Vooruit: socialistisch dagblad

508 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 Maart. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82x0n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VOORUIT Orgrnn de? Belgmehe WeMiedmpudëj. — Versehjjnmde af/e dagen. ' " <■•' Drakater-Ultgeeîste» Ban: JWaaîschappij MET LICHT .bc6tuarder» P. JOE VSSCH. Ledcberg-QeRt . . REDACTIE . . ADMlNISTRATÎE KÛOGPOORT. 23. GENT ABONNEMENTSP^IJS OELQÎE Orle «zntu!en. » . , , fr. 3.29 7.ca niaantSeo » , , , , fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.30 Mtta sSmncert zicÊ ep c:te poEtbureele» DEM VÎREEMDE Drie maanssc» Wiageîijfc» versoajJsii). < . > . . fr. 6.7A POSTDIÉNST Van nu af is de Vlaamsche taal ook in de briefwisseling van België mot Duitschland, Nederland, het Groot-Herfcogdom Luxem-burg en Oostenrijk-Hongarije toegelaten. 1. In de plaatselijkheid Ternath, die tôt thans toe voor het zakenverkeer behoorde tôt de postomschrijving Brussel, en daarbij enkel docr brievenbestelling en brieven-inzameling was aangesloten, werd een Duitsch postbureel voor de briefwisselingen der Belgische bevolking ingericht. Daar hangen van af de plaatsen Sint-Martens - Bodeghem, Groot - Bijgaarden, Borght-Lombeke, Liedekerke en Teral-phene.2. Bij het brievenverkeer llnnen België, werden verder de vroegere zelfst ./ndige postkantoren voor brieveninzameling en brievenbestelling aangesloten : j a) Oorden, Schooten, 's Gravenwezel en Willemarsdonck, die afhangen van Ant-werpen 1. b) Esschene, Hekelgem en Zellick, be-hoorende bij Assche. c) Castre, Goyck, Schepdael en Vlesen" beke, behoorende bij St-Quentin-Lennicu.. d) Campenhout, Elewijt. i^pegem, Grim-bergen, Machelen, Melsbroeck, Meysse, Perck, Dieghem, Humbeek en Nosseghem, behoorende bij Brussel 1. e) Herderen, Hex, Hoesselt, Kidden, Nederheim, Rutten, Br.sson Vliermaél, Vlijtingen en Vroenhoven afhangend van. Tongeren. f) Autre-Eglise, Huppage, ^incourt, Ja-nehe, Jodoigne, Longueville, Melin, Orp en Pietrain gezamenlijk behoorend bij Thienen. g) Denie, Ermeton-sur-Biort, Maredret en Mettet, behoorend bij Namen. LEOPOLD II, door M. WOESTE u Onze partijgenooten hebben de be-Knoptte levensbeschrijving gelezen van Leopold II aoor M. Woeste. Er is in dat stuk een beetje van ailes, à boire et à manger, t' eten en te drin-ken, zooais de franschman zegt. De eerste indruk bij het lezen van dit artikel van M. Woeste, is dat de koning een tzarennatuur bezat en daarbij kog-pig en eigenzinnig was. Zijne grondwetcelijke liouding was dus eerder genomen uit dwang dan uit lief-de, plutôt par force que par amour. Hij bekende met spijt dat hij geene opinie mocht hebben, wat niet belette dat hij er toch eene had, en over mid-dels beschikte om ze tp doen aannemen. Zijn geschiedschrijver leert ons zelfs, en wij geloovrr het zonder moeite, dat Leopold 11 zich weimg bekommerde om ;de moeiiijkheden der uitvoering zijner plaoncn, aoclj voor de ko.s ten eraan ver-bonden.Voor de eenen rekende hij op zijne mi-Histers, voor de anderen op den rijkdom van het lanJ. Aldus bekent M. Woeste, dat de ver-schillende ministers, nog al rijk begaafd waren met eene knechtennatuur om de dure plannen en dikwijls de grilîen van ' hunnen meesler door te voeren. Dat ver-klaart dat de bewondering van sommi-gen voor Leopold II niet zonder terug-houdmg was en dat hij feitelijk geene vrienden teldé. Hij was omringd door knechten, die M. Woeste geheel beleefd' medewerkers noemt. Overigens de sympathie die de koning voor sommige mannen gevoelde, zegt daaromtrent ailes en M. Woeste, ver-meldt onder die uitverkoren sterren van Leopold II de duitsche en de engelsche rijkskanseliers Bismarck en lord Salis-'bury.Dat het twee groote Staatsmannen v.aren, elkeen zal het toegeven, maar dat het de hooge vertegenwoordigers der reactie waren in de beide landen zal ook niemand betwisten. De socialistenwet voor Bismarck en de itrijd tegen het Hoirie HisSa door lcrd Salisbury tegen Gladstone zijn twee tref-fende bewijzen. & # Maar M. Woeste weet ook dat er van iie sterren waren in België die Leopold II jewonderde. Hij noemt M. Beernaert en M. Lam-errnont.Helaas M. Beernaert is niet lang het voorwerp dezer koninklijke Bewondering gebleven. Hij zat het ministerie der herziening »oor in 1903 en de nieuwe kieswet bracht in 1904, d«rtig socialisten in de Karner. t Was genoeg ! De ster van M. Beernaert verbleekte en doofde totaal uit op oi:herstelbare wijze. * t Geval is kenmerkend! M. Beernaert mocht er gocvernemen-teele mouchards als Pourbaix, Laloi, Rouhette en consoorten op nahouden, hij was eene groote ster. Hij mocht die eerlooze schurken het volk in 1886, tôt opstand laten aanhit-sen, in nachtelijke meetings ; zijne ster schitterde nog meer. Hij mocht het gerecht, r.rme verdwaal-<len, tôt jaren gevang laten veroordee-len, hij bleef eene glinsterende ster. Hij mocht onder zijn ministerschap de werklieden laten neersabelen en neer-schieten, weezen en weduwen maken, hij was eene ster van eerste grootte. Maar wee hem ! Overrompeld door den stijgenden vloed der démocratie, ging hij over tôt de hfirzienm.sç ftn ma^ktfi hi^van,.!, een werkmenscn het derde en het vierde van een rijken mensch en ailes was ge-daan.M. Beernaert werd alineens van eene prachtige groote ster, een simpel nacht-lichtje.Wel is waar behielden de katholieken een grootere en vastere meerderheid dan vroeger, maar dat was niet genoeg. Leopold II die in den grond een vos was, zag dat dit begin van toegeving, die intrede van dertig socialisten in de Ka-mer, het begin van het einde was, omdat grootere tcegevingen moesten volgen, als de werkende klasse, bewees eene re-geerende partij te zijn en geprikkeld door den appetijt die al etende komt, hare propaganda voor haar volledig recht ging voortzetten. Dat heeft M. Beernaert bekocht en M. Woeste herinnert eraan met plezier, hij kan zijnen haat op het !ijk, op de nage-dachtenis van zijnen vijand.bot vieren. Dat is Woeste wâardïg! & & & De klerikale hoofdman bewijst eenen sléchten dienst aan de nagedachtenis van Leopold II, die overigens aan Woeste geen plezier deed als hij hem in 1884 met Malou en Jacobs van het bevvind' joeg, hetgeen. hij niet zonder bitterheid herinnert.Evenzoo rappeleert M. Woeste het streng, ja brutaal optreden tegen de socialisten in 1902, alsook tegen het Daens-isme, die gebeurden op den raad van den koning. Zekerlijk was M. Daens een rechtzin-nige geloovige en een priester. Maar alhoewel de koning bij M. Woeste, doorgaat voor een diepe chris-tene, toch deed hij wel, elke democrati-sche beweging te onderdrukken, — al was het bij katholieken — desnoods door geweldige maatregelen. Hij stelt dus den koning voor als het hoofd der reactie, die zelfs vreesde dat men te ver zdu gaan op het gebied der werkerswetten, dat men te veel lasten zou veroorzaken aan het arme kapitaal, en daarom den Minister van Arbeid en Nijverheid M. Nyssens aan de deur walste. En bij dat ailes Iaat M. Woeste eenige geruchtmakende feiten ter zijde, die het leven van Leopold II op ailes behalve schitterende wijze geïllustreerd hebben. Wij bedoelen de schandalen van Lon-den met Miss Jeffries en zijne betrekkin-gen met eene dame, die iedereen kent, zonder dat wij ze noemen. Maar de kerk en het klerikalisme zijn aldus gemaakt en zullen aldus versleten worden. Zijt schurk, dief of moordenaar maar heult tegen 't volk en gij wordt al ineens zuiver en onbelast. M, Woeste is in staat om van een ban-diet een heihge en van een onbesproken priester gelijk M. Daens een bandiet te maken. Ah, Leopold II wilde de grootheid en eene hoogere bestemming voor ons land. 't Is valsch! Een land is niet groot, het mist de ele-menten om hooger op te klimmen, 200-lang de werkersbevolking die de nut-tigste en de talrijkste is, verstooten blijft van het volledig bezit harer rechten. Een land is niet groot als er werkers zijn die honger lijden en luiaards die ge-nieten. • Een land kan geene hoogere bestemming hebben als er over 't algemeen on-geleerden naast geleerde zijn. En al wie grootsche plannen voor eene natie koestert moet in de eerste plaats den Arbeid, als c'en hoogsten fac-.tor Jvan, , sociales yoorwtgang be- schouwen, door hem te eerbiedigen, te 1 onderwijzèn, te beloonen en hem recht ' van medebestuur te schenken. Wij weten door II. Woeste, dat Leopold II dat iiet deed. | Laat ons hopen dat zijn opvolger het , beter zal doen en aan den lof van M. Woeste zal weten te ontsnappen. 1 F. H. ] Helpt ons en staat ons bij Maar daar zal geen helpen meer aan zijn, vreezen wij. Helaas wij lijden aan de tering :in de hersenen tuberculose cérébrale, zoo verklaart onze geneesheer Het Yolli, die deze ziekte bij ons hceft vastgesteid. Ons : dat wil in dees geval zeggen : de so-cialistische Internationale die op sterven ligt. En al de dokters zijn daarop t'akkoord, zoowel de uitstekende galeerden van «Het Volk», als de befaamde . adikalen en socialisten van Holland. Let wel op, partijgenooten, dat Eliepe ons leert, dat de twee nederir.ndsche socialisten die de hersenstering onzer Internationale vaststelden, namehjk 0 ize vrienden Vlie-gen en Wibaut, als kunafè en kennis boven de Vooruiters staan, gelii1.: een zonnenbeeid boven een roetkeersken. Die vaststelling ganeert ons niet. In het donker Vlaanderen zijn wij al3 i werkjongens wat wij fcu^nen zijn, met wei-nig onderwijs, vroeg 'aan het werken en meer armoede dan weelde. Dat keert tegen ons niet, maar tegen de klerikale partij van «Het Volk» die sedert meer dan dertig jaren België regeert. Het keert ten voordeele van het protes-tantsche Holland, dat ten minste op dat gebied, beter zijn plicht heeft begrepen en ge-daan dan het klerikale België. Nu, wij erkennen nederig dat voor Gental de zonnebeelden, 1 ijeengeschaard rijn in , d'Oudburg, zoodanig dat de vlarn der roet-of waskeers waarmede zij in de processif loopen, onzichtbaar wordt, door den zonne-glans die uit hun hoofd straalt dat daardoor eveneens onzichtbaar wordt, wat voor velen een geluk is. Nu «Het Volk» is zoo verrukt over ons akelig lot dat het dichterlijk wordt. Luistert liever naar het slot van zijn knap artikel : De materialistische of socialistische Internationale was het volk niet:- zij was een verterende zwam op den stam van 's volks levensboom.Die mm heeft de tering gekregep en eterft er aan : zooveel te beter voor het ware volksle-ven.Nu is 't geweten ! De Internationale was een zwam of een woekerplant op den levens-boom van 't volk en die nu uitteert. Helaas, 't was de wil Gods, dat die woekerplant zoolang geleefd heeft. En, zonnebeeldig «Volk» pas op ! Woekerplanten en woekerbeestjes zijn kwaad om uit te roeisn. Informeer U bij de landbouwers over het kwaad kruid en bij iedereen over de vlooien en de luizen. Zij zullen U allen bekennen dat het gemakkelijker is het ras der leeu-wen, tijgers en beeren onschadeiijk te maken en gansche bosschen met eeuwenoude boomen neer te vellen, dan de woekerplanten en de insekten te doen verdwijnen,waar-tegen men sedert onheuglijke tijden strijdt. Wilt gij ons nu ook voor een woekerplant doen doorgaan, wij hebben er vrede mede, maar ons uitroeien, steek dat uit ira hoofd. W i j weten niet of gij aan tering lijdt, maar aan grootheidswa^inzin.die belaehelijk voor-komt, dat is geheel zeker.: F. H.. Om te weten wat onze vriend Vliegen over het Internationalisme gezegd heeft in eene voordracht in Holland, zullen wij zijne re-devoering mededeelen, zooais ons partijor-gaan aldaar ze heeft afgekondigd. Dat spaart ons de moeite ernstig te ant-woorden op den zeever van het gentsch «Volk» en het zal leerrijk zijn voor aile partijgenooten. De toestand De gevolgen van het offensief der Duit-schers in Oost-Pruisen, sedert half Februa-ri, zijn thans duidelijk te overzien. Hun offensief had drie hoofdrichtingen. Ten eerste eén loodrechte op de Noord-Zuid loopende grens van Oost-Pruisen. Het offensief in deze richting, begonnen op Duitsch gebied, had succès. Het ver-dreef de Russen, na de nederlaag van het 10e leger, uit Oost-Pruisen en het grootste deel van het goevernement Soewalki. Voor de Njemen (Memel) kwarn de aanval ech-ter tôt staan. De tweed© aanval kwam uit West-Prui-sen. De richting van dien aa.nval liep even-wijdig met den Beneden-Weichsel. De aanval leidde tôt de bezetting van het front Plook-Raciaz, maar werd daar tôt staan gebracht. Een derde aanval geschiedde langs den spoorweg Mlawa-Nowo-Georgiefsk, dus Noord-Zuid, en stond in verband met de twee overigo. in de eerste plaats met dien langs den Weichsel. Volgende teekening zal dat verduideliiken. Oost-Pruisen. I ► II III > y De aanvallen II en III moesten de Rus-sische striidkrachten ten Noorden van den Weichsel zoo mogelijk van twee kanten omvatten of door het dreigen met deze omvatting ze tôt den terugtocht op de vep-tingen nopen. * * # lis W6s!-VIeaiîdefeh 'f loisrlii van Frankrijk Olficieelo télsgrammsn : 011 Oaaâfsffiia© israss Duitsche ambtelijke incldingcn Groot Iloofdkwartier 3 Maart Westelijk oorlogsterrciu. Bij St. Eloi eindelijk van Yperen werd de aanval van twee Engelsche, kcjmeajgnigë^ na bloedig handgemeen teruggeworpen. Bij Pérorme landde tengevolge van een'è motorhapering een Fransch vliegtuig. De ingezetenen werden gevangen genomen. Fransche aanvallen in de Champagne-streek hadden niet den geringsten uitslag. Weder werden de Franschen met zwaro verliezen in hunne stellingen teruggeworpen noordwestelijk van Ville-sur-Fourbe ontrukten wij aan den vijand loopgraven ter breedte van 330 roeters. Fransche aanvallen in 't woud van Con-senvoye en in de streek' van Ailly-Apre-mont werden afgewezen. Onze aanval noordoostelijk van Badon-viller bracht ons weer gewin van gebied. Wij schoven ons front hier in de laatste da-gen tôt 8 Km. vooruit. Noordoostelijk van Celles doen de Franschen vergeefsche pogingen om het veçlips der laatste dagen weder in te winpen. m Oostelijk oorlogSterrein. Bij Grodno is de toestand ônveranderd. Zuidoostelijk van Augustow poogden de Russen den Bobr over te schrijden. Onder zware verliezen werden ze teruggeworpen en lieten 1500 gevangenen in onze handen. Andere aanvallen in de streek noordoostelijk van Lomza brak'en af dicht bij ons front. Zuidwestelijk van Kolno maakten wij yooruitgang. Zuidelijk van Myszinec trokken_ wij onze voorposten voor overmacbtige vijandelijke krachten wat terug. Noordwestelijk Prasznysz kwamen de Russen langzaam vooruit. Meerdere Russische nachtaanvallen 00s-^glijk van Ploçk werden afgewezen. '.x- .v'' Opperste Legerbç^tuyr. 1 Hit koa PARUS, 2 Maart (Reuter). Offipieel be-richt van vanmiddag drie uur : « De vijand heeft gisteren een aanval ge-daan ten zuidoosten van St-Eloy, doch iâ door de Engelsche troepen ter..ggeslagen. » Reims is opnieuw beschotc. » Wij liouden de voornaamste stellingen evenwijdig met ons front bezet. » In het district Bauguois hebben wij het gewonnen terrein behouden en bij Cjjape-lotte in de Vogezen terrein gewonned.» .y' PARUS, 2 Maart (Reuter). Een officieel bericht behelst, dat de luchtvaartui 'cn een beîarigrijke roi hebben gespeeld bij de jong-ste verrichtingen der Franschen. De luchtvaarders zijn gelukkig geweest met het werpen van bommen bij een nachtelijke vlucht op spoorwegen en barakken te Metz. i II if lsi^©ls©lt© Espôm LONDEN, 2 Maart (Reuter). Maarschalk1 French deelfc mede dat het offensief van. den vijand in de buurt van Yperen is ge-; fnuikt. De Engelschen hebben gisteroch-tend vroeg een aanval op hun linies afge< slagen. 1 De Engelsche artillerie heeft de ■vijandelijke batterijen op verscheidene punten gp-' dwongen van stelling te verap.deren. & * 5fc Âen le Oesi-Pioississiig grsBs Hit Sbpûsi PETROGRAD, 2 Maart . T. A.) Mede-) deeling van den grooten generalen staf f Den 28en Februari hebben wij onze ope-, ratie tegen Przasnyce voltooid. Nadat de Duitschers on3 10e leg«r tot^ den terugtocht hadden gedwongen, sielden zij zioh ten doel om ook tegen onze troepen1 die in de fctreek van Mlawa opereerdea, op te treden. { Terwijl zij het plan hadden om eerot tijj wijze van demonstratie onzendinkervleagel in de buurt van Mlawa torug te dringen,^ stelden zich de Duitschers blijkbaar voor, door een krachtigen aanval op onzen rech-tervleugel in de buurt van Chorzellen onze troepen in de richting ,v;an den .Weichsel terug te werpen. - , Den 6en Februari nam de vij,and met Vijf divisies in de streek van Lipno, Sierpo en Biezun het offensief. Tegen half Februari bereikte de vijand hier het front Plozk-Racionz, maar in bardnekkig© geveohten van 16-18 Februari brachten wij dea op-'j marsch der Duitschers in deze streek tôt] staan. Omstreeks dezen tijd trok de vijand zeer aanzienlijke strijdkrachten sameo tus-j schen Mlawa en Willenberg en ging daarnaJ tôt het offensief over. Den 18en merki/en wij levendige activitait op van de Duitsche voorhoede in de sfireek' van Ghorzellen en den 20en begonnen groote vijandelijke strijdkrachten snei vooi'waarts te rukken. Przasnyse aan de Oostzijde omtrekkende, bereikten zij het! dorp Sisjoeks. Przasnyse vormde het uiterste ste'unpant voor den rechtervleugel van onze in dezer streek ontplooide strijdkrachten. Hier^ opereerde onzerzijds een brigade infante-' rie, die na een krachtig defensief tôt het offensief overging en Przasnyse met eenigei afdeelingen bi'nnendrong. Behalva over. deze brigade besehikten wij over weinig be-j langrijke cavalerie-afdeelingen, die aan, den vleugel de roi van reserve-troepen ver-j vulden en een omtrekkende beweging van de Duitschers moesten verhindere-n. Na troepen te hebben afgescheiden voor; den aanval op Przasnyse c-n deze onderne-i rrdng aan de zijde van de Narew sterk ge-* dekt te hebben op het front Prituly-Kras-J nosielc- Podosie- Usticvengercby - Krasno-I Kolatchkovo, wendde de vijand zijn krach-] tigste pogingen aan tegen de rechterflank van onze in de streek van Mlawa snamgo-| trokken troepen. De elf wersten breede frontsector Lusakowo-Choinovo werd ge-1 lijktijdig van het Noorden en van het Zui-den aangevallen of anders gezegd in den': rug, waar de Duitsche kolonnes, die Przas-j nysc hadden omgetrokken, Voliaverlovska;1 hadden bereikt, halverwege tusschen Przas-' nysc en C'iachonow. Tegelijkertijd ondenwi-,1 men de Duitschers tôt steun kraçht-ige aan-! vallen tegen ons gebeele front. Den 24en slaagde de vijand <er na eeni bloedig gevecht in Przasnyse binnen te ko-i men, doch reeds om 6 uur 's morgens van1 denzelfden dag begonnen wij het beslissendj offensief over een breed front van Krasno-i sielc naar Nengrizinovo en Kolotchkovo totj Voliavcrsîovska. ^ Den 26en en den 27en werden hevige geveohten geleverd om het bezit van het front i Dziline-Knoinovo-Prziashysc-jJa.rtnik-Sohlia; Reeds in den avond van den 26en dron-gen onze troepen Przasnyse binnen, waar wij ons niet vôér den avond van don yol-genden dag konden vast zetten. la den loop van den 28en hadden op de andere sectoren van het front, waar wij in, aanraking met de Duitschers v.raren, geen botsingen plaats. | * ^ 4c m " • " ■ « n Â- e? a % Ans ie Milt'BoSsÉs-I ' .Oilieiiels irons Uii 'Utfbtcnrijkscho Finreira Oosteurijkselio ambfeîijke mcldingen. Weenen 4 Maart. — In de Karpathen westelijk Van den Yzsokerpasses zijn ge-vechten aan gang, die in grooteren oruvangç zich voor 't bezit van de belangrijke hoogteffi en ruglinies ontwikkelden. Meerdere Russische tégenaanvallen werden bloedig afge-| wezen. In den loop van den dag werden ia1 het gevechtsfront nieuwe plaatselijke uit-slagen bereikt. Bij de bestorming der' hoogte noordelijk van Cisna bleven iOO g«-! vangenen in onze handen. In Zuid-oost-Ga-1 licië wordt op ;t gansche slagfront heftig ^estreden. Aap de Dimajec en iu, Russischj. Si* 3aap - M. 64 Prijs p#r nnmmsr î voor Belgié S centiônwu, voor dea «reemdeS eentiemsa Tolsfoo» 1 Rodaotle 247 -J^dmintefcatie 2345 Zatsrdag 6 MflAABT 1U15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes