Vooruit: socialistisch dagblad

165 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 18 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n87428v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f Orgaan der Belgische Werklledenpartij - Verschijnende alle dagen. il»! Sorloi ii Wast-Vlaandsrai m io Frahkrljk üit Duitsche broa. GROOT HOOFDKWARTIER, 14 Mei (Off.) : Westelijk oorlogsterrein : Aan de gevechtsfronten hield de in den vroegen morgenuren gestegene vuurwerkzaamheid in den loop van den voormiddag op. Met den avond flakkerde het weer meermaals op. Na heftige vuurwerking ten Noorden van het La Bassée-Kanaal poogden de Engelschen met den avond sterke gedeeltelijke aanvallen tegen onze stellingen ten Noorden en ten Zuiden van Givenchy. Ze werden verliesrijk teruggeslagen. De verkennerswkzaamheid bleef rijk. Van de andere oorlogsschouwplaatsen niets nieuws. De Eerste Generaalkwartieraeester 4 LUDENDORFF. BERLIJN, 14 Mei. Avondbericht. (Officieel) : Ge'olgrijke' plaatselijke aanval in de Engelsche linies op ien Noordoever der Somme, aan de straat BrayeCorbie. Heftige tegenaanvallen van den vijand' mislukten. Verder niets nieuws. Uit Fransclie bron. PARIJS, 13 Mei (Officieel) : Bedrijvigheid der beide artilleriën op eenige punten van het front ten Noorden en ten buiden der Avre. In Lotharingen zijn onze afdeelingen in de vijandelijke linies ten Noorden van Nomeny gedrongen en hebben ongeveer 20 gevangenen binnengebracht. In de omgeving van SaintDié mislukte een vijandelijke aanval in ons vuur. Overal verder kalme nacht. Avondbericht : Geene gebeurtenis van beteekenis buiten tamelijk levendige beschieting van beide zijden, vooral op de beide Avre-oevers. Uit Engelsche bron. LONDEN, 12 Mei (Off). — In eene gevolgrijke plaatselijke onderneming die gister avond doorgevoerd werd, verbeterden Franscbe troepen hunne stellingen ten noorden van het dorp Kemmel en maakten meer dan 100 gevangenen. Een vijandelijke aanvalstroep werd gister vroeg in de nabijheid van het IeperenKomen-Kanaal teruggeslagen. Wij maakten daarbij eenige gevangenen. In nachtelijke patroeljebotsingen "ij Meteren yverden verscheidene gevangenen en een oachiengeweer door ons ingebracht. De vijandelijke «rtillerie was den verledene nacht en heden m den Vroegen morgen in den Ancre-sektor ten zuiden van Albert tegen onze voorste stellingen ten oosten van Loos en ten zuiden van Vormezel bedrijvig. Met uitzondering van artillerie-bedrijvigheid op beide zijden "erder niets te melden. LONDEN, 13 Mei (Off). — De vijandelijke artilItfie was gedurende den nacht in hel Somme-dal en in *n sektor van Albert alsook tusschen Laon en het Woud van Nieppe werkzaam. Heden vroeg ontwikte de vijandelijke artillerie ten noorden van Serre "ne betrekkelijke werkzaamheid en was in den loop !*i den dag op het zuidelijke deel van het Britsche **t en in den sektor ten noorden van Kemmel "Jrijvig. In het overige is niets bemerkenswaardig te melden. o* oorlog tosseliBR Ifalls m BesturiftHoBsarili "is Oosienrijksciie ore». WEENEN, 14 Mei (Officieel) : De gevechtsbedrij"Sjeid" aan het Italiaansche gebergtefront is gelijk 6»leven ais de laatste dagen. Druhsïer-Vitffeéfster Sam. M. HET LICET, Best.; P. De Visch, Ledéberg-Gent. Red..Adm.f ïïoogpoort 29, Gent. Uit Italiaansche bron. ROME, X3 Mei. (Off.) : In den nacht op 12 Mei viel na groote artillerievoorbereiding" de vijand onze nieuwe stellingen aan den Monte Corno aan, Door ons vuur opgehouden en door onzen tegenaanval moest hij zich met zware verliezen terugtrekken. Op het overige front de gewone artillerie- en patroelje-bedrijvigheicl. Be oorlog §p dm Balkan Uit' Buigaarsche bxvu. SOFIA, 14 Mei. — (Off.): Macedonisch front : Op verscheidene plaatsen in de Cernabogen en op den Dobropolje was het vijandelijke artillerievuur levendiger. In de Moglena-omgeving werden Servische aanvalsafdeeliugen, die tegen onze stellingen na artillerievoorbereiding vooruitgingen, door vuur verjaagd. Bij Huma en ten zuiden van Gewgeli was het wederzijdsch artillerievuur tusschenpoozend levendiger. Tusschen den Wardar en het Doiran-meer verhoogde zich de gevechtsbedrijvigheid. Na heftige artillerievoorbereiding poogden verscheidene Engelsche kompagnies tweemaal onze loopgraven ten zuiden van den Doiran te naderen. Zij werden echter beide malen door vuur teruggeslagen, vooraleer zij onze hindernissen bereikten. Zij leden zware verliezen noordelijk van het Tachino-meer verstrooiden wij door vuur vijandelijke infanterie en kavallerie-afdeelingen. In het Wardar- en Stroemadal levendige vliegerbedrijvigheid op de zijde van den vijand. SOFIA, 14 Mei.— (Off.): Macedonisch front: Bij Bitolia in de Czernabogen en ten oosten van den Dobropolje was de vuurbedrijvigheid op beide zijden van tijd tot tijd heftiger. In het gebied der Moglena verstrooiden wij sterke Servische patroeljen. Ten westen van dert Wardar en hij Doiran versterkte het vijandelijke artillerievuur. In het voorterrein ten oosten van Doiran en ten zuidwesten van Serres verstrooiden wij Servische en Britsche verkennersafdeelingen. ïn Klein-Azië Xïit Tur&sche bron KONSTANTINOPEL, 14 Mei (Officieel). Palestinafront : Eene aan de baan van Jerusalem Nablus door ons gevolgrijk doorgevoerde aanvalsonderneming der vijandelijke voorste stelling. Een machiengewcer werd veroverd. Op den Oostelijken Jordaanoever heerschte rijke artillerie- en vliegerbedrijvigheid. Mésopotamie : Voor onze linker vleugelgroep beperkte zich de vijand op verkenningen. Verder niets wezenlijks. OP ZEE Oe verscherpte duikbootooriog ö'it Duitsche bron BERLIJN, 14 Mei (Off.). — Eene van onze iu Vlaanderen gestationneerde U- booten, onder leiding van opperluitnant ter zee Loche, vernielde andermaal bij eene honderd uren durende ondernemingsvaart in het oostelijk gebied van het engelsen Kanaal, trots de heftigste vijandelijke tegenwerking, zeven bewapende steamers, die samen 22,500 ton meten. Daaronder bevonden zich twee waardévoile schepen., die bewapend waren met talrijke kanonnen en die meer dan 5000 ton inhoud hadden. De andere schepen waren allen diep geladen en, zooals ter plaats der vernieling kon vastgesteld worden, vooral met oorlogsmateriaal voor den vijand. Deze onderneming van den reeds gunstig gekenden commandantstelteen meesterstuk van eersten rang daar. De chef v. d. Admir. der Marine, De nederlaag dei* Engelschen aan den Jordaan BAZEL, 14 Mei (Priv. tel.) — De aBasler Anzeiger» meldt : De nederlaag der Engelschen in Palestina is nog grooter en vollediger, als het aanvankelijk scheen , Turksche kavallerie is volgens de nieuwe berichten ten Zuiden van de baan Jeiicho Teil Nimsin over den Jordaan gezet. Zï] is daarmede in de verplaatsing van het naar het Noorden gerichtte Engelsche hoofdfront gelukt. Naarmate de operatie grootere beteekenis aanneemt, bestaat het gevaar, dat de Engelschen ook Jerusalem weerom verliezen. Nieuwe Wedes-aktie van Socialistische zijde «Internationale Korrespondenz» van 10 Mei schrijft: Een Russische afvaardiging, bestaande uit den opsteller Nikolaus Roukanaft en het lid der Konstituante Wassilij Soukhomlin, ia te Stockholm aangekomen, om te trachten daar een nieuwe, socialistische vredeskonferemie tot stand te brengen. De delegatie zou ook graag in de naaste toekomst de wederopname der betrekkingen tusschen de verschillend socialistische partijen der geheele wereld verwezenlijkt zien. Ze zal hen spoedig een objektieve uiteenzetting over den toestand in Rusland laten geworden. Roussanoff maakte deel uit van de Russische afvaardiging, die 's jaars tevoren Stockholm, Londen en Parijs bezocht, om voor de internationale socialistische konferentie te ijveren. Een in Kopenhagen aangekomen bolsjewist verklaarde aan een medewerker van «Sociaal- Demokraten», dat in Rusland binnenkort een socialistische koalitieregeering tot stand zal komen. Oekranïë en Rusland KIEW. 14 Mei. — De Oekraansche regeering is met de Russische daarin 'overeen gekomen, dat de vredesonderhandelingen tusschen de beide regeeringen niet te Kursk, maar te Kiew zullen plaats hebben, De wederzijdsche delegaties zouden reeds eerstdaags bijeenkomen. Da toestand in Oekranië BERLIJN, 13 Mei. — De Hetman Skorspadsky, de ministerpresident, de handelsminister, de minister voor volksvoeding en ds tinantierninister hebben in Kiew aan het Duitsch opperkommandö een bezoek gebracht eu zich met den Duitschen opperkommandant over de verhoudingen die thans in Oekranie-ont- 34.= ïasp— N. 132 3 oentiemen per nummer Donderdag 16 lk\ S9I3 staan zijn, verstaan. De Duitsche opperkommandant heeft een gunstigen indruk gewonnen. Dobry is tot voorzitter van het finantiekomiteit gekozen geworden. Op het land heeft de ommekeer geene opschudding verwekt, daarentegen is er in Jekaterinoslaw, in Odessa en in Kolpara eene zekere opgewondenheid. Te Jekaterinoshw is de staat van beleg uitgeroepen. Voor 't behoud der orde zijn zekere kozakken-afdeelingen gevormd. De vergadering der leren t® NewYork « Times » en » Daily News » brengen bijzondere telegraafberichten over de in de Madison-Square Garden te New-York op 4 mei gehoudene, door 5000 personen bezochte Iersche protestvergadering tegen de invoering van den dienstplicht in Ierland- De vergadering had een volledig Sinnfein-karakter. De zaal was benevens 3e Amerikaansche vlaggen met Iersche revolutievlaggen versierd. Herhaaldelijk werd ten gunste eener Iersche republiek betoogd en Engeland, dat als bankroet aangewezen werd, uitgefloten. Onder de redenaars bevonden zich de bekende Amerikaansche Ierenleider John Devoy, de Sinnfeiner Liam Mellows, Joru Skeffington, de weduwe der bij den Oostelijken opstand zonder onderzoek in de kazerne van Dublin doodgeschoten journalist, pater Mayennis, generaal-assistent der Karmelietenmonniken. Devoy voerde aan : De invoering van den dienstplicht in het menschenarme Ierland zou het einde van Ierland beteekenen, en hij bezwoer Amerika, Engeland niet te helpen aan den aanslag tegen de menschelijke vrijheid. Mellows zegde, men verstaat, in de Vereenigde- Staten de Iersche kwestie op een doodelijke spoor té brengen, maar het zal niet gelukken, de stemmen der Ieren tot zwijgen te brengen, zij zullen het voorbeeld der Ieren daarheen volgen, die Engeland niet als vriend behandelen zouden. Zij zullen tot het einde toe opstandelingen zijn. Overigens zafde oorlog wellicht geheel anders eindigen, als vele menschen denken. Vrouw Skeffington verklaarde, wanneer het leven van een Iersche gedwongen rekruut tegen het bestaan van het Britsche Rijk staat, zoo zal hij zeggen : « Laat het Britsche Rijk ontbonden worden ». Met betrek op de nieuwe Amerikaansche wetgeving tegen oproerige uitingen, merkte zij aan, wanneer de regeering der Vereenigde Staten de beweging der Sinn-Feiners in Amerika onderdrukken wil, zullen niet genoeg gevangenissen voorhanden zijn, om allen op te nemen. Andere sprekers vielen de in Britsche solde staande NewYorksche pers aan en beweerden, dat Engeland de Ieren wil opofferen om plaats van nieuwe inwijkingen van ontslagen Engelsche soldaten te winnen. Zij voorspelden de vergeweldiging der Iersche vrouwen en de slachting der Iersche kinders. Eene eenparige aangenomen resolutie doet een beroep op Wilson en het Congres, tegen de weerplicht, strijdt om de uitroeiing van zijn ras te voorkomen. Na de vergadering marcheerde eene groote massa betoogers, met eene Iersche kapel aan 't hoofd, de Madison Square Avenue op, onder 't roepen : « Ter helle met de Britsche moordenaars^». Het gelijke kiesrecht in derde lezing verworpen BERLIJN, 14 Mei. — Bij de derde lezing van het: wetsontwerp betreffende de kiezing voor het Huis van Afgevaardigden werd het voorstel op wederherstelling: van den paragraaf 3 van het regeeringsvoorstel, dat het gelijke kiesrecht voorziet, met 236 stemmen tegen 185 verworpen. BERLIJN, 14 Mei. — Afffecaar&igdenhui* •■ Aande ministerieele tafel zitten Dr. Friedberg en Dr Drews. Huis en tribunen zijn sterk bezet. Onder presi-i dent Dr Porsch opent de zitting om 11 u. 20.■*) De derde bespreking van het kiesreohtvooretel 1 wort", jij artikel 2 van de grondwet voortgezet. Vol-' 'ens dat is er overeenstemming van den koning en der! beide Kamers van den Landdag voor elke wet neodig. ', Verder zijn er in 't artikel bepalingen getroffen over de onderhandelingen in eene verstandhoudingscommissie, die uit leden van beide Kamers gevormd worden en bijeenkomen moet in geval dat de Eerste Kamer een' besluit van 't A,igevaardigdenhuis niet goedkeurt. Afgevaardigde Dr BELL (zentrum) motiveert het voorstel Porsch (zentrum) dat zegt : Vindt de Eerste Kamer het besluit van het Huis van Afgevaardigden niet goed, dan heeft in eene uit leden van beide Kamers gevormde volledigingskommissie het nemen vaa' een besluit hierover-plaats, mits doortellen van de leden van beide Huizen . Bij deze doortelling zijaj er enkel zoovele leden der Eerste Kamer stemgerechtigd als het ledental van het Hui» van Afgevaardigden bedraagt. Aigev. LUDEWIG (nationaalliberaal).— Tegen het voorstel hebben wij groote bedenking, daar het budgetrecht der TweedeKamer daardoor aangetast wordt. Finantieminister Dr. HERZT verklaart zich met het voorstel t'akkoord daar erdoor eene majoriseering van het Huis van Afgevaardigden en eene beperking • van het budgetrecht van het Huis van Afgevaardigden verhinderd wordt. Na korte bespreking wordt het voorstel Porsch aangenomen, eveneens artikel 2 en 3. Hierop wordt psragraaf 1 van het wetsontwerp overi de verkiezing voor 't Huis van Afgevaardigden (kiesberechtiging) onveranderd aangenomen; Bij paragraaf s (uitsluiting van kieeberechtiging) stelt afgev. Dr, BELL (Center) voor de bepaling te schrappen, dat de uitsluiting gebeuren moet wegens een misdaad of overtreding, welke^het ontnemen der burgerlijke eerrechten ten gevolge kan hebben. Verder moet volgens zijnYOorstel de bepaling gestreken worden, dat de uitshiitmg wegens achterstallige belastingen kan gebeuren., Afgev. Dr. V. KRIER (konservttief) stelt voor dat het verlies van de burgerlijke eerrechten de uitsluiting van de kiesberechtiging ten gevolge moet hebben. Minister van binnenlandsche zaken. Dr. DREWS, —« De regeering is daarmee t*akkoord d«t achterstallige belastingen geen recht tot uitsluiting van de kiesberechtiging moeten vormen. Na verdere bespreking waaraan de afgevaardigden Dr LEVIN (progressist), BOISLY (nat. lib.), LEI-; NERT (soc.) en Dr BELL (zenter) deelnemen, wordt ' het voorstel Kries aangenomen. Het voorstel van het centrum wordt verworpen. Overigens wordt paragraaf 2 aangenomen. Bij paragraaf 3 (meervoudig stemrecht) liggen voorstellen voor van nationaalliberalen en progressisten voor herstel van het regeeringsvoorstel, dat het gelijke kiesrecht wil! Afgev. PARUH (center). — Onze veranderingsvoorstellen zijn gisteren wel verworpen. Een deel mijner vrienden heeft besloten heden tegen het gelijke stemrecht te stemmen. Toch hebben onze voorstellen gisteren over 't algemeen eene sympathieke opname gevonden. Met inzicht hierop en met de -vooropstel!ing: dat zij in eenigen vorm toch «ouden aangenomen wor*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes