Vrij België

368341 0
01 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 December. Vrij België. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/833mw29361/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dit Nummer bestaat uit 16 Bladzijden. No. 67. VRIJDAG 1 DECEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. VFiL onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND.......f ... 10 cent. ENGELAND g�, -......... 2 pence.' FRANKRIJK en BELGI� . ,M . . � � 0.2Q fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND .... � ..... . �1.� ENGELAND � � S.........2 sh. FRANKRIJK en BELGI� . . . m . . . 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Uit Zuid-Amerika terug. In dm loop der week teruggekeerd, wensch ik een vluchtig overzicht te geven - van het onthaal, dat wij genoten hebhen in Brazili�, in Uruguay en in Argentini�. Na twaalf dagen zeereis aan boord van een Bngejsch schip, landden w.j �n den vroegen- morgen te Rio de Janeiro. D� natuurschoonheid van de baai van R'ih is niet te beschrijven! Welke kleuren, welke pracht van bloem en! Een paradijs! Een delegatie van Belgen, geallieerden en lenen -.yan de Kamer kwam. ons wel- kom heeten aan boord. Dadelijk werden wij overstroomd met journalisten, fotogra- fen en nieuwsgierigen, en denzelfden dag verschenen artikels en foto'e in al de bla- den �ver de Belgische zending. Wij ' wer- den, gulhartig ontvangen in de �Ligue des Alli�e" in den, �Cercle Fran�ais" en-in da Belgische maatschappijen;. Gedurende de drie weken,, die wij daar verbleven, ontvingen wij eiken dag en elk uur sympathiebetui- gingen voor ons Vaderland. Voordrachten werden ingericht, ontvangsten in Kamer en Senaat, . bij volksvertegeinwoorldigers, bij Ruy Barbosa, den grooten man van Bra- zili�, een wonderbaren redenaar en ik blijf nog steeds onder den dankbaren indruk van de toegenegenheid die uit ve'e huizen voor de Belgische zaak ons toestraalde. Wij werden met een wezenlijke vreugde ontvangen door de ministers en door den v�orziitter der Republiek en ik mag zon- der overdrij(ven ' verklaren, dat iedereen in � Brazili� in onze smart deelt en middelen zoekt om deze te lenigen. Wijl onJvingJen hetzelfde onthaal te St. Paolo en elders. Een enkel staaltje. Ter- wijl te Rio, fer eere van Belgi�^ een ver- tooning werd -gegeven in een prachtige tooneelzaal, hielden wij te St. Paolo in den gemeanteschouwburg een voordracht. Ter nauwernood was de vergadering door de pers aangekondigd of � de ontvangsten stegen tot de som van S0IDO (aeht duizend) frank voor de lijdende Belgen. En m�t welke vreugde konden wij hier en ook el-' ders vaststellen in Welke groote maat onze nijverheid en onze handel hier door Bel- gen vertegenwoordigd waren! En hoe ge- lukkig waren wij ook te vernemen da* tal- rijke Belgen op den. eersten oproep Bra- zili�* verlaten hadden, om op eigen kosten de reis te ondernemen naar Europa en�lin plicht a's burger ta gaan vervullen. In een der zalen van een Belgisch ge- nootschap bewaar' men ook de portre tan der leden, die vroeger Brazi i� bewoon- den en die voor 't vaderland gestorven zijn! Hter bracht men ons ook in de groote handelshuizen en banken. Wij brachten bezoeken aan Koffieplantages en verkoel- plaats em voor geslacht vee. Wij ontmoet- ten bijna overal ingenieurs, die hun stu- di�n gedaan hadden te Gent en te Luik en die melt bewondering spraken over ons hel- denvolk. Alles wat ik kan, alles wat ik hier heb laten opbouwen, zei mij een hun- ner, is aan Belgi� te danken, dat ver- geet ik nooit en dat weten ook mijn leer- lingen in de Hoogeschool alhier, die het land zullen gr�oter maken,- dank zij uwe wetenschap. Van St. Paolo vertrokken wij per spoor door verschillende Staten naar Montevideo. Hier ook werden de vertegenwoordigers van het gemartelde Belgi� gulhartig ont- vangen. Het ministerie had op onze komst gewacht om met onzen minister en in onze tegenwoordigheid een trakta'at met Belgi� te onderteekenen. Kon het vriendelijker? Een traktaat, tusschen Uruquay en Belgi� ten bezoeken aan grootje fabrieken, aan Belgische en Argentijnsche handelshuizen- Men bracht ons in de .groote �Estancias" voor veeteelt, hoeven van 350.000 hectaren waarin 100.000 schapen zijn 30j500 koeien en 3000 paarden! Toen kwa- men wij ook -in de groote slachthuizen en verkoerplaatsen. Argentini� is de voorraad- kamer van de gansch'� wereld, zei ons een der groote bankiers. Ik moet ook niet ver- melden hoe groot hier de bijval was in de vergaderingen. Overal de grootste sym- pathie en het grootste medelijden voor Bel- gi�. In belangrijke middens is mij meer dan eens gezegd geweest: �Hoe kunnen wij u helpen, wat kunnen wij voor u doen? Gij zijt arm, wij hebben hier. over- vloed en wij zullen u helpen. Dat weten die menschen daar diep, dat kwam hun uit het hart. Er bestaat in Buenos-Aires een Belgische organisatie, die elke maand groote sommen verzamelt voor de onge- Tentoonstelling in Zeeuwsch-Vlaanderen. (Zie blz. 9.) in oorlogstijd, in een oogenbl�k dat er slechts een klein brokje van ons vroeger Belgi� overblijft! In het ministerie zielf werd dien dag een kleine lunch ingericht, de minister van Buitenlandsche Zaken dronk op Belgi�'s Heil en een fotograaf nam een opname van 't broederf eest! Wij kwamen eindelijk in Argentini�- Een Belgische delegatie met den minister aan het hoofd, kwam oms afhalen aan het spoor. Den dag zelf van onze aankomst ont- vingen wij het bezoek van overheden en van een aantal belangrijke personen rit Buenos-Aires. 's Avonds lag onze kamer vol boeken over Belgi� en tal van uit- npodigingen en ingangskaarten voor socr.e- teifcen en clubs. Drie weken 'lang stonden hier voor ons alle deuren open. Wij brach- lukkige Belgen. Ik zal u later meer over dit alles vertellen. Thans wilde1 ik slechts in een eerste vlug overzicht aantoonen hoe Belgi� bemind en geacht wordt in Zuid- Amerika. Men heeft ons op de hoogte ge- bracht van alles wat nuttig kon zijn voor ons vaderland. Al'e boeken, alle documen- ten, alle hulp is ter onzer beschikking. Tijdens de lange reis die mij van Buenos- Aires, naar Nederland terugbracht, heb ik meer dan eens gedacht dat, indieiv wij voorloopig de slachtoffert zijn van onver- diende toestanden, wij toch mogen reke- nen op den steun van menig groot land en niet het minst van Zuid-Amerika.-fvTijan- den van Belgi� heb ik nergens ontmoet. Vrienden van Duitschland evenmin. "ARTHUR BUYSSE, Volksvertegenwoordiger. OP ZIJN KNIETJES. Bede aan Sinterklaas, uit Belgi�, 1916. Ik zet nu, Sinterklaas, geen schoentjen. Ik zet een kloef in 't schouwken neer. Ge moogt me dat niet kwalijk nemen: Ik draag al lang geen schoentjes meer. ' Ik heb ook. i voor Uw wiijte* paardjen Hier niet gevonden dan wat gras. Ik gaf het menig lekker beetjeU � Toen nog bij ons geen oorlog was. Ik wensch nu, Sinterklaas, geen speelgoed, Geen boek, geen suikerkoek � o neen! Voor Vader eerst wou ik iets vragen.... Ze joegen hem naar Duitschland heen! Maar God en wil niet, Zoete Heiige, Dat gij op uwe donkre baan Naar 't land van kwaad en van kanonnen, Naar 't booze Dui^sche land zoudt gaan. I<�e_ voor Moeken in mijn kloef ken � .. En, als dat kan, voor mij, vannacht, Wat brokskens lijk ik aan uw paardjen, In bei mijn schoentjens, vroeger bracht. Ik vraag U, vraag U, Sinterklaasje, � Uw macht, uw goedheid zijn zoo groot! � Ik vraag maar, dankend op mijn knietjes, Voor ons een sneetje witte-brood. JOH. DEMAEGT. Bericht. Met dit nummer Begint het nienwe kwartaal: 2"} November ici� tot 26 Februari IQI7. Voor de abonnementen in Nederland en Nederlandsen Indi� laten wij ktt bedrag perpost' ontvangen. De abonnementsprijs is ��n gulden, per kwartaal (voor abonnementen buiten Neder- land, betaald door personen in Nederland ver- blijvende, 1 fl. fj) verhoogd met het bedrag der inningskosten. Voor Engeland, Engelach-lndi�, Natale Canada share men ons een money-oraer van 2 sh. In Engeland kan men een postal-order van het- zelfde bedrag zenden aan het adres van den heer Clerbaut, 121, No�lstreet, Nottingham. Voor Frankrijk, Zwitserland, Italie, � onbezet Belgi� en het front sture men ons. een inter- nationaal postmandaat van 2.50 fr. Onze sol- daten gelieven er aan te denken, dat zij zulk mandaat niet in het onbezette Belgi� maar slechts op postkantoren m Frankrijk kunnen ' nemen. Abonnementen uit Congo betalen best door bemiddeling der,. Banque du Congo Belge". Uit de Vereenigde Staten van Amerika sture men ons liejst in eens het bedrag voor ��n jaar door twee dollar in den brief te steken. Uit de Scandinavische landen sture men ons het bedrag in bankbriefjes dier lauden en be- rekene het bedrag volgens den koers van den dag. Abonnementsprijs per kwartaal voor die landen is 1 fl. 15 Nederlandsch geld. De abonnenten uit Chili, China Cuba en Bermuda worden verzocht ons het bedrag hun- ner inschrijvingen te zenden bij middel van een checq op de �Rotterdamsch� Bairkver- e�niging", Bykantoor Kneuterdijk, Deu Haag, te koopen in een bank hunner streek. Alle abonnementen moeten op voorhand wor- den betaald.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes