Jouw zoekopdracht * heeft 885 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Belgisch dagblad

Filters

Reeks of titel

Belgisch dagblad

lsste Jaargang jPINSPAe 19 OCTOBER 1915: No, 29 ABONNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 5 cent ▼oor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm, 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWA6NE —-CH. HERBIET. Redactie: E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENî ...

Belgisch dagblad

lste Jaarganjf WOENSDAG SO OCTOBER 1913 ■ É M... Ml...... ■ H 3Vo. 30 f V ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losgô Éummers: Voor Holland 5 cerii voor Baitenland 7Vj cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Hed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUffiONT ...

Belgisch dagblad

Iste Jaarg-aiig VRIJDAG S3 OCTOBER 1915 i * j-%o, 3SS ABONNEMBNTEN. Per 3 maanden voor Hollaad f 2.B0 franco per post. Losee nnmmere: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland Tli cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: "Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUKIONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

xste aaargang: ZATERDAO Q3 OCTOBER 191» No. 33 .sa/. IBa ABOpEIEKTEN. l'or 3 maandea voor Hollan^. f 2.50 franco per post Losse $nmmers: Voor Holîand 5 cent Voor Buitenland Vh cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

lgte Jaargang ZOIVDAG 24 eu JOlAlVPAO 25 OCTOBER 1015 ISTo. 34 ■ m BELGISCH DAGBLAD * ABONNEMENTEN. IPer 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse Eummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prmsegracht 16-39, ïelef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

lfeste Jaargaiig- DINSDAG 26 OCTOBER 1915 No. 35 lfeste j aargaiig ■ —■ m ■■ ■■—!■ n—inrmr-i n ■—mn ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Lossô àummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Ht cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ïWî ADVERTENTIEN: ...

Belgisch dagblad

iste Jaargang WOENSDAG 27 OCTOBER ÎOIS rVo. 30 ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVEETEKTIBlf: Van ...

Belgisch dagblad

lste ^aargang- DONDERDAG 28 OCTOBER 191^ No. 37 ABONNEMENTS**. Per 8 maancien voor Holiand f 2.50 franco, per post. Losêe nummers: Yoor Holiand 5- cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag,, Priusegraclit 16-39, lelef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBÎET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

lf-ito .ïaargang' ïlOlVDAe 31 OCTOBER en MAANDAG l NOYEMBER 1915 No. 40 BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. 3?er 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclifc 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. , Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — ...

Belgisch dagblad

lste Jaarffauff DINSDAG 2 NOVEMBER 191S Mo. 41 ABONNEMEKTEN. Ter 3 maanden voor Holland 1 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DÛ CASTILLON , * ADVERTENTIEN: ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang wrkT?TV«n Ari « TVnvinMTïFi-R, lôfs lYo. 43 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Holland 5 cent ▼oor Bultenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Rei 2787. A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Sesîuur: Dr. TERWAGM — OH. HERBIET, RedacSie : E. PREUiiSONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

,liste Jaargang DONDERDA6f ^OYEMBER 1915 ISo. 43 <r ■ -% ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Lobso nummers: Voor Holland 6 cent voor Buitenland ïV: cent Dea Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Hcd. 2787. Adm. 7433. BEIGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMT — L. DU ...

Pagina's