Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

691 0
01 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 December. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 26 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1w32q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens, Wet- en IferordeningsUad voor de hezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtes pour le territoire belge occupe. BRÙSSEL N« 19, 1. DEZEMBER 1914. VERORDNUNG. > i Art. 1. Bas Deutsche Keich, Oesterreich-Ungarn und die Tiïrkei gelten fur das besetzte Gebiet Belgiens nicht aïs fremde Macht oder als Feind im Sinne des Art. 113 ff. des in Belgien geltenden Strafgesetzbuches (Code Pénal) und des Gesetzes vom 4'. August 1914 (Loi sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat). Art. 2. Wer es unternimmt, Arbeitswillige durch Zwang, Drohung, Ùberredung oder andere Mittel von der Arbeit fur Deutsche Behôrden oder von Deutschen Behôrden beauftragte Unternehmer abzuhalten, wird mit Gefàngnis bestraft, Art. 3. Zur Aburteilung sind ausschliesslich die Militârgerichte zustiindig. Art. 4. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkiindigung in Kraft, Brûssel, den 19. November 1914, Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von der Goltz, Generalfeldmarschali. 1° VER OR DENJNG. Art. 1. Hét Duitsche Kijk, Oostenrijk-IIongarije en Turkije gelden voor het bezetle gebied van België niet als vreemde macht of als vijand in den zin van art. 113 enz. van het in België geldig zijnde strafwetboek (Code Pénal) en van de wet van 4 Augusti 1914 (Loi sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat). Art. 2. Alvvie het onderneemt, arbeidswilligen door dwang, dreiging, overreding of andere middelen van den arbeid voor duitsche overheden of door duitsche overheden gelaste ondernemers te wederhouden, wordt met gevangenis gestraft. Art. 3, Tôt de veroordeeling zijn uitsluitelijk de militaire gerechten bevoegd. Art. 4. Deze verordening treedt in werking met hare verkondiging. Brussel, den 19" November 1914. De Gouverneur Generaal in België, Vrijheer von der Goltz,-Generaal-Veldmaarschalk._____ " 1° ARRÊTÉ. Art. 1". L'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et la Turquie ne sont point considérés, pour Je territoire occupé de h Belgique, comme étant des puissances étrangères ou'ennemies dans le suns défini par les articles 113 et suivants du Code pénal belge et de la loi du 4 août 1914 (sur les crjmes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes