Vooruit: socialistisch dagblad

398 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5f43n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

&_Z- mmmrnmÊÈiÈimm 30 iaar — N. 174 P"18 m ""nmer'/ntïemen.' voor den "rMmd^^tièmBT n i> — M' i"u «x>Nisai»j>a^ " fejofoon ; Redactie 247 - Administratie 2845 u.;»»»» viii'H Woensdaq 24 Juni 1914 OrukitcrUitgeefste» Ê3HB Maatschappij H ET LICHT bestunrderr f. PE VISCH. Ledebers-Gcnt t. . . REDACTIE . ADMINISTRATIE ??0OGPOORT, 29. GENÎ VOORUIT ùtfjftan der Beigkche WeM'edenpartsj. — Verschjjnende aile dagen. -3 IABONNEMENTSPRIJS /• 8ELOIE OrJe msandert, . . , , fr. 3.23F Zea maandcn « . . « . fr. 6 5(Y Een jaar. ...... fr. I2.ii Men abonnesrt rie?) op aile po*ttmrt«ifB DEN V&EEMDE Drie maanden ;dagelijk* vcrxonden). ..... fr: 0.73! ï SODSOIENST eii KAPITALISME m De jpennetwist tusschen onzen vriend De Winne m « Le Peuple » eenerzijds e'n een opsteller van de klerikale « XX0 biècie » duurt voort en hij wint in belang-njkheid. _ _ . Het onderwerp is : Godsdienst en Kapitalisme.« Le XX0 Siècle » had aan gezel De Winne geantwoord dat het kapitalisme geen godsdienst belijdde of toepaste wat, volgens ons gezien, geheel juist is. Daarom laten wij in onze socialistische propaganda den godsdienst verreweg op den achtergrond. Maar de opsteller van het klerikaal blad, leidt daaruit af, dat de godsdienst totaal onschuldig is, aan ! de uitbuiting en de menigvuldige mis-daden van het kapitalisme tegenover de werkende klasse. Dat komt ons meer als gewaagd voor en wij voelen ons geneigd om te zeg-gen : ge moet maar durvenl « Le XX" Siècle » verklaart ons geheel snulachtig dat de kerk het kapitalisme aanvaart, gelijk aile maatschap-pelijke stelscls, als feiten der voorzie-îiigheid.Waarçm aanvaardt zij ten zelfden ti-tel dan ook het socialisme niet, dat in hoofdzaak een economischen vorm is yan maatschappehjke organisatie.?. Integendeel ontmoetten wij de katho-lieke kerk, juist op den eersten rang onzer ergste vijanden. Die bewering of liever die uitdenslag-,'trekkerij is dus valsch. En de medewerker aan het klerikaal 'blad gevoelt zelve de onhoudbaarheid izijner stelling en hij vernietigt ze zelve, i.vvant hij zegt : Het kapitalisme beteekent ook iets anders ; het bevat eene wijsbegeer-te, eene opvatting over het persoon-lijk en het maats'chappelijk leven, over de rechten en de plichten van den staat, over de rechten en de plichten van den persoon. Welnu deze wijsbegeerte, ik heb gezegd is deze der .18e eeuw, door al de vijanden dër kerk begroet als de groote vrijmaakster. Zekerlijk bezît het kapitalisme eene soort van v/ijsbegeerte ôf filosofie, of be-ter gezegd, elke manier van stoffehjke inrichting der samenleving, brengt eene andere wijsbegeerte mede, doordat zij de levensvoorwaarden der meuschen wij- .zigt : . . Dat is de sociale en Marxistische opvatting en 't is ook de onze. ; Maar hier rijst nu de vraag op — en t lis geheel het débat — als het misdadig Capitalisme eene wijsbegeerte bezit over-eenkomstig met hare krimmeele razich-ten en daden, moet de kerk dan het ka-pitalisjne en zijne filosofie bekampen . neen of ja?, Ziedaar de vraag, daar hgt geheel de knoop. Ehwel, wij hebben het gezegd en wij lierhalen het, de kerk bestrijdt het kapitalisme nlet, zij steunt het, zij is zvjn medeplichtige, door te zwijgen, ja door openlijk zijne partij te kiezen, en door ^1 haren haat, hare woede en hare kolos-sale macht tegen ons te keeren die de wezenlijke gekende en crkende vijanden zijn van het kapitalisme. En looehent niet, als 't u belieft! De feiten zijn te talrijk en te schreeu-wend.Opent een klerikaal blad, het begint en het eindigt met aanvallen, leugens en lasteringen op en tegen ons. Tegen het kapitalisme?. Niets! Ziet de wetten, bijvoorbeeld het kies-recht. Wat zegt u dat overzicht? Ongelijkheid, minderheid, onrecht voor ons. Voor de kapitalisten ?, Yoorrechten en meerderheid ! Er grepen in België reeds honderde, ja duizende werkstakingen plaats. Wat deden de katholieken ?, Ze goedkeuren? Ze stcunen zedelijk en met hulp? Zwegen ze te minste?. Oh pardon! De katholieke pers, de geestelijkheid nam de partij, der geloo-vige en ongeloovige uitbuiters en zij schold op de strijdende werkers, waar-onder meestal de; meerderheid rechtzin-nig geloovig was. En als trots laster en leugen, verdacht-making en spot, de solidariteit der ar-men, zoo groot was, dat het kapitalisme het onderspit ging delven, dan ging men over tôt uitdagingen om bij het niins'te verzet der werkers, in hunne rangen te doen schieten, te moorden en 't christen arbeidersbloed te doen stroomen, ten voordeele van het ras der kapitalistische uitbuiters. De historié Pourbaix en andere is niet vergeten, heeren. Men neme altijd wel in acht, dat al die feiten, gebeuren niet onder eene re-geering van kapitalistische vrijdenkers of franc-maçons, rnaar onder een katho-liek goevernement, dat sedert dertig ja-ren regeert. En alle^ wel ingezien, als de zedeleer, de filosofie van het kapitalisme niets an-der is dan de dogmatische leer der ik-zucht, van het elk voor zich zelve, waar-om onderwerpen de katholieke kapitalisten zich aan die verderfelijke leer ?, Waar-om volgen zij de ioorschriften van Adam Smith en Ricarclo, in plaats yan het evangelie van Christus? Oh «Le XXe Siècle » zegt dat de kerk daartegen gedaan heeft, wat zij kon en het bewijs daarvan is dat zij trots aile aanvallen door de eeuwen heen is blij-ven bestaan. Nu, wij hebben bewezen dat de kerk niet alleen niets gedaan heeft tegen het kapitalisme, maar het integendeel gehol-pen heeft. " Dat het katholicisme blijven bestaan is, dat getuigt niet voor zijne zedelijke kracht of voor de zuiverheid en de onaan-tastbaarheid zijner leer, het getuigt veel-eer voor zijne dienstbaarheid, die voor gevolg had dat de kerk altijd meeging met de machtigen van den dag. De démocratie krijgt bloed in de aderen, er komt kruim in en de kerk is bezig van toilet te veranderen, om des-noods op het socialistisch tooneel ook hare roi mede te spelen. De sociaal-democratische regissetirs zullen wel klaar zien in dat spel. F. H. ———e——»a—«te—waami Oe verkoop van 'THumanité „ Tôt aansporlng onzer propagandlstan Ons Fransch broederorgaan «l'Humanité: geeft een belangrijke etat.istiek over ziji verkoop. Te Parijs verkoopt hij meer dar ,40.000 nummers daags; in het departemeoi der Seine meer dan 60.000, en in het ge-,heel heeft «l'Humanité» eene oplage var i 150.000 nummers per dag. De stijging der vijf eerste maanden var het jaar zijn ze^r treffend vooral wat der verkoop te Parijs en in de Seine betreft. In Januari was de verkoop 46.328 nummerf In Februari id. 48.404 > In Maart id. 60.116 » ■>, In April ' id. 62.327 » In Mei * id. ' 60.638 > Eene rermeerdering dus van 14.310 bla> den per dag roor Parijs en omliggeade al- lage 83.929 esemplaren of lot op dit oogen-blik dus eene vermeerdering van 66.071 nummers per dag. Het getal abonnenten is nog meer aan-moedigend zegt «l'Humanité». In Januari 1913 hadden zij 4.536 abonnenten. In Januari 1914 hadden zij er 12.392, en regelmatig steeg het getal met 200 à 300 per maand om op heden tôt 13.400 te komen. «L'Humanité» is zeer gelukkig over dezen uitslag, en zegt dat geen enkel blad met zulke geringe middelen op dergelijken 1 prachtigen uitslag mocht rekenen. ; De stijging van het lezerstal is vooral te danken aan de kracht der propaganda en de toewijding die geene païen kent. Dit voorbeeld stellen wij aan onze partij-genooten om te ijveren voor onzen «Voor-uit».Het moet voor onze propagandisten een droom zijn steeds voor hun blad te werken, 1 ten einde te zorgen dat het socialistische geestesvoedsel meer en meer tôt al onze I klassengenooten van stad en buiten door-dringe.Wij ook zijn arm, maar wij ook hebben geestdrift en offerwilligheid ! Vooruit dus voor onzen «Vooruit», dit gij als kampioen stellen moet tegen het overtolligo gift dat "door onze vijanden zoo o>xrvIoe<Ugfiii Plaats voor de Werkers! DAAR PRIJKT HET... ONS FEEST-PALEISHoog en trotsch, als de sTôïïeliJEe ver persoonlijking der grootheid van het Socia lisme. Met bewondering, met geestdriftige verbazing wordt het door den zelfbewustei arbeider aangestaard. Aanschouwclijk toonbeeld, wat de georga niseerde werkersklas vermag en wat ha-ai in de toekomst is beschoren ! Wat al herinneringen uit het verleden wat al overwegingen voor de toekomst. zwerven ons bij dien aanblik voor den geest En van uit zijne majestatische hoogt* schijnt het ons toe te roepen : «Ziet mij aan Weet hoe ik mijnen oorsprong vond ! Besei de beteekenis van mijn daarzijn, en de overtuiging zal u worden ingegeven dai door samenwerking en organisatie, gij eens . de wereld zult regecren. * * * Voor de socialistische partij, wier al-macht berust in den schoot der voortbren-gende massa, is het bestaan zulker inrich-tingen eene levenskwestie. Ook de katholieken hebben hunne eer-tijds overheerschende macht, getracht als het ware aan de wereld vast te ankeren door het bouwen van kerken en kloosters. Daar wordt onderwezen, de dwaalleer, dat wij moeten gelaten zijn in ons lot en berus_ten in de armoede om des te gemakke-lijker door het kapitalisme te kunnen uitge-buit worden, ten prijze van den hemel hier-namaals.Wij, Socialisten daarentegen, predîEen den strijd voor opheffing en zelfbevrijding der werkende klasse. door aile middelen in haar bereik. Het eerste is het geloof van het verleden ; het weerstaat niet aan den toetssteen der wetenschap en der gezonde rede, en zal dus bij de voortdurende verlichting dei yolkeren weldra uitgediend hebben. Het tweede is het geloof der toekomst; het berust op de wetenschap en de werkers-organisatie, en opent een glan^enden ge-zichteinder aan onze verdrukte klasse. Hunne kerken en kloosterspaleizen, wer-den tijdens hunne overheersching in. den loop der eeuwen, gçbonwd en onderhouden door uitpersîng en gru velijk geweld, ge-pleegd op de arme onwetende massa. Heden putten zij tôt dit ctoel, in de Staatskas, ook gevuld met de centen van vrijzinnigen en goddeloozen. De priesters en kerkprelaten, die in weel-de en goud baden, prachtpaleizen bewonen, alleenlijk ten gebruike van een enkel persoon, worden vet bezoldigd met de zuurge-wonnen centen der arme lieden. Daarentegen, zijn onze Feest- en andere lokalen bekostigd met onze ceot-en en niet met die van andersdenkenden. De vergelijking pleit dus ten onzen voordeele en onze positie steekt gunstig af met die van onze tegenstrevers. DAAR RMST HET IN DE HOOGTE... ONS FEESTPALEIS ! De voôrlooper van vele dergelijken, die eens van gewest tôt gewest, van dorp tôt dorp door de samenwerking van het prole-tariaat uit den grond zullen oprijzen. Dit begrijpt de vijand ten voile en vreest hij tërecht. Vandaar de gai en venijn die hij erover uitbraakt. Doch dit heeft voor ons de verdienste ons werk, naar zijne waarde te schatten en toont aan dat wij het bij het goede eind hebben. Partijgenooten, de inhuldiging van onzen Feesttempel zal in de geschiedenis van het Socialisme als eene gebeurtenis van belang aangestipt worden. Den 15 Oogst zullen de loftrompetten alom de nieuwe geboorte verkondigen. Dat de vrienden van heinde en verre zich v<Sor bereiden om an de plechtige inhuldiging deel te nemen. Op 15 Oogst zal het socialistische Gent, het roode Mekka dreunen onder het feest-gejuich der werkerscharen. Duizenden gezellen zullen onzen Tempe] komen bew'onderen, en vervuld met geestdrift en nieuwe hoop, naar hunne liaard-steden terug keeren. G. D. O. ******* ************* IJvert voor 't Pétition-nement voor A. S. *******************51 Eene reusachtige ramp vermeden Te New York is een schip aangekomen uil Lissabon. Den 16den voer het vaartuig, de «Isle of Mull» in den mist en gaf op gezette tijden met de stoomfluit mistsignalen. Die seinen werden door echo's beantwoord. De scheepsofficieren trokken daaruit d« conclusie dat het schip zich in de nabijheid van een grooten drijvenden ijsberg moest bevindeu, welks ligging uit de echo's globaal was vast te stellen. Het schip veranderde nu van vaartrichting en ontweek den berg. Een bots^g zo^^lljpht noQ.dl.Qttig.jiâjn ge- In het leger Onze brîeven door ; " Le Patriote „ bevestigd Het katholieke blad «Patriote» meldt in zake de soldatenafbeuling die wij aan den schandpaal spijkerden, volgend bericht : « De soldaten van de 5° divisie van het leger hebben tijdens de stormachtige da-gen van 12 en 13 dezer tôt 50 en 55 kilo-| meters per dag gedaan om zich naar het i kamp van Beverloo te begeven. » De uitslag is rampzalig geveest. De soldaten waren oi' afgemat of ziek, eenigen onder hen zeer erg. Men meldt TWEE OVERLI.JDENS : een ondcr-officier en een officier-vaandeldrager, die door <!e bniten-gewone vermoeienissen Mrelke hen waren opgelegd zouden overleden zijn. » Dit bericht van het klerikaal blad is dus de bevestiging van wat wij schreven. Met ons vraagt «Le Peuple» of de feiten juist zijn, en eischt een streng onderzoek. Kurieus is het dat tôt nu nog geen enkel auder papen- of militaristisch blad er een woord over repte. Allo, heeren hoofdofficieren en anderen, waar blijft gij met uwe inlichtingèn en on-derzoeken ? Houdt gij dan toch geene reke-ning van de in onrust verkeerende familie-ledcn der soldaten? Weg gij, militaristische weerwolf ! Gij knakt de toekomst van vele onzer werkers-zonen ; gij treft de arbeidersfamilies reeds genoeg op geldelijk gebied; uwe alopslor-pende klauw drukt te zwaar op de schou-ders der arbeiders en kleine burgers, zon-der dat gij lnM*ue zonen dan nog in den dood voert of ze er allen mede bedreigt. En gij, werkbroeders, staat naast ons om den kapitalistischen-militaristischen beul te bevechten tôt ons aller welzijn en vrede ! Oe daliog der loonen van de mijnwerkers De koolmijners van het center hebben eene loonsvermindering ondergaan, en aan gezel Lombard, nationale sekretaris der Belgische mtjnwerkersfederatie, is zijn «-e-voelen omirent de oorzaak hiervan gevraagd geworden. Wat zich komt voor te doen is het gevolg eener prijsvermindering bij de vernieuwing van de overeenkomst yan den Staat voor zijne kolenmarkten. Inderdaad, er is eene vermindering van 1.50 fr. per ton voor de huiskolen, magere, kwart-magere en half-magere. Voor de briketten gaat de prijsvermindering tôt 2.50 fr. per ton. Dit neemt aanvang van 1 Juli a-anstaande. Het spreekt van zelf dat der,e vermindering tôt de andere koopers zal overslaan. Nochlans mogen bovenstaande cijfers niet aangenomen worden zooals ze zijn, daar rrij de uitdrukking der werkelijkheid niet zijn. Men moet aannemen dat de priijsverminde-ring op de helft komt, 't is te zeggen 0.75 fr. per ton voor de huiskolen en 1.25 fr. voor de briketten. Betreffende het feit dat de daling in ver-koopprijs steeds gepaard gaat met eene loonsvermindering, drukt Lombard de ver-zekering uit, dat zulks slechts door de wet-telijke bepaling zal kunnen vermeden worden.HET 00RDEEL VAN MAROILLE EN DU JARDIN Gezel Maroille, d. d. burgemeester te Frv-meries, wijdt de oorzaken der loonsvermindering aan het volgende : 1. Daling der prijzen van kolen en cokes; 2. het vergaren van stocks ; 3. de koncurrentie van Duitschland; 4. de nijverheidskrisis. Deze beweegredenen waren reeds door andere kameraden aangegeven. Gezel Dejardin, Kamerlid voor Luik, zegt dat de daling der kolen tôt 20 t. h. gaat. Het is van belang de vroegere prijzen der kolen na te gaan. De maximumprijs werd in 1913 van April tôt September bekomen. De klimming deed zich voor van januari 1912 tôt september 1913. Vervolgens kon men de dalingen vaststel-len in October en December 1913, daarna c komt deze van Juli 1914. De totale daling bereikt gemiddeld 16 à 20 t. h. der bekomenç prijzen. Er is evenwel eene eigenaardige tegen-stelling.In 1912, op de prijzen van Januari met deze van hetzelfde jaar, bereikte de verhoo-ging der prfjzen van April tôt September i 1913, van 30 tôt 33 t. h. Er blijkt dus dat de prijzen der kolen tegenwoordig nog hooge zijn, tôt 1 fr. per i" ton, met deze van Januari 1912. De vrienden Maroille en Dejardin druk-ken dezelfde meening uit aïs Lombard, dat de wet dient tusschen te komen in de bepa-' ling der loonen van de mijnwerkers. Aan de werker«organisaties zich dus voor te bereiden„ 't Is de toekomst egner ganache , Oe sevaarvoiie toestaod te Parijs HET ONDERZOEIv Thans ziju verschillende onderzoekeni over de ramp, die zich te Parijs heeft voorJ gedaan, geëindigd. Daaruit blijkt dat deW aan drie verschillige oorzaken kan toeg&J schreven worden : aan overmacht, aan fouten of verwaarloozingen, aan eena reeks van slechte bouwwijzen. De ingénieurs houden zich bij de eerste. De prefekt der Seime heeft ze aangeno-meu omdat, zoolang er geen bewijs gele-i verd wordt van het tegenovergestelde, hij| geene redens heeft om aan hunne verkla^, ringen te twijfelen. Om te weten of er fouten of verwaarloo-.; zingen in het spel zijn en opdat dezei streng zouden gestraft worden, vraagt de* prefekt der Seine dat men bij het technischi onderzoek een bestuurlijk onderzoek zouf voe-gen Wat eindelijk de slechte bouwwij-< zen betreft, daarvoor had de prefekt. eenigej1 ingénieurs aan zijn kabinet gehecht ea dezen hebben bevonden dat er eene schadi is uit voortgesproten, die op 500 frank be< liep. De « METRO » De prefekt heeft ook de vraag gesteld ofi « het wel noodig was den Métro te bouwea, en dan nog zoo dicht tegen de oppervlakte./ Zijne noodzakelijkheid blijkt, zegt hij, uit/ de statist-iek van het reizigersvervoer, dat: 461 millioen beloopt. Of het niet beter was dieper te bouwen,] daarop antwoordt hij dat een schrift va» j den minister van openbare werken van j 1903 die verklaart dat het te diep bouwen' van een onderaardschen spoorweg, déni toegang ervan moeilijker maakt en dat het,' ook een ongemak is in geval van ongeluk-' ken. VOOR DE TOEKOMST Volgens den ingenieur M. Bienvenue de ramp veroorzaakt door een buitenge-woon feit. Tijdens het onweder van 15 juiui is er op een halve uur meer water gevallea dan op eene gansche maand. Zulk feit kan voorzien worden, maar dan gaan de wer-j ken ook langzamer vooruit ,en kosten zij meer. In de straten waar men aan het werken is zou het verkeer ook zoo moeten ge-> regeld worden dat het gevaar wat minder is. De prefekt der Seine is besloten allerlej maatregelen te nemen. Zoo zal de werkJ wijze in de galerijen moeten veranderd worden en de risico's zoôveel mogelijkver-minderen. Er zal geene toelating meer ge-< geven worden tôt het openen van nieuwei werven, zoolang er geene voldoende maatn regelen genomen zijn. DE WEGRUIMINGSWERKEN Op al de punten waar de steenweg irt—'' stortte heeft men met nieuwen iever voort-' gewerkt. Men heeft geen enkel lijk meer uit-gehaald en bekomt dan ook meer en meeor de overtuiging dat er zich geen enkel meer} moet bevinden. Eenige personen gaan niet-temin maar altijd voort met te beweren dat i onder de ingestorte aarde nog eene vrouvr; moet bedolven liggen.Geene enkele verdwij-i ning is aan de policie opgegeven, zoodat niets toelaat veel geloof te hechten aan dit gezegde. De wegruimingswerken zullen binnen kort geëindigd zijn. Er blijft niets over dan deiï in opbouwzijnden tunnel vrij te maken aan den boulevard Haussman, de rue La Boëtie, de rue du Havre en de avenue d'Antin. Wat de herstelling der ingestorte spore»! betreft men weet nog niet wanneer die zal geëindigd zijn. Het zou in aile geval nog; lang kunnen duren, daar de sporen on-bruifebaar zijn. De personen die op den hoek der rue La Boëtie en der place Saint-Phi' lippe-du-roule wonen en die uit vrees-voor instorting hun huis verlaten hadden,, zijn verwittigd dat aile gevaar geweken i« en zij mogen terugkeeren. De " Erapress of Irelind " Een duikelaar uit New-York, die ia i&f gedaald was om de slachtoffers van da «ehifl breuk der «Empress of Ireland» op te wxv ken, is op 42 meters diepte bewustelooa g«-. vonden door duikclaars van den engelsoheni kruiser «Essex». De ongelukkige werd opge-haald en verzorgd, doch is een half uur la-1 ter gestorven. De bevelhebber van den krui-< ser heeft onmiddelijk aan zijne matrozen verboden nog in zee te dalen om lijken op tt zoeken. * , Naar aile waarschijnlijklieid zal de Cana*' d ian-Pacificscheepvaartmaatschappij ervaH afzien de «Empress of Ireland» vlot te bren« gen. De eigenaars van het koolschip «Sfcorstad* dat op de «Empress» botste en de ramp ver.-oorzaakte, zijn met de Cànadian Pacifii overeengekomen dat het koolschip openbaa» zal verkocht worden, om de kosten van hel procès tusschen hen te dekken. De tweede of{ ficier van de «Storstad» heeft voor het h^ ger gerechtshof bevestigd dat zijn schip 11 minuten voor de botsing met groote snelheM yaarde. Het koolschip is dus zojidor,twjjt^ idaj3Qiza^^ei^:ajRP1.,ge^6ês^ ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes