Vooruit: socialistisch dagblad

866 0
26 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 26 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j678s4kw3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VERORDENINC beti*«Wemlo In besiagnemlng en stapelaan-glfto van grondstoffen voop oorlogsbe-hocltsa in 't bezsstte Franscho g<s-blod van het 4de léger, (Vervolg) Art. 3. — De Ortjjkommandanturen — in 't pebied derOrtsiiommandanturen Roubaix, Tourcoing. Croix, Lujnoy, Hem, Mouveaux, Wattrelos, Leers en Lys het hutpbureel van den «t \Virtschaftsaucsschuss4 » te Roubaix — zijn gemachtigd, aan kleine ambachtslieden die hoeveelhcden der na artikel 1 in beslaggenomen voorwerpen vrij te geven welke volstrekt r.oodig zijn em het bedrijt in 't belang der bevolking of der mili-ttiren aan den gang te houden, voor zoover de belan-gen van het leger niet eischen dat zij geheel en al genomen worden. De schiiftelijke vrijveridaringea moeten «Is uitleg over het verblijf der in beslaggeno-jnen en aangegeven voorwerpen bewaard worden. Art. 4. — De bezitters der.na artikel 1 ia beslagge-àomen goederen is alleen met vergunning van het hulpbureel van den « Wirtschaftsausschuss 4 » te Roubaix toegelaten. Art. 5. — Wie de voorschriften dezer verordening •pzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met geldboete tôt 100,000 mark of met ééne dezer strafîen gestraft. Dezelfde straffe treft hem die tôt overtrediugen dezer verordening aan-insant of opstookt. Ernevens mogen de voorwerpen, tôt welke de overtreding betrekking heeft, verbeurd-verklaard wordçn. In geval van opztitelyhe overtreding dezer verordening rnoet de Verbourdverîdaring ttUgeaproken worden. glke poging is straf boar. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbanken en militaire bevelhebbers. Art. 6. — Wie in strijd mît de bestemmingen van vroegere verordeningen verzuimd heett, voorwerpen van den in artikel 1 genoemden aard aan te gevea, zal *iet gestraft worden, indien hij de aangifte volgens de voorschriften dezer verordening bijtijds doet. Art. 7. — Wie de bewaarplaats van verborgen grond-Moffen voor oorlogsbehoeften, welke onJer deze verordening vallen en na 1 November niet aangegeven werden, aan de Duitsche militaire overheden opgeeft, zal belooningen verkrijgen. Nadere inlichtingen geeft het hulpbureel van den « W irtschaf tsausschuss 4 » te Roubaix. A. H. Q., den 4 October '.017. Der Oberbefehlshaber, Suai vQn Armin, General der Infanterie. te VUMMsm « k SJit Duitsche bron. GROOT HOOFDKWARTIER, 24 Okt. Westelijk ooriogterrein Legergropp van den kroonprins Rupp. van Beieren: lin Vîaanderen drongen onze troepen door tegenaanval den vijand haast volledig uit den in onze afweerzone nog bezefcte rand aan de zuidkant van 't Houthulsterbosch terug. Gevangenen ble-iven in onza h and an. In 't strijdterrein yan Draaibank tôt Zandvoorde nam 's na-tniddags het vuur weer gevoeligi toe. Jïieuwe aanvallen gebeurden niet. Legergroep van den Duitschen kroonprins : De Franschen begonnen gister»n in fcwee deelen esn groote aanvar op do Chemin des Dames van. den Aillette-grond aoordelijk van Vauxaillon tôt op de hoogvlakte noordelijk van Paissy (25 km.) De 's voormiddags zuidelijk van het Oise-Aisnekanaal zich ontw ikkelen de geveehten voerden tôt engw wisselvolle geveehten tusschen de Aillette en de hoogte van Ostel. De in dea vroegesn morge/n toge© onze door zesdaag&che heftig vuur vernielde limes aanstormende vijand vond sterk en veerstand en kwam wegans erge ver lie-zen niet vooruit. Eerst aan een lateren, na nieuwe vuurvoorbereiding gevoerlïen en door talrijke pantserwagens ondcrsfceun-dec aanval van frisscho Franscho krach-ten van 't westen uit op Allemant, van 't zuiden op Chavignon gelukte het in onze fitciiingen te broken en tôt deze dorpen ts geraken. Daardoor werden de da,artus-«chen liggende stelling^n onhoudbaar. Bij de terugname der troepen uit de in 't front taai gehouden linies moesten 00k vooruitgetrpkkgn batterijen ontploffc worden en den vijand overgelaten. De Fran-schen drongen scherp na, toch wurd door het ingrijpen onz&r ressrven de vijande-lijke aanval zuidelijk van Pinon, bij Vau-dêsson en het hard omstreden Chavignon opgevangen. Verdiere vooruitgang bleef den vijand verzaagd. De gelijkertijd op de hoogvlakte beider-rijds van de hoeve La Royère (zuidelijk van Filain) begonnen aanvallen van m&erdere Fransche divisies mislukten trots herhaal-den stormloop onder de ergste verliezen. 's Avonds ging na meerdere uren trom-melvuur de vijand tusschen Braye en Ailles I tôt den aanval. Tweemaal stormden daar zijne troepen diep gslederd vooruit. In 't af-weervuur en plaatselijk in verbitterd hand-gemeen brak op dit front de aanval der Franseheri volledig af. In plaateelijko ge-vechten zette zich de si a g tôt in den nacht voort; onze troepen hebben zich kelcfenmoe-,dig gedragen. _0p den oostelijken Maasoever speelden ûch den dag door zuidwestelijk van Beau-'mont loopgravengevechten af. Oostel'jk oorlogsterrein. Tusschen de Rigasche golf en de Duna na-men -wij in do nachten tôt 22 Oktober zon-der stoornis door den vijand, onze in breed front voor de hoofdstelling vooruitgescho-ven bewakingstroepen terug,_ die in gunstige geveehten de Russen den inblik in onza hoofdstelling sinds 't begin van September geweerd hadden. Mucedonisch front. Levendige artilleriewcrkzaamheid enkel ■westelijk van het Ochridameer en va,n den Wardar tôt Doiran, waar aanvallen der En-gelsche troepen afgewezen werden. Italiaansch oorlogsterrein. De gevechtswerking in TyroJ, Karinthië en aan den Isonzo is merkelijk vergroot. Duitsche artillerie greep in den vuurstrijd Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche '.infanterie heeft heden morgen bij Flitsch, Tolmein en in ;t opperdeel der hoogvlakte Bainsizza de voorste Italiaansche stellingen igenomen. De eerste generaalhwartîermeester LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER, 24 Okt. (Avondbericht) : In Vîaanderen sterke 51u\ir§ï?.iidt Op den Çhemiii des Dames v. 8Se |aai* »■ W. 29® S centiemen ver nummer . Wrâjdap 2B Oc'slîer 191"/ Opgaaa der Belgfische W^rkHedanparti], — Verschijnende aile dagen. Druketer- Uitgeefsier Sam Maatsch. H SI LlÇHt. Best P De Visch, Lcdebarg-Geni — Red. A dm f'oogp&orî. ' £9, Sent ogmiiaiimiïxmMWMaRmmaitzaŒmrMuiMumuMmmmrFiimmsswi slechts geringe vijandelijke artilleriewer-king. Do Franschen zetten hunne aanvallen niet voort. In 't oosten niets van beteekenis. Aan het Italiaansch front neemt de ge-meenschappelijke aanvalsoperatie het voorgenomen verloop. Tôt hiertoe zijn eenige duizend gevangenen gemeld gs-worden. Uit Fransche bron. PARIJS, 22 Oktober (Officieel) : Avondbericht: In België deed de vijand zich alleen gedurende den dag door zwak artillerievuur opmerken. Onze troepen richtten zich op het veroverde terrein ten noorden van Veldhoek in. Onder de bij den aanval van dezen morgen veroverde oorlogsmateriaal bevonden zich twee veldkanonnen. Aan het Aisne-front vvas de artilleriestrijd in den sektor van Epine de Chevrigny-Paathoon en in het gebied van Cerny heftig. Aan het front van Verdun tamelijk levendige artilleriebedrij-vigheid in het Avocourtwoud en ten noorden van het Chaumebosch. Een onzer ver-kenningen maakte een officier en negen sol-daten tôt gevangenen. Op 21 October werd een duitsch vliegtuig in het luchtgevecht neergeschoten. Zes andere werden gedwon-gen, ontwapend in hunne linies neer te da-len.PARIJS, 23 October. — Officieel: Dezen morge>n te 5 u. 15, na een artillerievoorbe-reiding, welke verscheidene dagen heeft ge-duurd, zijn de Fransche troepen overgegaan tôt een stormloop op machtige Duitsche in-richtingen der streek Allemant en van Malmaison. Op heel het aanvalsfront zijn de Franschen aanzienlijk vooruit gekomen en maakten menigvuldige gevangenen. Ten noord-v»esten van Reims tamelijk levendige bedrijvigheid in den loop van den nacht. Drie overvallen. geleid op de kleine Fransche posten, ten westen van Bermeri-court en ten oosten van La Neuville, hebben geen uitslag gegeven. In Argozme heeft een inval in de Duitsche loopgraven van het Cheppy-bosch de Franschen toegelaten de Duitschers verliezen toe te brengen en ktijgsgevangenen te maken. Op den rechteroever van de Maas heeft de artilleriestrijd een hevig karakter aan-genomen op het einde van den nacht in de streek ten noorden van de hoogte 344. PARUS, 23 Oktober. — (Officieel.) — Avondbericht: Ten noorden van de Aisne ontwikkelde zich de door ons hedfea vrcreg ondernpmene aanval onder uiterst gia-nzen-de voorwaardea. Ondanks regen en mist vie-len onze troepen met bewonderenswaardi-ge aanvaJskracht den vijand aan, die door do beste troepen van Duitschland verde-dàgd en door eene talrijke artillerie onder-steund werd. In den eersten aanstorni na-men onze soldaten de verhoogde lijn van de steenen brug van Fruty en Bohery. Kort daarop viel in het midden het fort Malmaison in onze hand. Ver der aanvallend, dre-von onze troepen na verbitferde geveehten in onwederstaanbare aanvalskracht den vijand van den door onze zware granaten omgewoelde steenen brug van Mont Parnasse terug. De dorpen Allemant en Vau-desson bleven in onze hand, terwijl rechts onze soldaten hunne linie op de Pargny-Fxl-Efin beheerschende hoogte vooruitd-ron-gen. In het midden eiiidelijk ovorvielen onze troepen de frissche reserven van den vijand en bema-chtigden viechtende het doi-p OhaA'ignon, op dit punt heeft ons vooruit-rukken eene diepte van 3,5 kilom. bereikt. De door den vijand op dezen gevechtsdag geledene verliezen zijn betamelijk en ko-m,en deze nabij, die hem door onze artille-rievoorbereiding toegebracht werden. Ondanks het zeer ongunstige weder hebben de viiegers op de kcenste wijze de hen opgelegde opdrachten volbracht, in de-welke zij 50 meter over de linies vlogen. Uit Engelsche bron, LONDEN, 23 October (Officieel) : 's Mor-gens in de vroegte voerden wij ten oosten aanvallen weerskanten der baan Ieperen-Staden uit. Fransche troepen werkten op onzen linker vleugel mede. Er werd "ten deze yerrichting een gunstigen vooruitgang gemeld. LONDEjST, 23 Oktober. — Officieel : Onze troepen voerden heden morgen op het front in de omgeving van Poelkapelle en in ver-binding met de Franschen ten zuid;vn van Houthu 1 sterbosch aeer gevolgrijke kleinere ondernemingen uit. Ten oosten van Poelkapelle vielen batallons van re-gimenten van do Norfolk-Suffolk-Essex en Berkshire alsook de Northumberland-fusiliers op een front van zoowat 2,4 km aan. Zij namen een aan t al' sterk verdedigde gebouwen en sa-menhangend© steunpunten op eenen heuvel ten oosten van het dorp. In den nacht had regen den ga-ond moerassig g,emaakt, wat de samentrekking der troepen vermoeilijk-te. Desondanks bereilrten wij na een wild gevecht, in hetwelke vele Duitschers gedood werden, al onze doeleinden. Onze troepen ten zuidoosten van Poelkapelle drongen dan verder vooruit en namen andere waar-devollo stellingen eenerzijds der linies hun-ner stellingen. Verder ten noorden vielen batallons der Gloucester-, Cheshire- en Lancashire-fulsiliers en _ M anche s ter en Royal Seotts in samenwerking met de Franschen op een 3,2 km. lange front van den speor-weg Ieperen-Staden tôt op een punt ten noorden van Mangelaare aan. De strijd was ernstig, maar toch werden de zuidelijke ver-dedigingen van het Houthulsterwoud en eene verdere reeks versterkte hoeven en sterke punten genomen. De verbondene troepen hebben zich tamelijk vast aan den zuid-- arm van het woud ing-ericht. In den lopp van den morgen deed de vijand eenen ster-ken plaatselijken aanval bij de spoorbaan Ieperen-£taden. Set gelukte hem, op beide zijden der baan het vooruitdringen onzer troepen tôt stilstaan te brengen, dcch was het op aile andere plaatsen niet in staat, onzejj vooruitgang te stremmen. Ongeveer 200 gevangenen werden gemaakt en den vijand zware verliezen toegevoegd. In den nacht overviel de vijand een onzer posten ten zuiden van de Hcarpe. Eenigen onzer mannen worden vermist. LONDEN, 23 Oktober. •— Officieel : Avondbericht: Buiten den vijandelijkan aanval die in het morgendbericht van heden genoemd wordt, ondernam de vijand gistsr avond twee andere tegenaanvallen. In een geval poogden de vijandelijke troepen langs de linie West-Iloosebeke—Poel-kap'olle don wég vooruit te komen, maar werden door onze infanterie met geweer-en machiengeweervuur ontvangen en onder verliezen teruggeslagen. Terwijl de overle-venden zich poogden terug te trekkenj werden zij door ons artillerie-versperringsvuur gevat en hadden andermaal zware verliezen. De tweeds aanval werd onmiddellijk ten Noorden van den spoôrweg Iepexen— Staden in betrekkelijke sterkte ond«rno-men. Ook hier stootten de vijandelijke troepen op ons gew&er- en machiengeweervuur en werden teruggedreven. In den vroegen morgen werd tin andere vijandelijke aanval tegen de stellingen aaa het Houthul-ster bosch, ten Noord-Oosten van Veldhoek volledig teruggeslagen, waarbij gevangenen in onze hand bleven. Een9 weinigo sterkere poging tegen een der door ons genomen hoeven, die gister ten Zuid-Oosten van Poelkapelle plaats had, bleef eveneens zonder uitslag. Tijdens den dag was de artillerie op beide frontzijden ondanks on-gunstig weder werkzaam. LONDEN, 24 Oktober. — Officieel : In do vi-oege nachtelijke uren viel de vijand eenen nieuwen post aan het Zuidelijke deel van het Houthulster-bosch aan en dwong de troepeA» die hem bezet hielden, op korte afstand terug te trekken. Aan het overige deel van het front is onze terreinwinst be-houden en verzekèrd geworden. In den nacht regende het. Hcel het weder is stormachtig en onvast. is Mfej tessia m» ! <u tT!f Ooetèsrïlkscba feroa t..» » ■'» w y «G* M-v. ' J mwW KV» i V Cil WEENEN, 24 Okt. — Op het gansche zuidwestîront nam de gevechtswerkzaam-heid gevoelig toe. Bij Flitsch, Tolmein en op het noordnlijk deel der hoogvlalrte van Bainsizza-Heiligengeist brak Oostenrijksch Hongaarsche en Duitsche infanterie na machtige arfiîJerievèorbereidSiag in dfe Italiaansche linies. Uit Italiaansche bron. ROME, 22 Oktober. — Officieel: In den loop van dan dag van gisteren is de infanterie niet in het geweer geweest. De ge-schutsdag, die langs heel het front op hoog peil blesf. was vooral in de gebieden van Plezzo en Tolmein alsmede bezuiden de Wip-pa-eh van opmerkelijke kracht-, ROME, 24 Oktober (Officieel). — Onze stellingen in het Cadova-gebied werden gisteren oai 1 uur aan de Monte Piano en Misurina door Duitsche-Songaàrsche afdee-lingen sterk aangevallen. Na harde geveehten werd de vijand met zware verliezen teruggeworpen. Esn enkele loopgravensek-tor bleef een tijd lang in zijne handen, maar heden morgen, bij het aanbreken van den dag, werd hij door onze stormtroepen weer-om genomèn. Op het overige front bleef de plaatsclijke gevechtsbedrijvigheid algemeen levendig. Aan het cinde van het Cordevole-dal en aan den mgang van het Padola-dal werden vijandelijke afdèelingen teruggedreven. Aan verscheidene sektors va'î! heè front in de Julische Al peu hield de artilleriestrijd gedurende den dag met sterkte aan. Tlet weder begunstigde de vliegerbedrij-vigheid. Twee vijandelijkfe vliegtuigen werden door een onzer viiegers neergeschoten. Een van hen, een Duitsch vliegtuig, stortte bij Gargage achter onze linies neer, het andere ten noorden van Podlana voor onze stellingen. BMM- Uit Oosteî5riiksche bron. V/EENEN, 24 Okt, — In 't bereik van onze troepen niets nteuws. Uit Eussâsche bron. PETERSBURG, 21 Oktober. — Officieel: Geweervuu-r en patroeljegevechten. ten Westen van het Narotsjmeer stelde de vijand verzoeningspogingsn in het werk. Aan de -uitmonding van de Buzeu in Roemenië hebben wij door ons vuur veirkenners ver-jaagd. In de Oostzee heeft de vijand geen enkele aktie ondernomen. Onze uitkijkpos-ten hebben niets gezien. PETERSBURG, 23 October (Officieel): Op aile fronten geweervuur. Op 21 meldde men geonerlei geveehten. Bij den ingang in den zeeboezem van Riga werden vijandelijke onderzeebooten alsook groote strijdkrachten gezien. Do Duitschers voerden, nadat zij vooreerst met hunne torpedoboten onze kust-troepen beschoten hadden, eene landing op het schiereiland Werder, ten oosten van Moon, uit. Terzelfdertijd naderden bij den ingang in de boezem van Matzal, 12 kilome-ter ten noorden van Werder, schepen, bela-den met paarden, de kust, Twee infanterie- _ afdoslingen wezen onze troepen terug en be-zetten het westelijk deel van het schiereiland. Aan het noordfront zette de vijand om 5 uur 's avonds, zijn maneuver voort en begon zich op een op voorhand gereedge-maakte hoofdstelling in den omtrek van het dorp Lemburg terug te trekken. Onze voor-hoeden vervolgden den terugtrekkenden vijand. Aan het overige front geene verande-ring.) Y est- en Eoemeensch front: Verkenners-bedrijvigheid. In de omgeving van Baltisch verstrooiden onze artillerie de Duitschers die zich met onze troepen poogden te ver-broederen.Kaukasusfront: Niets bijzonders. , il isfiif m m ËÊlm Uil OostenrîiksckQ brom, WEENEN, 24 Okt. — In Albanie zuidelijk van Berat en beiderzijds van den De-volirivier streden onze bewakingstroeipen met uitslag. Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 24 Okt. — Officieel bericht van 23 Oktober. Maeedonisch front : Trots slecht weder en aanhoudenden regen werd de werkzaamheid der ayrtillerie in de namid-dag en gedurende den nacht heftiger. Ten oosten der zee van Presta, in den boog van Cerna en langs den oostelijken oever der Wardar, ten noorden der stad Doiran en het dal der Struma, levendige werkzaamheid der verkénningspatroeljen. Front der Dobroedscha: Gering vuur in don omtrek van Tulcea. ^■sr• A ... .. ï. i Uit Fransche bron. PARUS, 22 Oktober. — Officieel: De vijand ondernam op het Servische front en in de Tschemabogen verscheidene aanvallen, die afgewezen werden. lu Klem-A^ii Uit TgrÈschs bron. KONSTANTINOpEL, 23 Okt. — Offici-eeie berichten van 23 Okt. Da.vlafront : Een op 21 Oktob. met drie bataillons ondernomen vijandelijke aanval mislukte dank aan oezen krachtigen tegenaanval. Langs ào overige fronten gcene wezen-lijks go heurte nie sen. Ils lE5glîtS@rlSg De îaatsta aanvsl op LONDEN, 24 October (Officieel) : Bij den vliegersaanval van vrij dag laatst zijn in het geheel 34 personen gewond en 56 personen gekwetst geworden. OP ZES ie vsrschïrpfs dyikbgefsorfeg Uit Duitsche broE. BERLIJN, 24 Octoi>er. (Officieel) : Nieuwe uitslagen onzer Ubooten in het engelsch Kanaal en in de Noordzee: drie stoomers en twee zeilschepen. De drie middelmatig groote stoomers, die allen geladen waren, werden in den tijd van vier en half uren, door cen U-boot uit drie gedekte convooien ge-schoten. Do twee vernielde zeilschepen waren geladen met mijnhout voor Engeland. De Chef van den Admiracilstaf der Marine. LONDEN 24 October. — Een torpedo-jager is, ten gevolge van eene botsing gezon-Icen. Er werden 2 oficieren en 21 i:.annen gered. De huîpkruiser «Orarna», meteind ton 12.627, is op 10 October getorpedeerd en gezonken. Geen verlies van menschen-levens.EOPENHAGEN, 24 October. — Het deensch ministerie van buitenlandsche za-keh deelt mede: Twee dcensche stoomers zijn op 21 October op eene mijn geloopen en gezonken. Do stoomer «Flj-nderborg», op ballast %ran Denemarken naar Engeland va-rend, en de stoomer «Anglodane», die met kolen van Engeland naar Noorwegen ging, zijn vernield. Met uitzondering voor een stoker van 't laatste schip zijn al de man-fcchappen in Lerwich aan land gezet. «Ber-lingslc Tidende» meldt uit. Biergen dat de _ noorweegsche stoomer «Racsos)>, die met graan geladen was voor het belgisch hulp-comiteit, bij zwaren storm ten noorden dezer stad op grond geloopen en dan gezonken is. Een man der bezetting is omgekomen. ■-t' • » • .. _ m _ _ ■« Uit Eussische bron. PETERSBURG, 21 Oldober. (Officieel): Do admiraalstaf meldt op 19 Oktober: De geheele toestand in het gebied van het Oost-zeei-eiland is don volgende : De eilanden Oesel- en Moon zijn volledig in 't bezitvan den vijand gekomen. Op het eiland Dagô heeft zich geene bijzondere gevechtshande-ling voorgedaau, daar de militaire verrieh-tingen hier in 't algemeen door de plaatse-lijke topografische verhoudenissen verhin-derd worden, vooral door het moerassige en onbegangbare der straten, Buitendien heeft de CTvakko bezetting van het eiland slechts eene beperkte taak, namelijk de bediening der kustbatterijen. Niettemin is do daad onzer marioebatterij in de omgeving van Hachony aan de noordelijke spits van 't eiland te melden, die door het omdraaien harer kustkanonnen en door het vuur een vooruitdringen van den vijand verhinderde. Tengevolge van den toestand der zaken aan den Moonsund werd het noodzakelijk bevon. den, het steunpunt onzer in dit gebied ver-dedigende zeestrijdkraehten naar den ingang van den Finschen zeeboezem te ver-plaiptsen, og eene ze^çere plaats, terwijl aan de oude bazis slechts oenheden ter verbin-ding en ter waarneming belast werd. Ecd in de Baltîsche zee toegestuurden En-gclschen onderzeeboot begeleidde tijdens de verrichting van den vijand in den Biga-schen zeeboezem eenen uit vier groote slag-schepen van do Markaraf-klas, uit kruiser» en vole torpedobooten b"staande vijandelijke eskader. Do Engelsche onderzeeboot stuurde onmiddellijk twee torpédos op het aan de spits varende grooto slagschip af ; hij werd heftig beschoten en door water-vliegtuigen beworpen, zoodat hij moest, dui-ken, zonder den uitslag der afgevuurdo tor-pedos te kunnen va^tstellen, maar duide-lijk werd do ontploffing van _ een torpédo gehoord. Nadat :t een tijd onder water ge-varen had en dan weerom bovenkwam, be-merkto de onderzeeboot rookwolken en groote transpertschepen, van torpedobooten geleid, die op den onderzeeboot toevaarden. Dezo viel den vijand opnieuw aan en deed een vijandelijk transportsehip door eeD gs- . lukkigen torpedotreffer zinken. De Parijsche Konferentie Het Ritssîsch program PETEPuSBURV, 24 Okt. — Over de dooir . den Arbeiders- en Soldatenraad aan den ) vertegenwoordiger op de Parijsche konfe-. rontie Shobelew gegeven aanwijzingen, woixlt in 't ministerie van buitenlandsche ; zaken betoogd, dat de aanwijzingien voor de leden cler Russisclio afvaardiging voor de ' konferentie geen bindend karakter hebben. 1 Het ministerie is van inzicht, dat aile le- ' den der afvaardiging vooral vertegenwoor-digers der voorloopige regeering zullen zijn. De regeering heeft de programma's en doo-, len der konferentie en bijzonderlijk een' programma besprokea, dat hare vertegen-' woordigers te Parijs zullen voorlegçen, waarbij zij zich enkel en alleen door de be--langen van Rusland heeft laten leiden. De, samenstelling der afvaardiging van den Ar-beidei's- en Soldatenraad is nog niet geksnd. Na ontvangst der aanwijzingen hebben de Russische cliplomatische vertegen woordigers het egnzijdig karakter ervan vastgestield en; erop gewezen dat men in hen veel van de plichten van E u si and en van die der Ver-' bondensn spreekt, maar geen woora van de lichten van Duitschland en Ooatenrijk-; Hongarije, zoodat de aanwijzingen met gtil-zwijgen over de politieke regeeringsvorm van het Duitsch Polen en der Tsgchische landen evenals der Sla^vische gebieden van Oosten-rijk heen stapt. fîsî SîogMoéscIi maniîest DEN Hx\AG, 23 Okt. — Volgens «Frankfurter Zoitung» deelde Troelstra mede dat het manifest van het Stockkolmsch komiteit, dat in «Lo Socialiste Belge» verschenen is, niet het officieele opstel en de definitieve tekst van het komiteit is. Het manifest zal, in vier talen tegelijkertijd gepubliceerd worden. In hot Buitenland Igi Os nssrtfsrhelc^îartijQn en ds Kssner-kfîals. — Ket osjniaken van in- j paaSd ps'ograir£5na Nu dat zoowel de keizer als dr. Michaelis van hunne reis in Rusland teruggekeerd zijn zal de beslissing omtrent de kansoliers crisis zeker niet lang meer op zich laten wachten. De hecr Michaelis is in elk geval na als voor van gcdacht dat er geene enke-j lo reden voorhanden is om zijn ambt neer} te leggen. De meerderheidspa-rtijen en de ' nationaalliberalen echter zijn van een an-1 der gedacht geworden nu al de pijnlijke > voorvallen van d'en laatsten tijd -en men■ neemt aan dat ook de laatste beslissende' aanleg zioh bij deze opvatting zal aa-nslra-, ten. Afgezien van de persoonlijke, kwestie^ staat toch het opraakan van esn bspaald programma, waaromtrent de nisujve kanse-lier verplichtingen zal moeten aannemen, als brandpunt der interfractioneele bespre-' king op den voorgrond. Men is dan ook aan het overwegen of men, langs tôt nog toe ongekende wegen, geschikte personen zal voorstellen aan den monark, personen waarvan wij de namen nog niet mogen noemen, aangezien er voorloopig nog geene ' bssluiten daaromtrent genomen werden. Tegenover de door Erzberger en Strese-mann op d'en voorgrond gedreven kandida-; tuur van vorst von Biilow verklaren zich1 de sociaaldemokratie, de voorudtstrevende volkspartij, en een aanzienlijk deel der cen-] triimpartij en ook verscheidene nationaal-.; liberalen. Overigens denken de meerder-,. heidspartijen er op geene manier aan om; het grondwettelijk recht van den monark in iéts te bsperken. Het kiezen van den ge- j schikten persoôn moet volgens hen voorbs-houden biijven voor het staatsQpperhoofd, ! want ook in de andere landen, die volgens 't Tiarlementair "stelseî geregeierd worden, ; is dat, zooals men we'yt, het geval. Daar-.j entegexi golôovon toch de meerdei-hteidspar, ! tijen dat zij den nieuw ' gevonden man vatf j d'en dag zullen kunnen dwingen t«t het aan-J nemen van bepaalde, hoogere doeleinden inj de voor de dsttr staand'e binnenlandsche' aangelègenhèden, dat zij hem zullen kun-'i nea dwingen tôt h$t in het leren roepeo van vcel gezonder en vaster algemeene toe- ' standen, waardoor nieuwe gevaarlijke crîs^' sissen iu de eensgez-indheid van regeering;,' en Parlement voor een bepaalden tijd bs-! ter z ou den kunnen yermcfden worden. Os Kijkskansel?w 5îï] cîen Keïzer Officieel wordt dedegedeeld : De keizer hoorde gisteren do verslagen van den Rijkskanselier, van den chef van het militair kabinet en het verslag van den generalen staf. De meerderheidspartijen en de nationaalliberalen zetten. gisteren de interfraktionee-le besprekingen voort. lia §,©sf©l8£'ljk De ondeÉîiand&lingen van v. kiilhmatm BUDAPEST, 22 Oktober. — Staates&kre-taris von Kûhlmann uitte hier tegenover politieke persoonlijkheden zijne volste bevre-diging over de ervaringen welke hij in Kon-stan.tinooel en Sofia opgedaan heeft. ISJsj é

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes