Vooruit: socialistisch dagblad

162 0
31 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 31 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 06 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cz3222sc1j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Europeesche oorlog i Wiiî-ïiaiMirfiB il il Friikfijl Uit Duitsctoe Drop. GROOT HOOFDKWARTIER, 29 Dec. — Westclijk oorlogstei'rem. — Legergroep van kruonprias Rupprecht: In enkele sectors van het Vlaandersch front suidelijk van de Scarpe, bij Graincourt en Gonnelieu nam de vuurwerking toe tegen den avond. Oostelijk van Nieuwpoort en bij Poelcapel-le mislulrtea meerdere Engeîsche verken-ningsaanvallen.Legergroep van den Duitschea kroon-prins: Noordelijk van Courtecon drongen i?erkenningsaîdeelingen in de Fransche Limes en brach.en eeaige gevangenea terug.Oostelijk oorlogiterrcin : Niets nieuws. Maeedonisch front: Aan het Prespameer noordwestelijk van Monastdr en aan hot Doiranmeer tijdelijk geweldige art-illerie-werking.Italiaansch front: L'en Italiaansche aaa-val tegen de hoogten oostslijk van den Monte Eomba mislukte in on s vuur. De eerste geaeraalkwartiermeeater, LpDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER, Avond-boricht, 29 December (Off.). — Van do oorlogsplaatsea niets nieuw3. Uit Fransclis broa. PARUS, 27 December. (Avondbericht). <— Officieel : In do Argonneo wezea wij ^enen vijaadelijkea aaaval af. Op den rech-ter-Maasoever was de bedrijvigheid der beide artilleriën in den omtrek van het Caurières-boseh en van Bezonvaux zeer le-vendig. Ten noord-westea van Bezonvaux namen onze batterijen vijaadelijke troe-pen, die zich bijeeatrokkea,. onder haar vuur en verstrooideo ze, waarbij zij hen verliezen toebrachten. Kalme dag op de rest van het front. PARIJS, 23 Dec. (Ofî. — In den loop van deD nacht, geschutsaktie in de streek van het Gaurièresbosch, in Lotharingen in den sektor van Veno. Do beschieting Jieeft rond het einde van den nacht een karakter van tamelijk groote intonsiteit aangenomen. In den Bovea-Elzas heeft een Fransche patroelje gevangeaen aangebracht. Uit Engeîsche bron. LONDEN, 27 Deeember (Officieel) ; Be-halve eenigo vijaiidelijke geschutwerkzaam-lieid benoorden en beoostea Ieperea valt er niets te vermelden. fia soriog iasscias ilalit n Ossliiiilk-HeHitlii lit ©©f.tea.riiâffçfer# BIO» WBENENj 29 Dec. (Off.). ~ Een door slork artillerie- en mijnenvuur voorbereiddo vijaadelijke aanval tegen de hoogte t'en oosten van de Monte Tomba werd afge-weaen. Weerorn was ook gister ons hospitaal in Primolano het doel der vijandeîijke artillerie. "Dit Italiaansche broa. ROME, 27 December (Officieel) :• Langs het geheele front geiehutwerkzaamheid, v/elko heviger was op de hoogvlakte van Asiago. Onze batterijen ontwikkelden krach, tige vuurkoneentraties en hielden verschei-deue gedeelten der vijaiidelijke linie aan-houdend onder vuur. Gisteren werd een groote siag iu do lucht geleverd waaraan jachteskaders en het Engeîsche en Italiaansche afweergeschut deol-namea.ROME, 28 December (Off.) ; Langs het gansohe front vas het tilechts artilïerie-strijd, die leveadiger was op de hoogvlakto van Asiago. Een groot luchtgcvecht werd 's worgeub ove Treviso geleverd; 23 vijandeîijke vliegtuigen drongen tôt over oen onzer vliegplaatsen in het westen der stad vooruit en begonnen ze te bombardeeren-l>oor het heftige vuur der afweerbatterijea cnUangen en met onstuimigheid dooi tôt liunne vervolging opgesiegen vhegiuigen van de vliegplaatsen aaagevallen, moesten zij zich terugtrekken, vooraleer zij bunne opdrachten Litgevoerd hadden. Acht vijan-delijke v! iesr^igen werden neeTgeschofen ; later, tegan 12.30 u., vornieuwde een vijaa-dtrit• k esi rfder v-^.n acht vliegtuigen de po-ging, œaar werd tegengehouden, waarbij het drie toestellen verloor. BissîseÈ-Foelsglig-Oâiisissfii grtss Oit Ooste-nriikscbe bron. W EEN EN, 29 Dec. (Off.). — Wapea-stilstand.OPZEE Os verscherpto tluikboetesrîsf iTit Dnitsclie broîi. BERLIJN ,29 Dec. — Den koen en knap doorgevoerden aanval van een onaer U booten in de lersche ïee gelukte het in vijf dagen 18500 brutoton scheepsruim te vernietigen. Aile schepen waren greote stoomers. Een van hen schoot de U-boot uit een sterk bewaakt convooi Een andere ttoomor van ongeveer 5000 ton had wa-ar-schi,jnlijk springstoî geladen. Onder opval-lend heftige ontploffing en sterke vuur-uitbarsting verzwond het grootste deel van liet sciiip oogenblikkelijk. Slechte het G'oeien'd heb was nog eenigo minuten aicht-ba.ar.De chef v. d. Admiraalstaf der marine. KECLEN, 29 Dec. — Het Noorweegsche miûistene van buitenlandsche zaken meldt: de « Kôlnische Zeitung» uit Scandi-n»viè getueld wordt, is d etorpedeoring van wfn -«ïjtai Noorweegsche stoomers gebend, «iiû-c-îj'k thise van den stoomer a Regin », %lfS|r ^êkïi0''SÈ'2 çfcfe JL I Orgaan der Belgîsche WerkSiedeîipartij. — Verschijnende aile dag-en. Druhtter Uitgeefstsr Sam Maalsch. H El LIGHT. Besi. P. De Visch, Ledeberg-Gent — Red. Adm Hoogpoort. 20. Gent waarbij de gansche bemanning met uitzon-dering van eenen zweedsohen matroo3 gered werd ; doza van den stoomer « Spro » op do reis van Barry naar La Pallice, waarbij twaalf man omg3komen zijn; deze van dôii stoomer « Stort », van dewelke alleen do kapitein en do tweede stuurman gered zijn, en deze van den stoomer « Ragna a en ci Nordpol »,van dewelke de gansche beman-ningen gered zijn. De officieren van eenen stoomer, die gister uit Engeland te Bergen aangekomen zijn, melden: een aieuw han-delskonvooi is door onderzeebooten in de Noordzea aangevallen gev.'orden. Het kon-vooi bestond in 't geheel uit 14 schepen en is voor zij ne afreis uit Engeland tôt groote voorzichtigheid aangespoord geworden. In do Noordzea werd het konvooi door onderzeebooten aangevallen, waarop zich de schepen langs allo zij don verstrooiden. Tôt nu toe is bekend dat een Engelscho en een Zweedsche stoomer getorpedeerd geworden zijn. Borichten van de overige handels-schepen ontbreken nog. Toth weet men zeker, dat het de Engeîsche konvooischepen gelukfc is, zich in zekerheid te brengen. AMSTERDAM, 29 Dec. — De «Maasbo-de» meldt : De Engeîsche stoomer «Tea-raght» is in de haven van Dublin gezonken. De Amerikaansche zeiler «Edward Briry», 1.013 br. r. t., is gestrand en wrak. De Amerikaansche zeiier « Minnia Saunders s is gezonken. «Nieuws van den Dag» meldt, dat do Noorweegsche stoomer « Bill s nu eene botsing met eenen Engelschen stoomer gezonken is. De Italiaansche etoomer « Cavour » is na een© botsing gezonken. LONDEN, 29 Dce. — Beuter meldt: De admiralitoit deelt mede: In den nacht vau 22 op 23 December zijn voor do Hollandsche kust bij mistig weder drie Britsche des-trooiers op mijnen geloopen op getorpedeerd geworden. Daarbij zijn 13 officieren en 100 man omgckomen. mm DEH VRfcOE BERN, 23 December. — Het «Berner Ta-geblaits meldt: Sederi eenige dagen stij-gen do wisselkoersen der oorlogsvoererude landen zeer snel, voor deze der Centraal-ruaçhten. Da. bficfiea v^ft dio voor eenigo v,'cken nog mot 59 fr. be-taald v;erder-, 41S»B hesterr aan 85r fr. Br). zonder opvallead ia> het stîige» der roebel-boersen van 60 fr. ook' op 85 fr., wat in Zwitserland uitgelegd wordt als een goed vredevoortoeken. Os Japansesche lattalsitzieNm BERLIJN, 28 December. — Aan de «Ber-liner Zeitung a. M.a wordt uit Bern ge-meid: Men seint uit Tokio : Aan zeventien Engeîsche en Amerikaansche dagbladcor-respondenteu ia officicel verklaard dat de Japaneesche regeering hoegenaamd niet voornemens is troepen te zenden naar Oharbin, Wiadiwostock of elders. Aile ge-rucht-en daaromtrent zijn van a-lien grond ontbloot. Even zoo min is de Japaneesche regeering voornemens om in den jongsten tijd eene nieuwa mobilisatie te bevelem. De gerucliten die daaromtrent verspreid wer-den zijn terug te brengen op het feit, dat de recruten en do matrozen der oudste jaargangan, die thans moest oatslagen worden, wegens den onzekeren . wereldtoe-st-and onder d3 wapena moesten gehouden worden, opdat leger en vioot niet zouden beroofd worden van hunne beste elementen. Verscheidene hoogere miaisterieelo be-ambten in Tokio veroordeelden scherp de verspreiders van zulke onrusbwekkeode ge-ruchiteu omirent de aanvalsinzichten van Japan, geruchten die voor de overgroote meerderheid uit de lucht gegrepen worden te Washington, van waar zij per kabel naar Londeo geseind worden, waar zij voor niets anders moeten dienen dan voor het op touw zeùt&n van de schaamtelooste beursapeculaties. Ook al de andere ge. ruchteu omtrent da verschillende ententa-eonsulaten, die bij hunne regeeringen waren gaan aandringeD op het onmiddellijk senden van hulptro9pen naar Wladiwos-toek behooren tôt dezelfde soort en komen uit dezelfde bron. iMssoitMaiiéeiifjpti tassshaa Rostand aa de Mal» Da bôsorekingen van vî-ijdag BREST-LITOWSK, 28 Dec. — In dea loop der heden voormiddag gehouden be-spreking tusschon de vertegeawoordigers der verbondeaen on van Iiusland word de voorloopiga bespreking geëiadigd van die puntea, die ook bij 't eîuiten van eenen al-gemeenen vrede tosschea Ruslaad œner-zijd3 en deze machten andefzijds geregeid moetea worden. Deze beraadslagingen zijn in den geest van verzoenlijkhed en van we-dorzijdschs verstandhouding gsvoerd. In eene gansche reeks gewichtdge punten werdea de gronds'agen gelegd voor een akkoord. Buitea politieko kwestdes werden ook zulke van rechterlijken en economi-schen aard geregeid en onder voorbehoud vàn onderzoek door de landsbesturen en van bepaalde redactie op bevredigeade wij-ze geregeid. Eer&t word een akkoord bareikfc over de herestelliag van den door ck>a oorlog onder. broken verdragstoestand. Veider werd overeengekomen, dat in rechterlijke als in economisch opzicht het eeno land door hot andore niet sleehter bôhantîeld zou worden, dan eonig derdo, in geval heb zich ni&t.op verdragsrschiten kan beroepen. Oorlogs-v.'etten moeten opgeheveu worden, de er-door getroffetRin in hunne vrot-g^i» rech-t-ûn weer hersteld o£ schadeloos • gemaakt. In verdero bepalingen worden do voor de oorlogkosteu en oorlogschado opgestelde regels _ nader uitgevoerd. Namelijk steldo men zi.ch ook t'akkoord over da behande-ling van de aau bui'gers buiten de oorlogs-gebieden toegebrachte schade, over do ws-derzijdsche vrijlating en terugsturing van krijgsgevangenen en burgerlij&e geïniter-neerden werd prineipieel een akkoord bs-reikt. Hetzelfde gelçît voor de' teruggavî van de wederzijdscho koopvaardijschepen. Eiadelijk werd de spoedige heropname der diplomatiscuo en konsulaire betrekkin-gen voorziea. In economisch opzicht blesek vol akkoord over de direkte sehorsiag van den economischen oorlog, over de herope-aing van het handelsverkeèr en over de inrichting van eea georganiseerde wareu-ruiling. Verder werd wezealijke over-eenstemming bareikfc over don grondslag waarop de economische betrçkking der beide laadea duurzaam geregeid zouden worden.Wat dan de gewiehtige kwesfcie der be-handeling der wederzijdscho bezette gebie-den aangaat, zoo werd van Russischa zijdo volgend voors.tel gedaan : In voile overeeastemmiag met de open-Iijke verklaring der bèide verdragsluitende deelea, da.t zij g eea oorlog-szuchtige plan-nen koesterec, en zij eene vrede zouder aanexaties willen sluitea, trekt Rusîand zijne troepen uit de door hen bezette deelea van Oostenrijk-Hongarijo, • van Turkije on I'erzië terug, ea do machten van den viarbond uit Polen, Lifcauea, Koerland en de andere gebieden van Rusland. Volgens de prineiepen der Russische regeering die heb rechb van allo in Rusland levendo vol-ien zouder uitzonde-rkig op zelt'besfcem-ming, tôt afzonderiag toe verhoudende, zal aan de bevolkiag dezer gebieden de moge-lijkheid gegevea worden, binnen dea kort-stea, juisb bepaaldea tijd volkomen vrij over de kwestia huuaer vereeniging met het eon of het aiider rijk oï over de vor-i noiog van e&ner zel&t-aadigen .ssfcaat te be--siissen. Hierbij is de' aaawezigheid van ge. lijic welke troepea in do bezette gebieden, aiet ton te laten, buitea de nationale oî plaatselijke milities. Tôt aaa de besliasing dezer kwesties ligfc het beafcuar dezer gebieden in do haadea van op demokratische wijze gekozen v.ertegeawoordigers der plaatselijke bevolking zelf. Het tiidstip der onfcruiming benevens de nadere omafeaadig-hecîen en het begin ea verloop der demo-bilisatde van het léger wordt door eeae bij-zondero militaire commissie bepaald. Daartegeaover sifcelde Duitsehland voor, de twee eerste artikels van het op to maken voorloopig verdrag als volgt op te stellea: Artilccl 1: ïîusland ea Duitschlaad ver-klarea do beëindiging van dea oorlogs-toestand. Beide landen zijn besloten voort-aan in vrede en vrieadschap saruen te leven. Duitschland zou (onder vooropstel-ling der toegestane voile overeenstemming tegenovor zijne bondgenootea), bereid zijn, zoodra de vrede met Ruslaad geslotea is ea do demobiliseering der Russischo strijd-krachteu doorgevoerd is, de huidigo stellin-gen eu het bezette Russische gebied te ont-ruimea, zoover niet ait artikel 2 icta aadera voort-spruit. Art. S. — Nadat de Russische Regeering volgeas hare priaciepea voor aile in 't verboad van het Russisch rijk levende volken zonder uitzondoriag eea tôt volle-dige afzoadoring geldend zelfbcstemmings-recfit. geprokiameerd heeit, neemt zij kenni3 van de besluitea, waaria de volkswil aitge-drukt is, voor Polen gelijk voor Litauen, Koerlaad, deelen van Estlaad en Livland, om de volledige staatszelfstaadigheid in aanspraak te nemen en uit het Russisch Rijksverbond te treden. De Russische regeering erkent dat deze betoogingen onder de huidigo verhoudingen als uiting van dea volkswil te aanzien zijn ea is bereid de hieruit te trekken gevolgen aan te aemen. Da%r in die gebieden, waarop de voor-g# àncM) bepalingea aanwendiag hebbea, de h weatie der ontruiuiing zica niet aldus preeeateert, dat deze volgens de bepalingen van artikel 1 kan gedaan worden, worden tijdstip en modahteiton der volgens Russische opvatting mogeljjke bekrachtiging der reeda gedane afschoidsvorklaringen door eeae volksLtemming »p breeder grondslag, waarbij een militaire druk op iedere wijzo te vormijden is, aan de bespreking eu vast-stelling door eene bijzondere Koaimissie voorbehoudea. Een gelykluidendo formuîeeriag werd vanwege Oostenrijk-Hoagarije voorgesteld. De Russiêche dalegatie nam deze verklarin-gen ter kenais en stelde hare opvattiag dieasvolgens vast: Wij staan op het standpuat, dat als feite-lijke uiting van den volkswil slechts zulke wilsverklaring kan aanzien worden, die als uitslag van eea bij volledige afwezigheid van vreemde troepen in de betreffende gebieden voorgenomen vrije sfcemming voor-komt Daarom stellen wij voor en staan er op, dat eene klarere en juistere formulée-ring van dit punt gedaan worde. Wij zijn evenwel ermee t'akkoord. dat voor 't onderzoek der technische voorwaardea voôr de . verwerke-liikiag vaa dergelijk refereadam hetzelfda ter vaststelling van een bepaald ontruinnngstijdstip eene spéciale kom-missie aangesteld wordt. Over 't algemeea kaa na 't verîoop der huidigo onderhandelingen met voldoening vastgesteld worden, dat de inzichtea der vertegenwoordigde machten over de rege-lir.g aer gevàciitigste kwesties zich in velo punten dekken, in andero derwijze gena-derd zijn, dat do hoop op bereiken vra een akkoord ook daarin gegroad k. Ds veîhancêslingssjoos BREST-LITOWSK, 28 December. — In de huidigo derde zitting en voor 't begin der overeengekomeu poos der laatste zitting voerde do Bulgaarscha justitiemiuister Po-pow het voorzitterschap. Na opening der ver'gadéring wees do voorzitfcer op do betee-kenis der ingeleide vredesoaderhandeliugen, welke de grondslag voor een nieuwen tijd in de ontwikkeling van het volkenreeht belo-ven te vormen ; de menschheid heeft aan de delegafcies van dea vierbond on van Ruslaad, die het rechtsgevoel der Russische volken belichamen, veel te danken. Om deze gedachtcn uit te drukken, gaf de justitieminister Popow het voorzitterschap aan den leider der Russischo dclegatie, Jof-fo, dio hierop voorzitter word. Hij v. ers cr-op, dat in do laatste vergadering besloten werd, dat besprekingen van verachilleade spéciale kwesties tussehen de vertegenwoor-digers van den vierbond in de naaste alge-moene vergadering op 4 Jaauari zoudea plaats hebbea. Na de thans gebeurde slui-ting der besprekingea is de huidige zitting do laatste vôôr 4 Januari 1918. Daa verzocht Z.H. Ibrahim Hakîd Pascha om het woord, ora voor 't begin de kleino zefedaagsche poos eenige woordea aaa de vergadering te richten. Hij wees erop dat zich do door hem bij de opening der konferentio geuite hoop dat heï werk dra toi een bevredigend einde zou ko-raea, zich niet al te koen uitgowezeiv heeft; aagenoeg allé moeilijke kwesties die do drie en bal t jarige oorlog opgeworpea heeft, zijn besprobea en onderzocht geworden, en men kaa zeggen dat het meereadeel dcrzelfdea had en op dea weg tôt eene praktische oplos-sing is; eea zeer goedo nitslag is daarmeo tijdeas do zesdaagsche oaderhaadelingep be-reikt gewordea; voor dezaa uitslag der be-spi'ekiikgaB- kosnt aan de Russische delegatia daak toe, aaar zij tijdeus do onderhandelingen oprechtheid, gerechtigheid en veel prak-tisehen zin getoond heeft; do Russische.hee-rea zouden bewezea hebbea, dat zij ook goe-de diplomaten en staatsmannen zijn. Ten slotto wenschte Ibrahim Hakki-Pascha aaa do heerea der Russische delegatio eene ge-lukkige afreis en liij sloot met den wenseh op eea gelukkig weerziea op dea overeenge-komen dag. De leider der Russischo delegatio Joffo gaf evenecas het iazicht te keaaea dat do bo-goaaea onderhaadeliagea eea goed begia zija en de verwachtiag tœlieten, dat de ver-woesbeade oorlog eea spoedig eiada zal vln-den.In de thans begianenda poos, besloot Jof-fe, zullea wij allen het gevoel hebben, dat achfcer ons miljœaen lijdendo measchen sfcaaa die naar het eiado vaa dea oorlog smachten. Het bewustzijn dezer verantwoor-delijkheid voor onze volkoa,voor de measch-heid en voor de geschiedenis, geoft ons do hoop en de innerlijke kracht den weg tôt dea algemeeaèn vrede to vinden. In deze hoop verklaar ik do tegeawoordige zittiag geslotea. De afreis der defegatës uit Erest-Litowsk BREST-LITOWSK, 29 December: Staat». sfjcretaris von Kiihlmana reist heden af, de overige ledea van de Duitsche delegatio deels heden, deels morgen. De terugkeer volgt waarschjjnlijk op 3 Januari 's avonds, daar op 4 Januari de onderhandelingen weer heraangevat zullea worden. De delega-ties van Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Rusland zijn reeds van gister afgereisd. De iassM in Hisiaitâ Trotzkl tegen d«n Amerikaarscits gezant BASEL, 29 December : Volgens den «Ber-aer Bund» openbaarde do «Temps» volgsnde bijzonderhedaa over het konflikt tussehen Trotzki en dea Amerikaanschen gezant Francis. In het kongres der revolutionaire orgânis'aties bracht Trotzki een aantal do-kumeaten en telegrammen tôt lezing, en i zegde, dat hem scheea, alsof generaal Kale-din van Ameriba uit ondersteund werd. Elis va-stgesteld geworden, dat Amerikaansche agenten in .«us!and do bewsging van Kale-din ondersteunen. Dan zegde Trotski : Wij geîooven, dat da Amerikaansche gezaat thans spreken kan. Hij is gedurende de're-volutie de stilzwijgendste der te Petersburg verblijvende diplomaten geweest. Wij zullen in betrek op deze samenzwering al de gezan-tea de volgende verklaring laten geworden : « Wanueer zij hopen, met Amerikaaasch geld en onder den dekmantel van het Roode Kruis de aanhangers van Kaledin te koopen en te kunnen ondersteunen, dan bedriegen zij zich. Maar wanneer zij zich niet voor de veriegenwoordigéra der Amerikaansche re-publiek houden, maar voor avonturiers, die voor eigen winst handelen, dan zal de maeh-tige hand der revolutie ze weten te treffea. BAZEL, 29 December : Volgens eene Was- hingtonsche Havas-melding heeft do regeering der Vereen. Statea besloten, oversto Judson, de Amerikaansche militaire attaché te Petersburg, terug te roepen. De militaire gezant seheen geneigd te zijn met de M an malistea in betrakiiing te treden ea was door den gezant afgekeurd geworden. le het Buitenland Verschuivîng ds? zitting van do hoofd- kointniésie van don Rijksdag BERLIJN, 29 Dec. — Het plan is opge- ' doken om do voor 3 Januari beraamde zitting vaa do hoofdkommissie van den Rijks- • dag tôt 8 Januari te verschuiven. Daar het tijdstip tôt overleg voor do Entente op 4 Januari afloopt; anderzijds daar de hoofd-' kommissio mogelijks niet langer dan eea dag vvil vergaderen, schijnt voor meaig af-g-evaardigdc in geval van yerschniviag der zittiag do 7 Januari als do geSchibtst» ter-mijn. Het plan der verschuiving wordt bo-vendien ermee 'vorklaard dat juist op 4 Januari de staatssekretaris v. Kiihlmann ta Brest-Litov^sk moct zija tervv'ijl de hoofd-kommissio, nog dp wcirich heeft door v. Kiihlmann .persoonlijk over den gaag der onderhandelingen onderricht te t. orden. in Ds vroimenay&ek} Het tolalc getal der au in Engeland in do nijvorhedea vaa aika aard werkzame vrouven bedraagt 4.7(30.000. Daarvan ar-beiden C70.000 iu de muniitie-fabrieken en 632.0<X) in andero oorlogs-nijveraeden. Do aan vra s sindS den aanvang van den oorlog bedraagt ongeveer 1.500.000, daarvan ia de industrie 518.000, in de transportbedrijven, spoorwegen, en trams 88.000, in bankëa 5-1.000, ia îaagazjjnen 321.000, in hôtels en schouwburgen 22.000, in den postdienst 45.000 en in liet landboawsehap 02.000. SES §1© W©rssE?I§|si®Si®t®si Staatskontroo! over aSie SjMscrfcamïn WASHINGTON, 2G Dec. — Wihon deel-do meo dat hij op 2S Dec. 's middags, de lciding vaa allo spoorbanen in de Vereenig-de Steten over neemt. Mae Adoo is tôt al-gemeea bestuurder der spoorbaaea be-noemd. .VARIA Omzondef zwemmân rsytepen en kasîaisn over t© sîeksn Do heer Georgo van Bijlovelt, lo luile-aant, commandant der le compagnie vaa 'il Lanàsiormkorps; «Steliing van Amsterdam.) heeft tijdens zijne détaelieering bij het 48e bataljon landweer infanterie in Limburg zijne vinding betoogd, waardcor troepenaf-deelingea zonder zweinmea rivieren en' ka-nalm over kunnen komen. Nageaoeg geheel gekleed. zwom îuitenant vaa Bi-jkneii het kanaal onder St-Piéter ortr, voor zicÊ fibu. dead tweo kleino balkjes, eea pikevplaatje ea eeii plankjo, tevens modevoerende een stàaldraad, waarvan het einde ergens aan den oever, waar hij te water gegaaa was bevestigd was. Aan de overzijde aangeland, aldus wordt in (cDo Limbnrger Koerier» vermeld, slot^ do rai tenant de piketpaal in dea groad, bè-vestigdo daaraan de fctaaldraad en liet liezo over een bok loopen, dio gevormd werd uit de tweo balkjes met liet pîaakjo met keepem. Over de draad loopt een touw zonder eenig geruisch van de eene zijde van het ka-naal naar den an der en oever wordt getrok-ken. Da luiteaaat vorbond zich met eea om het lichaam gegespten koppel en een braad-weerhaak aan het katrol, de soldaat trok aan het touw en de katrol deed den lui tenant. tôt groote verbazing vaa den toeschou-wer zonder een spatje water zwerea vaa den eenen kant naar den andere. Soîdaten komen zoo over het water, zon- • der dat wapenea o£ munitio nat worden. Het in elkaar slaaa vaa dit toestelîetje had ongeveer zes minuten geduurd. De leagta vaa do draad, waarlangs bot katrol liep, bedroeg dertig meter, die door 'a zwe-vende soldaat ia miader daa 20 seeoaden afgelegd worden. Luitcaaat van Bijlovelt vertoonde voorts een kranig stukje. Hij zwom over een lengt« van 125 meter de Maas over, wederom eea ' touw médevoereade en koorde toen weer zwemmendo terug. Het touw had hij aan den overkant bevestigd. Afdeeîingen kun-aen langs een aldus gespaanen touw gemak-kelijk overkomoa, ook nict-zwenimers. De betooging van luitenant vaa B.'jîovelt ondervondea groote belangstclling. Misflasd 1< Watfaren-Btnriat (HENEGOUWEN) Mea meldt dat eea pachter dezer gameenta te Fletirus met de kaartea voor geld had gespeeld ea 2000 fr. had gewoanea. Bij het vorîaten van hot koffijhui3 was hij door bandieten gevolgd, en toea hij eeae afge-legeae plaate genaderd was werd hij verra oord en vaa zijn geld ontroofd. Verder geeno aaawijziagcn over de daders.. -ft T- srr .111» 8m 2?ih «an barso eclstgsfloo! ta sntinakes nrstikt zij hera la het a. 228 der rue Cayauderie, ta Gharîeroi, wonen do echotgenootea Benja-mia Taburiaux ea hunne 18-jarige dochter., Het was een gezin als eeno hel. Taburiaux was porion in eeae koolmijn, ea sliep alleea in eeae kamor op da verdieping. Naast zijna kamer had hij eea bad, waar hij dage • lijks na het werk een bad nam. Het bad werd' bij middel vaa gaz verwarmd. Het schijnt nu dat ïijne vrouw, Mario Staec-, 40 jaar oud, naar boven was geg&an en het gazkraantje had geopead torwijl Taburiaux in slaap was gedompeld. Des aaderdaags vond men dea porion versfcikb. Vrouw Staes werd' aangehouden. Een onderzoek i< geopead.. — ■ S3 jaar -- W. 3©2 cenUemen szr nummer Maandsq 31 Otcemiisr 1S17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes