Vooruit: socialistisch dagblad

1367 0
30 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4x97v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3© faaip « M. 29 P Prijs per immmer : voor België 3 eenliemen, voor den Vreemde 5 eentiemen 'alefoon : Redaciie 247 « ^sSnsmêsfratie 2845 ^rîîdasg 3© Jaamae6! 1©Î4 Drukste r-U Itgeef ster Sam: Maatschappij HET LICH Veraotwoordelijke bestuurder j P. DE VISCH. Lcdeberg-Qent . . REDACTIE .. ADMINÏSTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedmpartij\ — Yerschijnende aile dagen. ÂSONNEMENTSPRiJS BEtOIE Ofie maanden. . . , . U. 3.23 Zcs mtsanden ..... fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12:50 M en aboaneert zicSi ofi a)!e postbureeÎM» DEN VREEMDE (Orie nias?;lien ;ç?age'îijks verzondenj. fr. 6.7S Wetgevende Kiezingen van 1914 DOOR HET PETITIONNEMENT NAAR HÈT ALGEMEEN STEMREGHT ii h i m ri ffcm ii^air ■>! —nii 'Werkhroeders ! JBurg-ers ! Bliezers ! Drie goede maanden scheiden ons van de wetgevende kiezingen, in Mei van dees jaar. Onze plicht is eraan te denken en ze voor te bereiden, om met geestdrift m overtuiging op te marcheeren naar een zekeren • triomf. Gelijk in aile kiezingen zuïïen ook ditmaal aile ge-wichtige vraagpunten en hervorraingen op het voorplan treden, en onder worpen worden aan de besprekingen voor en tegen. Voor ons, en voor al wie het met de demokratie goed ' meent, is er eene groote sociaal-politieke verandering die al de anderen beheerscht. Wij bedoelen den triomf van het ZUIVER ALC4EMEEN STEMEECHT Deze meening is geen bloote gril, zooals sommigen beweren. Eene halve eeuw van moedigen strijd, volgehouden te midden der grootste moeilijkheden, protesteert overigens tegen deze zotte bewering. De dagejijksche ondervinding en de gebeurtenissen zelve zijn daar, om te bewijzen dat wij gelijk hebben en klaar zien, als wij het Zuiver Algemeen Stemrecht ah een noodig en onmisbaar werktuig aanzien in onzen vredelievenden bevrijdingskamp. Gaat waair gij wilt, spreekt met werklieden, buiten» lieden, kleine en zelfs met groote burgers, en wat zult gij over 't ajgemeen kunnen besluiten uit de gehouden gesprekkeri ? Dat er over al grieven heerschen, klachten gedaan worden en vçrbeteringen worden gewenscht. En, negen en negentig maal op honderd kunnen die grieven en klachten maar verdwijnen, om plaats te maken voor de gewenschte verbeteringen, dan met behulp van Staat of stad. of Tan een welkdanig openbaar bestuur. Maar,"als'HéfV^ààr is dàt kleine en zeîfs groote burgers nog de machtigc hulp en bescherming aer Staats-en stadsbesturen noodig hebben, hoeveel meer is zulks aan niet waar voor de arbeidende klasse van stad en : buiten? Het verschil is ontzagelijkî De burgeiij beschikt over geld en geleerdheid, de werkende klasse over niemendalle dat daarmede kan vergeleken worden. De burgerij beschikt inderdaad, door de voorrechten die zij geniet, dank zij het meervoudig stemrecht, ten haren gunstû, over den Staat zelve, die dan ook ailes doet ten haren voordeele op aile gebied : in den handel, in de nijverheid, in het hooger Dnderwijs, in het militarisme, enz. De waarheid is dat de rijke burgerij in de tegen-woordige wereld een beckwven kind gefijkt, dat nooit kontent is, wat men er ook voor doet. De waarheid is dat de werkende klasse van stad en buiten, die ailes voortbrengt en door haren arbeid het land verrijkt, behandeld wordt als eeil Stiefkind dat niet alleen verwaarloosd wordt, maar uitgebuit en uit-gezogen tôt op het been. En eene derde waarheid is, dat die afschuwelijke, onrechtvaardige instelling niet zal eindigen, zoolang de werkende klasse van stad of buiten op den Staat en op al de openbare besturen den invloed niet zal uit- !f oefenen waarop zij zulk een ruim en onbetwistbaar recht mag doen gelden. Welnu, die macht, dat gezag komt m de handen der hand- en geesteswerkers door den triomf van het ZUIVER ALGEMEEN STEMRECHT 't Is daarom dat wij dien grooten algemeenen eisch op den voorgrond plaatsen in onzen kiesstrijd die be-gint.Wij willen dat de stem der werkers niet aïïeen weer-klinke in de Kamers en gemeenteraden, maar dat zij daar genoeg in getal zijn om er eene cwerwegende macht uit te oefenen. WERKERS VAN STAD EN BUITEN ! De hervormingen die gij alten zoozeer verlangt aïs>-r: Een voldoende ouderdomspensioett^ Volledige goede werkerswetten ; Wettelijkè urenregeling van den arixât}; Hepaling van minimumloon ; verplichtend onderwijs met schoolvocrfing' en- kkc-dmg. " j Deze en meer andere hervormingen zijn niet te ver-nopen of te verwachten, zij zijn zelfs ondenkbaar zon- der de invoering van een rechtvaardig kiesstelsel, zon-der den triomf van het Zuiver Algemeen Stemrecht. Heeft de burgerij daarvan te vreezen? Wij zeggen : Neen ! Hetgeen wij vragen is de geleidelijke, vredelievende opklimming van den werkersstand, tôt meer welstand zeker, maar ook tôt meer verantwoordelijkheid, orde, bekwaamheid, die fl^nischoots het beter bestaan der werkers zouden vergoeden en die aldus tôt algemeenen rijkdom en beschav'ing zouden leiden. De burger die vijf minuten ernstig nadenkt en rede-neert, zal inzien en erkennen dat de wreede oorlog aan de demokratie, die zoo onverbiddelijk gevoerd wordt, meer kost aan de samenleving en gevaarlijker is voor den maatschappelijken vrede, dan het ophelpen van den werkenden stand naar een hooger ideaal van welstand en algemeene beschaving. Die gedachten verspreiden en ingang doen vinden, ziedaar de taak van aile vrienden van geleidelijken maar toch voortdurenden en dus snellen vooruitgang op aile gebied. Met het oog daarop doen wij een beroep op allen om te helpen in de mate van hunne krachten aan het ALGEMEEN PETITIONNEMENT ingericht door de Belgische Werklieden parti j. Dit petitionnement, waaronder elken aanhanger van vrede en vooruitgang voor plicht heeft zijn naam te zetten, moet 500 duizend of een half millioen handtee-kens dragen. 't Is de prachfcigste, de indrukwekkendste betooging die wij houden kunnen, ten gunste van ons recht. En wij beweren dat zij een onweerstaanbaren invloed zal verwekken in het land. Zij is de schitterende be-krooning -van meç; dan een Lalve ée-uw schoonen en moedigen strijd. En 't zijn nu de eeuwig. verongelijkten, de verschop-ten, de getergden, de uitgedaagden die in plaats van vloekend, dreigend en met geweld op te treden, te voorschijn komen met eene uiterste vredelievende po-ging, gesteund op een onbetwistbaar document, zich met kalmte en waardigheid tôt de heérschende klasse richtend, haar nogmaals vragend : «Erkent en geeft ons 't recht dat ons tœkomt». De toekomst van België, de maatschappelijke vrede hangen af van uw antwoord in de'kiezing. WERKEES VAN STAD EN BUITEN! BUEGERS VAN GOEDEN WIL Begeestert u met ons voor dit groot en schoon doel. Zijn de kiezingen van Juni de bekrachtiging, de goed-keuring dier reuzenpetitie, dan houdt allen twijfel op ' en de zaak van het Zuiver Algemeen Stemrecht triom-feert zonder slag of stoot. Wij aanzien zulks als een geluk. Het geweld moet zooveel mogelijk tôt de historié van het verleden behooren, de vrede moet het regiem der toekomst zijn en zooveel mogelijk van het heden. Laat er ons heden inedé beginnen, liever dan morgen, hœ eerder hoe beter. Werkers met de hand, begint de propaganda van heden af! Werkers met den geest, helpt uwe broeders. Kleine en groote burgers, treedt de groote moderne richting bij, die de werklieden tôt een macht vormt. Voor de propaganda zijn aile plaatsen, aile middens geschikt. De fabriek en 't werkhuis, de politieke lokalen zoo-wel als de herbergen en koffiehuizen, overal waar men-schen samen zijn en kunnen redeneeren, daar is er plaats om een woord van rechtvaardigheid en verzoe-ning te doen hooren. En den dag dat het volksrecht in België triomfeert, gelijk het reeds in veel andere landen triomfeerde, zal er niet alleen een juichkreet opstijgen uit duizenden en duizenden borsten, maar een nieuw en gelukkig tijd-perk zal zijn aangebroken en veel smart en lijden, veel minachting en vernedering, veel verkropte haat en woede zjilTen gestild zijn en kunnen vergeten worden. EIEZERS! In Mei rust die grootsche taak op tt ! iVolbrengt ze met eere, met liefde en overtuiging. Ordeloosheid op den Jzerenweg [f, vin iaugs om siecireer op onze re^rl ?P°°™eSen. De treinen komen ge-<>.,?. , 'uet vertraging aan en voor sortfini-L'M^ -a,agfc zu,ks twee tôt drie uren. fv„pi ,.„zie v.an hier dat zulks niet alleen loven 'rWjrr,.nS bijbrengt maar daaren-I- sedung voor rampen doet--vre^en Wij l&zem d«MW*>«ïtr«Btf ia Le Peuple yan Eî'tiseel i: < In al de dépôts van liet ijzereuwegnet van den Staat, onverschilig in dewelke zijn er 30 to 40 per honderd der locomotieven, die niefc in staat zijn den regelmatigen gang der tre.inea te verzekeren zonder dat or Ongeîukken of Behade aan gebenren. Togemvoordig kan men er zich op aile ! oogsnblikken rekening over geven, tegen- ; ' woordig staan er S à 12 locomotieven van 1 de jongste modellen, en die ieder van 150 ri njg.ejtf franken gekost te t'eïrotten op de zijhanea van den dépôt van ien dopot van Schaarbeek, totaal buiten jienst. En in al de gewichtige dépots kan men ie zelfde vastelling doen. Men dient wel op te merken dat eene locomotief alvorens bniten dienst gesteld :e worden, moet geweigerd zijn door een ïiachinist. bewust van de gevaren die er snnnen uit voortspruiten en dat eene der-ïelijke weigering kan uitloopen op de a£-stelling van den machinist of op eene altijd ladeelige straf. Te BrugschZuicï, oui muar een tweede- voorheeld aan te balen, zijn er in dienst locomotieven van de nièuwste modellen, aangedaan door zware besc.hadiging, die de grootste ongelukken kunnen veroorzaken. En dit ailes trots de verslagen van de ma--chinisten en van den chef-maeninist. Ten gevolge eene avarij vah denzelMen aard, verloor de locomotief n. 4023, die medegevperd werd door den trein 8419 — express Bergen-Brussel — een krachtwiel, toen men reed mot eene suelheid van kliometers per uur. Het was dank aiin de koelbloedigheid van den machinist, dat men geene schrikkelijke ramp te betreu'rea beeîfe gehad. Deze lokomotief, met de dreâgendo breuk die. men kende was, den 28 N<v®eniber aan-geduid geweest, om den koniuklijken trein te slepen. Wij zouden dergelijke gevallen kunnen aanhalen uit de voornaamste dépote. Wat gebeurt er dan'ï De treinen kunnen niet rijden zonder locomotieven ; de beschadigde, slecht onder-h-ouden locomotieven, kunnen de treinan niet slepen. Veertig per honderd der machiuisten wa,-gen zich op de verschillende lîjnen, zonder de zekerheid te hebben hunne treinen in veilige haven te kunnen brengen. De treinen blijven dan stoppen »n belet-ten den gang van de anderen ! Mwi ont-breekt wisselmachienen. Het is hoogen tijd om te handelen en krachtdadige maatregelen te nemen. Maar onze regeerders zijn in slechte fi-nancieele lakens gewisseld en wij vragen ons af, hoe zij een zakentoestand kunnen verhelpen, waarover aile Belgen, tôt welke partij zij ook behooren ongerust zijn. Ziedaar ho© ver dertig jaren klerikaal be-wind ons gébraeht hebben. » *: ♦ Wij moeten hier maar een woord bijvoe-gen. Do klachten zijn zoo gewettigd, zoo gegrond dat zij in al de bladen, van 't land, tôt welke partij zij ook behooren weerklank vinden... maar bele-efd. 't ls een schandaal ! Waren het arme werkers, die een tegen-slag ondergingen in eene welkdanige 011-derneming van honderd duizend maal min-der, belang, het land ware te fclein oïn h en te belèedigen en uit 'te scheiden. Wij stippen dat tiu aan. F. H. Heî plratt'p m heî reperi!î|sorî!i8îp van sosiale veize^risgen; Ue verslaggever: van de kommissie der X V (deze der sociale verzekeringen) heeft, zoo-j als wij reeds meldden, zijn rapport neerga-legd op 14 Januari 1.1. Wij weten nog niet wat de verslaggever< in zijn werk opnam. In de kommissie gaf hiji blljken van goeden wil. Wij weten ook niet wat M. Hubert, mi-niater der nijverheid, zal doen. Zal hij de, ainendeinenten der bijzondere kommxssiai aannemen 1 Zal hij ze verwerpen? Wij wen ten à a Ar over niets. Er is in den sclioût der rechterzijde eene strooming voor de verdeeling, waarvooi M. Woeste de wcordvoerder is. Deze. groep zou de kwestie der ziekte en invaliditeit willen voorbehouden en v6ôr de verkiezin-l gen van Mei aanstaande enkol het vraag-stuk der oudefdomspensioenen oplossen.i Men zou zich tevreden stellen met de bijv drage van den htaat voor pensioen yan 65 franken op 120 franken te fofeng-ea. En/ :t zou ailes zijn... Zal deze groep het wiunenl Wij weten het niet, wij zal ten zien. In tslk geval staat het reeds vast dat da reehterzijïte bai'e kiesbeîoîte van 1012 niefi» znl hoTuien. Zîj iiad pensioenen van een trank daaça beloofd. Xoch het wetsontwerp Hubert, rtocii do tekst der kommissie waarborgen zulks. Er is meer ! Het ontwerp voorziet niet» of nagenoeg niets voor de overgangsperio-de, voor diezen die te oud zijn. Deze onge-/ lukkig&n zulle-n v<3»rt in ellende gedompeld blijven. En waarorn dat ailes î Omdat de kas leeg is. Het budget van oorlog slorpt aile bronnen op en er blijven) acham&le twintig millioentjes voor do twea millioen inensohen, 't is te zeggen 10 fran-i kên per jaar, — 10 franken waarmee men,' moet voorzieu in de ziekte, risicos, invaliditeit. en ouderdom. Welke bitte,ro sjvjue fuij tttêt de arbei-i ders, wie bergen belot^fd we.ïden in 1913 î ''ti Is e*n sehand?-al ' K. HDYSMANS. Sociaal Politiek Overzieht DUITSÇHE RiJK DE MELWE SEKHETABIS BElt SOOIA LISTISCHE KAMEREKAKTIE De Duitsehe socialistische rijksdagfraktie heeft haar sekretaris benoemd partijgenoot Keimling, lid der reda.ktie van de «Leip-ziger Volksaeitung». ONZE PARTfïGEN0OTE BOSA LliXEM-BUR(r MOET VOOR HET UERECHT Y ERSCIÏ1J N'EN VOOR AAIVZETTIKU TOT ONGEIÏOOKZAAMHEI!) AAN J)E AVETTEN. Dr. Rosa Luxemburg onze bekende strijd-haftige Duitsehe partijgenoote, zal op 20 Februari voor den strafrechter te Frank-fart verschijnen wegens in het openbaar en ten aanhoore ■< an een menigte aanEctten tôt ongehoorzaamheid tegen de wsteen. Ro-sa Luxemburg, c. en als tronweas vele aride re leiders in Duitschland, boeft reeds meermalen met de gevangenis kennis_ ge-maakt. Tijdens de îlusschische revolutie heeft zij nog erger gevaar geloopen teen zij, naar wij meenen in WavscU.iu gearre-steerd werd ,en na eenigen tijd te zijn vast-gehouden niet dan met groote moeita aan de wraak van de justifie kon woîrfon ont-trokken.BR1TSCHE-R1JK ME STAKING DER KOLENYO£KOEHS GAAT VOORT Over de staking yan de transpo^tarbei-ders in don kolenliandel luidt het laatste ontvangen telegram in de « N. G. Cfc. » als yolgt: « In den stand der staking is vandaag geen mcrkbare verandering gekomen. De kolensjouwers schijnen beslot-en den strijd voort te zetten en hebben het aanbod van de Londsche Kamer van koophandel, om het geschil door scheidsrechterlijke uit-spraak te beslechten, van de hand gewezen. Een aantal stakers hebben evenwel den arbeid hervat en ook vrije arbeiders zijn in dient gesteld. Sir George Askwith, de lioofdkonïinissa-ris voor nijverheidsaangelegenheden, beeft zijn bemiddeling ter bijtegging van het geschil aangeboden. De vakvereeniging van kolensjouwers zal morgen zijn aanbod over-wegen. Zij heeft vandaag besloten de voor-ziening- van steenkool voor ziekenhuizen toe te staan. Naar een lid der vakvereeniging van steenkoolhandelaren vandaag heeft verklaard, is de' veréeniging, die aile mogelijke concessies aan het personeel heeft gedaan, vastbesloten' niet vérder toe te geven. » Onder de stakers, lezen wij in de « Daily Citizen » heerschte groote geestdrift. Twee croate ver^aderingen hebben zich ver- ' \ kiaard tegen de hervatting van het werkî bij de i'irma's die aan den eisch tôt loons-verhooging wilden toegeven. De houding? van de kolenhandelaârs, zegt een der be-| richtgevers, neemt het publiek sterk tegenij hen in. De verbruikers van kolen, die van! de overmacht van de verkoopers veel _ t« lijden hebben, vinden den eisch van éénj stniver per 1000 kilogram hooger loont uiterst, ja belachelijk gematigd, en wijtenl aile ongemakken als gcvolg van de staking^ uitsluitend aan de hebzucht en de tyrannie van de patroons. Ï>E UIT8EUITING Hi.f l>E HOt>WVAK' KEN Aaa bijna aile bouwvverken staat, tenge» vol go van de uitshriting, de arbeid still Aldus luidt het laaste bericht in de ochtend bladen. Uitvoerige mededeelingen betref-fende den eersten dag, Zaterdag, doen zien daiî toen reeds was gebleken dat de*' arbeiders • vastbesloten. waren zich tôt het uiterste te verzetten. Zelfs onder de niet-ge-organiseerden moet een goede geest heerj schen, de verwachting is dat zij niet bereicî zullen zijn zich in deze aangeîegonheid tegen hun georganiseerde kameraden te la-ten gebruiken. Ook hun was de bekende verklaring ter teekening voorgèlegd, en het! sehijnt een feit te zijn dat vorreweg det meesten even beslist geweigerd hebben als de anderen. PORTUGAL EEN Of STOOT JE TEGEN DE REGEE-i RIK'G GERICHT. ONTSLAG VAN HET MINISTERIE DA (OSTA. Tijdens het voorbijtrekken van een betooging ter eere van den voorzitter van den nnnisterraad is er een bom gebarsten.j Verscheidene mensehen zijn gekwetst. De betooging vôôr den voorzitter van den' ministerraad werd kort na de vbrming van' den stoet door een vijandige groep ver-stoord. Er werden eenige schoten gewisseld? en verscheidene mensehen aangehouden. Er zijn nog tal van andere, minder ernstige) botsingen vodrgeltomen, maar de rust is hersteld. Het wordt bevestigd, dat het kabinpt Za-, terdag zijn ontslag genomen heeft ingevol-ge het oj) dien dag door den ministerraad genomen besluit om, in overeenstemmiug men den wensch van président Avriagaeen concent'ratie-kabinet te vormen, dat in staat is de Kamers tôt revisie van wetten en politieke amnestie op groote schaal te krijgen. De Président is zijn pogingen om een kabinet te vormen begoanen. De miai-sters behouden hun portefeuilles om de loo-pende zaken af te doen. Het Congres heeft met 114 tegen 93 stem-men een motie van vertrouwen in de re-geeriujt ?,angenomen, Toen het eerste ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes