Vooruit: socialistisch dagblad

1178 0
31 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6xt66/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

| i'SS c3i".P" m S0 Pi^8 per cramai : voor Balgiè 3 ototiea-.ca.^ooi Jen »r«su.do3 «dfttiàœsa * "V . g * Si «JARUAI8I ISMt» gSUMJ-V 1 "" " CkviMtoMJIieMfcâM tmi Martschappij H ET LlOf!" feestKsse^or » f». DE VIS CH. UdtbsrS'Oml . . ftEDACTIE . . ADMÏNISTRATIE tsooGFOciîrr. m. CENT VOORUIT ma» jBKv.'i: r-fl«ral mwKSSSSl '"«-oeas**- fwtfwusasaii&ia Orgaan der Befffisohe Wm»kù'®dmp®f*iiJ. ~~ c# dagen. asqnkemsntsfrus BELOfS Dde raaandisa» . » , , #r. k£î i'.ea tsiE«trj«;ea . » . , . fr. 6 SQ £eajaar. ...... fr. 52.50 âks «bMMMrt tità ep *8e ps^aitîie» BEN VREEMD^ Crîct zn.tsad«a téaga.'^ke vsrccfldtMi^ ..... fr. 6.-.T® Owr Istei si vinraischlng i don tegeowQordlpa îij£ r«rsfe<? van de. voordraciit gekouden âoot : tien Ilftr Dr Van de Velde, op Dondcrdag 13 Jmmtwri in « Ons liais ». Gcaebi© toeheorders, ïk "»l hedon spreken over bat vervalsehen l iran eenige dor belangïijkste levensinîddelen. [îUs ik nu sprcek over vervalsching, moet men niât aanstonda gaan donken dat ik aile tvinkeliers, handeiaara on bocren als verval-Ijckers aankîaag. Neen, ik wil alleon geval-[ {en aantoonort waar onoerlijke winst verkro-Igen wordt, want het cproekt toeh van zelf, îlat cen vorkaeper altijd roeht heeft op een iBerlijko winst. | Hier zo.1 dus a!l»e.nlijk sprâaJr zijn van oa-hsrlijke handelaars Trouwons, ook on der de [j;heikundigen hooft men oorlijke en oneer-Sijko oersoneu. Zijn er a an de een© zijd© zul-Uen welko vervalsching en bodrog aanklagen [su zich zoo hoogst oiisyrnp&thiek voordoon [san de vervalsohers, aan da ar.dar® sijd» Ifccoît men scheikundigen welke zich ten dien-Iite stellen der vervalsohers. cm alla moge-Bijke orieerlijke middelties uit te vindi-n oui I vervalsching te k un non plegen. I Dit gtiegd zijDde, gaan vs as,avfc«gfrs Ijiet ds vervaïsehing t»k Se mdk. [ Hier zijn twee bewc-rkingen aan fce stip-Ipen: de afrooming en de waterdoop. | Als <i& tnelk cen tijdlang bewa&rd wordt, Ikomt er op de oppervlakto eene laag roora. [Die kag vregnemen noemt men afroomsc. bit wordt in de rnelkerij bij middel van een pntrifugetsestel gedaan. Er iïjn wel boe-pinnetics di» daartoe het gebraik van hun fringer hoogst prkctisch vin don ; weliswa&r [heeft er de gescndheidsleer onder te liideii. Zulke afgeraoBide raolk bevat bijna geen pet meer, dus is h" ar waarde mindcr en fcioet r.9 aan een miuderen prijs vorkocht frotden. Wie dus afgaroomdo melk aan WEzelfden prijs als onaîp;eroomde ver-[kcopt, pleegt bedrog. D« twesdo b v,rorking, wfclkc verbodcn is, ia à# waterdoop. In c'a .voîgeod» tpbel »8t mer. wat «iroo-oing eti v/a-terdoap aan oneei'lijko wiast lunnen ' eiphrensen. ! I S O CJ o O O O w H (» p2 of co cS <x? ?? ^ ^ rH C3 S<5 -*1 O O* O ri ^ I V i ,I<}J ^ ' >\> "TîJ àg ç>l <-0 i>-& Gi c5 ci oi <& TT1 - r-i ^ J3 _ « *è ° 15 a r> *" <4 w w 00 | 1 °S| $$$$$&<* » 'S ! 10 " S | l £ foi - -o- - • ' ^ i tfo S-^Tcc ao" a 1 CJ rf Vf. r-1 O H 43 a «cl o I ~i s"' s h >st - " o ^ «o ^5-5°'.3 ^ ° ■ t* oî ?î -ï m <n 00 f> n h ri w v io fsl F- o '* f o ! g • •- " I 8 iIH «Kg»" : À& 1 . ^ », 1-J s I v ^ o A u 5 d-S ® 3'i-i I I S M 2 c- V- t>~* - ^ , C « O œ rt €• i fc i: « o î^«8rJi « i A e- I || c.2if § . t 0,:> S si a » 1 P > .'oteïnen noemt men da stoffen dis gs-Baoortig zijn met kaasstof. "rotemen of «tikstofverbindingen zijn belangrijk voor de vosding, daar ze de P'sren en hot bloéd opbouwen. 2ooals men s-iet, bevat meîk buiien de pro-n,D ook ret «n Kislksuikar. Zooalg msn rn 660 iifcr melk eon gemiddelde geld-Jwrdo toekent van 30ctm., zoo kan men fteslfde hoeveelheid een gaœiddelde voe-jigswaarde vas 6S(J calorioc gsven. Een 63 orie hceft dus een® waarde van 0,048 ctœ, NnSJriaiTj.! Het laatate geval, 10 % afrooming ei 25 % waterdoop, is ecne vervalsching welk zeer veel voorkomt en bij oppe.rvlakkig te( zicht rooeiliik te beifierkon is. «e 2 ooooo icfot- t- jJ cr. L-y O rH o ! PH co & H r- . "3 CO CD <>J kO i ^3 I p v» t: 3 p « n (O ^ O «O Î y o> « ^ p » « j5 « "■ ç j -'î i>- ^ ^ «H rr M ^ —— J i§ |9g^| S i, o O O o o £3 >» ci « ^ ! ;a »X3 fcc ft. s « 'S ^ c» & ^ J l i M 'S « B ^ S * +s £ S 1 f . ? lyâ £ 50 M .S-o tï'ï J ^ s .g „*!* *\s9 i «•il Z S s I « : V -2 J—V I W8!3 ^ / I ^ X ^ T V -s F-H K © ^ f-t ® i* i isr^^iff i V. tj t Cù r- O ^ 9 ^ s 5^j<^a§0«0 ^ 7^'r~' i; . ^a- 2 M M ^ S -s ^ 0 ^ 1 5 • £•§§•§ Srt § g - #*3$ a ?§$■"* I ,—. . ,-j Çj -, ^ çç, 1 '4-' O -rt o» «J-< 5? © i bo > N." ^ c3 ^ P. In de bovenstsaande ta'ocl heeft mon een Yergelijking lasachen do melkverkoop in 1914 eu 1910. Men merke ejp dat ds eerlijkt winsè van 8 en 10 ctm. nift overdrcvon is. Verder keeft mon ve!e œelkboeren v.eikt 100 1. en fflùer per dag verkoopen. Als œeo vergelijkfc ziet Laen dat 191S veel vcordeeliger wat; voor de vcrkoopers dan 1914 on de totale winst met afrooming van &) % en 10 % waterdoop, gecft eea som EKr,;'(i van osgev«er 6000 fr, ia 1013. Vervalsffeïsg van b&t&v. — Y66x dea ©or-log gebeurcle de gswon© vervalsching van boter met margarine en and ara vetfben. Daar men zie'u dezo nu eohter niet œeer kan aanschaffen, heeft roen tôt andere middeltjes zijn toevlucht mo.îien nemcn. Nil pleegf mer), vervalsching die zeer goedkcop is, namelijk met vater. Deze bo-terdoop gaat echter tamslijk moeilijk; toeh heeft men een toestel uitgevonden, kneed-machine (pénétreusc) gennanad, dat de boter tôt 30 en mcer per % kan vermeugec met water. { P* ' C Ù Ù • tN ^ ■ bij tf; ti c *" i: i- S S I OÇS1 m ' o n p >a io ce *6 T.- o » <u al S | èéSI ^ g 1 § t 8§2 'g 3 ^ ^ O fi ri ^ '* « ^ g ti, S «G ^ & tQtdoU V ^ 03 CO P ^ > QOOOÎM C5 W h ? A *0 C-- .O C>_ I- Q<1 CO r-t .... _ __ ^ "S " « ^ c S ' « g tOM«. . a C o o o ' ' « g S g ___ WD ' Bj 00 ■g ta g"d 3; „ssj 3 f- "S h J p, t- t- Q> O S S > K<=» £ "S O fc=i » C Urt _ «'S eS S ^ -3 (t -f» tfl m O t, ^ <-> 5 M c. « | ë.g.3 o râM ^ o û . i o N p Ëj ■ rQ > C Ç> -r-i >■ Msn xnerke op, dat in de vervalsehingen mot 10, 20 en 30 % de normale inhoud water van 150 gr. op een kgr. begrepen is. Men ziet dat deze kneedmachines een praehtigt intrest opbrengsn. (Slot TOlgf.) [Een ifllercominonalB Miiifïise le Brassai ' 1 Renieenten van den brusselsohen om-°s gaan een© cooperatieve stiehben, waar-® Z6*c! zal gevestigd worden in ©en lo-Ckk ttangreîiBtraat, en die voor deel zal ,< i ,^en aa®ki»«p en verkoop van lo-i °'n 6n van ailes wat er noodig is [ > net leven der burgeriijke bevolkiag van fv ?nges!otelî t"«meertten *. t gens artikel 1 der statuten wordt do ioperatieve gevonnd » tusschen de compa-tervr i„€l? a ,de ftndore gemoeaten dis in het Pjg ^ tsksmw m wl- len aan» &nemen worden door de algeîaee ne vergadering ». Do duur Van bestaan voor de cc»pera*ieve is bepaald op vier jaren, maar zij zal ook vroeger kunnen ontbonden worden op ad-vies en besluit « der aangeslofccnen die een© eenvoudige meerderheid uitmaken, echter niet v66r dat. de vrede gesloten is ». Het fonds van de cooperatieve bestaat uit aandeelen van 6,000 fr. en het minimum van hetzelfâe Î3 vastgesteld op een bedrag van 4,000,000 fr. Maar aangenomen zijn de » dat aile andere gemeenten deel kunnen rnaken van de maatschappij », zal het maatsehap-peîijk fonds denkeîijk veel grooter worden Van heden af aan echter, is het minimum-fonds gevormd door d© bijdragen van vijf-fcien gemeenten die zijn en stortten: Brussel, . sfâît àadwi&jhti lûi .8; yprgt, 30; E1f«î<», 85; Jette. 15; Ko«kelberg, 13 Lac'rcsii, 41; Msjlsnfeeek, 7S; St-Oillis, 68 St-Jooet, S«; Schaerbeck, 95; Ckkei, 32 Watormael, 10 en Wojuwe, 10 a'sndeclpn. Op al dr.zt inschvijvingon maest onmidde! lijk 5 % gMtort werdes, i©«eiat sr.en dade lijk b&sehikfc® «ror Ma k&pi^a) van 30#,60 fr., wat wri kert spywken waarçî is. 1 In artikfl S wordt uitérnkkolijk bepaald H dat or geea© solidariteit bestaat tusschen di aaagwfflotwn gesiesiafejB en de,r« zniUn du: alleen ve.raatwe»rii«hjk zijn voor het bedraf harer eigenlijke inschrijviag. Ziebier verder ern en anêJer over het b» stuur en het toeïicht voor da maatachappij Art. 13. — De maatsehappij wordt b» stuurd daor een Raad van vijf leden, H<? mandaat van den b«jtourder is geldig vooi o'co duur van een jnar. De bsstuurdcrs ziji steeda afstelbaar en herkiesbaar. Art. 14. — De raad van bestuur "essiet df volleditste volrnaeht oa do zakfn fier maat schappij te beheor&n. Hii stelt do prijzar vast voor don verkoop aan de loden en coîi voor den voortverkoe.p aan do verbruikers. Hij kan ten allen tijda leenÎDgeii van gele aangaan. Eij se! al ils voha&chten bezitteu dio niet voorbehou 'en sijn voor de alg© taeena vergadering of dan algeœeenen b© heerraa l. Aile rcehteriijke gedingen zulkn or der zij os vr ardigheid gedrevon worden. Art. 15.— De bsstnurraad zal de werkin-goa van den dag opdragen aan een Eynoi leden, die den titel zal dragen van afge-vaardigdon-bestuurder. Deze afgevaardigdc bestuurder -rai van rechts^vege voorzifcter zijn van den brheerraad. d«n algemeensn boheor raad en d© algcmerre vergadering. Hij zal peraoonîijk ds brief". isseiingcn onderteei»-nsn en waken op d§ stipte uitvoering der geiiomen benluiten. Do beheerraad zal avon-eens een rdjwia4stratonr bcneasRon, die steed.s cwreed *cî s^aan oïn dwa sfgevaardig-den-ibeh^ardér ta vorvang&n sis deze door ds een© of ànders «nwr -.ndigheid belet is ziin ansbt wasr t« B0«ea. De aiabien van c'en afsçovaardigdo» bca'iUKrdcr en dan hem v<?rvnngonçlen administrateur worden ko&-teloos vervuld. Tooi wat het ealîfgp dor eos^mis Isa-ris'en en den alger»«mon b«h?erraad lez© mon : Art. 20. — D© wc;i.kïry?;-n va£ de bestuur dors car maatschappj zijn anderworpen aan het foczicht sa tic bsT/ak: cy van een collegs vas tan MiB 'te twi'.aii" iedea, geko-aen d*»r de rlsc:««er!3 vergadering, op zulke manier, >!« elke aa*g9sl*t«n g»ate?Bie vertegenv/oordigr! »ij in den beaÀnurdors-raad of in hot coiiege d«r e^DJinirsarissen. Art. 21. —- Ds cemœiêsariessn hebben Btoeds ^iet reehï, zonrïsr xich t© moetgn ver-plaotaen, obi psrRoaislijk of in groep, aiiè gesahriftea na » aisn en fce an isrzoeken vol-gens bun vsrljkngea. Ds b..si«urraad zal hen clko rcaand een volledigen staat over de m.iatschappolijks werkzaamh^id besor-gen, dis hen nameïijk volledig zal inlichten over do aankoopon on de laveringen, alsook over de uitisïagen dis epgoleverd hebben.Art. 22. — Hot ambt der commissarissen moet ereneens kostelows voi-vuld worden, maar voor hun k»;i«ht kunnen asj zioh cao rekanknndisa t««v«8g»n di® daar do maat-Behappij zal fccftziftld w»rdsn. Art. 2?.. —- Hot eot!.">g3 van bsstuurders en cornmiasariMsn maakt vergaderd den alge-meenen behcorraad uit, dio «lesht* vrettolijk kan beraacîslagen van den oogenblik dat do meerdorheid der leden aanwezig is. In eene voor de twe?de maal bjjeengeroepen alg©-" moeno vergadering kan do algemeen© be-heerraad wett»lijk bera»d»lîgon, otd. het even hoevaal loiea er «pgekomcn zija. De algemeone befceerraad ia steeda voorgezeton door d>-n afgevaardigden-bestuurder. Art. "A. — D© algemeone beheerraad zal ©r sroeds over beslisaen of, in uitpezondorde omstandighedaà, koopwaren naogen golo-verd worden san persossn die g^n dee! ctkon van ds maaUehikppij. Hij ook ïal er uitslritend over beïli«3es of de aangesloten gemeonto kan toegelnren vrorden, in uitge-zonderde oœstandigheden, keopTraren af te staan buiten d© voorgesehreven rrgols der bevoorrading. Op do voï"!ïéjs«*!ijVis winssen zal er, nabot b«drag vosr assjorïsenoïanat, ft % afgo-houden worden voor do wettelijk® reserve. Bij do likwidatie zal ')©« nstto actiof revît dionen voor d© tcrugbsts&à-ng van het maat-schappel'jk fonds en de ovorschot zal ge-bruikt worden volgons ds beslissiag der al-genseepo vergadering. Naar een burgersbisal œeldi zijn er ««dort do eerste alge»»ena vergadering vorande-rio.gen gebraeht aan artikel 2-i over de be-voogdbodon van den bosfcnurraad en hot vraagt of de statuton niet gaan terngge-zonden worden naar eeno nieuwo vergadering.m r-wimivmœxBmaBaoMmmmiKBsvxÊfMwimmxan Als men de geschiedsnis van het kanon overloopt stelt men met ïekere verwoede ring vast dat de , odenclaagsehe roartio-rs o^k hunne eerbiedwaardige vooroudors gehad hebben, vooral voor wat de afraetingen aan gaat. Zoo verneemt men al vooreerst dat men roeds in 1481 ta M'iinchen. in Duiteç&î'an<l, ; een m»rtiar gogoten heeft waermsdo rnei : projMiàelïis vsn 2u3 kilos. »r ds vert© *lin ; garda, tarwiji taen cen jaar la. - ' ta l\erem bsrg vaor d®u ùtt5 kwain aies een xnoasts dat pr9jset;©le.a van 360 Silos naar de; vijatad zasd. t M«t is wa-%r dat dese \ rojfecsi-alsB uit d ar«iMi»?«te»«i w»reiu, dat zy dns me kond®n ontpiofîau eu dat zij alltmn oanigi . sohaeio kot.don veroorzason in de onmiddei , l>jk© ©*g#n»s dor plaats waar'zq vie len. V'eor zoawat henderd jarcm hadden d kanonnen die do Dardanellen moesten ver dodigon. een« aiinatii.g van 380 millimeter en zij wiorpen ook stoenon projectieien ui van rend de 400 kilos. Van zo®dra mon begonnen is met het ; maken van îjzerun projaetiolon m mon ovoge gaan tôt hot aanzienlijk vonninderon do. i kaiibers, en dan heeft men weldra d vroegere zwaarte der kogsls terug gevondei s door he« f?ieten van lacgwerpige stukkei dio ds roiîiîe vurdrongen. ÀlhoeweJ de moderne kanonnon projeetia len aitwerpen die de vreeselijkste verwoea tingan riîrariohten,moet men toeh zegger. da do afroetiagen ervan beneden die der oud« prulîen gcblevon is en dac men de 4G0 milli \ metors slochts roi den overtroffen i >eft. Het reuzenkarjoa va/1 Krupp, dat trie® k de Parijzer t«ntoon6telling van 1878 kon «b© wondsiren», woog 50.000 kilos en wierp oj: grooten af stand eon obus van 550 kilos uit torvrijl de concurrent van den fran«ohe>n Creuset &5.UX) kilos woog en een projeetie een projectiel sehoot van 1.000 kilos. In 1893 zond Krupp naar de tentoonsteî-iing van Chicago een kanon met een kaiibea van 4£0 millimeters dat l£2.000kilos woog en een projectiel schoot van 1.000 ki'os. D© Ataerikaan&eho oorlogshelden kondsn zioii aldùs don loei niet laton afsteken. Eei kliok va,n iagonisurs îegda al haar vorstand bij een, men maakt© plaanon en verzamelds go d en weldra werd er aen kanon gegoten dat ailes in de wereld moest ovortreffen : Hel )M»aat8r w«ag maar 10?.OCX) kile?, bst hac ocb kalile«sr van sleahis 4C« HUÎkaetarB, maai hot sehoet eon obus van 1.075 kilos! Met dit kanon h ad dos de amerikaanscb» ingoaieurs inderdaad het record geslagon : vonr osa heelen &iid. De Japaneezen en de Hu»s©n hadden de nooaigo lasasn opged aan,maar zij bepaalden zioh t-ot het gieten van iseer reel kanonnon van 335- Hiiiî : aeîer» vour obviiiaa -, an 075 kuas. Is Frs.sskrijk bîe«f nssa ook meer bij het prakwaahe on men g»ot vool k*nonn«n van skolife". 340 milli castors voor obussen van 5S9 kilos. In Duitsehiand, Italië en K*galaad ging «en ©ia de kaurt ovor t«t hot gioten van voel kanon»on met obussen van 700 en Su) kilos. Daar vaor da modorne i.anonnen d© lading ste-edg grooter werd met allerhanda samen-sfeallingen die meor ©is naeer ga« 03ïr.*ikkel-d«n, ww Wb voar ds kulas cfte broek diït den stood» grooter afmetirtgon en stesrkar mataal moe.t vin don oa de w&erstand»-kracht in verhouding to brengen. Da broek van het anfisrikaansch rekord-kan0B kad oeno doorsnedo van 1.6"1 metar of ©er' omtrek van 4.500 motor en n het met ai do bonoodigheden te vervoerèn had men nist min dor noodig dan tien opgettslijk gamaRkte sooorwegwagens met een© bijzon-lo*ïi*®tiaf.Man heeft gezegd. dat dis monst&rkanoo-n-n. gezien hunne schrikkelijke rwaam en afmeting, van weinig praktisch nut zoadon zijn in don oorlog. Il Btlgiscli! Nijvsrbsid Mon kan onder moer hot volgendo lezen ia do Chronique (les travaux Publics i Op do iaatst gehouden baurs voor metaal-ch koionhaudelaars, te Brussel, heeft mon algsmôeà huoron klagen over het uanhou-dend go'arek aan l'olend materiaal, maar van k«ogorhand werd daarop de vei'ieke-riu s gogevan Jat do tooatand niet lang meer zau dnren an dat or ûîaatrogols genomen woiden owi ks^ rogehaatig vorvocr, voorai va» kolen, to varzaKeren. Er werel ook £ftodf;gedeeld dat versohei-d«no mijasB druk aaa ket rrerk zijn m wor-keu te vstisir.dijjoa die raad s veor den oor-leg o*.tT/orpen trf »»!-,gssie£d waion, at ba-wy&t dat u»an daar overal zija best wil doon vaar de herneming. Zao kovtit *!c»b «b de Htareinoila-Kord d© laiitato kand ta legg«* un de werk j ran da» tieautea pat dien œen voeds den Cerisier genocuad heeft, tierwlij men daar nog twae aadare puton c»t 50<î on 800 metors gaat vardiapaB, oio «le orervloedig© kolen-lagon ta beraikan die raca bij de laatste bo-ringan entdekt heeft. Langs poïi andoron kaBt werd <laar meda. gedaeid dat verscheideise En^aan graate hoa vee heden naar ©en nieuw stelscl saai&nge-drukte kolen vo®r den iiuiselijkeB haard ter beschikking hebben. ueze sienwe soort huiakolen bestaan uit tmollen die van 45 tôt 140 grasaoïfta wogen, gepsrst uit besto, votîe, gswasBokea es gedroeçde kolea zo»-der water en gevend zeer weinig asefc en zij wordea aan da mija of aan het stort gele-verd aaa 26 £r. p«r toia, zoodat zij zeer voor derdig zijn cb gr«o<>e fcaaieanag ansgelijk maken.In don omtrek van ©harlerui, deeld leieo verd«r raed6, zijn weer heegovess ia gang geetokon te M$rcki«pne door d© groota wt. ratfBHin. «nww« i maatschappij La, Providence, te Thy does? da Gr.tades Usines en te Marcinello door d« Ba.a4aa«fabriek Usines de Chatelineau. r In da aitgsstrokto werkhuii'on der Àte» 1 îiers de ooRstrwolioiis éJectriquea de Char-issMi gebrnikt men thans gednrendo vier * dage« por week 800 man van do 2.700 die ei? •> te haake staan. 5 In d© ijzerpletterijen van do Alliance, t# Ma>rchï©nne, workt men thans good dooiî mot een electrischo drijfmachien en er ko-3 mon moer en meer beatellingen toe. s Jammorlijk werd er ook medegedeeïd dati s den laDde door de bouwïiijverheid nog zooi, goed als heeiemaal rtil ligt, ten gevoIg©: waarvan er weinig of niet» te doen is in dei _ stoengroeven. > Te Soignias -wordt *r ail»©* arat gewtfrfeëi 5 in de grooto Carrières in liainaat in d«t» , groeven van don Per km jour en hii d© Gan-^ 1 tiiicr. j ïe Eeaussine3 is het nog. ail een in cf*' Carrières du Levant on in d« groeven vaa - den SoouîfJeny dat er nogal gewarkt wordt,j ' In d© waalscho vloer- en plainysteenn§aj ! vorheden ia er ook maar weinig t© doen* want in de ineoete gxoeven ern fabrieke® werkt men alecht* a«aig3 deg»a |»«j| 1 week met onvtfiiedige groopea. Bij dit aile# wordt holaas cfet» meer gîta zegd over de pogingon dia hier ©n daar aanJ ' gow end werd«n om de efa>ensro»v»Ji mpj voorhacd te latoa westo» voor de fcte» verheid, die sa des oorlog gsese kandeai g&noe.g zal hfsbfoen met groote behoertw». aan aîlorhanden steen, die gemakkolijk ow voorhand kam gekapt eo zelfa gobceldhonwiŒl wordon. OE BBÂNi VAN MOLOË (^oeewegen) Ter nanwornood waren de pninhoopaS; van hot afgobrand© stadsdeel van BorgeW afgekoold of een nieuw® tijding schrikte da aesEsahen hier te lande weer op: t Molda s*aat in brand. » Molds is een klein stadie a an de Wes^ kast, golttgen aan da Molaef j ord, tussched Aalesund en Kristian*nnd. Het is welb<S^ ksnd voor do toeristen di» 's somers aan da westkust koœen on evenzoo voor hen die uit Xristiania door het Gudbrandsdal en het Iiomsda.1 de weetkust willen bereiken, on» hun wog zuidwaarts of noordwaarfcs vcort te zettesi. Mol do. dat 3000 inwoners telt, heeft eoa heorlijko ligging. Het ligt welbeschut bij da fjord aan d© zuidelijke helling van een berg^ reeks. Uit het sçtadie heeft men eon praohtigj uitzieht op do toppen van de gebergten va»' Sondmôr, Romsdalen en Eikerdalen. Zooals aoovel© kusiplaafcijoe van Woorw®*1 gan ho»ft ook dit plaatsje een l»«gg©refcte!^ vorm en strekt zieh bij een breedt© van 200»! 350 moters over een lengte van meer dfi.n. 2 kilometers langs de fjord uit. Da etra^en' liggon evenals in Bergen in de richting van dan hearechenden Westenwind, dia daar dejt ook vrij en ongohinderd kan blazen. Daai* het plaatsio vroeger eigenlijk nooit door eert gïoaten brand was geteistard, is het ook> bs«+ ep hat braîjdgovaar gobouwd ; d» hui-zen r$jj» er over het algemeen kleitj, riju meorondoels van hout en liggen zonder orrïa verspreid, vormend© onregelmatige strateaS an sloppen. De brand ontstond Yrijdag avond, ont 6 uur, in een© wolfabriek, die eon oindja buiten de stad lag ; toen deze brand door dai vrijwillig© brand-sveer waa gebluseht en deza al op weg naar huis was, brak plotseling1 eon nieuw© brand uit in een gteenko Ion p ak- ; hui*. in do nabijheid van d© stoomboctkada gelegen. Er blioa toen een storm uit het Zuidwosten ©n het duurd© niet lang of h©{} dichtbebouwdo stadsdeel dat onniiddollijk) bij d© kade lag en dat uit oude, kurkdrog® huisjes bestond, stond in lichte laaie. Eerst tegen 4 uur 's nachts was men dea brand ineester, maar toen was ook eea darde van het plaatsj© in de asch gelegd, en, daarmedo ail© winkels die er waren, alla pakhuizen, de brouwerij, de apotheek, een; klooderenfabriek, d© molkfabriok, oesa raaubelfabriek en een aantal woningen. Da kerk, dio van hout is, benevens de school en de groote hotols bleven gespaard, maar da visr coui'antobureau'a (let'wol op het aan-f tal voor een plaatsj© van 3000 mwoners !) werden een prooi der vla'mmea. Meer dan 100 huizen zijn verbrand en ongevecr 800 monschen zijn daardoor dakloos geworden,1 waarvan d© meesten tôt den onbemiddelden staad behooren, die of hun inboedeltj© niet af heel laag verzekerd hadden. D© achada wardt ep 2-3 millioen kronen geschat. (Da Bchad© in Bergen, die eerst globaal berekend was op 100 millioen, sohijnt nu echter ruim 50 millioen t© zullen bedragen.) Gelakkig zijn er geen menschenlevens bij «lozo ramp te betreuren. Er loopen geruch-ten dat de brand, die zoo noodlottig voou het stadjo werd, is aangestoken door oon pyromaan, die over den brand van Bergen, had gelezen ; maar zekerheid heeft men niet. Er woedde tijdons den brand een iievig on weer, zoodat de mogelijkheid niet buitan» geeloton is, dat d© brand ontstaan is door. hot inslaai van den bliksem. Koning Haakon, die ©erst eenig© dag«s geledan uit Bergen wag teruggekeerd en dis , stisterea hii d# «Bénin* yw fcet StQrtina d§

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes