Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen

602354 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Juli. Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gh9b56dv6k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Goedgekeurd door de Cénsaur. Nr loi3 - 14-7-18. G. z. J.-C. VRIENDENGROET A AN OOSTACKER'S OUD-LEERLINGEN Oorlogsreeks 3e jaar Nr7 (31) Geestdrift « De toekomst behoort aan de jeugd » zegt het spreekwoord ; en in de liturgische zangen van de kerk wordt er gesproken over « eeuwige jeugd. » Wij staan allen vôôr de toekomst; wij raoeten de toekomst ver-overen ; wij moeten als overwinnaars de toekomst naar onze idea-len inrichten, of als slaven meegesleurd worden door de tijdsom-standigheden. Om te gelukken moeten we de jeugd, onze jeugd, bezitten en bewaren. We moeten jong zijn, jong blijven in eeuwige jeugd. Jong zijn wil niet zeggen : amper een twintig levenslenten tellen en zijn bloed voelen gisten en schuimen in de aderen. Jong zijn wil zeggen: ongerept bewaren de blijde hoop die, aan 't geloof ontstoken, opflikkert in vlam van reine liefde. Jong zijn beteekent : levend en forsch houden zijn edele idealen, die heilige vlammen welke de ziel omhoogvoeren op de vieugelen van den geestdrift. De geestdrift, ziedaar de ware factor van de jeugd, de toetssteen van al wat jong en schoon is ; geestdrift voor het ware, geestdrift voor het schoone, geestdrift voor het a;oede, geestdrift voor God. Herinnert ge u nog de eerste dagen van dezen oorlog? Herin-nert ge u nog hoe dan uw harten triiden van heiligen iever, hoe tranen van begeestering in uw ooge i welden? Hoe ge vroolijk staptet langs de stoffige banen, uitbaadig, dorstend naar toewij-ding, opoffering, grootsche daden? Of zoo ge u dit niet meer herinnerea kunt, beproeft eens u in te beelden wat ge zoudt voelen, moest ge triomfantelijk mogen vooruitrukken in 't veroverde België, in zegemarsch langs Gent en Brussel naar Luik. We kunnen ons dat h'aast niet inbeelden zon-der te weenen van vreugde.Daî gevo^len,zoo machtig en grootsch: dat is geestdrift.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Oostakker van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie