijke torpedoboot zinken; spoedig kwamen andere torpedobooten ter hulp en de vijandelijke schepen keerden om. Onze verliezen op de andere schepen zijn zonder • beteekenis. De vlotenbevelhebber stelt de sterkte en stevigheid van het vuur en de taailieid onzer kanonbooten en torpedobootefî, vooral van de pantserkanonboot «Chrabry», van de kanonmserbooten «Chiwinetz», «Pobje-dit» sn «Konstantin» vast, waarvan de laatsten de gansche last van het gevecht tegen een aan tal overwegende vijand te dragen hadden. Op het eiland Oesel versterkt de vijand zich gedurig. Onrustwekkende berichten komen over den , toestand onzer batterijen bij Zerel op het schiereiland Sworbe, welke de invaart tôt den Rigaschen zeeboezem VP.vsmArfon . Ge KonfergRîi® ran Stockiisîra Ttosistra over Sftookholm csi c'd Vredes» kwesitÊe, — Vretfes'-'oo.'stelitesi van het HoHandsch-ShantSinaafsche Kornâtoit. STOCKHOLM, 16 October. — Troelstra, die heden de terugreis naar Holland begon, verklaardo aan eenen medewerker van het blad « Socialdemokraten » dat de eerste periode der werk on van de Stoekholmsche konferentie geéindigd is. Een dezer dagen verschijnt een manifest en daarin zal het komiteit der konferentie zijne voorstellen doen. tôt oplossing der gewicbtigste strijd-vrajgen. Binnen het komiteit heerscht over da voorstellen volledige overcenstcromîng, wafc des te beteekeni rf vol ! er is, daar de meenin-gen bij ;t b^gin zeer uiteenloopend waren. Dit geefo aanleiding om te hopen dat ook tusschen de socialisten der oorlogvoerende landen ten s lotte eene overeenkomst te be-reiken is, al zij het ook aan te nemen dafe de socialisten dor verschillende landen eerst over de voorgestelcla oplossingen niet al te 7.p.f>r mtrheUEfd zouden ziin. Hst Deitseb Sssiaal-ÉKSraîiscli PartiiRpris WUIIZ3URG, 17 October. — In eene lange rede van Dr. David, den tweeden dag gehouden, sprak hij over de vredesmogelijk-heden. Hij zegde dat do tang is: op de eena zijde de militaire, op de aadcre_den . :oree-len druk. Er moet (eue klare uiting komen over België. iLuhlmaiin il e élit: ja roeds gc- . zegd,, dat Belgio niet in de ecrsta plaats als vredeshindernis staatj m:iar aan het Engelsche volk moet klaar en d'uidelijl: gozegd worden: Bolgie woiJp \»reer vrij en onaf-ha-iikelijf: zooal:; het was, dan wordt België eene sterking der vvede ^Ciwegmg in Engeiand. Mosten wij een beroep doen op de Fransche en Engelsche socialisten ?Wij roe- : pen hun epnvpudig toe dat iedçre hoop en ! speculeering op onze vcrplettering ijdel ©n j valsch is. Sprcker gaat in op de biiinenland-scha politieke kwesùl^s. en wiisu _ onder grooten bij»al op do grooto veïdiensten der vakbbnden voor het volhc-uden der be-' | volking. Hij komt op tegen de groote nijve- I raars die de sociale politick -saboteeren en teldo pp v.àt de partij voor do legcrtoehoo-tigeu en achv^rgob.le'veneD gedann heeft. j Dan schildert hij de onvruchtbare negatie-vo arbeid d«r. onafhankcjijkan in 't parle- | ment. Orer do strijdkwesties der binnen-landsche pol^tiek zegde David: Wij verlan-. s gen, dat th'ans stap voor sfeip ,dt> dsmokra- j ti3eerihg in Duitschland kome. De oplos-) 1 sing der kiesrechtkwestie natnurljk. j Eveneèns do vermceixlering ,dor stedélijke j { kiesdistrikten. Het parleraentair stelsel' 1 moet evoaeens komen. Daarmee h ook de verhouding tôt de kroon in landen met monarchistisch hoofd gegeven. De kroon moet siechts de uitvoer-1 ster van den wil dor volksmeorderheid zijn, dan kan er ook geen konflikt, tusschen kroon en volk meer zijn. Wij hebben dezan eisch reeds immer overwogen, reecls lang voor Wilson. Wij wijzen het af ckit Wilson zich' ; in onze politiek zou raengen. NBetteniin of- j sehoon zij ook door Wilson verlangd wordt, blijven wij op ons standpumt sto.an.- Wij ; staan zooaven weer in eene actueele regee- 1 ringscrisis. Do Rijksdag is uiteengegaa-n en heeft eeno regeering achtergelaten die niet het vertrouwen der meerderheid heeft. 'Mi- ' chaëlis is zeker een goede bestuursambte-naar, inaar geen goetlo politieker en staats- i man. Hôt geldt voor ons niet een strijd te-. J gen de kroon, maar e&n strijd tegen de kleine bevcorrechte klieken. Den derden dag sprak 't Rijksdaglid Hoch. J Zijna groep Iiad oorspronkelijk dt> oorlogs-kreçjietçn. goodgel-œurd, maar zich nu bij da stemming onthouden. Hij treedt op voor be-slisto eischen in zake da vredesnastrevin-gen. Dat meu Elzas-Lotliaringen niet uit-lovert, is natuurlijk. Zijno weigering der1 oorlbgiikredietien motiveert hij in eene lange; rede: Dezo kwestio heeft thans eene ga-nsch'' andera beteekonis als. voi/rheoiî. ])e partij ' moet zsggen, dat zij met di© zaak niets meer te doen wil hebben, dat zij de regeering di© : da oorlogsverlengers sieunt-, ,.-cn vorvrou-' wcn schenkt, ténzij dat zij zich klaar en be-' paald op het terrein der v^edeefèsoiuiie en! J der wetgevende hervorming stelt. Strijd' ' tegen den binnenlandschen vijand, dat is de: eisch van het uur. De rede wordt met bijvali door eenige groepeu opgenomen. Da spreker { legt eene resolutie in den zin zijner rede-;' ] voering neer ; deze is door 44 afgevaaTdig-^ j Dan spraken Noske, D r. S tamp fer, Wei man, Hausschild en andere, tegen, en Em-i mel, Grandes en anderen voor Hoch. In-tusschen ia de deor ons reccls meegedujfelde' r&solutie Loebo ingediend, dio door den \ oorsteller gemotiveerd wordt. Zij is door; 118 afgevaardigden onderteeîcend, waarbij de namen der toestemmends Rijksda^leden, 1 weggela^en zijn, terwijl onder de 44 onder-teekenaa-rs der resolutia Hoch 18 afgevaar-, digden zijn, die hun eigen weg willen gaan..'1 WURZBURG, 18 Oetober. — Bij de scheuring hebben de onafhankelijken zoo- j * als gekend, in de oude aktie zoo iets als een bewakingscommissie aehtergelaten. Na-' mens deze minderheid gaf nu afgevaardvçda Hoch zijne kritiek. David had gisteren drie uren gesproken, doch Hoch kwam rond met 11/2 uur. Daarvoor hield zich echter zijne r<edo ini princiepenruiterij gevoelig onder 't niveaii! der andere grooto redevoerïh'gen, al hield ' ! zich ook in voor persoonlijke aanvallen, in tegaaistrijd met de meerderheid der pa.rtij. Intusscnen _ zijn twee nieuwe gewichtige voorstellen ingediend, eene resolutie va-n Loebe (Bicslau) en 18 andere genooten her-, nieuwen de bekentonis tôt de veordediging des vaderlands, verlangen eenen vrede die, geen volk politiek of economisch of linan- ï tieel vergeweldigt., keurt do Rijksda^a^eso-lutie .van 19 Juii goed en eiseht van de Rijks-leiding ongédwongen openhartigheid in de kwestie der herstelling van België als onder alla vornien neutraie staat. Zij pi'otes- 1 teert mot aile beslistheid tegen aile plan-nen op verdeeling van Elzas-Lotharingen ! onder Duitscho Bondsstaten, prote&teert tegen de oorlogsverlengeûde uastrevingen der alduitschers, verlangtt dooi-voering van demokratisohe.en sociale hervormingen in 't' Rijk,,_s!.aat en gemeente, bijzondesrlijk on-verwijlde doorvosring van het gelijka kies-rccht in Pruisen- en veroordeelt de politiek.' der tegenwoordige rijksîeiding. Op de stommihg van het parfijkongres laat het leit besluiten dat reecirj voor 't be-gin der debatten een groot aantal vooratel-len der radikalen in 't land (voor krediets-weigering, enz.) niet eens de noodige steun vondën.v In de uitspraak zeif kwam duido-lijk en immer weer tôt uiting dat liet kou-gres het levendig helang bewust is, dat ia 't iancl als er buiten juist aan deze kwestia gehecht wordt en ook aan de houding der sociaaldemokratie. \ Onder meer dS. ——— —■ • — — ____ 33e fa®s* =» £9. 29 i • ! '3' ceniiemen! ver nummer Za^rslag 29 Cclolîer Î317

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes