Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1002 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 Mei. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 30 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/736m04047n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

. Sfifïl Gesetz- und Verordnungsblatt .for die okkuoierten Gebiete Belgiens Wel- eo Terordeningsblad voor de bezetle strckea m Belgii Bulletii oSciei 4» L«is ei Arrêtés pow le territoire beige wcapé Oftfeferen 4oor de politteï» iMeeling bi] den Generaalrfou-rtraeur in België. Gedrukt in di JrukkeriJ van het Wet- en Veror-feningsblad. Brussel, Leuvenschs •iraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad • la Bel gis Terkrijgbaar bU tovengenoemde drukkerij, ii Duitschland en in het onzijdige fcuiîenland bij de Duitsche post-kintoren tegen een kwartaal-abonnement van î.30 mark. En-kcif nummers kosten 20 Pfennie Kr stuk. De doorioopende tœ-gading van bet bijblad tôt he1 wet- en Verordcningsblad kan I) roornoemde drukkerij tegen te aan t einde van elk kwartaal te inneo som van 4 Pfennig pei «S van istet uimmtr kesteM •srd*. Herausjreteben Ton der Politischen Abteilung bel dem Oeneralgouverneur ta Belgiea. SeAruct in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes m Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschlani tmd im neutraien Ausland durch die deutsclien Postanstalten ftlr 2,50 M. vierteljiihrlich regelmâs lig beiogen werden. Die einzelne Nuramer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de Beiblattes lum Geseti- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die an Ende jeden VlerteUahree einzuuebenden Betràge yon 4 Pfennie ftir ein Blatt der einaeinen Nummt Publié par le département poli*, tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtée, rue de Lou- -vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-i merie, en Allemagne et dans les Says neutres, par l'intermédiaire e l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-. rêment le numéro coûte 20 Pfen-[ aig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, 1 contre paiement, à la fin d« chaque trimestre, de 4 Pfenn^i par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 343. 8. MAI 1917. 1NHKLT : Verordnung Uber die Austtbung der Befugnisse der Standigen Ausschûsse der Provinzialrâte durch die Prâsidenten der Zivilverwaltung der Provinzen, S. 3601. — Bekanntmachung, betr. Liquidation britischer Uriternehmungen. s. 3602. — Berichtigung, S. 3663. 1NHO UD : Verordening betreffende het uitoefenen, door de Voorzitters van het burgerltjk bestuur (Prâsidenten der Zivilverwaltung) der provincies, van de bevoegd-heden van de bestendige afvaardigingen der provincieraden, bl. 3661. — Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen, bl. 3662. — Terechtbrenging, bl 3663, SOMMAIRE : Arrêté attribuant aux Présidents de l'Administration civile des provinces les pouvoirs des Députations permanentes des Conseils provinciaux, p. 3661. — Avis concernant la liquidation d'entreprises britanniques, p. 3662. — Erratum, 3663. 1. VERORDNUNG uber die Ausùbung der Befugnisse der Standigen Ausschûsse der Provinzialrâte durch die Prâsidenten der Zivilverwaltung der Provinzen. Sofern und Solange die Mitglieder des Standigen Ausschusses des Provinzialrates einer Provinz die ihnen obliegende Mitwirkung versagen, derart, dass giiltige Beschliisse des Standigen Ausschusses nicht zustande kommen, werden aile Rechte und Obliegenheiten des Standigen Ausschusses von dem Prâsidenten der Ziyilverwaltung der Prwinz rechtswirksam ausgeiibt. Brussel, den 26. April 1917. Der General gouverneur in Belgien, in Vertretung : von Zweiil, C. C. V. 3119. General der Infanterie. VERORDENING betreffende het uitoefenen, door de Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Prâsidenten der Zivilverwaltung) der provincies, van de bevoegdheden van de bestendige afvaardigingen der provincieraden. Ingeval de leden 'van de bestendige afvaardiging van den provincieraad eener provincie de medewerking, waartoe zij gehouden zijn, weigeren te verleenen, zoodat de bestendige afvaardiging ten gevolge dier weigering geen geldige beslujteri kan nemen, zal de Voor-zitter van het burgerlijk bestuur der betrokken provincie, zoolang de weigering blijft bestaan, rechtsgeldig al de rechten en plichten van de bestendige afvaardiging uitoefenen. Brussel, den 26" April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : von Zweiil, C. C. V. 3119. General der Infanterie. ARRETE Qttribmnt aux Présidents de l'Administration civile des provinces les pouvoirs des Députations permanentes des Conseils provinciaux. Pour autant et aussi longtemps que les membres de la Députation permanente du Conseil provincial d'une province refuseront la coopération qui leur incombe, de telle sorte que des décisions valables ne puissent être prises par la Députation permanente, tous les . droits et devoirs de ladite Députation seront exercés, avec force légale, par le Président de l'Administration civile (Prâsident der Zivilverwaltung) de la province intéressée. Bruxelles, le 26 avril 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : von Zwehl, C f, rv h c> General der Infanterie. W jeu mit ctrei Sterne» bezeichnelen Verordnungen De met drie sterretjes geinerk'.e \ erordeningen worden Les arrêtés marqué* de trois astérisques seront iBeMe. »• Sekanntgabe luch durch Maueranschlag beabsichtigt. ock door middel van wnplakbneven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance tfn pokttt f''- 0tri5eo ùnd durch die Gemeindebehorden in ortsttb- Aile aadere Verordenînget moeten door de gemeente- et spécialementdes intéressés par les administra^»** Weige iubesondere an die Interessenten bekannt OTerheidvolgensdegebruikelijkewijievanbekendmaken communales, qui procéderont ainsi fv'elkf oat MHH veoral aan de belan^iebbenden mede^edeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes