Vrij België

1340 0
01 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 September. Vrij België. Geraadpleegd op 27 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x05x63c29t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONDER LEIDINQ VAN FRAN3 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË ....... 0.20 ir. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. „Vrij België" jarig. „Vrij België" is in het licht gegeven met de hoop,, dat het spoedig zou mogen verdwij-nen, maar met den wil om te volharden, zoo-lang wij zou den genood'zaakt zijn te leven in ballingschap. Dit verlangen en deze wil be-staan onverminderd, bij het ingaan van onzen tweeden jaargang. Bij den oudejaarsavond van ons blad heb-ben wij natuurlijk een overzicht gehouden van den afgeloopen weg, en wij voelen ons dank-baar gestemd om de bereikte uitslagen. De 53 nummers, welke vôor ons liggen, nemen, naar wij zonder ijdelheid meenen te mogen getuigen, een voordeelige plaats- in onder het Belgische krantenwerk van dezen oorlog. In dit opzicht hebben wij een dubbelen maat-staf, die niet bedriegt: den stijgenden bijval, dien wij onder de intellectueele Vlamingen hebben gevonden en de bijzondere belangstel-l'ing, welke de buitenlandsche, vooral de Ne-derlandsche pers aan onzen wekelijkschen arbeid heeft gewijd. En wij vleien ons met het vooruitzicht dat, wanneer België zal zijn ontruimd, en onze landgenooten uit het bezet gebied wederotn oog en oor naar het vrije ' aderlandsch en Vlaamsche wooid zullen mogen openen, hët dan reeds oude „Vrij België" door velen nog der kennismaking waard zal worden geoordeeld. Na afloop van dit eerste jaar hebben wij de richting van onze oorlogspolitiek niet op-nieuw te bepalen. Zij ligt voldoende duide-lijk aangegeven in 'het verschenen deel. En ofschoon de journalistieke ontwikkeling van een staatkundig program geen systemati-sche uiteenzetting duldt, maar de slingeringen moet meemaken van de daggebeurtenissen zelf, welke op ordelooze wijze de problemen te voorschijn roepen, hopen wij den indruk reeds te hebben gewettigd, dat Wij niet als dronkemans in de politiek zijn gegaan, maar langs vaste lijnen onze gedachten voortbewe-gen.Wij kunnen in de gerezen vraagstukken vooral twee reeksen onderscheiden: de alge-meen Belgische en de specifiek Vlaamsche reeks. Wij hebben getoond1, dat wij zonder inwendige tweespalt zoowel aan de Belgische aïs aan de Vlaamsche zaak onze volste aan-hankelijkheid hebben bewaard en betuigd; de behoefte om beide belangen in 'harmonie te houden was ons steeds de 'beste toetssteen of de door ons gekozen oplossing gezond was, ■daar een Belgische staatkunde, welke ons A^laamsch leven bedreigt, niet oprecht na-tionaal en een Vlaamsche politiek, welke het Belgische vaderland in gevaar brengt, voor het gemoed van ons volk onaannemelijk en met onze burgerplichten onvereenigbaar is. In verband met onze Belgische staatkunde hebben wij vooral onze aandacht te wijden gehad aan drie hoofdproblemen: de toetreding tôt het verdrag van Londen, het annexionis-me en den economischen oorlog. Wij kunnen natuurlijk niet nagaan in hoeverre onze uiteenzettingen belangstelling vin-den in onze regeeringskringen, maar het stemt tôt ingenomenheid, dat de re-geering voor de twee eerste punten een politiek heeft gevolgd zooals wij ze wensch-ten, en zonder ons betreffende het derde punt ç eenige gewaagde uitspraak te veroorloven mogen wij zeggen, dat er vooralsnog niets gedaan is, dat noodzakelijk in strijd staat met de door ons verdedigde opvattingen. In het Vlaamsche vraagstuk hebben wij ons \ van den beginne af laten leiden door de vol-gende bedoelingen: aan de verdenking geer e voedsel geven, elken aanval afslaan, hel - Vlaamsche zelfbesef wakkér houden en 't uit- - zicht op de toekomst openen. Wij hebben fi geen nieuwe problemen gesteld, omdat deze nu alleen kunnen dienen om de heillooze ver- n Het Stadhuis te Brussel. warring, welke in sommige Vlaamsche krin-gen heerscht ruimer veld te geven. Wij zijn echter soms gedwongen geworden om bij en-kele gevallen positie te nemen tegenover vroegere strijdgenooten. Persoonlijke over-wegingen hebben daarbij nooit een woord meegesproken, en wanneer betere tijden zullen aanbreken, zal ook blijken dat wij in het belang der eendracht gemakkelijk elken wre- • vel op zij kunner stellen Maar wij voelen on': î verplicht de zuiverheid van onze beginselei t boven elke verdenking te houden, willen wi - hun krac'ht ten goede niet voortijdig verzwak i ken en de toekomst niet opofferen. : Wij zouden echter op geen zoo ernstig re sultaat als het bereikte mogen bogen, indier wij niet waren bijgestaan door een staf van medewerkers zooals de beste bladen ons kunnen benijden. Belangloos hebben zij ons het beste van hun krachten geschonken, en allen zijn ons trouw gebleven. Zij mogen allen zonder onderscheid den in-nigen dank van „Vrij België" ontvangen en verzekerd wezen dat hun gewaardeerde bij-stand ook voor den tweeden jaargang erken- s telijk zal aanvaard worden. n Zal ook deze tweede jaargang volledig j worden? Het lijkt ons niet waarschijnlijk. De - victorie, welke zoo lang tusschen beide leger-machten in scheen te willen zweven heeft zich - Mu voor aller oogen zichtbaar boven onze le-i gers geplaatst, en de toetreding van Roeme- nië tôt het groote bondgenootschap verleven-digt de hoop op een spoedig en zegerijk ein-de. Wij beginnen ons vijfde kwartaal onder deze heerlijke vooruitzichten en roepen onze lezers en medewerkers in opgewekte stem-ming voor: leve onze Koning, leve België, leve Vlaanderen. FRANS VAN CAUWELAERT. JULIUS HOSTE Jr. I No. 54. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. Dit Nummer bestaat uit 16 Bladzijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes