Vrij België

1323 0
12 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Oktober. Vrij België. Geraadpleegd op 22 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4mf5c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND.......V. . . 10 cent. ENGELAND ,$�&......... 2 pence. FRANKRIJK en BELOI�i*^' . . �* 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. 1 ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND La . . . . !V . . . / 1.25 ENGELAND . . . . . g^T. 2 sh. 6 -. 3.�fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Vlaanderen in Vrij Belgi�. i. In de hopelooze verwarring, die in steeds toenemende mate de geesten der menschheid vertroebelt, � zoodat elk pogen om in 'n zui- ver oordeel de gebeurtenissen naar hunne waarde te schatten, haast tot onvruchtbaar- heid is gedoemd ontstaat eene geheele verzameling misverstanden, die in de scherp- te hunner tegenstellingen, de conflicten tus- schen individuen en volkeren onderling, noo- deloos verscherpen en de klove der scheiding steeds breeder maken. Een onoverkomelijk wantrouwen heeft zich van de meesten mees- ter gemaakt, waarbij elke uiting van den tegenstander op een onverzettelijken onwil en een moedwillig niet-willen en ni�t-kunnen begrijpen stuit. * Toch doet zich nu, meer dan ooit, een .dringende behoefte aan klaarheid' en duide- lijkheid gevoelen. Van een romantisch lyris- me en een geprikkelde opgewondenheid heeft de menschheid meer d�n genoeg; het is niet langer^ voldoende schoon-klinkende leuzen uit te denken om duizenden mannen in 'clefi dood te jagen. Elkeen wil weten waarvoor hij sterft of z'n leven althans veil heeft.Mooie woorden en schitterende redevoeringen heb- ben afgedaan. In aller harten is het groote verlangen naar waarheid ontwaakt. In deze beschouwingen zullen wij trachten het Vlaamsche vraagstuk nogmaals te belich- ten met die hoogere onpartijdigheid, die elke principieele uiteenzetting voor zich eischt. Waar het om de vrijheid, om het leven zelf van een gansch' volk gaat, daar" mag men van zijne woordvoerders ten minste verwachten dat zij de noodige bedaardheid en kakrate zullen bewaren om verder te zien dan het oogenblik. Het Belgische vraagstuk is ongetwijfeld het belangrijkste probleem dat zich aan de oorlogvoerenden voordoet. Waar, v��r en- kele maanden nog, het lot van ons land meer dan ongewis leek, daar hebben de jongste verklaringen �n van de Entente en van de Centrale Rijken den toestand scherp belicht. Duidelijk is daarbij op den voorgrond ge- treden dat Belgi� een geheel bizondere po- sitie inneemt, die met geen der andere strij- dende naties kan vergeleken worden. Ook hebben de verschillende verklaringen der socialisten te Stockholm, de vredesbemoei�n- gen van den Paus en de uitingen van de wereld-demokratie het Belgisch vraagstuk zoo scherp gesteld, dat slechts nog ��n en- kele oplossing mogelijk blijkt, en�wat meer is � dat/alleen die oplossing kan worden aanvaard, alvorens er verder over vrede zal worden gepraat. Wij staan daarbij voor het merkwaardige feit, � eenig in de geschie- denis � dat van de bezettende macht, als conditio sine qua non, wordt ge�ischt deze oplossing te onderschrijven en men van haar dientengevolge eene afdoende verklaring in dien zin verlangt. Niet op de vredesonder- handelingen zal Duitschland over Belgi�'s lot kunnen onderhandelen; neen, nog v��r de diplomaten samen zullen komert om het nieuwe Europa te scheppen, zal onze toe- komst verzekerd moeten zijn. De oplossing, welke als de eenig mogelij- ke wordt aanvaard is de onvoorwaardelijke onafhankelijkheid van ons land, met schade- loosstelling. Duitschland moge nog aarzelen zich aldus uit te spreken: het kan evenwel enkel nog een ukstel zijn; afstel in geen geval. Dit is dus de werkelijkheid, die worden zal. Hef belangrijke hierin is hoe het Vlaam- sche volk tegenover dien toestand staat. Want daar ligt de grondslag, waarop wij met uitsluiting van alle waarschijnlijke mo- gelijkheden, de Vlaamsche beweging "moeten steunen. In het begrip: een onvoorwaardelijk vrij Belgi�, ligt allereerst een onvoorwaardelijke veroordeeling van de aktivistische politiek besloten. Wat zal er inderdaad van heel het aktivistische -gebouw overblijven, zoo Duitschland deze onvoorwaardelijkheid zal erkennen of ten slotte, goedschiks of kwaad- schiks, zal moeten erkennen? Want wij moe- ten niet uit het oog verliezen dat deze voor- waarde de eerste stap is, die gezet zal moe- ten, worden voor het bereiken van het eind- doel: den vrede. Aan een 'beslissende over- winning van Duitschland kan niemand meer gelooven; hoogstens zal deze strijd onbeslist blijven,Azoo men er in slaagt binnen niet te langeg tijd tot een vergelijk te komen. Duitschland'zal zoodoende zijn wil niet kun- nen opleggen, als overwinnaar aan den over- wonnene. Komt het niet tot een vergelijk � waarbij Belgi�'s lot op voorhand is bepaald � dan zal de strijd aanduren en niet eindigen voor- aleer Duitschland tot verstandiger overtui- ging zal zijn gekomen. Het is een Belgisch belang, evenzeer als een wereld-belang, dat de vrede op duurzamen grondslag worde gebouwd. Men moge het nu te Berlijn z��, nog niet inzien � officieel althans niet � de feiten zullen het met hun onwrikbare lo- gika komen staven. De tijden zijn voorbij dat �militaire" waarborgen meer zijn dan de vrijheid- van een volk. Het nieuwe Europa zal zich niet, als in het verleden, op een toe- komstigen strijd mogen Voorbereiden. Daar- om zullen de vrijheid en het recht in de eerste plaats bij de vredesonderhandelingen moe- ten fielden; niet het geknoei van diplomaten, die slechts voor de oogen der wereld' alleen als tegenstanders tegenover elkaar staan; in feite echter het onderling volkomen eens zijn om in te palmen wat ze krijgen kunnen, ten koste der kleine naties.Wie zwak was, heeft tot hiertoe steeds ongelijk gehad. Het is dan ook meer dan tijd, dat hierin verandering kome en de toekomst eindelijk een gelukki- ger menschheid zal aanschouwen. Er ligt bovendien in den eisch der on- voorwaardelijke onafhankelijkheid van Bel- gi� en hare erkenning door Duitschland, niets van een onrechtmatige aanspraak. Zelfs indien Duitschland er in gelukt ware een be- slissende overwinning te behalen, dan nog zou het ongeschonden recht het geboden heb- ben de belofte van den Rijkskanselier op 4 Augustus 1914, ten aanzien van heel het Duitsche volk en van heel de wereld afge- legd, gestand te doen. Belgi� vrij! Andere dringende vraagstuk- ken zullen de vredesbesprekingen tot een be- vredigende en rechtvaardige oplossing moe- ten brengen. Maar in het Belgisch vraagstuk gelden geen bijkomstige kwesties. Belgi� zal dus worden wat het v��r den oorlog was: onaf- hankelijk tegenover elk denkbare mogend- heid, naar de formuleering van de Pauselijke vredesnota. De Duitsche beweringen van gen zijner onzijdigheid hebben reeds lang uitgediend. Het werk van Waxweiler o.a. heeft de ongeschonden trouw van Belgi� ten duidelijkste bewezen. Of Belgi� na den oorlog opnieuw een verplichte neutraliteit zal worden opgelegd, kan aan den kern van ons betoog geen ver- andering brengen. Hoe ook Belgi�'s status zal zijn: voorop staat de bepaling van zijn afzijdige onafhankelijkheid; dus met.uitslui- ting van elke eenzijdige politiek. Wij hebben er aan gehouden een en ander eenigszins uitvoerig uiteen te zetten. Dit slechts om des te doeltreffender het besluit te kunnen trekken. Reeds hooger wezen wij er, terloops, op welke consequentie er uit voortspruit ten aanzien van het aktivisme. Wat onderscheidt inderdaad deze beweging? Zeker niet het doel waarover alle Vlamingen het eens zijn. Maar het is er mede gesteld als met het doel van alle oorlogvoerenden, die allen den vrede willen, maar toch het middel hebben gevon- den elkander .dood te slaan! Niet het doel scheidt_L�^e:�nirldgl-n. >f->.ar wat baat de-j ze prinrfpreere overt ens Lemming, ,zoo eciil der richtingen verkeerd loopt en in een moe- ras versukkelt? Want een moeras, waarin men hopeloos verdrinkt, is inderdaad het aktivisme. Steunend op de tijdelijke macht van den bezetter, en op die macht alleen, is het akti- visme er in gelukt enkele hervormingen door te drijven, die z.g. het Vlaamsche volk zijn Vlaamsen recht moeten verzekeren. Daarbij moest bij de aktivisten h�ttben voor- gestaan ofwel een .blijvend overwicht van Duitschland in de Belgische innerlijke toe- standen, ofwel de bevestiging der Duitsche maatregelen- en dit in het vredesverdrag. Door het principe van Belgi�'s onvoorwaar- delijke onafhankelijkheid- vervallen beide verwachtingen. Een �onvoorwaardelijkheid" met �voorwaarden"; hoe zou zulks te rijmen zijn? Waarvoor heeft het aktivisme dan geij- verd? Voor minder dan niets, daar het tus- schen de Vlamingen onderling verdeeldheid heeft gestrooid, waar het er zoo op aan kwam de eenheid te bewaren. Duitschland zal Bel- gi� moeten loslaten, zonder de bevestiging van welken maatregel ook. Dit is de naakte waarheid. Aan onszelf zal het overgelaten worden ons eigen leven in te richten. Op de Vlamin- gen rustte in oorlogstijd de plicht het Vlaam- sche besef wakker te roepen, zoodat geheel Vlaanderen bij den vrede als ��n man bereid hadde gestaan in het vrije Belgi� ook het vrije Vlaanderen te verwezenlijken. Dit in het kader van de politiek der werkelijkheid, die slechts bouwen kon op een 'breed begrij- pen en een helder inzicht.Zoo van Belgi� een alzjjdig vrijblijven van welken invloed ook, wordt ge�ischt � naar de beteekenis van zijn onafhankelijkheid �, met des te meer reden mag men het van Vlaanderen eischen. Daarenboven heeft het aktivisme niets ver- wezenlijkt, en zal heel de opzet der onderne- ming ten doode opgeschreven 'zijn, zoohaast de laatste Duitsche soldaat ons grondgebied zal hebben verlaten. De Vlamingen hadden Vlaanderen moeten bereid maken voor zijn groote taak. Zij had- den Belgi� dienen te helpen in zijn trouw aan zijne bestemming, in plaats van bij den Belgi�'s ontrouw aan den geest der bepalin-1 vijand hun heil te zoeken. En hierbij gold voorzeker niet te zwijgen of blindelings de regeering achterna te loopen. Maar er is wel eenig verschil tusschen het aankweeken en aanmoedigen van VJaamsch zelfbesef en het verwezenlijken van Vlaamsche taalmaatrege- len met behulp van den overweldiger, dit door verloochening van het principe zelf on- zer vrije lotsbestemming, tegenover wie ook. De Vlaamsche beweging ging nooit tegen Belgi�, maar tegen de franskiljons, en zoo wij tegen de regeering hebben geschreven, dan is het niet geweest omdat zij een Bel- gische regeering was.maar omdat Vlaamsch- haters haar van haar verplichtingen tegen- over Vlaanderen, ja tegenover Belgi�, poog- den af te brengen. Dit was dan geen �akti- visme", hetwelk slechts beteekenis heeft in den zin van Duitsche medewerking. Alleen onze bezorgdheid voor Belgi�'s onafhanke- lijke houding kon ons aanzetten met klem te spreken en ook voor Vlaanderen recht te vragen, geheel in de lijn der hooge roeping van Belgi�'s toekomst. Dit standpunt heeft �Vrij Belgi�" van af den eersten das? ingenomen: dat d-e feiten dit inzicht komen �befcaciiligcn san ons Siec�ii-3. tot volhouden en vertrouwen aanzetten. In een volgend artikel zullen wij nader op enkele bijzonderheden ingaan en daar- door bewijzen dat Vlaanderens leven, door rekening te houden met de werkelijkheid, zijn geheele bestemming kan erlangen. * GABRIEL OPDEBEEK. t FIERHEID. Ik houd van torens, die omhooge klimmen, en gaan zoo kreten van een fiere volk, die stralen als een zon aan westerkimme, en als een krone drage' een gouden wolk. Ik houd van torens, als een roode toortse, er brandend als een schoon en vrij gedacht, zij groeiden uit de volk'ren en hun koortsen, en staan geritst, zoo'n schildwacht in den nacht. Ik zie hun schaduw gansche streken meten, en schaduw merken op de breedste zee. Zij schijnen 't worden van dees aard te weten, en kennen al de feesten en elk wee. Zij spreken met de boomen en de velden, met de oude huizen, die hun vrienden zijn, en luistren op 't verhaal, dat reeds vertelden zoovele steden door der eeuwen-lijp. Zij staan als glorie van verzwonden tijden, en dragen moedig gansch hun volk zijn rouw, hun fiere kop begrijpt het groote lijden, waarmee gebeurt het leven en zijn bouw. Zij zijn met Vlaandrens groote macht geboren, en hebben al de moorden zwijgend aangezieh, en rijke vorsten aan hun voeten hooren de rechten zweren, als mocht 't volk gebi�n. Toen viel die macht ; � de torens bleven sterker en grooter staxen op de weerloosheid. Het land gewerd den ongekenden werker, die, voor de latere eeuwen, roem bereid. Zoo kwam de rust, en zoete stille jaren. De menschen leefden traag, met kalmen wil. Zij wonnen geld,- en wisten geld te sparen___ En de oorlog kwam, met tuur en bloed-geril. En weer de torens grooter en verheven, geboden fierheid aan het lijdend volk. � Bedrukt, doch niet verdrukt ze bleven, en staarden heilig .schier in 't vlam-gekolk. O 'k houd van torens, die omhooge klimmen, en hooger stijgen dan de wereld-smart, die 'stralen als een zon aan westerkimme en zwijgend groot zijn, om hun bloedend hart. Zij gloeien als een vrije, roode toortse, en stijgen als een nooit-vernield gedacht, dat woest is als een volk en als zijn koortsen, * en hoog van fierheid is, en schoon van macht. 'k Houd van torens, die steeds hooger klimmen 1 Korp. DAAN F. BOENS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes